Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чотири автори
Контроль і ревізія : навчальний посібник : нормативно-практичні матеріали / Є. М. Романів, Р. Л. Хом’як, А. С. Мороз, В. В. Гресик. – Л. : Інтелект-Захід, 2001.– 199 с.

 

П’ять і більше авторів

Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська [та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн. ; кн. 13).

 

За назвою

Концепція навчання здорового способу життя на засадах розвитку навичок : інформ. зб. з життєвих навичок / авт.-упоряд. М. Н. Бело. – К. : Генеза, 2005. – 77 с. : іл.

Добром нагріте серце: до 90-річчя І. Б. Бровка : зб. спогадів друзів, учнів, колег відомого педагога. – Х. : Фоліо, 2005. – 135 с.

Юність, обпалена війною, 1941 – 1945 : спогади ветеранів / редкол. : А. М. Грабовенко та ін. – К. : Либідь, 204 с.

 

Навчально-методичні видання

Адміністративне право України : підруч. / Ю П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко [та ін.] ; за ред. Ю. П. Битяка. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 544 с.

Баб'як О.С. Екологічне право України : навч. посіб. / О.С.Баб'як, П.Д.Біленчук, Ю.О.Чирва. – К. : Атіка, 2000. – 216 с.

Вища освіта в Україні : навчальний посібник / ред. В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України. – К. : Знання, 2005. – 327 с.

Микитин М. Л. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : практикум для студ. вищ. навч. закл. за спец. “Видавн. справа і редагування”, “Журналістика” / М. Л. Микитин, А. П. Романченко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 189 с.

 

Перекладні видання

Косик В. Франція та Україна. Становлення української дипломатії (березень 1917 – лютий 1918) / В. Косик ; [пер. з фр. Т. Марусик] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Л. : ЛНУ ім. Івана Франка, 2004. – 262 с.

 

Довідкові видання

Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / авт.–укл. В. Оліфіренко та ін. – Донецьк : Сталкер, 1999. – 496 с.

Плиса В. Й. Страхування : довідник / В. Й. Плиса. – Л. : Вид. центр ім. І. Франка, 2001. – 196 с.

Спеціальна педагогіка : понятійно-термінологічний словник / Л. Вагіна, В. Курило, А. Висоцька ; голов. ред. В. Бондар. – Луганськ : Альма-матер, 2003. – 436 с.

 

Законодавчі, нормативні акти

Конституція

Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 142.

 

Закон

Про вищу освіту : Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 20. – Ст. 134.Конвенція

Конвенція про права дитини : схвалена Генерал. Асамблеєю ООН 20 листоп. 1989 р. і ратифік. Верхов. Радою України 27 лют. 1991 р. // Інформ. зб. М-ва освіти України. – 1995. – № 9. – С. 3–25.

 

Розпорядження

Про схвалення концепції державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки : розпорядження від 12 лип. 2006 р. № 396 // Уряд. кур’єр. – 2006. – 2 серп.

Указ

Про концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні : указ Президента України від 9 черв. 2006 р. № 509 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 24. – Ст. 1764.

Наказ

Про запровадження у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни “Вища освіта і Болонський процес” : наказ М-ва освіти і науки України від 25 лип. 2006 р. № 556 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 35. – Ст. 2482.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал