Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 1.1. Теоретичні основи рекреаційної географії
Тема 1.2. Розміщення галузей рекреаційної діяльності: аналіз закономірностей, чинників і принципів

Тема 1.3. Характеристика рекреаційного господарства світу (Євразія)

Тема 1.4. Характеристика рекреаційного господарства світу (Північна і Південна Америка, Африка, Австралія і Океанія)

Приклади типових тестових завдань до модульної контрольної роботи № 1

Модуль №2 «Рекреаційне районування території України. Основні рекреаційні регіони та райони країни, їх спеціалізація»

Тема 2.1. Рекреаційне районування території України

Тема 2.2. Порівняльна характеристика Причорноморського та Карпатсько-Подільського рекреаційних регіонів України

Тема 2.3. Порівняльна характеристика Полісько-Столичного, Придніпровсько-Донецького та Харківського рекреаційних регіонів України

Тема 2.4. Аналіз пріоритетних напрямів розвитку рекреаційного господарства України

Приклади типових тестових завдань до модульної контрольної роботи № 2

Список рекомендованої літератури

Додатки

 

 

 


Практикум призначений для студентів спеціальності 6.050400 «Туризм» і відповідає навчальній програмі з дисципліни “Рекреаційна географія”. Курс “Рекреаційна географія” є одним з базових в системі підготовки спеціалістів в галузі туризму. Для успішного освоєння цього важливого курсу розроблена система практичних занять, які повинні допомогти студентам закріпити теоретичний матеріал лекцій, а також сформувати у них цілий ряд практичних вмінь і навичок, необхідних в їх майбутній професійній діяльності: уміння аналізувати і давати оцінку рекреаційним ресурсам світу і України, складати на основі різних джерел характеристику рекреаційних систем та виявляти їх вплив на формування рекреаційних потоків; робити оціночні прогнози щодо розвитку рекреаційної галузі, процесу рекреаційного освоєння території у майбутньому, порівнювати її з іншими рекреаційними територіями, на основі інформаційних матеріалів, статистичних даних, довідкових та періодичних видань, комплексу тематичних карт визначати провідні рекреаційні об’єкти тощо.

Завдання до 8 практичних робіт, що розбиті на два навчальні модулі, подаються переважно у вигляді пізнавальних запитань, конкретних завдань з географічною картою, статистичними даними та ін., що спонукатиме студентів працювати самостійно і творчо над основами даного курсу. Практикум включає як завдання, що виконуватимуться під час проведення практичних занять, так й індивідуальні завдання для самостійного опрацювання. Короткі теоретичні відомості дають інформацію необхідну для успішного виконання завдань. В додатках містяться необхідні для виконання завдань картосхеми, а також статистичні дані для аналізу розвитку в’їзного і виїзного туризму в Україні..Достатній обсяг завдань в практикумі дозволить індивідуалізувати роботу студентів. Програмою курсу “Рекреаційна географія” передбачено виконання двох модульних контрольних робіт, тому до кожного модулю подаються зразки тестових завдань, а після кожної теми практичної роботи запитання для самоконтролю. Систематичне і своєчасне виконання завдань допоможе студентам якомога якісніше підготуватися до проміжного і підсумкового контролю знань з даної дисципліни.

 

Тематичний план навчальної дисципліни

№ пор. Назва теми Обсяг навчальних занять  
Усього Лекції Практ СРС Індив. робот.  
 
Модуль №1 «Географічні аспекти рекреаційної діяльності. Рекреаційно-ресурсні регіони світу»  
1.1 Рекреаційна географія як наука і навчальна дисципліна    
1.2 Географічні аспекти рекреаційної діяльності  
1.3 Рекреаційне господарство, чинники, що впливають на його розвиток і розміщення, галузі.  
1.4 Рекреаційне господарство світу.  
1.5 Модульна контрольна робота №1    
Усього за модулем №1  
Модуль №2 «Рекреаційне районування території України. Основні рекреаційні райони країни»  
2.1 Ресурсно-рекреаційне районування території України  
2.2 Розвиток рекреації у рекреаційних районах України.  
2.3 Стратегічні напрями розвитку рекреаційного господарства в Україні  
2.4 Модульна контрольна робота №2    
Усього за модулем №2  
Модуль №3 Курсова робота  
3.1 Виконання та захист курсової роботи        
Усього з дисципліни  

 Модуль 1. «Географічні аспекти рекреаційної діяльності. Рекреаційно-ресурсні регіони світу»


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал