Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура та зміст дисциплінидисципліни


Н.М.Рибка

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ

РОБОТИ СТУДЕНТІВ

З ДИСЦИПЛІНИ

“ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС”

 

Для магістрів та спеціалістів усіх галузей знань

денної та заочної форми навчання

 

Одеса – 2010


ББК 74.58 (4УКР)

В 55

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

ВЧЕНОЮ РАДОЮ факультету конструювання в промисловому та цивільному будівництві ОДАБА

Протокол № 2 від 29 жовтня 2010 р.

 

Методичні рекомендації розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри філософії, політології, психології та права.

Протокол № 3 від 28 жовтня 2010 р.

Методичні рекомендації розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії факультету „Конструювання в промисловому та цивільному будівництві”, протокол № 1 від 07 вересня.

 

Укладачі:

Кандидат філософських наук, доцент Рибка Н.М.

 

Рецензенти:

 

Д. філос. наук, проф.,

зав. каф. “Філософії та українознавства”

Одеської національної академії

з’язку імені О.С. Попова” Пунченко О.П.

 

Канд. філос. наук,

доц. кафедри філофії, політології,

психології та права Сазонов В.В.

 

Стисла анотація

Методичні рекомендації призначені для магістрів та спеціалістів, що вивчають сутність Болонського процесу; специфіку його застосування для магістрів; завдання, які відображають практику управління діяльністю організацій в умовах становлення ринкових відносин в економіці України. Можуть бути використані при підготовці до практичних занять та до заліку.

Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, тематичний план дисципліни “Вища освіта України і Болонський процес”, методичні вказівки до самостійного вивчення тем, контрольні питання, критерії оцінювання знань студентів при підсумковому контролі, список літератури.

 

Відповідальний за випуск: завідуючий кафедрою філософії, політології, психології та права, кандидат філософських наук, доцент Крижантовський А.В.


ЗМІСТ

1. Структура та зміст дисципліни

“Вища освіта України і Болонський процес” ...................................................4

2. Методичні вказівки до самостійного вивчення тем .................................5

3. Питання для самоконтролю .....................................................................21

4. Критерії оцінювання знань студента при підсумковому контролі .......23

5. Список літератури .....................................................................................26

6. Ключі до тестів з дисципліни.“Вища освіта Україниі Болонський процес” ............................................................................................................30


Структура та зміст дисциплінидисципліни

“Вища освіта України і Болонський процес”

Номер блоку змістовних модулів Назва блоку змістовних модулів Номер змістовних модулів, що входять до даного блоку Назва змістовних модулів, що входять до даного блоку
       
  Модуль № 1 “Вища освіта України і Болонський процес” 1. 1. Тема 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.  
1.2. Тема 2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки.
1.3. Тема 3.. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу.  
1.4. Тема 4. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти.  
1.5. Тема 5. Європейська кредитно-трансферна та система накопичення - ECTS.
1.6. Тема 6. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України.  
1.7. Тема 7. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

 

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.