Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття та класифікація слідів злочину в криміналістиці.
 

Вчинення багатьох злочинів супроводжується певни­ми змінами у навколишньому оточенні. Такі зміни прийня­то називати слідами злочину. Слід являє собою відобра­ження злочинних дій, окремих елементів злочинного акту. У криміналістичному розумінні цінність слідів обумовлена існуючою залежністю між злочином та його відбиттям (слідами).

У широкому розумінні, слід — це результат будь-якої матеріальної зміни первинної об­становки внаслідок учинення злочину: матеріально-фіксо­вані зміни одного об'єкта на інший; поява чи зникнення тих чи інших предметів, порушення первинного положен­ня, місцезнаходження, стану різних об'єктів (наприклад, загублені злочинцем на місці події власні речі, скалки роз­битого віконного скла). Сліди в широкому розумінні охоп­люють: комплекси елементів, властивих певним подіям (сліди дорожньо-транспортної події, сліди пожежі тощо); зміни обстановки (поява або зникнення предметів, зміна їх місця розташування); зміна вигляду або стану предмета (зламаний замок).

Традиційно трасологія вивчає сліди тільки у вузькому розумінні, а саме матеріально-фіксовані відображення зо­внішньої будови одного об'єкта на іншому (сліди-відображення). Сліди-відображення виникають внаслідок взаємо­дії двох об'єктів і мають достатньо широке розповсюджен­ня: це сліди рук людини, ніг, взуття, зубів, транспортних засобів, знарядь та інструментів тощо. Сліди-відображен­ня є головним предметом вивчення у трасології.

У трасології сліди класифікуються за різними підста­вами. Залежно від роду слідоутворюючих об'єктів виділя­ють сліди людини, сліди тварин, сліди предметів. Стосовно конкретних слідоутворюючих об'єктів, то найчастіше зу­стрічаються сліди рук, ніг, зубів, транспортних засобів, знарядь злому та інструментів. Залежно від механізму утворення слідів розрізняють сліди об'ємні та поверхневі; статичні й динамічні; локальні та периферичні.

Об'ємні (вдавлені) сліди відображають зовнішню бу­дову слідоутворюючого об'єкта в об'ємі, тобто у всіх трьох його вимірах — за довжиною, шириною і глибиною.

Поверхневі (площинні) сліди виникають в результаті змін, що відбуваються на поверхні слідосприймаючого об'єкта (за двома вимірами — довжиною і шириною). До поверхневих слідів можуть бу­ти віднесені, наприклад, сліди пальців рук на поверхні ме­блів, сліди босих ніг на паркетній підлозі, сліди протектора транспортного засобу на асфальті.

Поверхневі сліди поділяють:

1. Сліди нашару­вання формуються внаслідок накладення на слідосприй-маючий об'єкт речовини, яка має на собі слідоутворюючий об'єкт (потожирові сліди пальців рук, сліди, залишені за­брудненою підошвою взуття, та ін.).2. Сліди відшарування формуються з речовини, частки якої відокремлюються від слідосприймаючого об'єкта і залишаються на слідоутво-рюючому об'єкті (наприклад, сліди пальців рук, утворені на вкритій порохом або свіжепофарбованій поверхні).

Поверхневі сліди можуть бути видимими і невидими­ми. Видимі сліди — це такі, які можна виявити шляхом безпосереднього зорового сприйняття, а невидимі — від­шукання і сприйняття яких передбачає застосування спе­ціальних засобів або пристосувань.

Залежно від стану об'єктів на момент слідоутворення:

Статичні сліди виникають в момент спокою (статики), котрий наступає під час механічної взаємодії слідоутво­рюючого і слідосприймаючого об'єктів, які контактують у перпендикулярному напрямку. Типовими прикладами статичного сліду є відбиток пальця руки з відображенням папілярного візерунка та відбиток підошви взуття на ґрун­ті.

Динамічні сліди виникають в результаті самого руху одного або обох об'єктів слідоутворення. Кожна точка утворюючої поверхні залишає слід у вигляді лінії (траси). До динамічних можуть бути віднесені сліди розрубу, роз­пилу, ковзання, свердління, різання, тертя тощо.

Залежно від місця, на якому відбулися зміни слідосп­риймаючого об'єкта:

Локальні сліди виникають у межах контакту взаємо­діючих об'єктів (наприклад, слід босої ноги в межах конта­кту з поверхнею дерев'яної підлоги). Навколо локального сліду поверхня слідосприймаючого об'єкта залишається незмінною.

Периферичні сліди виникають за межами контактної взаємодії слідоутворюючого і слідосприймаючого об'єктів (наприклад, слід від забрудненого борошном (цементом, пилюкою) верху взуття, утворений «на периферії», навко­ло взуття, за межами підошви).

Сліди бувають механічного, хімічного, біологічного, тер­мічного походження. У криміналістиці переважно вивчаю­ться сліди механічної дії, як найбільш поширені об'єкти трасологічного дослідження.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал