Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Молитва иная святаго Иоанникиа.


Упова́ ние мое́ Оте́ ц, прибе́ жище мое́ Сын, покро́ в мой Дух Святы́ й, Тро́ ице Свята́ я, сла́ ва Тебе́.

Иерей: Сла́ ва Тебе́, Христе́ Бо́ же, упова́ ние на́ ше, сла́ ва Тебе́.

И мы: Сла́ ва, и ны́ не: Го́ споди поми́ луй, трижды. Благослови́.

И абие священник возглашает, нам на землю приклоншимся:

Влады́ ко многоми́ лостиве, Го́ споди Иису́ се Христе́ Бо́ же наш, моли́ твами Всепречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и, си́ лою Честна́ го и Животворя́ щаго Креста́, предста́ тельствы честны́ х Небе́ сных Сил безпло́ тных, честна́ го сла́ внаго проро́ ка, Предте́ чи и Крести́ теля Иоа́ нна, святы́ х сла́ вных и всехва́ льных апо́ стол, святы́ х сла́ вных и добропобе́ дных му́ чеников, преподо́ бных и Богоно́ сных оте́ ц на́ ших, святы́ х и пра́ ведных Богооте́ ц Иоаки́ ма и А́ нны, и всех Твои́ х святы́ х, благоприя́ тну сотвори́ моли́ тву на́ шу. Да́ руй нам оставле́ ние прегреше́ ний на́ ших. Покры́ й нас кро́ вом крилу́ Твое́ ю. Отжени́ от нас вся́ каго врага́ и супоста́ та. Умири́ на́ шу жизнь, Го́ споди; поми́ луй нас и мир Твой, и спаси́ ду́ ши на́ ша, я́ ко благ и Человеколю́ бец.

Таже сотворив предстоятель поклон на землю, глаголет братии:

Благослови́ те, отцы́ святи́ и, прости́ те ми, гре́ шному.

И братия: Бог прости́ т ти, о́ тче святы́ й.

Священник же глаголет:

Помо́ лимся о Вели́ ком господи́ не и Отце́ на́ шем, святе́ йшем Патриа́ рхе имярек, и о господи́ не на́ шем Преосвяще́ ннейшем митрополи́ те (или архиепи́ скопе, или епи́ скопе) имярек, и всей во Христе́ бра́ тии на́ шей.

И мы: Го́ споди поми́ луй, на всякий стих.

О Богохрани́ мей стране́ на́ шей, власте́ х и во́ инстве ея́.

О ненави́ дящих и лю́ бящих нас.

О ми́ лующих и служа́ щих нам.

О запове́ давших нам, недосто́ йным, моли́ тися о них.

О избавле́ нии плене́ нных.

О отше́ дших отце́ х и бра́ тиях на́ ших.

О в мо́ ри пла́ вающих.

О в не́ мощех лежа́ щих.

Помо́ лимся и о изоби́ лии плодо́ в земны́ х,

И о вся́ кой души́ христиа́ н правосла́ вных.

Ублажи́ м правосла́ вныя архиере́ и, и кти́ торы свята́ го хра́ ма сего́ [святы́ я оби́ тели сея́ ].

Роди́ тели на́ ша, и вся пре́ жде отше́ дшия отцы́ и бра́ тию на́ шу, зде лежа́ щия, и повсю́ ду правосла́ вныя.

Предстоятель: Рцем и о себе́ саме́ х.

Го́ споди поми́ луй, трижды.

Моли́ твами святы́ х оте́ ц на́ ших, Го́ споди Иису́ се Христе́, Бо́ же наш, поми́ луй нас.

И мы: Ами́ нь.

 

И начинают братия от деснаго и леваго лика по чину, един по единому, творити поклон, и просити и прияти прощение от предстоятеля, подобне глаголюще:

Благослови́, о́ тче святы́ й, и прости́ мя, гре́ шнаго. И прочая.

Стоящу предстоятелю посреди церкве, дондеже исполнятся вся.

И приемше прощение от предстоятеля, отходим в келии наша, глаголюще молитву сию, яже и от всякаго человека глаголется:

Ненави́ дящих и оби́ дящих нас прости́, Го́ споди, Человеколю́ бче. Благотворя́ щим благосотвори́. Бра́ тиям и сро́ дником на́ шим да́ руй я́ же ко спасе́ нию проше́ ния и жизнь ве́ чную. В не́ мощех су́ щия посети́ и исцеле́ ние да́ руй. И́ же в мо́ ри упра́ ви. С путеше́ ствующими спутеше́ ствуй. Служа́ щим и ми́ лующим нас, грехо́ в оставле́ ние да́ руй. Запове́ давших нам, недосто́ йным, моли́ тися о них, поми́ луй по вели́ цей Твое́ й ми́ лости. Помяни́, Го́ споди, пре́ жде усо́ пшия отцы́ и бра́ тию на́ шу, и упоко́ й я́, иде́ же присеща́ ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́ споди, бра́ тий на́ ших плене́ нных и изба́ ви я́ от вся́ каго обстоя́ ния. Помяни́, Го́ споди, плодонося́ щих и доброде́ лающих во святы́ х Твои́ х це́ рквах, и даждь им я́ же ко спасе́ нию проше́ ния и жизнь ве́ чную. Помяни́, Го́ споди, и нас, смире́ нных и гре́ шных и недосто́ йных раб Твои́ х, и просвети́ наш ум све́ том ра́ зума Твоего́, и наста́ ви нас на стезю́ за́ поведей Твои́ х. Моли́ твами Пречи́ стыя Влады́ чицы на́ шея Богоро́ дицы и Присноде́ вы Мари́ и и всех Твои́ х святы́ х. Я́ ко благослове́ н еси́ во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Конец великаго повечерия.

Прощение сице глаголется:

Прости́ мя, о́ тче святы́ й, и благослови́, ели́ ка согреши́ х во вся дни живота́ моего́, и в си́ й де́ нь без числа́ согреши́ х, душе́ ю и те́ лом, сно́ м и ле́ ностию, помраче́ нием бесо́ вским, в мы́ слех нечи́ стых, в забы́ тии ума́, и во осужде́ нии: согреши́ х се́ рдцем, и все́ ми мои́ ми чу́ вствы, слу́ хом и ви́ дом, во́ лею и нево́ лею: и не́ сть того́ греха́, его́ же не сотвори́ х, но о всех ка́ юся, прости́ мя́, о́ тче святы́ й, и благослови́, и помоли́ ся о мне, гре́ шнем.

 © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.