Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Четвертий етап
Літературне та редакційно-технічне оформлення курсової роботи полягає у виправлені граматичних та лексичних помилок, в неоднора­зовому прочитанні тексту та відслідкуванні логіки і послідовності розкриття теми. Небхідно зробити посилання на використані літературні джерела у квадратних дужках, де перша цифра означає номер джерела у списку, а друга, через крапку з комою номер сторінки. Наприклад [1; с. 77].

Текст повинен бути розбірливим, чітким і акуратним. В тексті не допускаються помар­ки, виправлення та закреслення. При розміщенні комп’ютерного тексту на стандарт­ному аркуші паперу необхідно дотримуватись правил:

· ліве поле – 3 см;

· праве поле – 1 см;

· зверху – 2 см;

· знизу – 2 см;

· нумерація сторінок – зверху посередині.

Об’єм курсової роботи повинен бути в межах 30-35 аркушів друкованого тексту через 1,5 інтервали,шрифт – 14.

Титульний аркуш повинен містити:

· назву навчального закладу, факультету та кафедри, на який виконується робота;

· назву начвальної дисципліни та тему курсової роботи;

· ПІБ, посаду, вчене звання керівника курсової роботи;

· вичерпні дані про її автора (Ф.І.П. № групи, № курсу)

Висновки містять тези результатів дослідження, проведеного в курсовій роботі. Вони викладаються стисло і узагальнюють знання студента, отримані під час праці над курсовою роботою.

У додатках поміщують матеріал, який не був розміщений в ос­новному тексті: графіки, таблиці, схеми, словники термінів та понять і т.п.

Список літератури складається в алфавітному порядку першої літери прізвища автору або назви книги, якщо автор не вказаний, і поміщається після тексту і додатків (якщо такі є). У списку дається повне бібліографічне описання літературного джерела у відповідності з існуючими вимогами ДСТУ. Робота повинна бути зброшурована, оп­равлена по лівому полю тексту, вкладена у папку.

 

П’ятий етап

Курсова робота допускається до співбесіди при виконанні вказаних вимог.

Не допускається до захисту курсова робота:

· яка має грубі помилки при викладенні теоретичних питань чи при складанні процесуального документу;

· не заснована на законі;

· виконана не самостійно;

· містить матеріал, який механічно переписаний з посібників, кодексів, брошур, монографій, журнальних статей.

Така робота з рецензією повертається студенту для повторного виконання по тому ж варіанту.

Викладач може запропонувати виконати інший варіант роботи.

Перед захистом курсової роботи студент повинен озна­йомитись з рецензією і врахувати зауваження, які в ній містяться.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал