Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методика вивчення величини МАСА
Перші уявлення про те, що предмети мають масу, діти дістають ще до школи. Взявши в руки предмети, діти установлюють, який предмет важчий, який легший, чи вони важать однаково. Однак та­кий досвід дошкільників недостатній, тому порівняти масу двох предметів «на руку» діти .можуть лише тоді, коли предмети за пев­ною властивістю дуже відмінні один від одного, а за іншими влас­тивостями схожі. На правильність оцінки маси дуже впливають розміри предмета (дітям здається, що великий за об'ємом предмет повинен завжди мати більшу масу).

У процесі вивчення першого десятка треба поряд з безпосеред­нім порівнянням предметів за довжиною (шириною, висотою) про­понувати одночасно порівнювати предмети за масою. Щоб допо­могти дітям виділити масу з інших властивостей, треба для порів­няння давати предмети, які мають різну масу, але схожі за іншими властивостями (наприклад, два однакові за розміром кубики: один пластмасовий, другий металевий).

Перша одиниця маси, з якою ознайомлюють дітей, — кіло­грам. Щоб діти зрозуміли потребу у вимірюванні маси, можна послатися на вимірювання довжини, що вже їм відомо. Учитель приносить на урок кілька предметів, маса кожного з яких дорів­нює кілограму (пачка солі, .мішечок з горохом, пакет з крупою то­що). Щоб діти дістали конкретні уявлення про масу в 1 кг, їм да­ють потримати в руках предмети з такою масою і порівняти їх з предметами, які важчі або легші від них. Коли діти відберуть 2—З предмети однакової "маси, учитель повідомляє, що кожний предмет має масу в один кілограм — таку саму, які кілограмова гиря (гирю також дають потримати в руках кожному учневі).

Далі на терезах ілюструють, що кожний з відібраних предметів важить 1 кг, а інші предмети — більші або менші за кілограм. Учи­тель показує, як користуватися терезами.

Потім виконують вправи на відважування: відважують 1, 2, 3 кг солі, крупів тощо. Діти повинні брати активну участь у роботі з терезами; наприклад, один учень ставить гирі на ліву шаль­ку терезів, другий насипає крупи на праву шальку. Решту дітей залучають до пояснення процесу зважування (що переважує; що , .треба зробити, щоб терези -були в.рівновазі, скільки кілограмів кру­пів, солі зважено і т. д.). Одночасно дітей ознайомлюють із запи­сом знайдених іменованих чисел. Під час відважування 7 кг овочів корисно підрахувати (і записати),' скільки картоплин (цибулин, морквин і т. д.) іде на 1 кг. Діти ознайомлюються з набором гир (1 кг, 2 кг, 5 кг) і потім приступають до зважування кількох спеці-;ально взятих предметів, маса яких виражається цілим числом кі-' лограмів. Тут спочатку на терези кладуть предмети, а потім гирі. Знайдені під час зважування числа використовують для складання задач.Надалі для розвитку в дітей уміння оцінювати масу на око і на руку учням пропонують перед зважуванням спробувати прикинути, більше чи менше від кілограма важить предмет, скільки кілограмів він важить, а потім вже перевірити це за допомогою зважування. Корисно дати дітям завдання дізнатися, скільки важать предмети, які часто трапляються в побуті, такі як хлібина, літр молока, відро картоплі тощо. Ці дані використовують також під час складання дітьми задач. Треба розв'язувати задачі, які відтворюють процес зважування, "наприклад: «На одній шальці терезів стоїть ящик з яблуками, на другій — дві гирі по 5 кг (терези перебувають у рів­новазі). Скільки важать яблука, якщо ящик важить 1 кг?» Такі задачі розвивають у дітей уявлення, озброюють їх практичними відомостями (врахування тари під час зважування).

У IIІ класі учні ознайомлюються з новою одиницею маси — грамом. Назва його відома учням. Завдання вчителя — сформу­вати наочне уявлення про грам. Для цього дітям дають потримати гирку масою 1 г, а також зважують монети і встановлюють, що мо­нета в 1' коп. важить 1 г, 2 коп. — 2г, 3 коп. — 3 г, 5 коп. — 5г. Дітям показують набір гир, менших від кілограма.

Потім виконують вправи на відважування з точністю до грама. Записування знайдених чисел (460 г, 900 г, 125 г і т. д.), їх читан­ня, порівняння допомагає дітям засвоїти нумерацію чисел у ме­жах 1000.

У IIІ класі доцільно ознайомити учнів з циферблатними автома­тичними терезами: розглянути шкалу, навчитися відлічувати поділ­ки на шкалі і читати покази терезів, засвоїти процес зважування на терезах.Корисно провести екскурсію в найближчий продовольчий мага­зин і простежити за роботою на таких терезах: подивитись, як уста­новлюють циферблатні терези перед зважуванням, як зважують предмети, більші за 1 кг; упевнитись, як важливо для правильності зважування, Читаючи покази шкали, дивитися на неї прямо, а не збоку.

У III класі учнів ознайомлюють з одиницями вимірювання ма­си— центнером і тонною, визначають співвідношення їх з кілогра­мом, складають і заучують таблицю мір маси. Щоб дати конкретні уявлення про нові одиниці вимірювання, використовують рисунки та ілюстровані таблиці мір маси (наприклад, мішок цукрового піс­ку важить близько 1 ц, автомашина «Москвич» без пасажирів ва­жить приблизно 1 т і т. д.). Якщо є можливість, треба ознайомити дітей з терезами, на яких зважують важкі предмети, маса яких становить кілька центнерів або тонн, організувати екскурсію на склад чи базу.

На даному етапі вивчають перетворення .іменованих чисел, ви­ражених в одиницях вимірювання маси (замінюючи дрібні оди-,ниці більшими і навпаки), а також порівнюють складені іменовані числа і виконують арифметичні дії над ними. У процесі цих вправ закріплюють знання системи одиниць маси.

Починаючи з IIІ класу, в процесі розв'язування простих, а потім складених задач учні встановлюють і використовують взаємозв'я­зок .між величинами: маса одного предмета — кількість предме­тів — їхня загальна маса, навчаються обчислювати кожну з вели­чин, якщо відомі значення двох інших.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал