Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Основні положення. З метою дотримання безпеки руху, водій повинен бачити перед собою дорогу на деякій відстані
З метою дотримання безпеки руху, водій повинен бачити перед собою дорогу на деякій відстані. Побачивши перешкоду, він повинен відчути небезпеку і встигнути загальмувати або об’їхати її. Відстань видимості поверхні дороги або зустрічного автомобіля залежить від швидкості руху. На­ведені в табл. 4.1 відстані видимості отримані для умов руху: до зупинки автомобіля – відстань, що забезпечує видимість будь-яких предметів заввишки 0,2 м і більше з місця водія (1,2 м), який знаходиться всередині смуги руху; до зустрічного автомобіля – відстань, на якій водій автомобіля, кут зору якого знаходиться посередині смуги руху на висоті 1,2 м над поверхнею проїжджої частини, може, побачивши транспортний засіб заввишки не менше 1,2 м, що рухається назустріч, своєчасно зупинити свій автомобіль. Довжина найменшої відстані видимості зустрічного автомобіля складається з суми гальмівних шляхів автомобілів і зазору безпеки між ними.

Таблиця 4.1. Найменша відстань видимості в залежності від швидкості руху

Розрахункова схема видимості Найменша відстань видимості, м, при розрахунковій швидкості, км/год
Перешкода на дорозі
Зустрічний автомобіль -

 

Перешкодами для видимості в плані на кривих малих радіусів можуть бути внутрішні відкоси виїмки, косогір, ліс, чагарник, споруди та інші.

Відстань видимості поверхні дороги

,

де v — швидкість руху автомобіля, км/год; tр — час реакції водія (1 с); Ке — коефіцієнт експлуатаційних умов гальмування, що дорівнює 1,2...1,4 (дані проф. Д. П. Великанова); φ — коеф­іцієнт поздовжнього зчеплення при гальмуванні (в об’єктивних умо­вах і при задовільному стані покриття дорівнює 0,5); ℓ0 — безпечна відстань до перешкоди (5... 10 м).

Крім того на перехрестях з автомобільними дорогами та залізницями в одному рівні необхідна достатня бічна видимість придорожньої смуги. Мінімальна необхідна відстань бічної видимості (рис. 4.1)

,

де vп – швидкість руху пішохода або іншого рухомого об’єкта; S – розрахункова відстань видимості з умов зупинки перед перешкодою; vа – розрахункова швидкість автомобіля.

 

Рис. 4.1. Схема визначення відстані бокової видимості

 

На кривих у плані та у переломів поздовжнього профілю діють небезпечні умови, яки погіршують видимість та безпеку руху. У таких місцях має бути забезпечена розрахункова відстань видимості. Знаходячись у точці М (рис. 4.2, а), водій повинен бачити дорогу в точці N. Промінь зору МN є хордою, яка стягує дугу, довжина якої дорівнює відстані видимості s. Відстань від точки М до точки N по кривій приймають рівною відстані види­мості поверхні дороги. Сегмент, обмежений цією хордою та ду­гою, повинен бути звільнений від природних і штучних перешкод, які заважають видимості. 

Рис. 4.2. Забезпечення видимості на кривих у плані:

а — схема видимості; б — побудова лінії видимості

Коли рухається автомобіль по горизонтальній кривій, відрізок МN також рухається по деякій кривій. Крива, яка обмежує ці відрізки, називається кривою зони видимості, а простір між дорогою та кривою видимості — зоною ви­димості. При збільшенні відстані видимості s крива зони видимості віддаляється від дороги, а при зменшенні — наближається до неї. При s=0 крива зони видимості зливається с кривою заокруг­лення.

Щоб визначити зону видимості, необхідно побудувати криву зо­ни видимості, для чого використовують графічний та аналітичний спо­соби. Графічний спосіб полягає в тому, щоб на накресленому в крупному масштабі плані заокруглення наносять траєкторію руху автомо­біля (рис. 4.2, б). На траєкторії руху помічають декілька точок, від яких відкладають відрізки відстані видимості. Кінці відрізків з’єднують прямими лініями, а крива, що їх оточує, і буде кривою зони видимості.

Якщо позначити відстань кривої зони видимості від траєкторії руху z, а відстань від траєкторії до лінії перешкоди — z0 (рис. 4.2, а), то у випадку, коли z0>z, видимість забезпечена, а коли z0<z, треба знешкодити перепону, тобто вирубати дерева, відкоси та ін. (рис. 4.3). Оскільки рівень зору водія розташований на висо­ті 1,2 м від поверхні дороги, то зрізати відкоси бажано з того рівня або (з обліком можливих снігових відкладень або появ­и рослинності) — з рівня проїжджої частини.

 

 

Рис. 4.3. Знешкодження перешкод, що заважають видимості:

а — межа вирубки дерев; б — межа зрізання укосу виїмки

 

 

Приблизно відстань z визначають за формулою

.

Щоб визначити обсяг зрізання в будь-якій точці, доцільно виконати розбивку кривої зони видимості на ділянки. Для випадку, коли s≤К, крива зони видимості складається з двох ділянок: перша відповідає ситуації, коли один кінець відрізка МN «ковзає» по прямій, а інший — по кривій; другий відповідає ситуації, при якій обидва кінця відрізка «ковзають» по кривій.У польових умовах безпосередньо на заокругленні дороги для розбивки першої ділянки кривої зони видимості слід використовувати параметричні рівняння, які описують цю криву:

,

,

де φ'=s'/R; β'=s/R; s' — шлях, пройдений автомобілем по кривій. На другій ділянці, коли обидва кінця відрізка МN «ковзають» по колу, крива видимості являє собою концентричне коло зменшеного радіуса з такими координатами точок:

.

 

Залежність справедлива для випадку, коли відстань ви­димості s менша або дорівнює довжині кругової кривої К.

Для розбивки кривої зони видимості з координатами використовують спосіб прямокутних координат. При цьому за початок коор­динат приймають початок кривої або її кінець. Координати Х та Y мож­ливо визначити за формулами або за додатком 1 в залежності від категорії дороги та виду заокруглення на горизонтальній кривій. Таблиці придатні для різних кутів повороту траси, радіусів кри­вих і відстані видимості.

Якщо відстань видимості s більша за довжину кругової кривої К (s>К), крива зони видимості також складається з двох ділянок: перша відповідає ситуації, коли один кінець відрізка МN «ковзає» по прямій, а інший — по колу; друга відповідає ситуації, при якій обидва кінця відрізка МN ковзають по прямим.

На першій ділянці координати точок кривої зони видимості визначаються за формулами, але тільки для 0≤φ'≤α'. На другій ділянці крива зони видимості являє собою параболу другого порядку у=ах2+в симетричну відносно осі координат, з підібраними параметра­ми а і в.

Поряд з вказаними залежностями, для розбивки кривої зони видимості розроблені рекомендації щодо розрахунку її координат при траєк­торії руху, заданої у дискретному вигляді. У цьому випадку криву зони видимості можна розбити для любої конфігурації траєкторії руху і для найскладніших кривих, які застосовують на заокруг­ленні.

 

Таблиця 4.2. Мінімальні відстані видимості поверхні дороги LA

Поздовжній нахил, ‰ Розрахункова швидкість руху v0, км/год.
+40
+20
–20
–40

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2017 год. (0.009 сек.)Пожаловаться на материал