Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


УРОЛОГИЯ. Фосфатты тастардың бүйректе пайда болуына несептің қолайлы рН-ы://

 

Фосфатты тастардың бү йректе пайда болуына несептің қ олайлы рН-ы: //

4, 0//

5, 7//

+7, 1//

8, 8//

8, 9

***

 

Оксалатты тастардың бү йректе пайда болуына несептің қ олайлы рН-ы: //

3, 4//

+5, 5//

6, 9//

7, 6//

8, 3//

***

Несепағ ардың қ ай болігінде тастар кө бінесе тоқ тайды: //

1-физиологиялық тарылу//

2-физиологиялық тарылу//

+ 3-физиологиялық тарылу//

4-физиологиялық тарылу//

аталғ андардың барлығ ы

***

Пиелолитотомия қ ай кезде жиі қ олданылады: //

тостағ аншадағ ы тастар кезінде//

кораллтә різді тастар кезінде//

бү йректің кө птеген тастары кезінде//

несепағ ардың тастары кезінде//

+тү бекше тастары кезінде

***

Қ уық тастарына тә н емес симптомдар: //

кү ндізгі поллакиурия//

+тү нгі поллакиурия//

несептің ағ уының «бітелу» симптомы//

макрогематурия//

несептің жедел тоқ тауы

***

Бү йрек тү бекшесінің тастарына тә н симптом тә н: //

артериялық қ ысымның тө мендеуі//

бел аймағ ының ісінуі//

дизурия//

+бү йректің шаншуы//

поллакиурия

***

Тасы бар несепағ ардың тө менгі ү штен бір бө лігінің пальпациясы қ алай жү ргізіледі: //

кіндік тұ сында//

шаб ү стінде//

5 бел омыртқ асының тұ сында//

мық ын аймағ ында//

+ә йелдерде қ ынап арқ ылы

***

Нефролитиаздың қ андай асқ ынуы кезінде цитоскопия нә тижесінде несепағ ардың сағ асынан ірің бө лінеді: //

апостематозды пиелонефрит //

созылмалы пиелонефрит//

бү йрек абсцессі//

+ пионефроз//

периуретерит

***

Цитоскопия кезінде тас несепағ ардың сағ асына жақ ын орналасуның белгілерін атаң ыздар: //

+ несепағ ар сағ асы аймағ ында ісіну//

льето ү шбұ рышының гиперемиясы//

қ уыс тә різді сағ а//

қ усқ тың шырышты қ абатының трабекулярлығ ы//

несепағ ар сағ асыны ө згермеген

***

Несеп тас ауруы кезінде бү йректік шаншудың себептерін анық таң дар: //

бү йректің фиброзды капсуласының рецепторлар иннервациясының бұ зылуы//

бү йректегі кө ктамрлық гипертензия//

бү йректің тастары//

+ несепағ ардың обструкциясы //

қ уық тың тастары.

 

***

Аталғ ан ә дістердің ішінен қ айсысы бү йректегі уратты тасты анық тайды: //

обзорлы рентгенография//

ретроградты уретеропиелография//

+нефросцинтиграфия //

ультра дыбыстық зерттеу//

нефрореография.

***

Қ ай жағ дайларда несепағ ардың катетеризациясы қ олданылмайды? //

бү йректің шаншуын тоқ тату//

+қ уық тан несепті шығ ару//

ретроградты урография жү ргізу//

ә ртү рлі дә рілік заттарды жоғ арғ ы несеп жолдарына енгізу//

несепті бір бү йректен алу

***

Қ уық тың тасына тә н симптом: //

полиурия//

анурия//

несептің бү йректен жедел тоқ тауы//

уретроррагия//

+несептің қ уық тан ағ уының ү зілуі

***

Ағ зада пуринді зат алмасудың бұ зылуы нә тижесінде тү зілетін тұ здар: //

кальций карбонаты//

кальций фосфаты//

оксалаттар//

+ураттар//

магний фосфаты

***

Калькулезді пиелонефриттің асқ ынуын атаң ыз: //

+бактериотоксикалық шок//

варикоцеле//

уретероцеле//

дизурия//

поллакиурия

***

Бү йрек шаншуы кезінде науқ астың ә рекеті: //

арқ асында қ озғ алусыз жату//

оң жақ бү йірде жату//

сол жақ бү йірінде жә не аяқ тарын бү гіп жату//

+дене жағ дайын ү здіксіз ө згертеді//

ішімен жату

***

Бү йрек шаншуы кезінде ауырсынудың бө ксеге тә н ирридиациясы: //

бө ксенің артқ ы беткейіне //

бө ксенің латеральды беткейіне //

бө ксенің алдың ғ ы беткейіне //

+бө ксенің медиальды беткейіне

ешқ айда берілмейді

***

Қ ай зерттеу ә дісі бү йрек шаншуын, іштің жіті ауруларымен дифференциалдық диагностикасын жү ргізгенде дә лелдейді: //

ангиография //

кскреторлы урография//

урофлоуметрия //

бү йректің компьютерлі томографиясы //

цистография

***

Несеп жолдарынан ө здігінен тастың шығ уына ә сер етпейтін фактор. //

тастың мө лшері //

тастың орналасуы //

несеп жолдарының тонустың жағ дайы//

несептің шығ у динамикасы//

+несептің қ ұ рамы

***

Науқ аста бү йрек шаншу клиникасы пайда болды. Анамнезінде шаншудан кейін ұ сақ конкременттердің шығ уы анық талды. Обзорлы рентгенде несеп жү йесінде конкременттерге кү дікті кө лең келер анық талмағ ан. Қ андай зерттеу ә дісін қ олдану керек: //

обзорлы рентген//

қ уық тың УДЗ//

цистоскопия//

кскреторлы урография //

қ уық тың катетеризациясы

***

Оң жақ мық ын аймағ ында ұ стама тә різді ауырсыну сезімі анық талғ ан. Шаб аймағ ына жә не сыртқ ы жыныс мү шелеріне иррадиацияланады. Аурсыну жіті басталды. Сіздің болжамды диагнозың ыз: //

жіті аппендицит//

жоғ арғ ы 1\3 бө лігіндегі несепағ ардағ ы тас//

+ тө менгі 1 \3бө лігіндегі несепағ ардағ ы тас //

шаб жарығ ының қ ысылуы//

ішек бітелуі

***

Нефролитиаздың патологиялық симптомы болып саналмайды: //

гематурия//

пиурия//

дизурия//

+дене қ ызуынын жоғ арылауы//

тастардың шығ уы

***

Бү йректе сирек кездесетін тастар: //

оксалаттар//

фосфаттар//

гидрокарбонаттар//

+ксантинді //

ураттар

***

Минералды суларды пайдалану арқ ылы бү йрек тастарын емдеу эффектілеріне жатпайды: //

диурез жоғ арылайды//

несептің рН ө згереді//

электролитті қ ұ рамы ө згереді//

қ ышқ ылды-сілтілі қ ұ рамы ө згереді//

+ тастар ериді

***

Бү йрек шаншуын жиі шақ ыратын ауру: //

простата аденомасы//

қ уық тың тастары//

есепағ ардың тастары//

буйрек тастары//

жіті цистит

***

Қ уық тасы кезінде зә р шығ ару қ ай уақ ытта жиілейді: //

таң ертең тыныштық та//

+ кү ндіз жә не қ озғ алыста //

тү нде тыныштық та//

кү ндіз//

аталғ андардың барлығ ы

***

Урпі тастары кезінде пальпация нә тижесінде ауырсыну сезімі қ ай аймақ та анық талады: //

бү йректе//

бел аймағ ында //

қ уық та//

+шаб аймағ ында.//

бө кседе

***

Нефроуролитиаздын қ ай кезінде литотрипсия қ олданылмайды: //
несепағ ардың тастарында//

жоғ арғ ы тостағ аншаның тастарында//

тү бекше тастарында//

+маржантә різді тастарда//

ортаң ғ ы тостағ анша тастарында

***

Нефролитотомия мен пиелолитотомия қ ай кезде қ олданылады: //

бү йрегінде бір тасы бар науқ аста//

несепағ ар тастары бар науқ аста//

+бү йректің маржантә різді тастары бар науқ аста//

қ уық тың тастары бар науқ аста//

бү йрек маң ы клечаткасының ірің деуі

***

Қ ай кезде уретеролитотомия қ олданылады: //

 

ү рпі тастары кезінде//

тостағ анша-тү бекше жү йесінің тастары кезінде//

қ уық тастары кезінде//

+несепағ ардың тасты кезінде//

бү йректердің маржан тусті тастарында

***

Зә рдің сілтілі реакция кезінде тү зілуі мү мкін тастар: //

уратты тастар//

цистинді тастар//

+фосфатты тастар//

оксалатты тастар//

сілтілі реакция тастардың тү зілуіне ә сер етпейді

***

Гиперкальциемия жә не гиперкальциурия ненің тү зілуіне ә келеді: //

цистинді тастар//

уратты тастар//

+оксалатты тастар//

аталғ андардың барлығ ы//

карбонатты тастар

***

Бү йректік тастардының тү зілуіне ә келетін бү йректегі анатомоморфофункцилық ө згерістер: //

созылмалы гломерулонефрит//

+бү йрекішілік тү бекше жә не бү йректен лимфа ағ уының бұ зылуы//

венозды толық қ андылық //

бү йректен тыс тү бекше//

ренальды артериальды гипертензия

***

Несеп тастарының тү зілуі мен ө суіне ә сер етпейтін фактор: //

+қ анда натрий мен креатининнің жоғ арғ ы концентрациясы//

уростаз//

несептің жоғ арғ ы тұ тқ ырлығ ы//

несепте қ орғ аныш коллоидтар дә режесінің тө мендігі//

несепте щавель, несеп қ ышқ ылдардың, кальциидің жоғ арғ ы концентрациясы

***

Несеп тастарының тү зілуіне ә сер етпейтін несеп жолдарындағ ы жергілікті ө згерістер: //

тігу материалы//

неспағ ар бү гілуі, стриктурасы, уростаз//

бө тен дене//

+несепағ ардың, тү бекшелердің, тостағ аншаның гипертонусы//

несепағ ардың, тү бекшелердің, тостағ аншаның гипотонусы

***

Рентгеннегативті тастарғ а қ ай тастар жатады: //

оксалаттар.//

фосфаттар.//

аралас.//

+ураттар.//

аталғ андардың барлығ ы.

***

Тас тү зілуіне ә келетін дә рілік заттар: //

цефазолин//

левомицетин//

пенициллин//

+сульфадимезин//

лидаза

***

Оксалат тастары кезінде қ олданылатын тағ амдар: //

+сү тті тағ амдарды//

кү ріш тағ амдарды//

перловка дә нінен тағ амдарды//

қ ұ мық тағ амдарды//

дә нді ұ нды нан

***

Бү йректің УДЗ кө рсетілген: //

бү йрек тостағ аншасының тасы//

бү йректің кораллтә різді тасы//

несепағ ардың тасы//

ешбір жағ дайда//

+барлық жағ дайда

***

Обзорлы жә не экскреторлы урография кө рсетілген: //

бү йрек тостағ аншасының тасы//

бү йректің кораллтә різді тасы//

несепағ ардың тасы//

+барлық жағ дайда//

ешбір жағ дайда

***

Тө мендегілердің барлығ ы – бү йректің жиі кездесетін тастары, мынадан басқ асы: //

оксалаттар.//

фосфаттар//

гидрокарбонаттар//

+холестеринды//

ураттар

***

55 жастағ ы науқ аста несепағ ардың ортаң ғ ы ү штігінде уродинамиканы бұ затын 1, 0х0, 8 см мө лшердегі тас анық талғ ан. Оғ ан тағ айындалады: //

консервативті терапия//

уретеропиелоскопия жә не литоэкстракция//

несепағ арадың кататеризациясы//

қ уық тың катетеризациясы//

+уретеролитотомия

***

Простата безінің аденомасы жә не 30х30 мм мө лшердегі қ уық тың тасы кезінде тағ айындалатын ем: //

литолиз//

цистолитотомия//

+аденомэктомия, цистолитотомия жә не цистостомия//

трансуретральды цистолитотрипсия//

соқ палы – толқ ындық дистанционды литотрипсия

***

Нечипоренко бойынша анализ кө рсетілген: //

белсенді фазадағ ы созылмалы калькулезды пиелонефрит//

кораллтә різді тастар жә не пиурия//

белсенді қ абыну сатысындағ ы созылмалы пиелонефрит//

+аталғ ан барлық жағ дайларда//

ешбір жағ дайда

***

Бү йректің кораллтә різді тасы бойынша жасалынатын пиелолитотомия, нефролитотомия ү шін қ олдану керек: //

+нефростомияны//

тү бекшені нефростомиясыз тү гелімен тігу//

пиелостомияны//

циркулярлы нефростомияны//

барлық тә сілдер бірдей

***

50 жастағ ы науқ аста ультра дыбыстық зерттеуде оң жақ бү йрегінде абсцесс анық талғ ан. Қ андай ем қ олдану керек: //

нефростомияны//

+оң жағ ына нефрэктомияны//

сол жағ ына нефрэктомияны//

сол жағ ына соқ палы – толқ ындық литотрипсияны//

консервативті терапияны

***

Науқ аста уратты тастар зә рмен шығ ады жә не уратурия сақ талғ ан. Оғ ан қ андай емдә м тағ айындау керек: //

қ уызды шектеу//

ү тті тағ амдар//

оғ арғ ы қ ұ ндылық ты тағ амдарды шектеу//

емістер//

+барлық жауаптар дұ рыс

***

Ү йде науқ аста бү йректің шаншуы, дене қ ызуы 38, 3 С екі тә улік бойына, қ алтырау байқ алады. Сіздің ә рекетің із: //

ү йде антибиотиктермен емдеу//

артериалды қ ысымды ө лшеу//

терапевтикалық бө лімшесіне госпитализациялау//

+урологиялық стационарғ а госпитализациялау//

барлық жауаптар дұ рыс

***

Бү йректен тасты алып тастағ анда тостағ аншада, тү бекшеде тұ здар, детриттер анық талғ ан. Операцияны немен аяқ тау керек: //

+нефростомиямен//

пиелостомиямен//

тү бекшені толық тігу//

аталғ андардың барлығ ы дұ рыс//

дұ рыс жауабы жоқ

***

Постренальды анурия кезінде қ андай кө мек кө рсетілуі тиіс: //

тамыр ішіне ү лкен дозамен лазикс, инфузионды терапия//

эксреторлы урография//

+екі жақ ты нефростомия бір уақ ытта//

ДУВЛ//

дұ рыс жауабы жоқ

***

Қ ышқ ылдық эффектті беретін қ андай дә рі: //

алмагель//

+метионин//

хлорлы аммоний//

аевит//

натрий ацетаты

***

Жіті орхит симптомдары: //

субфебрилитет//

+ұ маның ісінуі жә не ауырсынуы//

гемоспермия//

бұ таралық тағ ы ауырсыну//

қ асағ а ү сті ауырсыну

***

Жалгыз бү йрек несепағ арында 5мм мө лшердегі тас, 6 сағ аттық анурия кезінде қ андай ә рекет қ олдану керек: //

тамырішілік лазикс//

жедел нефростомияны//

+несепағ ардың катетеризациясын//

сулы жү ктеме//

пункционды нефростомияны.

***

2 мм мө лшердегі несепағ ардың тө менгі 1/З аймағ ындағ ы тас, уретеропиелэктазия (тастан жоғ ары). Дұ рыс емдеу тә сілін таң даң ыз: //

тері астына прозерин//

+сулы жү ктеме//

УЖЖ жә не несепағ ардың электростимуляциясы//

уретеролитотомия//

жіті нефростомия.

***

Уратты тастар кезінде қ олданылмайтын тағ амдар: //

+етті тағ амдарын//

сү тті тағ амдарды//

кө кө ніс жә не қ ышқ ыл емес жемістерді//

«боржоми» минералды суын//

балық тағ амдарын.

 

***

Жіті калькулезді пиелонефрит конкремент қ айда орналасқ анда жиі пайда болады: //

+несепағ ардың жоғ арғ ы ү штік бө лігінде//

несепағ ардың тө менгі ү штік бө лігінде//

несепағ ардың ортаң ғ ы ү штік бө лігінде//

қ уық та//

простата безінде

***

Қ уық тың тасына тә н симптом: //

+несеп ағ удың бітелуі//

пастернацкий симптом оң //

шевассю//

алексеева-Шрамма//

лихтенберга

***

Науқ аста конкремент ү рпіде орналасқ ан жә не ол жіті несеп бө лінуін тоқ татады. Науқ асқ а жедел оперативті ем тағ айындалды: //

+эпицистостомия//

цистолитостомия//

цистолитотомия//

уретеролитотомия//

пиелолитотомия

***

Тө менгі зә р жолдарының функциясын зерттеу ә дістерін атаң ыз: //

цистография//

хромоцистоскопия//

уретроцистоскопия//

+урофлоуметрия//

ультрасонография

***

Қ уық тың толу фазасының уродинамикалық зерттеу ә дісін атаң ыз: //

урофлоуметрия//

ү рпінің профилометриясы//

+ретроградты цистометрия//

сфинктерометрия//

электромиография

***

Шығ ару фазасында детрузордың функциясын атаң ыз: //

+жиырылу//

жиырылудың тө мендеуі//

маужыраудың тө мендеуі//

маужырау//

функциясы жоқ

***

Циститтің қ ай клиникалық ағ ымында цистоскопия жасауғ а болмайды?

+жіті цистит кезінде//

паразитарлы//

сә улелі//

интерстициальді//

аллергиялық

***

Науқ ас ә йел 65 жаста физикалық кү ш тү скен кезінде, жө телгенде, кү лгенде, дене қ алпын ө згерткенде зә р жоғ алуына шағ ымданады. Диагнозды дә лелдеу ү шін келесі сынаманы ө ткізу қ ажет: //

зимницкий сынамасы//

аддис-Каковский сынамасы//

реберг сынамасы//

+вальсальва сынамасы жә не жө тел сынамасы //

зельдович сынамасы

***

40 жастағ ы науқ аста сол жақ бел аймағ ындағ ы ауырсыну сезімі, жү рек айнауы, қ ұ суы, дене қ алтырауы бар. УДЗ бойынша сол жақ гидронефрозы бар.

Диагноз дә лелдеу ү шін не істеу керек: //

ретроскопия//

микционды цистография//

+экскреторлы урография//

истоскопия//

иафаноскопия

***

Парадоксальды ишурия қ андай ауруғ а тә н: //

жіті простатитке //

жіті циститке//

созылмалы простатитке//

қ уық асты безінін қ атерсіз гиперплазиясының 2-кезең іне//

+ қ уық асты безінін қ атерсіз гиперплазиясының 3-кезең іне

***

Науқ астың бү йрек ұ стамасы кезіндегі жү ріс-тұ рысы: //

қ озғ алмай арқ ада жатыр//

бү йірінде ауру жағ ында жатыр//

екі аяғ ын денеге ә келіп сол жақ бү йірінде жатыр//

+дене жағ дайын ү зілмей ауыстырып жатыр//

ішімен жатыр

***

Бү йректегі серозды қ абыну ү рдісін кө рсететін ерте лабораториялық симптом: //

лейкоцитурия //

эритроцитурия//

+бактериурия //

цилиндурия //

альбуминурия

***

Несепағ арғ а катетер енгізуге қ арсы қ андай кө рсеткіштер білесіз: //
несепағ ар тасы //

бү йрек тасы //

+ірің ді уретрит //

бү йрек ісігі//

қ уық ісігі

***

Қ уық -несепағ ар рефлюкстың ең маң ызды диагностика ә дісін атаң ыз: //

 

цистоскопия//

+микционды цистография //

шолу урография //

хромоцистоскопия //

экскреторлы урография

***

Цистоскопия жасауғ а қ арсы кө рсеткіштерді атаң ыз: //

макрогематурия //

24 аптадан жоғ ары жү ктілік//

несеп қ уығ ының кө птеген дивертикулдар//

+тө менгі зә р жолдарының жіті қ абыну аурулары //

пиурия

***

Диафаноскопия бұ л: //

лимфатикалық тамырлардың рентгенконтрастты суретін алуы //

+уманы ө ткізгіш жарық та қ арау //

шү мекшенің ішкі беткейін қ арау //

бү йрек кө ктамырлардың рентгенконтрастты суретін алуы//

жамбас салатамырлардың рентгенконтрастты суретін алуы

***

Нефрография – бұ л қ ай ағ заның сыртқ ы контурлардың рентген суреті: //

қ уық тың //

+бү йрек паренхимасының //

зә р жү йесінің //

бү йректің кө ктамырлардың //

тө менгі қ уыс венаның

 

***

 

Бү йректер УДЗ-ге қ арсы кө рсеткіштер: //

бү йрек дамуының жә не зә р шығ ару жолдарының аномалиялары//

20 аптадан асқ ан жү ктілік //

жұ мыс істемейтін бү йрек //

+қ арсы кө рсеткіш жоқ //

Емге тұ рақ ты артериальды гипертензия

***

Цистоскопия кезінде «перде» симптомы неге тә н: //

жіті простатитке //

жіті циститке //

қ уық асты безінің обырына //

+ қ уық асты безінің қ атерсіз гиперплазиясына //

льето ү шбұ рыш аймағ ындағ ы орналасқ ан несеп қ уық обырына

***

 

Экскреторлы урография ө ткізген кезінде несепағ ардың кенеюі қ ай ауруғ а тә н белгі: //

+несепағ ардың стриктуралары//

пиелонефриттің //

туберкулездің //

шү мекшенің ісіктері//

гломерулонефриттің

***

Қ уық қ а катетер жү ргізуге қ андай қ арсы кө рсеткіштер бар? //

макрогематурия //

пиурия //

микрогематурия //

зә рдің қ уық та тоқ тауы //

+жіті ірің ді простатит //

***

 

Бү йрек ұ стамасын іштің жіті ауруларымен дифференциальды диагностикасы жү ргізгенде дә лелдейтін қ ай зерртеу: //

ангиография //

+хромоцистоскопия //

урофлоуметрия //

диафаноскопия //

цистография //

***

Қ ай зерттеу ә діс кө мегімен ү рпінің ішінде емдік шараларды жү ргізуге болады: //

уретроцистография //

уретерография //

уретрография //

+уретроскопия//

Уретероскопия

***

Бү йрек ұ стамасы кезінде ауырсыну сезімінің иррадиациясы: //

иығ ына, жауырына//

тө стің семсер тә різді ө сіндіге//

эпигастральды аймағ ына//

+шап аймағ ына, санғ а, жыныс мү шелеріне//

мойнына

***

Пиелорентгеноскопия - бұ л қ ай ағ заның рентгеноскопиясы: //

+бү йрек тү бекшесінің //

Қ уық тың.//

бү йрек тостағ аншыларының.//

несепағ ардың.//

зә р шығ ару жолының.

***

Қ ай қ абылдағ ан дә рі-дә рмек зә рдің қ ызыл тү ске бояулуына ә келеді: //

адреналиннің //

александр жапырағ ынан//

+антипириннің //

гентамициннің //

кордиаминнің

***

Уретроскопия – бұ л қ ай ағ заның ішкі беткеійн қ арауы: //

қ уық тың //

несепағ ардың //

+зә р шығ ару жолының //

шә уіт ө зектерінің //

шү мекшенің

***

Вазогрaфия – бұ л қ ай ағ заның рентген суретін алуы: //

ұ рық қ уық шылардың //

+ұ рық ә кететін ө зектің //

жамбас кө ктамырлардың //

жамбас салатамырлардың //

бү йрек салатамырлардың

***

Урокимография – бұ л: //

+тө менгі зә р жолдарының қ ысымын анық тауы //

жоғ ары зә р жолдарының жиырылу қ абілеттілікті зерттеуі //

бү йрек паренхимасындағ ы қ ан циркуляциясын зерттеуі //

бү йрек салатамырлар ішіндегі қ ысымды зерттеуі //

қ уық ішіндегі қ ысымды зерттеуі

***

Солитарлы кистаның диагностика ә дісі: //

экскреторлы урография //

ретроградты пиелография//

+ультрадыбыстық зерттеу //

лабораторлық зерттеу //

хромоцистоскопия

***

Ү рпінің артқ ы қ ақ пақ шасының негізгі диагностика ә дісі болып табылады: //

жоғ арлаушы уретрография//

инфузионды урография//

+микционды цистоуретрогафия//

цистоскопия//

урофлоуметрия

***

Ү рпі ішіндегі тасқ а тә н симптом: //

гематурия //

пиурия//

протеинурия//

ауру сезімді зә р шығ ару//

+зә рдің қ уық та жіті тоқ талуы

***

Ретроградты уретеропиелография жасау ү шін не істеу керек: //

қ уық қ а катетер енгізу//

+несепағ арғ а катетер енгізу//

несепағ арғ а стент енгізу//

уретеропиелоскопия //

цистография

***

Гидронефроз кезінде ангиографиялық зерттеуді жү ргізуге кө рсеткіш болып табылады: //

бү йрек функциясының азаюы//

+ «мылқ ау» бү йрек //

шү мекшенің бү йрекішілік орналсуы//

екіншілікті пиелонефрит //

айқ ынды гидрокаликоз

***

Бү йректің жіті екіншілік қ абынуы кезіндегі ең ақ паратты диагностика ә дісі болып табылады: //

реоренография //

цистоуретрография //

цистоскопия//

+экскреторлы урография //

диафаноскопия

***

Қ уық тың екіншілік қ абынуы кезіндегі негізгі диагностика ә дісі болып табылады: //

экскреторлы урография //

+цистоскопия //

цистография //

қ уық қ а катетер жү ргізу //

хромоцистоскопия

***

Зельдович сынамасын жасау ү шін не істеу керек: //

урофлоуметрия //

несепағ арғ а катетер жү ргізу //

+ қ уық қ а катетер жү ргізу //

пункционды нефростомия//

экскреторлы урография

***

Балалардағ ы ү рпінің жыртылу диагностикасында аталғ ан зерттеу ә дістерінен ең ақ паратты болып табылады: //

экскреторлы урография //

+жоғ арлаушы уретрогафия //

цистоскопия//

урофлоурометрия//

цистография

***

Активті қ уық -несепағ ар рефлюксы қ алай диагностикаланады: //

цистоскопия кезінде //

тө мендеуші цистография кезінде //

+микционды цистоуретрография кезінде //

урофлоурометрия кезінде//

цистометрия кезінде //

***

Экскреторлы урография ө ткізу кезінде контрастты заттың енгізу есебі: //

1 мл дене салмағ ының 1 кг //

+0, 5 мл дене салмағ ының 1 кг //

10 мл дене салмағ ының 1 кг //

1, 5 мл дене салмағ ының 1 кг //

3 мл дене салмағ ының 1 кг

***

Қ абылдау бө ліміне сол жақ шап аймағ ына иррадиациясы бар бел аймағ ындағ ы аурсыну сезіміне шағ ымданатын жү кті ә йел келді. Диагноз дә лелдеу ү шін осы клиникалық жағ дайда қ андай диагностика ә дісі қ арсы кө рсетілген? //

УДЗ //

уретеропиелоскопия //

цистоскопия //

+экскреторлы урография //

диафаноскопия

***

Ер кісі 65 жаста, зә рдің қ уық тан қ иындап шығ уына шағ ымданады. Саусақ пен тік ішекті зерттеу кезінде қ уық асты бездің оң жақ бө лігінде ауырсынусыз қ атты консистенциялы тү йін анық талынды. Қ анында қ андай онкомаркер дең гейін анық тау керек: //

АФП //

АХГ //

+ПСА //

Fas – антигеннің //

Her2/new

***

Экскреторлы урография ө ткізу кезінде қ олданылады: //

 

+йод бар контрастты заттар //

барий //

темір бар контрастты заттар //

магний бар контрастты заттар //

гелий бар контрастты заттар

 

***

 

Антеградты пиелоуретерография ө ткізу ү шін не істеу керек: //

 

+пункционды нефростомия //

несепағ арғ а катетер жү ргізу //

қ уық қ а катетер жү ргізу //

уретеропиелоскопия //

урофлоуметрия

 

***

 

Уретроскопия ө ткізу ү шін қ андай оптикасы бар цистоскоп қ олданылады: //

60 градус //

90 градус //

45 градус //

30 градус //

+0 градус

***

 

Везикулография бұ л: //

 

+ұ рық қ уық шаларды контрастты затпен толтыру //

қ уық ты контрастты затпен толтыру //

зә р шығ ару жолды контрастты затпен толтыру //

ұ рық ә кететін ө зекті контрастты затпен толтыру //

ен қ осалқ ысын контрастты затпен толтыру

***

Урофлоуметрия нә тижелерімен нені бағ алауғ а болады: //

+қ уық тың эвакуаторлы функциясын //

шү мекшенің эвакуаторлы функциясын //

несепағ ардың эвакуаторлы функциясын //

қ уық асты бездің эвакуаторлы функциясын //

ұ рық ә кететін ө зектің эвакуаторлы функциясын //

***

Кім жә не кашан ә лемде бірінші рет бү йрек ауыстыру операциясын жасады: //

пытель А.Я. 1958ж//

+вороной Ю.Ю. 1933ж //

лопаткин Н.А. 1965ж//

даренков А.Ф. 1988 ж//

карпенко А.П. 1960 ж

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің диуретикалық стадиясына тә н диурез: //

тә уліктік зә рдің мө лшері 200 — 300 мл аспайды//

+тә уліктік зә рдің мө лшері 2 —4 л жетуі мү мкін//

тә уліктік зә р боломайды.//

тә уліктік зә рдің мө лшері 1 —2 л.//

тә уліктік зә рдің мө лшері 500 мл —1 л.

***

 

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігі кезінде этиологиялық факторына қ арамай тағ айындайды: //

 

калий препараттары.//

+осмотикалық диуретиктер//

аурудың 20ө шы кү ніг емодиализ //

витаминдер//

антидоттар.

 

***

 

Гемодиализге кө рсеткіштер: //

 

шумақ шалық фильтрация 20 мл/мин.дең гейінде//

+ шумақ шалық фильтрация дең гейі 5 мл/мин тө мен//

зә р қ ышқ ылының қ ан сары суында 15 ммоль/л-ге дейін кө терілуі//

креатениннің қ ан сары суында 0, 8—1 ммоль/л- ге дейін кө терілуі//

шумақ шалық фильтрация дең гейі 120 мл/минутнан жоғ ары

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің олигоануриялық стадиясында зә рдің осмолярлығ ы: //

200 – 250 мосмоль\л//

250 – 260 мосмоль\л//

340 – 350 мосмоль\л//

+350 – 360 мосмоль\л//

450 – 460 мосмоль\л

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің олигоануриялық стадиясында натридің зә рдегі мө лшері: //

130 ммоль\л-ден жоғ ары//

200 ммоль\л-ден жоғ ары.//

330 ммоль\л-ден жоғ ары//

80 ммоль\л-ден тө мен//

+50 ммоль\л-ден тө мен

***

Бү йрек трансплантациясына кө рсеткіш: //

+созылмалы пиелонефрит, созылмалы бү йрек функциясының жетіспеушілігі//

диабетикалық гломерулосклероз//

жеделше гломерулонефрит//

гипернефроидты бү йрек рагы//

бү йрек амилоидозы

***

Гемодиализге кө рсеткіш: //

тоқ таусыз қ ұ су//

+гиперкалиемия.//

гипопротеинемия.//

анемия.//

айналымдағ ы қ ан кө лемінің жетіспеушілігі.

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің кезінде бірінші орында байқ алатын симптом: //

+жү рек айну жә не қ ұ су.//

гиперкоагуляция.//

дизурия.//

анемия, протеинурия.//

гематурия.//

 

***

 

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінде қ олданылатын диета: //

+тұ зсыз тағ амдар//

қ ұ рамында ақ уыз кө п тағ амдар//

кө мірсулар мен майларды шектеу//

қ уырылғ ан жә не ащы тағ амдарды шектеу//

қ ұ рамында кө мірсулар мен тұ зды тағ амдар

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің ағ ымының ауырлық критерилері: //

азотемия дең гейі//

протеинурия//

+анурия ұ зақ тығ ы//

шө лдеу//

тоқ таусыз қ ұ су

***

Пререналды анурияның емі: //

парентералды катехоламиндерді енгізу//

+айналымдағ ы жетіспейтін қ ан кө лемін толтыру//

қ ан қ ұ ю//

диуретиктер тағ айындау//

баротерапия

***

Жалғ ыз бү йректің несепағ арындағ ы тасынан пайда болғ ан жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің емі: //

гемодиализ//

зә р айдағ ыш препараттарды тағ айындау//

инфузионды терапия//

леспенефрил//

+нефростомия

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігіне тә н: //

гипокалиемия//

артериальная гипотензия//

алкалоз//

+азотемия//

ұ стамалар

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің кезінде гиперволемияның ағ за ү шін негізгі қ ауіпі: //

асцит, гидроторакс//

+ө кпенің ісінуі//

бас миы ісінуінің дамуы//

ұ стамалар//

артериальная гипертензия

 

***

Гемодиализ жасауғ а қ арсы кө рсеткіш: //

 

бас миының ісінуі//

қ ан кетуге қ ауіптілік//

+жү ректік декомпенсация//

ө кпе ісінуі//

метаболикалық ацидоз

***

Пререналды анурияғ а не алып келеді: //

 

жедел пиелонефрит//

+шок, травма//

дә рілік заттарды шектен тыс қ олдану//

жоғ ары лихорадка//

азотемия

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің қ ай стадиасында қ ан сарысуында калиядің дең гейі кө теріледі: //

 

жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің бастапқ ы стадиясында//

полиуриялық //

+олигоануриялық //

аралас//

сауығ у стадиясында

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігі кезінде гиперкалиемияның қ ауіптілігі: //

 

бұ лшық ет жиырылуының бұ зылуы//

жү йке клеткаларына токсикалық ә сер етуі//

бас миы қ ан айналымының бұ зылуы//

+жү ректің тоқ тауы//

қ ан кету

***

Шок кезінде анурия мынаның ә серінен дамиды: //

+артериалды қ ысымның тү суі//

айналымдағ ы қ ан кө лемінің жетіспеушілігі//

ренин белсенділігінің жоғ арылауы//

гомеостаздың бұ зылуы//

қ ан кету

***

Саң ырауқ ұ лақ тармен улану кезіндегі анурия тү рі: //

 

пререналды//

+реналды//

постреналды//

ареналды //

аралас

***

Екі жақ тық несепағ ар байланғ аннан кейін болатын анурия: //

пререналды//

аралас//

реналды//

+постреналды//

ареналды

***

 

Реналді анурияғ а алып келеді: //

бү йрек-тас ауруы//

сепсис//

+ауыр металл тұ здарымен улану //

гемотрансфузионды шок//

нефротуберкулез

***

Постреналды анурияның диагностикасы: //

қ уық катетеризациялау//

+несепағ арды катетеризациялау//

экскреторлы урография//

гиперазотемияны анық тау//

динамическалық нефроангиосцинтиграфия.

***

Ағ заның нефротоксикалық улармен уланғ анда бү йректе болатын ө згерістер: //

+ тубулярлы эпителиядың некрозы//

пиелокаликоэктазия//

уретерогидронефроз//

бү йрек паренхимасының ісінуі//

капиллярлар эндотелиінің некрозы

***

Айналымдағ ы қ ан кө лемінің азаюы ненің ә серінен жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігіне ә келуі мү мкін: //

осмотикалық градиенттің бү йректің медуллярлы жә не емізікшелі қ абатында жоғ арылауы//

+осмотикалық градиенттің бү йректің медуллярлы жә не емізікшелі қ абатында тө мендеуі//

онкотическалық градиенттің бү йректің медуллярлы жә не емізікшелі қ абатында жоғ арылауы//

онкотическалық градиенттің бү йректің медуллярлы жә не емізікшелі қ абатында тө мендеуі//

қ ан сарысуында электролиттердің кө беюі

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігін тудыратын реналды факторғ а мынау жатады: //

гиперпролактинемия//

гипокалиемия//

+токсическалық жә не иммуноаллергиялық бү йректің зақ ымдануы//

гиперпаротиреоидизм//

уретерогидронефроз и нефросклероз

***

Жіті бү йрек функциясының жетіспеушілігінің кезінде иммуноаллергиялық факторларғ а жатады: //

+жіті гломерулонефрит, волчанка, Гудпасчер синдромы//

созылмалы пиелонефрит, Ормонда ауруы//

жедел апостематозды пиелонефрит, бү йрек карбункулы //

олеогранулема, Пейрони ауруы//

фибромускулярлы дисплазия, инфравезикалды обструкция

***

Бү йрек ишемиясының пайда болуының негізгі сә ті: //

изогипостенурия, поллакиурия//

+бү йректік қ ан ағ ысының жә не тубулярлы сұ йық тық ағ ысының тө мендеуі//

гиперстенурия, протеинурия//

нефрозо – жә не нериттә різді синдромдар//

глюкозурия, аминоацидурия

***

Жалғ ыз бү йрек тасы кезіндегі анурия тү рі: //

ареналды//

пререналды//

реналды//

+постреналды//

аралас

***

Гемодиализдің асқ ынуы: //

шок//

+ миокард инфаркты//

қ ан кету//

жасушадан тыс гиповолемия//

анурия

***

Простата обырының ық тималды этиологиялық факторы: //

микробтық //
вирустік//

+генетикалық //

қ абынулық //

гормондық

***

Тү бек ісігінде қ олданылатын операция: //
нефрэктомия//
радикальды лимфоаденэктомия//
+нефруретерэктомия//
кең ейтілдген нефрэктомия//
пиелостомия

***

Қ ай стадияда қ атерлі процесс фиброзды капсуласынан сыртқ а шығ ады: //

Т1//

Т2//

3//

Тх.

барлық стадиясында

***

 

Симптоматикалық варикоцеле қ ай дертке тә н: //

нефроптоз//

гидронефроз//

поликистоз//

+бү йрек ісіктері//

пионефроз

***

Бү йрек ісігінің рентгенологиялық белгісі: //

қ уыс жү йесінің кең ею//

бү йректен контраст заттегі шығ уының жоқ тығ ы//

+тү бек толуының дефекті, бір немесе бірнеше тостақ шаларының ампутациясы//

бү йрек проекциясындағ ы контрасттық кө ленкелер//

бү йрек кө лемінің ү лкендеуі

***

Жиі кездесетін тү бекше ісігі қ андай: //

жазық жасушалық ісік//

+папиллярі ісік//

саркома//

сілемейлі-бездік ісік//

ангиома

***

Қ андай қ атерлі ісіктерінің бірі кө п уақ ыт бойы қ атерсіз ағ ымында жү реді: //

саркома//

аденокарцинома//

полиморфты-жасушалық ісік//

+жарық жасушалық ісік//

эмбрионалді ісік

***

Буйрек ісік диагностикасында қ олданылатын информативті, кіші инвазивтік ә діс: //

экскреторлық урография//

статикалық сцинтиграфия//

+ультрадыбыстық сканерден ө ткізу//

компьютерлік томография//

бү йрек ангиографиясы

***

Жиілік бойынша бірінші орын алатын бү йрек ісігі: //

шумақ ша капсуласының эпителиі//

жинақ таушы тү тікшелердің эпителиі//

+проксималды каналшық тардың эпителиі//

бү йрек ми қ абатындағ ы фибробласттә різді жасушалары//

бү йрек тамырларының эпителиі

***

Бү йрек ісігінің диагностикасында қ олданылатын скрининг-тест: //

нефросцинтиграфия//

экскреторлық урография//

+ультрадыбыстық зерттеуден ө ткізу//

компьютерлік томография//

бү йрек ангиографиясы

***

Бү йрек ісігінің жиі метастаздану ағ засы: //

сү йек//

+ө кпе//

бауыр//

бас миы//

жү рек

***

Қ уық ісігі жиі кімде кездеседі: //

+ер адамдарда//

ә йелдерде//

50 жастағ ы науқ аста//

жастарда//

ауыл тұ рғ ындарында

***

Қ уық ісігінің жиі кездесетін тү рі: //

феохромоцитома//

эндометриоз ісіктері//

хорионэпителиома//

+эпителиалді ісіктер//

саркома

***

Қ атерлі ісіктің морфогистологиялық жоғ арғ ы дә режесінің кө рсеткіштері: //

дә некерлік орталық эпителий жасушаларымен дұ рыс тысталғ ан//

базалді жасушалардың формасы дұ рыс//

+ жасушалар ә рең дифференцияланады, ауыспалы эпителий сияқ ты//

жасушалардың пішін жә не кө лемдерінің біраз ауытқ ымалдылығ ы бар//

жасушалардың пішін жә не кө лемдерінің ү лкен ауытқ ымалдылығ ы бар//

***

Несепағ ар ісігінде қ олданылатын операция: //
нефрэктомия//
радикальды лимфоаденэктомия//
+нефруретерэктомия//
кең ейтілген нефрэктомия//
пиелостомия.

***

Несепағ ар ісігін диагностикада дә л анық тайтын негізгі тә сіл? //
цистоскопия.//
цистоскопия биопсиямен.//
экскреторлы урография.//
+уретеропиелоскопия биопсиямен.//
ретропневмоперитонеум.

***

 

Эндовезикальдік электрокоагуляция: //
+ папиллярді қ уық обырында қ олданылады//
тү бек папилломасында қ олданылады//
диффузды папилломатоздың радикал емдеуы болып табылады //
ісік жоюуын жорамалдайды//
ісік метастаздануын тоқ татады

***

Эндовезикальды электрокоагуляция қ ай жағ дайларда қ олданылады: //
+папилярді қ атерлі қ уық ісігінде//
тү бек папилломасы//
диффузды папилломатоз//
созылмалы цистит//

ісік метастаздану процессінде

***

Консервативті емделген екі жақ тылық эпидидимит немен асқ ынуы мү мкін?

+атабез атрофиясымен

гидроцеле

олигоспермиямен

атабездің бұ ратылуымен

орхитпен

***

Цисталгияның циститтен айырмашылығ ын атаң ыз:

ауырсыну//

бактериурия//

+лейкоцитурияның болмауы//

императивті басталуы(позыв)//

қ уық тың толық босамауы

***

Жіті цистит кезінде қ андай емдеу ә дісі қ арсы кө рсетілген?

Антибактериальбі терапия.

Спазмолитикалық препараттар.

+Қ уық қ а инстилляция жасау.

Жылыту процедуралары.

Антигистаминді препараттар.

 

 

Науқ ас 35 жаста. Ұ маның сол жағ ындағ ы ауырсынуғ а шағ ымданады. Ұ маның сол жақ бө лігі ү лкейген. Дене температурасы 39 о С кө терілген. Жергілікті симптомдары: ұ маның сол жақ бө лігінің кө лемі ү лкейген, тығ ыздығ ы қ атты, ауырсынады, гиперемияланғ ан. Сіздің болжамалы диагнозың ыз? Берілген жағ дайда қ андай ем тиімдірек? //

Гидроцеле. Қ атты керетін танғ ыш – суспензория тағ у.

+Орхоэпидидимит. Бергман операциясы.

Сол жақ атабез қ осалқ ысының ірің деген кистасы. Атабез кистасын кесіп алып тастау.

Атабез обыры. Тестэктомия.

Атабез абсцессі. Абсцессті ашу.

***

Науқ ас бұ таралық та қ атты сұ қ қ ылайтын ауырсынуғ а шағ ымданады. Ауырсыну бел аймағ ының екі жағ ында орналасқ ан. Қ иындағ ан, жиі, ауырсынғ ан зә р шығ ару анық талғ ан. Дене температурасы қ алтыраумен бірге 39°С дейін кө терілген. Сіздің болжамалы диагнозың ыз? Диагнозды дә лдеу ү шін не жасау қ ажет?

Жіті пиелонефрит. Экскреторлы урография.

+Жіті простатит. Қ уық астыбезді ректальді зерттеу.

Жіті уретрит. Уретроскопия.

ДГПЖ. Қ уық тың УДЗ

Қ уық тың тастары. Цистоскопия.

***

Жіті ірің ді - паренхиматозды простатиттің ултьтрадыбысты белгілері қ андай?

+Қ уық астыбез кө лемінің анағ ұ рлым ұ лғ аюы, эхопозитивті қ ұ рылымдар.

Қ уық астыбез кө лемі сә л ү лкейген, оның консистенциясы гомогенді.

Қ уық астыбез орташа ұ лғ айғ ан, эхонегативті қ ұ рылымдар кө рінеді.

Қ уық астыбез ү лкейген, гомогенді, қ уық тың саң ылауына кіріп тұ р, қ алдық несеп — 120 мл.

Қ уық астыбез кө лемі сә л кішірейген.

 

***

Пиелонефрит кезінде негізгі қ оздырғ ыш:

Стафилококк.

Протей.

+Ішек таяқ шасы.

Клебсиелла.

Кө к ірің ді таяқ ша.

 

 

Науқ ас 24 жаста, еркектік жыныс мү шесінің басымен шеткі тінінің ісінуі мен гиперемиясына жә не препуциалды қ апшық тан ірің нің шығ уына шағ ымданады. Науқ ас еркектік жыныс мү шесі басының маң айында қ ышу жә не кү йдіруді ескертеді. Сіздің алдын ала қ ойғ ан диагозың ыз?

+Баланопостит.

Уретрит.

Простатит.

Кавернит

Баланит.

***

Біріншілікті пиелонефриттің дамуындағ ы бейімдеуші фактор:

Жарақ ат.

Несеп пассажының бұ зылуы.

+Организм иммунореакциясының тө мендеуі.

Бү йрек гемодинамикасының бұ зылысы.

Нефропатиялар.

***

Біріншілікті пиелонефритте инфекцияның бү йрекке ең жиі ену жолы:

 

Лимфогенді.

Несепағ ар арқ ылы.

Уриногенді.

+Гематогенді.

Жынысты

 

***

Екіншілікті пиелонефриттің дамуындағ ы бейімдеуші фактор:

Суық тап қ алу.

Инфекция.

+Несеп шығ уының бұ зылуы.

Иммунодефицит.

Лимфаағ ысының бұ зылысы.

***

 

Қ андай патогенетикалық ерекшелік екіншілікті пиелонефриттің клиникалық ағ ымын болжайды?

Лимфаағ ысының бұ зылысы.

Веналық іркіліс.

Микробты флораның вируленттілігі.

+Тү бекше – бү йректік рефлюкстер.

Гипоксия.

***

Пиелонефрит кезінде қ алтырау қ андай ү рдістің кө рінісі болып табылады?

Зә р шығ ару жолдарының инфицирленуі.

Қ ызба.

+Бактериялардың қ антамырлар арнасына шығ уы.

Несеп шығ уының бұ зылуы.

ДВС-синдром.

***

Жіті біріншілікті пиелонефрит жиі асқ ынады:

Бү ріскен бү йрекпен.

Артериалды гипертензиямен.

+Апостематозды нефритпен.

Пионефрозбен.

Некрозды папиллитпен.

***

Апостематозды пиелонефриттің морфологиялық кө ріністері айқ ынырақ:

+Қ ыртысты қ абатында.

Милы қ абатында.

Тостақ шаларда.

Тү бекшеде.

Фиброзды капсулада.

***

Қ андай паранефрит орналасуы бойынша жиі кездеседі?

Алдың ғ ы.

+Артқ ы.

Тө менгі.

Жоғ арғ ы.

Латеральді.

***

Бү йректің қ андай ауруларында бү йректің салмағ ы азаяды?

Жіті серозды қ абыну кезінде.

Бү йрек карбункулы кезінде.

Бү йректің майлы тінге алмасуы кезінде.

+Бү ріскен бү йрек кезінде.

Пионефроз кезінде.

***

Қ ай жастарда кө бінесе қ уық – несепағ ар рефлюксі байқ алады?

+Балаларда.

Жас ө спірімдерде

Жас адаидарда.

Орта жастағ ы адамдарда.

Қ арт адамдарда.

***

Екіншілікті пиелонефрит кезінде инфекцияның ең жиі тү сетін жолы:

+Бү йректегі ірің ді ошақ тан.

Гематогенді.

Лимфогенді.

Кө ршілес ағ залардан.

Уриногенді.

***

Бү йректің жалғ ыз карбункулы кезінде қ андай негізгі оперативті жә рдем кө рсетіледі?

Декапсуляция.

+Карбункулды кесіп алып тастау.

Нефрэктомия.

Бү йрек резекциясы.

Уретеролиз.

***

Апостематозды пиелонефрит кезінде қ андай операция кө рсетілген?

Нефрэктомия.

+Бү йрек декапсуляциясы.

Нефропексия

Бү йрек резекциясы.

Тері арқ ылы пункционды нефростомия.

***

Қ андай бү йрек ауруының асқ ынуы диафрагма асты абсцессін беруі мү мкін?

холецистит.

пиелонефрит.

пионефроз.

+Бү йрек карбункулы.

панкреатит.

***

Жіті серозды эпидидимит кезінде емдеу тә сілі:

+Ұ ма мү шелерін оперативті дренаждау.

Орхиэпидидимэктомия.

Эпидидимэктомия.

Атабез қ осалқ ысын ашу.

Атабез пункциясы.

***

Жү кті ә йелдер пиелонефриті кезіндегі қ олдануғ а болатын зерттеу ә дістерін атаң ыз:

Экскреторлы урография.

Зә р шығ ару жолдарының шолу рентгенографиясы.

+Ультрадыбысты зерттеу..

Хромоцистоскопия.

Ретроградты пиелография.

***

 

Антибактериалды терапияны жалғ астырудың белгісі болып табылады:

Лейкоцитурия.

+бактериурия.

эритроцитурия.

цилиндрурия.

клиникалық кө рінісі.

***

 

Екіншілікті жіті пиелонефрит емін қ андай шарадан бастайды?

спазмолитикалық терапия.

+уродинамиканы қ алпына келтіру

Антибактериалды терапия.

Иммунотерапия.

Детоксикациялық ем.

***

Қ андай зерттеу ә дісі арқ ылы созылмалы пиелонефриттің ерте кезең інде бү йрек паренхимасының кішірейгенін анық тауғ а болады?

+статикалық сцинтиграфия.

Ультрадыбысты зерттеу.

ренокортикалды индекс.

хромоцистоскопия.

экскреторлы урография.

***

 

Жіті екіншілікті ірің ді пиелонефрит кезіндегі консервативті емнің ең қ ауіпті асқ ынуы:

азотемия.

анурия.

+бактериотоксикалық шок.

гепатореналды синдром.

Бү йрек бү ртіктерінің некрозы.

***

Пиелонефритке қ арсы антибактериалды терапия жү ргізгенде препараттың концентрациясын қ айда жоғ арылату қ ажет:

Несепте.

+Қ анда.

Ірің ді ошақ та.

Басқ а ағ заларда.

Бү йрек паренхимасында.

***

Науқ асты бактериологиялық шоктан шығ ару қ андай шараны қ ажет етеді?

Метаболикалық ацидозбен кү рес.

+Айналымдағ ы қ анның кө лемін қ алпына келтіру.

ДВС-синдромды жою.

Электролитті бұ зылысты коррекциялау.

Азотемияны азайту.

***

 

Қ абыну ү рдісі қ ай жерде орналасқ анда пиурия болмауы мү мкін?

Кіші тостақ шаларда.

+Қ ыртысты қ абатында.

Милы қ абатында.

Жинақ таушы тү тікшеде.

Тү бекте

***

Рефлюкстің қ ай тү рінде жіті пиелонефиттің ең ауыр ағ ымы байқ алады?

Тү тікшелі.

+Пиелофорникальді.

Пиеловенозды.

Пиелолимфатикалық.

Пиелосинусты.

***

 

Науқ ас 35 жаста, бел аймағ ының сол жағ ындағ ы қ алтыраумен жә не терлеумен жү ретін ауырсынуғ а шағ ымданады. Жалпы ә лсіздік, дене температурасының 39-40 С қ атар жү ретін қ ұ су, лоқ су. Анамнезден - 3 кү н бұ рын несепағ ардың жоғ арғ ы ү штен бір бө лігінде конкремент анық талғ ан. Шолу жә не экскреторлы урограмада бел бұ лшық етінің контуры жоқ, бү йректің кө лемі ү лкейген, бү йрек қ озғ алысы тө мендеген, сол жақ т бү йрек қ ызметі тө мендеген. Тү бекше мен тостақ шалардың контурлары анық емес. Сіздің диагнозың ыз?

Жіті серозды обструктивті сол жақ тылық пиелонефрит.

+Апостематозды сол жақ тылық пиелонефрит.

Созылмалы ө ршіген пиелонефрит.

Жіті паранефрит.

Латентті фазадағ ы созылмалы пиелонефрит.

 

Жіті ірің ді - паренхиматозды простатиттің ултьтрадыбысты белгілері қ андай?

+Қ уық астыбез кө лемінің анағ ұ рлым ұ лғ аюы, эхопозитивті қ ұ рылымдар.

Қ уық астыбез кө лемі сә л ү лкейген, оның консистенциясы гомогенді.

Қ уық астыбез орташа ұ лғ айғ ан, эхонегативті қ ұ рылымдар кө рінеді.

Қ уық астыбез ү лкейген, гомогенді, қ уық тың саң ылауына кіріп тұ р, қ алдық несеп — 120 мл.

Қ уық астыбез кө лемі сә л кішірейген.

 

***

Ә йел адам, 55 жаста, екі тә улік бұ рын ө мірінде бірінші рет оң жақ бел аймағ ындағ ы жә не іштің оң жақ жартысында, ө з бетімен спазмолитиктерді қ олданғ анда басылатын ауырсыну сезімдерін байқ ағ ан. Науқ ас осығ ан дейін 3 кү н бұ рын ірің ді баспамен ауырғ ан. Ауырсыну басталғ аннан кейін 24 сағ ат ө ткен соң дене температурасы 38, 5 С дейін кө теріліп, қ алтырай бастағ ан. Іштің оң жақ жартысын терең пальпациялағ анда ауырсыну байқ алады. Соқ қ ылау симптомы оң жақ тан оң. ЖҚ А: лейкоциттер – 12х10 9\л, Ж

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Словари | Часть 1. 2. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.