Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Керівництво практикою


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна практика

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки 1301 соціальне забезпечення

(шифр і назва напряму підготовки)

спеціальність 6 .130102 Соціальна робота

(шифр і назва спеціальності)

Інститут психології та соціального забезпечення

(назва інституту, факультету, відділення)

 

20142015 навчальний рік

 

 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна практика включає 3 етапи: підготов­чий, основний, заключний.

На підготовчому етапі проводиться установча конференція, яка передбачає ознайомлення студентів із завданнями та змістом Навчальної практики, орієнтуючись на основні вимоги до неї.

Основний етап практики передбачає закріплення студентів за установами, службами соціального захисту та забезпечення вразливих верств населення, ознайомлення з змістом та структурою роботи цих закладів, закріплення практиканта за спеціалістами (керівниками від баз практики), складання плану роботи на період практики, заповнення щоденника Навчальної практики, самостійна робота практиканта з клієнтами (безпосередньо на базі практики) під наглядом спеціаліста.

На заключному етапі студенти оформлюють звітну документацію та відбувається її захист. Доповідь практиканта проводиться на заключній конференції і може доповнюватися ілюстративними матеріалами про проходження Навчальної практики.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Загальне керівництво Навчальною практикою здійснюється завідувачем практики в навчальному закладі, в академічних групах — керівниками практики фахової дисципліни. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі із соціальної роботи, які брали безпосередню участь у навчальному процесі студентів-практикантів.

Обов’язки керівника практики від кафедри:

· до початку практики контролює підготовленість бази практики, погоджує програму практики, проводить інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, видає студентам-практикантам необхідні документи (направлення, програму, щоденник, індивідуальне завдання, методичні рекомендації тощо);

· проводить установчу та підсумкову конференції з Навчальної практики;

· ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики; повідомляє про систему звітності після завершення практики;

· організовує зустрічі з фахівцями різних соціальних установ та екскурсії до них;

· здійснює поточний контроль за роботою студентів-практикантів і сприяє координації дій з керівником практики від соціальної агенції;

· контролює дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, забезпечення безпечних умов праці, приймає оперативні організаційно-методичні рішення;

· оцінює роботу студентів на основі спостережень, характеристики з бази практики, звітної документації;

· подає письмовий звіт про проведення Навчальної практики із зауваженнями та пропозиціями щодо їх вдосконалення завідувачу практики від університету.

Обов’язки керівника практики від соціальної установи :

· разом з навчальним закладом несе відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів;

· організовує Навчальну практику відповідно до угоди та програми практики;

· ознайомлює студентів із соціальною службою (установою, організацією), визначає робоче місце студента-практиканта;

· залучає практикантів до спільної роботи з клієнтами;

· надає методичну та інформаційну допомогу у процесі виконання індивідуальних завдань;

· бере участь в аналізі та оцінці роботи, проведеної студентами;

· складає характеристику про роботу практиканта, де зазначає ділові та моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики, та оцінює його діяльність;

· може брати участь у нарадах з Навчальної практики, а також, якщо є можливість, у підсумковій конференції за результатами практики.

Обов’язки студента-практиканта:

· до початку практики одержує від керівника практики інформацію про особливості практики, її зміст, завдання, обов’язки та права, порядок оформлення необхідних документів;

· своєчасно прибуває на базу та обов’язково присутні у разі групових занять із практики;

· у повному обсязі виконує завдання, передбачені програмою практики, і вказівки її керівників (Додаток Б);

· дотримується правил охорони праці, техніки безпеки, внутрішнього трудового розпорядку;

· веде щоденні записи в щоденнику про отримані|одержувати| нові знання і виконану роботу, відзначати свої враження;

· несе відповідальність за виконання роботи;

· своєчасно оформлює звіт з практики і подає його разом з характеристикою керівникові з бази практики.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.