Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


для студентів 5 курсу заочного ф-ту
ТЕСТИ

з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

 

1.Коефіцієнт пільгового оподаткування:

∑ ПП / (∑ПП +П3);

ЧП / П3;

(ФОП*Сф) / 100;

П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці ;

∑ПП – загальна сума податкових пільг, що використовується підприємством.

 

2.Про дату проведення планової перевірки суб'єкт підприємницької діяльності повідомляється:

1) не пізніше, ніж за 5 днів до її початку;

2) по пізніше, ніж за 20 днів до її початку;

3) не пізніше, ніж за 10 днів до її початку.

 

3.Що можна віднести до стратегічних напрямків податкової політики держави?

1.забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб;

2.розширення кількості податків і обов’язкових платежів для поповнення дохідної частини бюджету;

3.створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;

4.скасування спрощеної системи оподаткування, яка зменшує податкові надходження від суб’єктів підприємництва;

5.надання пільг.

 

4.Які структури відносяться до органів оперативного управління в податковій сфері?

1.Державна податкова адміністрація України;

2.Міністерство фінансів України;

3.аудиторські, консультативні фірми;

4.податкові інспекції у містах і районах;

5.органи податкової міліції;

6.громадські організації платників податків.

 

5. Результати податкового менеджменту визначаються:

1) розміром отриманого чистого прибутку;

2) сумою коштів, отриманих у результаті зменшення податкових
зобов'язань;

3) кількістю вироблених рекомендацій щодо оптимізації податкових платежів відповідним підрозділам підприємства.

 

6.Фактичні податкові перевірки:

1.передбачають перевірку з окремих питань дотримання податкового законодавства;

2.передбачають перевірку з питань дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами готівкою з використанням регістраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах тощо;

3.передбачає перевірку взаємовідносин підприємства, що перевіряється з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з питань ведення господарської діяльності, правильності нарахування і сплати податків.

 

7. Камеральні перевірки- це:

1) перевірки, які проводяться фахівцями галузевих відділів
оподаткування в приміщенні податкового органу щодо
правильності заповнення податкових декларацій;2) перевірки, які передбачають перегляд первинних документів,
вияв правильності і достовірності організації і ведення бухгалтерського обліку, своєчасності і повноти сплати податків, зборів і обов'язкових платежів та пільг і проводиться по місцю зна­ходження підприємства;

3) перевірки, які проводяться за місяць до ліквідації підприємства, в ході якої оцінюються фонди підприємства.

 

8.Векторами макроекономічної ефективності податкової політики є:

1) можливість податкової політики збільшити джерела доходів бюджету;

2) можливість податкової політики забезпечити максимальний рівень зайнятості;

3) здатність податкової політики визначати прийнятну податкову базу.

 

9. Тенденцію переходу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності необхідно враховувати при прогнозуванні надходжень:

1. податку на прибуток;

2. екологічного податку;

3. акцизного податку.

 

10.За які порушення податкового законодавства винні притягуються до карної відповідальності?

1) противоправні, навмисні або необережні дії або бездіяльність, які призвели до порушення податкового законодавства;

2) навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів у значних розмірах;

3) несвоєчасне погашення податкового зобов’язання у зв’язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку;

4) усі відповідні правильні.

 

11.Які риси притаманні офшорним центрам?

1.Високий рівень оподаткування.

2.Політична стабільність у країні.3.Можливість ухилення від податків.

4.Відсутність валютних обмежень.

5.Сувора банківська таємниця.

 

12.Суть податкового планування полягає у:

1) плануванні безперервного процесу оновлення і вдосконалення
структури товарів і послуг відповідно до вимог платоспроможного попиту населення з урахуванням різних смаків окремих груп споживачів згідно із тенденціями моди та законами міжнародної конкуренції;

2) планомірному процесі визначення обсягів, напрямів різних форм кредитування, необхідних для цього джерел кредитних ресурсів та способів їх отримання;

3) виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяль­ності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов'язань, що виникають, а також забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

 

13.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є зовнішніми?

1.вибір системи оподаткування;

2.вибір облікової політики;

3.вибір юрисдикції;

4.вибір організаційно-правової форми;

5.розробка контрактних схем при здійсненні угод.

 

 

14.Розмір пені на суму податкового боргу визначається виходячи із розрахунку:

1.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу.

2.120% річних облікової ставки НБУ на дату погашення податкового боргу.

3.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення, в залежності від того, яка з величин є більшою.

 

15.Податковий менеджмент виступає як:

1.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет.

2.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств.

3.Інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.

 

16. Які з наведених характеристик можна віднести до полі­тичних причин ухилення від сплати податків:

1) зниження платоспроможності населення;

2) лобіювання інтересів окремих груп платників податків;

3) складність, суперечність, нестабільність податкового законо­давства.

 

17.Штрафні санкції – це:

1.плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;

2.плата за противоправну, навмисну або необережну дію або бездіяльність, що призвела до порушення податкового законодавства;

3.плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, яка стягується з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування.

 

18. Результатом податкового плануванняє:

1) зменшення рівня податкового навантаження на підприємство;

2) сума податків, що підлягають сплаті до бюджету та поза­бюджетних фондів;

3) розробка графіка сплати податкових платежів.

 

19.Рівень оподаткування методом послідовного зменшення доданої вартості визначається за формулою:

1.Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1+Пф)] / (1-Ун);

2.Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1-Пф)] / (1-Ун);

3.Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) / (1+Пф)] / (1-Ун).

 

де ПД – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсійне і соціальне страхування;
Ін – питома вага непрямих податків у загальних податкових надходженнях.

 

20. Метод "Прогнозування тенденцій" базується на припущенні:

1. процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним
і попереднім частковим показником помножена на базове значення узагальнюючого показника дорівнює впливові даного часткового показника на узагальнюючий;

2. що рівень росту у майбутньому році буде таким же, як і в попередні роки;

3. що перемінні, які впливають на ситуацію, це піддаються логіці простих аналітичних рішень.

 

31.Податкова місткість реалізації продукції визначається за формулою:

ЧП / П3;

(ФОП*Сф) / 100;

П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці.

 

32.До моральних причин, що сприяють правопорушенням у сфері оподаткування, не відносять:

1) не сприйняття платниками податків законодавства у сфері оподаткування;

2) могутній власницький інстинкт, який особливо інтенсивно виявляється на рівні особистості;

3) недостатня захищеність працівників контролюючих органів при виконанні ними службових обов'язків.

 

33.Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:

1) абсолютна мінімізація податкових платежів;

2) максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури;

3) аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозованих
нормативно-правових змін чинного законодавства.

 

34.Вкажіть принципи податкової політики підприємства:

1.оперативний облік змін у діючій податковій системі;

2.використання недоробок та протиріч чинних законів та підзаконних актів;

3.цілеспрямований вплив на різні елементи бази оподаткування залежно від груп податків за джерелами їх сплати;

4.пошук і використання найбільш ефективних господарських рішень, що забезпечують мінімізацію бази оподаткування.

 

35. Які методи не відносяться до групи багатомірних методів
статистичного аналізу:

1. теорія ігор;

2. метод ланцюгових підстановок;

3. метод експертних оцінок.

 

36.Що можна віднести до внутрішніх джерел інформаційної бази корпоративного податкового менеджменту?

1.інструкції;

2.бухгалтерський баланс;

3.митні декларації;

4.дані податкового обліку;

5.постанови КМУ;

6.закони.

 

37. Основним завданням податкового планування і прогнозування є:

1.пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

2.необхідність економічно обґрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи із розробленої і прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини;

3.зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків.

 

38.Що досліджують методи елімінування:

1. щільність зв'язку між факторним та результативним показником;

2. кількісний вплив факторного показника на результативний;
3. числові характеристики та якісні властивості об'єкта, зводячи завдання до вивчення більш простих і більш зручних величин.

 

39.Складовими державного податкового менеджменту є:

1.аналіз та контроль виробничо-господарської діяльності;

2.податкове планування і прогнозування, податкове регулювання,
податковий контроль;

3.Інвентаризація, оцінка, калькуляція, баланс, звітність.

 

40. Території пріоритетного розвитку – це:

1.території, на яких відносно низький рівень податків та діють податкові пільги, які відсутні в інших місцях;

2.території, на яких склалися несприятливі соціально-економічні та екологічні умови, існує незадовільний стан зайнятості населення, введений спеціальний режим інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць;

3.частина території України, на якій встановлені та діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування та дії законодавства України.

 

41.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є зовнішніми?

1.вибір системи оподаткування;

2.вибір облікової політики;

3.вибір юрисдикції;

4.вибір організаційно-правової форми;

5.розробка контрактних схем при здійсненні угод.

 

42.Розмір пені на суму податкового боргу визначається виходячи із розрахунку:

1.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу.

2.120% річних облікової ставки НБУ на дату погашення податкового боргу.

3.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення, в залежності від того, яка з величин є більшою.

 

43.Які з наведених характеристик можна віднести до політичних причин ухилення від сплати податків:

1) зниження платоспроможності населення;

2) лобіювання інтересів окремих груп платників податків;

3) складність, суперечність, нестабільність податкового законо­давства.

 

44.Менеджмент – це:

1.Інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів.

2.Визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду.

3.Спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) через зіставлення або протиставлення окремих його сторін.

 

45.Рівень оподаткування юридичних і фізичних осіб визначається за формулою:

1.g / t;

2.t / g;

3.g * t.

 

де g – середньозважене навантаження основних податків, що формують доходи бюджету;

t – частка податків, що формують дохідну частину бюджету у ВВП.

 

46.Регресійний аналіз вивчає:

1. вплив окремих факторів на результати експерименту;

2. залежність середнього значення якої-небудь величини від деякої іншої величини чи віддекількох величин;

3. щільність зв'язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності.

 

47.Завдання державного податкового менеджменту:

1.облік, аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності;

2.аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції та прибутку;

3.прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу на основі прогнозних розрахунків росту доходності підприємств, галузей, всієї економіки з використанням закордонного
досвіду.

 

48.Вільні економічні зони утворюються:

1.на території в адміністративних межах районів, міст чи областей;

2.на відносно невеликій, штучно обмеженій території в своїй державі;

3.за межами своєї держави.

 

49.Що можна віднести до стратегічних напрямків податкової політики держави?

1.забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб;

2.розширення кількості податків і обов’язкових платежів для поповнення дохідної частини бюджету;

3.створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;

4.скасування спрощеної системи оподаткування, яка зменшує податкові надходження від суб’єктів підприємництва;

5.надання пільг.

 

50.Які структури відносяться до органів оперативного управління в податковій сфері?

1.Державна податкова адміністрація України;

2.Міністерство фінансів України;

3.аудиторські, консультативні фірми;

4.податкові інспекції у містах і районах;

5.органи податкової міліції;

6.громадські організації платників податків.

 

51.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є внутрішніми?

1) вибір облікової політики;

2) розробка контрактних схем при здійсненні угод;

3) вибір виду діяльності;

4) вибір системи оподаткування;

5) розробка стратегії розвитку бізнесу.

 

52.Менеджмент – це:

1.Інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів.

2.Визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду.

3.Спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) через зіставлення або протиставлення окремих його сторін.

 

53.Завдання державного податкового менеджменту:

1.облік, аналіз і контроль фінансово-господарської діяльності;

2.аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів виробництва продукції
та прибутку;

3.прогнозування обсягів податкових надходжень на перспективу
на основі прогнозних розрахунків росту доходності підприємств, галузей, всієї економіки з використанням закордонного
досвіду.

 

54.Вільні економічні зони утворюються:

1.на території в адміністративних межах районів, міст чи областей;

2.на відносно невеликій, штучно обмеженій території в своїй державі;

3.за межами своєї держави.

 

55.Які структури відносяться до органів оперативного управління в податковій сфері?

1.Державна податкова адміністрація України;

2.Міністерство фінансів України;

3.аудиторські, консультативні фірми;

4.податкові інспекції у містах і районах;

5.органи податкової міліції;

6.громадські організації платників податків.

 

56. Інтерполяція - це:

1. заміна одних математичних величин іншими, в тому чи іншому
змісті близьких до вихідної;

2. знаходження приблизного чи точного значення якоїсь величини
по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої, зв'язаної з нею, величини;

3. інше.

 

57.Податковий менеджмент виступає як:

1.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет.

2.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств.

3.Інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.

 

58. Які з наведених характеристик можна віднести до політичних причин ухилення від сплати податків:

1) зниження платоспроможності населення;

2) лобіювання інтересів окремих груп платників податків;

3) складність, суперечність, нестабільність податкового законо­давства.

 

59.Яка риса (риси) характерна для ухилення від податків?

1. Необ’ява повної суми доходу, що підлягає оподаткуванню.

2. Несплата податковим органам податків на зарплату.

3. Використання спільної власності на паритетних засадах у відношенні доходів, які можуть бути переданими особі, що користується звільненням від податків.

 

60.Яка сума вважається податковим боргом:

1.Сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

2.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

3.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за її наявності), нараховані на суму такого податкового зобов`язання.

 

61.Який з наведених показників ефективності податкового менеджменту має оціночну шкалу?

1.Коефіцієнт ефективності оподаткування.

2.Коефіцієнт оподаткування витрат.

3.Коефіцієнт оподаткування прибутку.

4.Показник податкомісткості реалізації продукції.

5.Коефіцієнт пільгового оподаткування.

 

62.Коефіцієнт пільгового оподаткування:

1. ∑ ПП / (∑ПП +П3);

2. ЧП / П3;

3. (ФОП*Сф) / 100;

4. П3 / ОР

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці ;

∑ПП – загальна сума податкових пільг, що використовується підприємством.

 

63. Результати податкового менеджменту визначаються:

1) розміром отриманого чистого прибутку;

2) сумою коштів, отриманих у результаті зменшення податкових
зобов'язань;

3) кількістю вироблених рекомендацій щодо оптимізації податкових платежів відповідним підрозділам підприємства.

 

64.Фактичні податкові перевірки:

1.передбачають перевірку з окремих питань дотримання податкового законодавства;

2.передбачають перевірку з питань дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами готівкою з використанням регістраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах тощо;

3.передбачає перевірку взаємовідносин підприємства, що перевіряється з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з питань ведення господарської діяльності, правильності нарахування і сплати податків.

 

65.Рівень оподаткування юридичних і фізичних осіб визначається за формулою:

1.g / t;

2.t / g;

3.g * t.

де g – середньозважене навантаження основних податків, що формують доходи бюджету;

t – частка податків, що формують дохідну частину бюджету у ВВП.

 

66. Що можна віднести до стратегічних напрямків податкової політики держави?

1.забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб;

2.розширення кількості податків і обов’язкових платежів для поповнення дохідної частини бюджету;

3.створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;

4.скасування спрощеної системи оподаткування, яка зменшує податкові надходження від суб’єктів підприємництва;

5.надання пільг.

 

67.За які порушення податкового законодавства винні притягуються до карної відповідальності?

1.противоправні, навмисні або необережні дії або бездіяльність, які привели до порушення податкового законодавства;

2.навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в значних розмірах;

3.несвоєчасне погашення податкового зобов’язання у зв’язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку;

4.усі відповідні вірні.

 

68.Який з нижчезазначених пунктів відноситься до прав платників податків і зборів:

1.Подання податковим органам документів, що підтверджують права на пільги щодо оподаткування.

2.Подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків.

3.Оскарження у встановленому законом порядку рішень державних податкових органів.

 

69. Основним завданням податкового планування і прогнозування є:

1.пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення
рентабельності та платоспроможності;

2.необхідність економічно обґрунтованого забезпечення якісних
і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних
програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи
із розробленої і прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини;

3.зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків.

 

70.Що досліджують методи елімінування:

1. щільність зв'язку між факторним та результативним показником;

2. кількісний вплив факторного показника на результативний;
3. числові характеристики та якісні властивості об'єкта, зводячи завдання до вивчення більш простих і більш зручних величин.

 

71.Які види відповідальності застосовуються до платника податків за порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання?

1. пеня;

2. при затримці до 30 календарних днів – 10% такої суми, більш 30 днів – 20% суми;

3. адміністративний штраф;

4. усі відповіді вірні.

 

72.Привабливість відкриття підприємств в офшорних територіях зумовлена можливостями:

1) легального зменшення податкових платежів;

2) забезпечення візової підтримки держави-реєстрації, відкриття
за кордоном валютного рахунку;

3) ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 

73.Яка риса (риси) характерна для уникнення від податків?

1. Неповідомлення контролюючих органів про джерело доходу, що підлягає оподаткуванню.

2. Дохід може бути перетвореним у капітал шляхом використання механізму виплати дивідендів.

3. Оплата товарів проведена у формі безвідсоткових позик.

 

74.Об'єктом податкового менеджменту є:

1.фінансові відносини, в т.ч. відносини, пов'язані з формуванням
і використанням фондів грошових коштів;

2.дії та процеси, спрямовані па встановлення та зміну податкових
норм, а також на справляння податків;

3.організація інформаційної системи на підприємстві, що відповідає вимогам внутрішніх комунікаційних зв'язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління.

 

75.Яка з доктрин оподаткування припускає, що базою оподаткування може бути або дохід, або споживання?

1. Зривання корпоративної маски.

2. Хейг-Саймонс.

3. Економічної сутності.

 

76. До моральних причин, що сприяють правопорушенням у сфері оподаткування, не відносять:

1) не сприйняття платниками податків законодавства у сфері оподаткування;

2) могутній власницький інстинкт, який особливо інтенсивно виявляється на рівні особистості;

3) недостатня захищеність працівників контролюючих органів при виконанні ними службових обов'язків.

 

77.Який з наведених показників ефективності податкового менеджменту має оціночну шкалу?

1. Коефіцієнт ефективності оподаткування.

2. Коефіцієнт оподаткування витрат.

3. Коефіцієнт оподаткування прибутку.

4. Коефіцієнт податкомісткості реалізації продукції.

5. Коефіцієнт пільгового оподаткування.

 

78.В яких випадках розпочинається нарахування пені:

1.Після закінчення встановлених строків погашення податкового зобов`язання.

2.Після закінчення встановлених строків погашення узгодженого податкового зобов`язання.

3.У разі самостійного виявлення факту заниження податкового зобов`язання платником податків до початку перевірки контролюючим органом.

 

79.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є зовнішніми?

1. вибір системи оподаткування;

2. вибір облікової політики;

3. вибір юрисдикції;

4. вибір організаційно-правової форми;

5. розробка контрактних схем при здійсненні угод.

 

80.Розмір пені на суму податкового боргу визначається виходячи із розрахунку:

1.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу.

2.120% річних облікової ставки НБУ на дату погашення податкового боргу.

3.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення, в залежності від того, яка з величин є більшою.

 

81. Основним завданням податкового планування і прогнозування є:

1.пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення рентабельності та платоспроможності;

2.необхідність економічно обґрунтованого забезпечення якісних і кількісних параметрів бюджетних завдань і перспективних програм соціально-економічного розвитку країни, виходячи із розробленої і прийнятої у законодавчому порядку соціально-економічної доктрини;

3.зміцнення доходної бази бюджету за рахунок удосконалення системи оподаткування і зміцнення контролю за повнотою сплати податків.

 

82. Коефіцієнт пільгового оподаткування:

1. ∑ ПП / (∑ПП +П3);

2. ЧП / П3;

3. (ФОП*Сф) / 100;

4. П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці ;

∑ПП – загальна сума податкових пільг, що використовується підприємством.

.

83.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є внутрішніми?

1.вибір облікової політики;

2.розробка контрактних схем при здійсненні угод;

3.вибір виду діяльності;

4.вибір системи оподаткування;

5.розробка стратегії розвитку бізнесу.

 

84.Менеджмент – це:

1.Інтеграційний процес формування організацій і управління ними шляхом розробки способів і прийомів досягнення намічених результатів.

2.Визначення напряму та інтенсивності грошових потоків протягом планового чи звітного періоду.

3.Спосіб групування цифрових показників, що характеризують певне явище (зокрема, наявність чи використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів) через зіставлення або протиставлення окремих його сторін.

 

85.Джерелом сплати адміністративного штрафу є:

1.прибуток підприємства;

2.власні кошти особи, що оштрафована;

3.штраф відносять на собівартість продукції;

4.вірної відповіді немає.

 

86.Податковий контроль - це:

1. форма державного фінансового контролю, що забезпечує процес акумуляції, розподілу та використання бюджетних коштів;

2. незалежна експертиза фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання для з'ясування його реального фінансового стану;

3. діяльність посадових осіб органів ДПС щодо спостереження за відповідністю процесу організації платниками податків обліку об'єктів оподаткування, методики обчислення та сплати податків прийнятим актам законодавства з питань оподаткування щодо виявлення відхилень, допущених в ході виконання податкових правил та визначення виливу наслідків порушень на податкові зобов'язання.

 

87. Які методи не відносяться до групи багатомірних методів
статистичного аналізу:

1. теорія ігор;

2. метод ланцюгових підстановок;

3. метод експертних оцінок.

 

88.Що можна віднести до внутрішніх джерел інформаційної бази корпоративного податкового менеджменту?

1.інструкції;

2.бухгалтерський баланс;

3.митні декларації;

4.дані податкового обліку;

5.постанови КМУ;

6.закони.

 

89.Сутність кривої Лаффера:

1) чим вище ставки податків, тим більше доходи бюджету;

2) чим нижче ставки податків, тим більше доходи бюджету;

3) збільшення доходів бюджету може бути забезпечено лише до певного рівня зростання розміру податкових ставок.

90.Податкове регулювання- це:

1. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, надання дотацій, субсидій, субвенцій тощо;

2. заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування, відрахувань до бюджету;

3. встановлення твердих, договірних, вільних цін і тарифів.

 

 

91.За які порушення податкового законодавства винні притягуються до карної відповідальності?

1) противоправні, навмисні або необережні дії або бездіяльність, які привели до порушення податкового законодавства;

2) навмисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів в значних розмірах;

3) несвоєчасне погашення податкового зобов’язання у зв’язку з відсутністю коштів на розрахунковому рахунку;

4) усі відповідні вірні.

 

92.Який з нижчезазначених пунктів відноситься до прав платників податків і зборів:

1.Подання податковим органам документів, що підтверджують права на пільги щодо оподаткування.

2.Подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків.

3.Оскарження у встановленому законом порядку рішень державних податкових органів.

 

93.Які риси притаманні офшорним центрам?

1. Високий рівень оподаткування.

2. Політична стабільність у країні.

3. Можливість ухилення від податків.

4. Відсутність валютних обмежень.

5. Сувора банківська таємниця.

 

94.Суть податкового планування полягає у:

1) плануванні безперервного процесу оновлення і вдосконалення
структури товарів і послуг відповідно до вимог платоспроможного попиту населення з урахуванням різних смаків окремих груп споживачів згідно із тенденціями моди та законами міжнародної конкуренції;

2) планомірному процесі визначення обсягів, напрямів різних форм кредитування, необхідних для цього джерел кредитних ресурсів та способів їх отримання;

3) виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяль­ності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов'язань, що виникають, а також забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

 

95.За якою формулою розраховується коефіцієнт “податкомісткість реалізації продукції”?

1. чистий дохід_______ ;

сукупні податкові витрати

2. сукупні податкові витрати ;

об’єм реалізації продукції

3. об’єм реалізації продукції

скупні податкові витрати

 

96.Кореляційний аналіз вивчає:

1. вплив окремих факторів на результати експерименту;

2. залежність середнього значення будь-якої величини від деякої іншої величини чи від декількох величин;

3. щільність зв'язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності.

 

97.Які види відповідальності застосовуються до платника податків за неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій, розрахунків?

1. карна відповідальність;

2. пеня;

3. штраф в розмірі 170 грн. за кожне неподання;

4. штраф в розмірі 25% суми нарахованого податкового зобов`язання.;

5. адміністративний штраф.

 

98.Метою податкового плануванняє:

1) обчислення суми окремих податків і загальної суми податкових платежів на плановий період;

2) оптимізація сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді;

3) мінімізація сум окремих податків і загальної суми податкових платежів у плановому періоді.

 

99.За якою формулою розраховується податковий тиск ?

1. V/H;

2. V*H;

3. H/V

 

де V – об’єм реалізованої продукції;

Н – сума нарахованих податків за звітний період.

 

100.Які документи не можуть бути вилученими на підприємстві податківцями?

1. Первинні документи.

2. Грошові документи.

3. Документи, що не належать підприємству.

4. Особисті документи співробітників підприємства.

5. Документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків.

 

101.Яка риса (риси) характерна для уникнення від податків?

1.Неповідомлення контролюючих органів про джерело доходу, що підлягає оподаткуванню.

2.Дохід може бути перетвореним у капітал шляхом використання механізму виплати дивідендів.

3.Оплата товарів проведена у формі безвідсоткових позик.

 

102.Об'єктом податкового менеджменту є:

1.фінансові відносини, в т.ч. відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів;

2.дії та процеси, спрямовані па встановлення та зміну податкових норм, а також на справляння податків;

3.організація інформаційної системи на підприємстві, що відповідає вимогам внутрішніх комунікаційних зв'язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління.

 

103.Яка риса (риси) характерна для ухилення від податків?

1.Необ’ява повної суми доходу, що підлягає оподаткуванню.

2.Несплата податковим органам податків на зарплату.

3.Використання спільної власності на паритетних засадах у відношенні доходів, які можуть бути переданими особі, що користується звільненням від податків.

 

104.Яка сума вважається податковим боргом:

1.Сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

2.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

3.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за її наявності), нараховані на суму такого податкового зобов`язання.

 

105. Які методи не відносяться до групи багатомірних методів
статистичного аналізу:

1. теорія ігор;

2. метод ланцюгових підстановок;

3. метод експертних оцінок.

 

106. Що можна віднести до внутрішніх джерел інформаційної бази корпоративного податкового менеджменту?

1.інструкції;

2.бухгалтерський баланс;

3.митні декларації;

4.дані податкового обліку;

5.постанови КМУ;

6.закони.

 

107.Сутність кривої Лаффера:

1. чим вище ставки податків, тим більше доходи бюджету;

2. чим нижче ставки податків, тим більше доходи бюджету;

3. збільшення доходів бюджету може бути забезпечено лише до певного рівня зростання розміру податкових ставок.

108.Податкове регулювання- це:

1. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, надання дотацій, субсидій,
субвенцій тощо;

2. заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування,
відрахувань до бюджету;

3. встановлення твердих, договірних, вільних цін і тарифів.

 

109.За порушення в сфері податкового законодавства адміністративні штрафи стягуються з :

1.громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;

2.керівників підприємств;

3.громадян;

4.посадових осіб підприємств;

5.усі відповіді вірні.

 

110.До органів, які контролюють сплату податків, зборів і обов'язкових платежів відносять:

1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна податкова служба України;

2. митні органи, установи Пенсійного фонду України, податкові органи;

3. Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна податкова служба України.

 

111.Джерелом сплати адміністративного штрафу є:

1. прибуток підприємства;

2. власні кошти особи, що оштрафована;

3. штраф відносять на собівартість продукції;

4. вірної відповіді немає.

 

112.Податковий контроль - це:

1. форма державного фінансового контролю, що забезпечує процес акумуляції, розподілу та використання бюджетних коштів;

2. незалежна експертиза фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання для з'ясування його реального фінансового стану;

3. діяльність посадових осіб органів ДПС щодо спостереження за відповідністю процесу організації платниками податків обліку об'єктів оподаткування, методики обчислення та сплати подат­ків прийнятим актам законодавства з питань оподаткування щодо виявлення відхилень, допущених в ході виконання податкових правил та визначення виливу наслідків порушень на податкові зобов'язання.

 

113.За якою формулою визначається рівень оподаткування юридичних та фізичних осіб:

1. ∑і і / Wі );

2. ∑і і * Аі / Ні);

3.g/t

 

де Аі – обсяг окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – частка окремого виду податку в сумарному обсязі основних податків;

Ні – базові показники для нарахування відповідного податку;

Wi – обсяг ВВП за відповідний рік;

g – середньозважене повноваження за основними податками;

t – частка основних податків у ВВП.

 

114.Податковий менеджмент – це:

1. управління податками підприємств, що регулює їх фінансові взаємовідносини з державою в процесі перерозподілу доходів господарчих суб’єктів і формуванням доходів бюджету;

2. мінімізація податків підприємств з метою розширення власної виробничої бази та росту добробуту працівників;

3. сукупність прийомів та методів організації податкових відносин з метою забезпечення формування доходної чистини бюджету та впливу податків на розвиток виробництва і соціальної сфери;

 

115.Пеня – це:

1. плата в фіксований сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов`язання, яка стягує з платника податків у зв’язку з порушеннями правил оподаткування;

2. плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов`язання;

3. плата за противоправну, навмисну або необережну дію або бездіяльність, що привела до порушення податкового законодавства.

 

116.Теорія масового обслуговування - це:

1. розділ теорії імовірності, який вивчає потоки вимог на обслу­говування, що поступають в систему з обмеженими пропускними властивостями;

2. розділ теорії імовірності, який вивчає механізми обслуговування вимог;

3. гру двох, трьох і більше гравців, кожний з яких переслідує ціль максимізації своєї вигоди за рахунок іншого.

 

117.За порушення в сфері податкового законодавства адміністративні штрафи стягуються з :

1.) громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;

2.) керівників підприємств;

3.) громадян;

4.) посадових осіб підприємств;

5.) усі відповіді вірні.

 

118.До органів, які контролюють сплату податків, зборів і обов'язкових платежів відносять:

1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна податкова служба України;

2. митні органи, установи Пенсійного фонду України, податкові органи;

3. Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна податкова служба України.

 

119.За порушення в сфері податкового законодавства штрафні санкції накладаються на:

1) підприємства;

2) керівників підприємств;

3) громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;

4) громадян;

5) усі відповіді вірні.

 

120.Середньозважене навантаження за основними податками при розрахунку рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб визначається за формулою:

1.) ∑і і * Аі / Ні);

2.) ∑і і / Ві * Ні);

3.) ∑і і / Аі * Ні).

 

де Аі – обсяги окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – частка окремого виду податку в сумарному обсязі основних податків;

Ні – базові показники нарахування відповідного податку.

 

121.Яка риса (риси) характерна для ухилення від податків?

1.Необ’ява повної суми доходу, що підлягає оподаткуванню.

2.Несплата податковим органам податків на зарплату.

3.Використання спільної власності на паритетних засадах у відношенні доходів, які можуть бути переданими особі, що користується звільненням від податків.

 

122.Яка сума вважається податковим боргом:

1.Сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

2.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк.

3.Узгоджена сума податкового зобов`язання, не сплачена у визначений строк, а також штрафні санкції і пеня (за її наявності), нараховані на суму такого податкового зобов`язання.

 

123.За якою формулою розраховується податковий тиск ?

1.V/H;

2.V*H;

3.H/V

 

де V – об’єм реалізованої продукції;

Н – сума нарахованих податків за звітний період.

 

124.Які документи не можуть бути вилученими на підприємстві податківцями?

1.Первинні документи.

2.Грошові документи.

3.Документи, що не належать підприємству.

4.Особисті документи співробітників підприємства.

5.Документи, пов’язані з обчисленням і сплатою податків.

 

125.Які риси притаманні офшорним центрам?

1.Високий рівень оподаткування.

2.Політична стабільність у країні.

3.Можливість ухилення від податків.

4.Відсутність валютних обмежень.

5.Сувора банківська таємниця.

 

126.Суть податкового планування полягає у:

1) плануванні безперервного процесу оновлення і вдосконалення
структури товарів і послуг відповідно до вимог платоспроможного попиту населення з урахуванням різних смаків окремих груп споживачів згідно із тенденціями моди та законами між­народної конкуренції;

2) планомірному процесі визначення обсягів, напрямів різних форм кредитування, необхідних для цього джерел кредитних ресурсів та способів їх отримання;

3) виборі оптимальних варіантів фінансово-господарської діяль­ності підприємства з метою досягнення мінімального рівня податкових зобов'язань, що виникають, а також забезпечення оптимізації податків та збільшення прибутковості.

 

127.Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:

1) абсолютна мінімізація податкових платежів;

2) максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури;

3) аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозованих нормативно-правових змін чинного законодавства.

 

128.Який з нижчезазначених пунктів відноситься до прав платників податків і зборів:

1.Подання податковим органам документів, що підтверджують права на пільги щодо оподаткування.

2.Подання до державних податкових органів декларацій, звітів, розрахунків.

3.Оскарження у встановленому законом порядку рішень державних податкових органів.

 

129.Які види відповідальності застосовуються до платника податків за порушення строків сплати узгодженого податкового зобов’язання?

1.пеня;

2.при затримці до 30 календарних днів – 10% такої суми, більше 30 днів – 20% суми;

3.адміністративний штраф;

4.усі відповіді вірні.

 

130.Привабливість відкриття підприємств в офшорних територіях зумовлена можливостями:

1) легального зменшення податкових платежів;

2) забезпечення візової підтримки держави-реєстрації, відкриття за кордоном валютного рахунку;

3) ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

 

131.Штрафні санкції – це:

1) плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов’язання;

2) плата за противоправну, навмисну або необережну дію або бездіяльність, що призвела до порушення податкового законодавства;

3) плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов’язання, яка стягується з платника податків у зв’язку з порушенням ним правил оподаткування.

 

132. Результатом податкового планування є:

1) зменшення рівня податкового навантаження на підприємство;

2) сума податків, що підлягають сплаті до бюджету та поза­бюджетних фондів;

3) розробка графіка сплати податкових платежів.

 

133. Рівень оподаткування методом послідовного зменшення доданої вартості визначається за формулою:

1) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1+Пф)] / (1-Ун);

2) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) (1-Пф)] / (1-Ун);

3) Н=[1-(1-Пд) (1-Пп) / (1+Пф)] / (1-Ун).

 

де ПД – середня величина ставки ПДВ;

Пп – середня величина ставки прибуткового податку;

Пф – середня величина ставки зборів на обов’язкове пенсійне і соціальне страхування;
Ін – питома вага непрямих податків у загальних податкових надходженнях.

 

134. Метод "Прогнозування тенденцій" базується на припущенні:

1. процентна різниця у виконанні плану між кожним наступним і попереднім частковим показником помножена на базове значення узагальнюючого показника дорівнює впливові даного
часткового показника на узагальнюючий;

2. що рівень росту у майбутньому році буде таким же, як і в попередні роки;

3. що перемінні, які впливають на ситуацію, це піддаються логіці простих аналітичних рішень.

 

135.Рівень оподаткування юридичних і фізичних осіб визначається за формулою:

1) g / t;

2) t / g;

3) g * t.

де g – середньозважене навантаження основних податків, що формують доходи бюджету;

t – частка податків, що формують дохідну частину бюджету у ВВП.

 

136.Регресійний аналіз вивчає:

1. вплив окремих факторів на результати експерименту;

2. залежність середнього значення якої-небудь величини від деякої іншої величини чи віддекількох величин;

3. щільність зв'язку між факторними та результативними показниками, що не перебувають у функціональній залежності.

 

137.Сутність кривої Лаффера:

1. чим вище ставки податків, тим більше доходи бюджету;

2. чим нижче ставки податків, тим більше доходи бюджету;

3. збільшення доходів бюджету може бути забезпечено лише до певного рівня зростання розміру податкових ставок.

 

138.Податкове регулювання- це:

1. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, за­твердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, надання дотацій, субсидій, субвенцій тощо;

2. заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування,
відрахувань до бюджету;

3. встановлення твердих, договірних, вільних цін і тарифів.

 

139.Що можна віднести до стратегічних напрямків податкової політики держави?

1.забезпечення дохідної частини бюджету, достатньої для задоволення державних потреб;

2.розширення кількості податків і обов’язкових платежів для поповнення дохідної частини бюджету;

3.створення оптимальної системи оподаткування, яка б не стримувала розвиток підприємництва;

4.скасування спрощеної системи оподаткування, яка зменшує податкові надходження від суб’єктів підприємництва;

5.надання пільг.

 

140.Які структури відносяться до органів оперативного управління в податковій сфері?

1.Державна податкова адміністрація України;

2.Міністерство фінансів України;

3.аудиторські, консультативні фірми;

4.податкові інспекції у містах і районах;

5.органи податкової міліції;

6.громадські організації платників податків.

 

141.Податковий менеджмент виступає як:

1.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет.

2.Інструмент вилучення доходів суб`єктів підприємницької діяльності у державний бюджет і як інструмент, який оптимізує фінансово-господарську діяльність підприємств.

3.Інструмент управління державним внутрішнім і зовнішнім боргом відповідно до чинного законодавства.

 

142. Які з наведених характеристик можна віднести до політичних причин ухилення від сплати податків:

1) зниження платоспроможності населення;

2) лобіювання інтересів окремих груп платників податків;

3) складність, суперечність, нестабільність податкового законо­давства.

 

143.Яка риса (риси) характерна для уникнення від податків?

1.Неповідомлення контролюючих органів про джерело доходу, що підлягає оподаткуванню.

2.Дохід може бути перетвореним у капітал шляхом використання механізму виплати дивідендів.

3.Оплата товарів проведена у формі безвідсоткових позик.

 

144.Об'єктом податкового менеджменту є:

1.фінансові відносини, в т.ч. відносини, пов'язані з формуванням і використанням фондів грошових коштів;

2.дії та процеси, спрямовані на встановлення та зміну податкових норм, а також на справляння податків;

3.організація інформаційної системи на підприємстві, що відповідає вимогам внутрішніх комунікаційних зв'язків між структурними підрозділами, різними рівнями управління.

 

145.За порушення в сфері податкового законодавства адміністративні штрафи стягуються з :

1.громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;

2.керівників підприємств;

3.громадян;

4.посадових осіб підприємств;

5.усі відповіді вірні.

 

146.До органів, які контролюють сплату податків, зборів і обов'язкових платежів відносять:

1. Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Державна податкова служба України;

2. митні органи, установи Пенсійного фонду України, податкові органи;

3. Державна контрольно-ревізійна служба України, Державна податкова служба України.

 

147.За порушення в сфері податкового законодавства штрафні санкції накладаються на:

1.підприємства;

2.керівників підприємств;

3.громадян – суб’єктів підприємницької діяльності;

4.громадян;

5.усі відповіді вірні.

 

148.Середньозважене навантаження за основними податками при розрахунку рівня оподаткування юридичних та фізичних осіб визначається за формулою:

1.∑і і * Аі / Ні);

2.∑і і / Ві * Ні);

3.∑і і / Аі * Ні).

 

де Аі – обсяги окремих видів податків у доходах зведеного бюджету;

Ві – частка окремого виду податку в сумарному обсязі основних податків;

Ні – базові показники нарахування відповідного податку.

 

149.Коефіцієнт пільгового оподаткування:

1.∑ ПП / (∑ПП +П3);

2.ЧП / П3;

3.(ФОП*Сф) / 100;

4.П3 / ОР

 

де П3 – загальна запланована сума податкових платежів;

ОР – плановий обсяг реалізації продукції;

ЧП – планова сума чистого прибутку;

ФОП – планова сума фонду оплати праці;

Сф – зведена ставка податкових платежів від фонду оплати праці ;

∑ПП – загальна сума податкових пільг, що використовується підприємством.

 

15.Про дату проведення планової перевірки суб'єкт підприєм­ницької діяльності повідомляється:

1) не пізніше, ніж за 5 днів до її початку;

2) по пізніше, ніж за 20 днів до її початку;

3) не пізніше, ніж за 10 днів до її початку.

 

151.Сутність кривої Лаффера:

1.чим вище ставки податків, тим більше доходи бюджету;

2.чим нижче ставки податків, тим більше доходи бюджету;

3.збільшення доходів бюджету може бути забезпечено лише до певного рівня зростання розміру податкових ставок.

 

152.Податкове регулювання- це:

1. розподіл податків і зборів на закріплені та регулюючі, затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків до місцевих бюджетів, надання дотацій, субсидій, субвенцій тощо;

2. заходи непрямого впливу на економіку та соціальні процеси через зміну податків, податкових ставок, податкових пільг, зниження чи підвищення загального рівня оподаткування,
відрахувань до бюджету;

3. встановлення твердих, договірних, вільних цін і тарифів.

 

153. Результати податкового менеджменту визначаються:

1) розміром отриманого чистого прибутку;

2) сумою коштів, отриманих у результаті зменшення податкових зобов'язань;

3) кількістю вироблених рекомендацій щодо оптимізації податкових платежів відповідним підрозділам підприємства.

 

154.Фактичні податкові перевірки:

1.передбачають перевірку з окремих питань дотримання податкового законодавства;

2.передбачають перевірку з питань дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами готівкою з використанням регістраторів розрахункових операцій, лімітів готівки в касах тощо;

3.передбачає перевірку взаємовідносин підприємства, що перевіряється з іншими суб’єктами підприємницької діяльності з питань ведення господарської діяльності, правильності нарахування і сплати податків.

155. Камеральні перевірки- це:

1) перевірки, які проводяться фахівцями галузевих відділів оподаткування в приміщенні податкового органу щодо правильності заповнення податкових декларацій;

2) перевірки, які передбачають перегляд первинних документів, вияв правильності і достовірності організації і ведення бухгалтерського обліку, своєчасності і повноти сплати податків, зборів і обов'язкових платежів та пільг і проводиться по місцю зна­ходження підприємства;

3) перевірки, які проводяться за місяць до ліквідації підприємства, в ході якої оцінюються фонди підприємства.

 

156.Основною метою корпоративного податкового менеджменту є:

1) абсолютна мінімізація податкових платежів;

2) максимізація чистого прибутку при заданих параметрах податкового середовища і ринкової кон'юнктури;

3) аналіз зовнішнього податкового середовища, прогнозованих нормативно-правових змін чинного законодавства.

 

 

157.Які фактори оптимізації податкового менеджменту є зовнішніми?

1.вибір системи оподаткування;

2.вибір облікової політики;

3.вибір юрисдикції;

4.вибір організаційно-правової форми;

5.розробка контрактних схем при здійсненні угод.

 

158.Розмір пені на суму податкового боргу визначається виходячи із розрахунку:

1.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу.

2.120% річних облікової ставки НБУ на дату погашення податкового боргу.

3.120% річних облікової ставки НБУ на дату виникнення податкового боргу або на дату його погашення, в залежності від того, яка з величин є більшою.

 

159.Пеня – це:

1.плата в фіксований сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов`язання, яка стягує з платника податків у зв’язку з порушеннями правил оподаткування;

2.плата у вигляді відсотків, нарахованих на суму податкового боргу, що стягується з платника податків у зв’язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов`язання;

3.плата за противоправну, навмисну або необережну дію або бездіяльність, що привела до порушення податкового законодавства.

 

160.Теорія масового обслуговування - це:

1. розділ теорії імовірності, який вивчає потоки вимог на обслуговування, що поступають в систему з обмеженими пропускними властивостями;

2. розділ теорії імовірності, який вивчає механізми обслуговування вимог;

3. гру двох, трьох і більше гравців, кожний з яких переслідує ціль максимізації своєї вигоди за рахунок іншого.

 

161.Який із наведених аспектів пояснює термін «менеджмент»:

1.Як вид діяльності, спрямований на координацію зусиль людей з використанням їхніх прав інтелекту, врахуванням мотивів поведінки для досягнення поставленої мети.

2.Як певна категорія, соціальний прошарок людей, котрі фахово займаються обслуговуючою діяльністю.

3.Як метод запобігання нещасним випадкам в процесі виробництва.

 

162. Інтерполяція - це:

1. заміна одних математичних величин іншими, в тому чи іншому змісті близьких до вихідної;

2. знаходження приблизного чи точного значення якоїсь величини по вже відомих окремих значеннях цієї ж чи іншої, зв'язаної з нею, величини;

3. інше.

163. Тенденцію переходу суб'єктів підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності необхідно враховувати при прогнозуванні надходжень:

1. податку па прибуток;

2. екологічного податку;

3. акцизного податку.

 

164.У яких випадках проводяться позапланові перевірки:

1) виявлена невідповідальність даних, заявлених у документах обов’язкової звітності;

2) за рішенням ДПАУ, яке оф


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.154 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал