Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

 

 

І.Є.Королевич

М Е Т О Д И Ч Н І Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

 

до виконання курсової роботи

з дисципліни"ПРОГРАМУВАННЯ"

 

 

для студентів спеціальності

5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж"

напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія"

 

 

Львів 2014


 

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування": Методична розробка для студентів спеціальності 5.05010201 "Обслуговування комп’ютерних систем і мереж" напряму підготовки 6.050102 "Комп’ютерна інженерія" – ВСП ТНК НУ “Львівська політехніка”, 2014 р. – 27 с.

 

Методична розробка має на меті надати допомогу студентам в процесі виконання курсової роботи з дисципліни "Програмування". У ній подано відомості про структуру курсової роботи, вимоги до програмного продукту, орієнтований зміст тавимоги щодо оформлення пояснювальної записки, орієнтовний перелік тем курсових робіт.

 

 

Укладач: І.Є. Королевич, викладач Технологічного коледжу Національного університету “Львівська політехніка”

 

 

Рецензент: Ю.Г. Деревянченко, старший викладач, викладач вищої категорії Технологічного коледжу Національного університету “Львівська політехніка”

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії спеціальних комп’ютерних дисциплін Технологічного коледжу Національного університету “Львівська політехніка”

 

Протокол №5 від 21.12.2012 р.


Зміст

 

Мета та завдання курсової роботи. 4

Структура курсової роботи. 6

Орієнтований зміст основних розділів пояснювальної записки. 8

Вимоги щодо оформлення пояснювальної записки. 10

Контроль за виконанням курсової роботи та її захист. 12

Рекомендована література. 13

Додаток А. Орієнтовний перелік тем курсових робіт. 14

Додаток Б. Зразок оформлення титульного аркуша. 16

Додаток В. Зразок оформлення завдання на курсову роботу. 17

 


Мета та завдання курсової роботи

Дисципліна “Програмування” є важливою складовою частиною в системі підготування молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05010201 “Обслуговування комп’ютерних систем і мереж” напряму підготовки 6.050102 “Комп’ютерна інженерія”. Викладання цієї дисципліни має за мету надання студентам теоретичних знань з основ програмування на мові програмування Object Pascal та набуття ними практичних навичок розробки програмних продуктів в середовищі Delphi. Завершальним етапом у викладанні дисципліни “Програмування” є виконання студентами курсової роботи.Метою курсової роботи є розширення та вдосконалення практичних навичок роботи в середовищі Delphi, набутих під час виконання практичних та лабораторних робіт з дисципліни “Програмування”, та набуття досвіду створення самостійних проектів для середовища операційної системи Windows.

Завданням курсової роботи є створення програми-додатку з графічним інтерфейсом, який відповідає стандартам графічного інтерфейсу операційної системи Windows. Виконання курсової роботи передбачає реалізацію студентом цілої низки стандартних дій при розробці програмного забезпечення – від постановки задачі до програмної реалізації, розробки програмної документації та захисту роботи.

Курсова робота виконується студентом самостійно під керівництвом викладача – керівника курсової роботи. Керівник курсової роботи проводить консультації, обсяг яких визначається навчальним планом. Робота виконується протягом 6 семестру і завершується наприкінці семестру публічним захистом, що відбувається під керівництвом комісії, утвореної розпорядженням голови циклової комісії спеціальних комп’ютерних дисциплін. Передбачена форма контролю – диференційований залік.

Тематика курсових робіт визначається змістом робочої навчальної програми з дисципліни “Програмування”, що читається студентам протягом 6 семестру в обсязі 5 кредитів ECTS (в тому числі 31 годину лекцій, 14 годин практичних та 45 годин лабораторних занять).

Тематика курсових робіт є різноманітною і формується так, щоб зацікавити студента у самостійному виконанні отриманого завдання та стимулювати креативний підхід до розв’язання поставленої задачі. В процесі формування переліку тем курсових робіт можуть враховуватися побажання студентів, а також замовлення окремих викладачів або циклових комісій коледжу.Перелік тем курсових робіт розглядається і затверджується цикловою комісією спеціальних комп’ютерних дисциплін.

Орієнтовний перелік тем курсових робіт поданий в додатку А..

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал