Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шартты жасасу, өзгерту мен бұзу тәртібі
Жауабы: Офертада акцептiге арналған мерзiм көрсетiлген жағдайда, егер оферта жiберген жақ акцептi онда көрсетiлген мерзiм iшiнде алса, шарт жасалған болып есептеледi. Жазбаша офертада акцептiге арналған мерзiм көрсетiлмеген жағдайда, егер оферта жiберген жақ акцептi заңдарда белгiленген мерзiм бiткенге дейiн, ал егер ондай мерзiм белгiленбесе, оны жеткiлiктi дәрежеде қажеттi уақыт iшiнде алса, шарт жасалған болып есептеледi. Оферта акцептiге арналған мерзiм көрсетiлмей ауызша жасалған жағдайда, егер екiншi тарап оның акцептi туралы дереу мәлiмдесе, шарт жасалған болып есептеледi. Егер оферта жiберген тарап екiншi тарапқа акцептi кеш алғаны туралы дереу хабарламаса, акцепт туралы мерзiмiнде жiберiлген хабар кешiктiрiлiп алынған жағдайда, акцепт кешiктiрiлген болып есептелмейдi. Егер оферта жiберген тарап екiншi тарапқа оның кешiктiрiлiп алынған акцептi қабылданғаны туралы дереу хабарласа, шарт жасалған болып есептеледi. Офертада ұсынылғаннан өзге жағдайларда шарт жасасуға келiскендiк туралы жауап акцепт болып табылмайды. Мұндай жауап офертадан бас тарту және сонымен бiрге жаңа оферта деп танылады. Егер осы Кодексте, басқа да заң құжаттары мен шартта өзгеше көзделмесе, шарт тараптардың келiсуiмен өзгертiлуi және бұзылуы мүмкiн.

Тараптардың бiреуiнiң талабы бойынша шарт:

1) екiншi тарап шартты едәуiр бұзған кезде;

2) осы Кодексте, басқа да заң құжаттарында немесе шартта көзделген өзге реттерде тек сот шешiмiмен өзгертiлуi немесе бұзылуы мүмкiн.

Тараптардың бiреуi шартты бұзып, ол екiншi тарап шарт жасасу кезiнде үмiт артуға құқылы болғанынан едәуiр дәрежеде айрылып қалатындай шығынға әкеп соқса бұл шарттың едәуiр дәрежеде бұзылуы деп танылады.

3. Шартты орындаудан бiржақты бас тартылған жағдайда (шарттан тиiсiнше iшiнара немесе толығымен бас тарту шарт өзгертiлдi немесе бұзылды деп есептеледi.

1. Шартты өзгерту және бұзу тәртiбi туралы келiсiм, егер заңдардан, шарттан немесе

iскерлiк қызмет өрiсiндегi әдеттегi құқықтардан өзгеше туындамаса, шарт жасалатын сияқты нысанда жасалады.2. Шартты өзгертуге немесе бұзуға ұсыныстан екiншi тараптың бас тартуы алынғаннан кейiн, не ұсыныста көрсетiлген немесе заңдарда не шартта белгiленген мерзiмде, ал ондай мерзiм болмаған кезде отыз күн мерзiмде жауап алынбағаннан кейiн ғана тарап шартты өзгерту немесе бұзу туралы талапты сотқа мәлiмдей алады.

30-Сұрақ.Шартты жасау,өзгерту мен бұзу тәртібі:Тараптар арасында шарттың барлық елеуші ережелері бойынша тиісті жағдайларда талап етілетін нысанда келісімге қол жеткен кезде шарт жасалды деп есептеледі.Шарттың мәні туралы ержелер,заңдарда елеуші деп танылған н/е шарттардың осы түрі үшін қажетті ережелер,сондай-ақ келісімге қол жеткізуге тиісті барлық ережелер елеуші ережелер болып табылады.Егер шарт жасау үшін заң құжаттарына сәйкес мүлікті беру қажет болса,шарт тиісті мүлік берілген кезден бастап жасалады деп есептелінеді.Егер шартта оны жасасатын жер көрсетілмесе,шарт азаматтың тұрғылықты жерінде н/е оферта жіберген заңды тұлғаның орналасқан жерінде жасалған болып танылады.Шартты өзгерту ж/е бұзу тәртібі туралы келісім,егер заңдардан шарттан н/е іскерлік қызмет өрісіндегі әдеттегі құқықтардан өзгше туындамаса,шарт жасалатын сияқты нысанда жасалады. 

31-Сұрақ.Сатып алу сату шартының түсінігі,нысаны мен түрлрі:Сатып алу-сату шарты бойынша бір тарап (сатушы) мүлікті (тауарды) екінші тараптың (сатып алушының) меншігіне,шаруашылық жүргізуіне н/е жедел басқаруына беруге міндеттенеді,ал сатып алушы бұл мүлікті (тауарды) қабылдауға ж/е ол үшін белгілі бір ақша сомасын (бағасын) төлеуге міндеттенедіСот шешімдерін орындау үшін белгіленген тәртіппен мүлікті сату кезінде сот орындаушысы сатушы ретінде шығады.Ислам банкінің банк қызметін жүзеге асыруы кезінде оның тауарларды сатып алу-сату ерекшеліктері ҚР-ның банк қызметін реттейтін заңнаманың актілерінде белгіленеді.

 

32-Сұрақ.Айырбас шарты:түсінігі мен нысаны:Айырбас шарты бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық жүргізуді,оралымды басқаруды басқа тараптардың меншігіне бір тауарды екіншісіне айырбасқа беруге міндеттенеді.Айырбас шартына тиісінше сатып алу-сату шартының ережелеріне же айырбас мәніне қайшы келмейді.Бұл орайда тараптардың әрқайсысы тауарды беруге міндеттенетін сатушы деп ж/е айырбастап алуға міндеттенетін сатып алушы деп танылады.

 

33-Сұрақ.Сыйға тарту шарты:түсінігі мен нысаны:Сыйға тарту шарты бойынша бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың (сыйды алушының) меншігіне затты н/е өзіне н/е үшінші адамға мүліктік құқықты (талапты) тегін береді н/е беруге міндеттенеді не оны өзінің н/е үшінші тұлғаның алдындағы мүліктік міндеттен босатады н/е босатуға міндеттенеді.Сыйды беру оны тапсыру,символдық беру (кілттерді табыс ету ж/е т.б.) не құқық белгілейтін құжаттарды тапсыру арқылы жүзеге асырылады.Қозғалмайтын мүлікті сыйға тарту шарты:1)заңды тұлға сый беруші болған ж/е сыйдың құны заң актілерінде белгіленген ол айлық есептік көрсеткіштен асатын;2)шартта алдағы уакытта сыйға тартуға уәде етілген жағдайларда жазбаша түрде жасалуға тиіс;Ауызша жасалған сыйға тарту шарты осы тармақта көзделген жағдайларда жарамсыз болады.3)ҚР.2011.25.03. №421-IV Заңымен алып тасталды.

 

34-Сұрақ.Рента шарты:түсінігі,нысаны мен түрлері:Рента шарты бойынша бір тарап (рента алушы) екінші тараптың (рента төлеушіге) меншігіне мүлік береді,ал рента төлеуші алған мүлікке айырбас ретінде рента алушыға белгілі-бір ақша саласы түрінде н/е оны ұстау үшін өзге де нысанда қаражат беру түрінде мезгіл-мезгіл рента төлеп отыруға міндеттенеді.Рента шарты бойынша рента алушыға рентаны мерзімсіз (тұрақты рента) н/е өмір бойы төлеу (ғұмырлық рента) міндетін бекітуге жол беріледі.Ғұмырлық рента азаматты өмір бойы асырап отыру жағдайларында белгіленуі мүмкін.Рента шартын нотариат куәландыруға тиіс.

 

35-Сұрақ.Мүлікті жалдау (аренда) шартының түсінігі,нысаны мен түрлері:Мүлік жалдау (аренда) шарты бойынша жалға беруші жалға алушыға мүлікті ақы төлеп уақытша иеленуге ж/е пайдалануға беруге міндеттенеді.Лизинг,прокат шарттары да,сондай-ақ мүлікті ақы төлеп уақытша иелену мен пайдалануға беруге байланысты шарттардың өзге түрлері де мүлік жалдау шарттарына жатады.Бір жылдан астам мерзімге жасалған,ал егер тараптардың біреуі заңды тұлға болса,мерзіміне қарамай-ақ,мүлік жалдау шарты жазбаша түрде жасалуға тиіс.Азаматтар арасындағы бір жылға дейінгі мерзімге оны қоса алғанда мүлік жалдау шарты ауызша түрде жасалуы мүмкін.Мүлікке меншік құқығының кейіннен жалға алушыға ауысуын көздейтін мүлік жалдау шарты сондай-ақ мүлікті сатып алу-сату шарты үшін көзделген нысанда жасалады.

 

36-Сұрақ.Мердігерлік шартының түсінігі,нысаны мен түрлері:Мердігерлік шарты бойынша бір тарап (мердігер) екінші тараптың (тапсырысшының) тапсырмасы бойынша белгілі-бір жұмысты атқаруға ж/е белгіленген мерзімде оның нәтижесін тапсырысшыға өткізуге міндеттенеді,ал тапсырысшы жұмыс нәтижесін қабылдап алуға ж/е оған ақы төлеуге (жұмыстың бағасын төлеуге) міндеттенеді.Егер заң актілерінде н/е шартта өзгеше көзделмесе,жұмыс мердігердің тәуекелімен орындалады.Егер шартта өзгеше көзделмесе,мердігер тапсырысшының тапсырмасын орындау әдістерін дербес айқындайды.

 

37-Сұрақ.Тасымалдау шартыныңтүсінігі,нысаны мен түрлері:Жүктерді,жолаушыларды ж/е теңдеме жүкті тасу тасымалдау шартының негізінде жүргізіледі.Тасымалдаудың жалпы талаптары көлік туралы заң актілерімен,өзге де заң актілерімен ж/е оларға сәйкес шығарылған ережелермен белгіленеді.Жүкті тасымалдау шарты бойынша 1 тарап (тасымалдаушы) өзіне басқа тараптың (жүк жөнелтушінің) сеніп тапсырған жүгін белгіленген мекенге жеткізуге ж/е жүкті алуға уәкілетті адамға (алушыға) оны беруге міндеттенеді,ал жүк жөнелтуші жүкті тасымалдағаны үшін шартқа н/е тарифке сәйкес ақы төлеуге міндеттенеді.Жүк тасымалдау шарты көлік құжатын,колосаментті тауар-көлік құжатын н/е жүк тасымалдауының көлік туралы заң актілерінде көзделген өзге құжатын толтыру арқылы ресімделеді.

 

38-Сұрақ.Заем шартының түсінігі мен нысаны:Заем шарты бойынша бір тарап (заем беруші) басқа тараптың (заемшының) меншігіне (шаруашылық жүргізуіне,оралымды басқаруына) ақша н/е тектік белгілермен айқындалған заттарды береді,ал осы Азаматтық Кодексте н/ е шартта көзделген жағдайларда оларды беруге міндеттенеді,ал заемшы заем берушіге дәл осындай ақша сомасын н/е осы тектегі ж/е сападағы заттардың тең мөлшерін уақытында қайтаруға міндеттенеді.Заңды түлғалар мен азаматтарға кәсіпкерлік қызмет ретінде азаматтардан заем түрінде ақша тартуға тыйым салынады ж/е мұндай шарттар олар жасалған кезден бастап жарамсыз деп танылады.Бұл тыйым салу заемшылар депозиттер қабылдауға уәкілетті мемелекеттік органның лицензиясы бар банктер болған жағдайларда,сондай-ақ шығарылуы заңдарда белгіленген тәртіппен тіркелген бағалы қағаздарға ақшаны айырбасқа қабылдау жағдайларында қолданылмайды.Заем шарты заемшының облигациясы,қолхаты н/е оған заем заем берушінің белгілі-бір саланы н/е заттардың белгілі-бір мөлшерін бергендігін куәландыратын өзге де құжат болған жағдайда да тиісті жазбаша нысанда жасалады деп танылады.

 

39-Сұрақ.Банктік қызмет көрсету шартының түсінігі,нысаны мен түрлері:Банктік қызмет көрсету шарты бойынша бір тарап (банк) екінші тараптың (клиенттің) тапсырмасы бойынша бактік қызмет көрсетуге,ал клиент,егер шартта өзгеше көзделмесе,осы көрсетілген қызметке ақы төлеуге міндеттенеді:1)банктік шот шарты,2)ақша аудару шарты,3)банк салымы шарты,4)заңдарда н/е тараптардың келісімінде көзделген өзге де шарт түрлері болып бөлінеді.Банкпен банк шоты шартын ж/е (н/е) банк салымы шартын жасасқан кезде бак шоттары ашылады.Банк клиенттің өз ақшасына кедергісіз билік ету құқығына кепілдік бере отырып,банк шотындагы ақшаны пайдалана алады.

40-Сұрақ.Сақтау шартының түсінігі,нысаны мен түрлері:Сақтау шарты бойынша бір тарап (сақтаушы) оған екінші тараптың (жүк берушінің) берген затын сақтауға ж/е бұл затты сақталған күйінде қайтаруға міндеттенеді.Сақтау шарты зат сақталуға берілген кезден бастап жасалған деп танылады.Қозғалмайтын мүлікті күзетуге осы тараудың күші қолданылмайды.Егер сақтауға алынған заттар сақтаушы жүк берушіге сақтау қолхатын,түбіртек,куәлік,сақтаушы қол қойған өзге де құжаттар беру жолымен куәландырылған болса,шарттың жазбаша нысаны сақталған болып есептелінеді. Тұрмыстық қызмет көрсету түріндегі сақтау шарты ауызша нысанда жасалуы мүмкін.Сақтауға алынған зат пен сақтаушы қайтарған заттың бірдейлігі туралы дау туған жағдайда куәгерлік айғақтарға жол беріледі.

 

41.Сақтандыру шартының түсінігі мен нысаны - сақтанушы мен сақтандырушы арасындағы олардың өзара міндеттемелерін тәптіштейтін келісім. Бұл келісім бойынша бір тарап (сақтандырушы) шартта көзделген уақиға басталған кезде екінші тарап (сақтанушы) төлейтін шартта уағдаласылған ақшалай сома (сақтандыру жарнасы) үшін сақтанушыға немесе өзге тұлғаға (пайда алушыға) сақтандыру төлемін төлеуге міндеттенеді. Шарт тек жазбаша түрде ғана жасасылады, жеке немесе ұжымдық сақтандыру шарты болуы мүмкін.

 

42.Сақтандыру шартының түрлері.Сақтандыру шартының бірнеше түрі бар. Олар Жинақтаушы сақтандыру, Адам сақтандыру,

Қос сақтандыру, Топтық сақтандыру, Ортақ сақтандыру, Қайта сақтандыру.

 

43.Тапсырма шартының түсінігі Тапсырма шарты бойынша бір тарап (сенім білдірілген өкіл) екінші тараптың ( сенім білдірушінің ) атынан және соның есебінен белгілі бір заңды іс-әрекет жасауға міндеттенеді.Тапсырма қатынастары «таза » тапсырма аясында да және өзге шарттық қатынастар аясында да өмір сүре алады. Тапсырма кәсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалар арасында бірқатар заңды іс - әрекеттер атқаруға мүмкіндік береді және дәл осындай жағдайларда ғана « классикалық » тапсырма шартының өмір сүруі туралы айтуға болады.Тапсырма шарты бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттерін қарастырайық. Сенім білдіруші сенім білдірілген өкілдерге аталған талаптарға сәйкес қажетті нұсқаулар беруге міндетті.Мұндай нұсқаулардың нысаны жазбаша да ауызша да бола алады. Тәжірибеде жазбаша тапсырма шартын бекіту тек сенімхат та белгілі бір шамада сенім білдіруші нұсқауларының мазмұнын түсінуге көмектесе алады. Сенім білдіруші нұсқаулар берумен қата, сенім білдірілген өкілді тапсырманы орындау үшін қажетті қаражат пен де қамтамассыз етуге міндетті. Сенім білдірілген өкіл егер тапсырманы орындау үшін қажет болатынның бәрімен қамтамассыз етілмесе, тапсырманы орындауға кіріспеуге құқылы болады

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал