Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Лекція 3. Сучасні течії політичної соціології


Особливості сучасного стану методології політології та соціології. Методологічний плюралізм. Запозичення політологією методів дослідження соціології. Запозичення політичною соціологією методологічних орієнтацій соціології. Подвійність змісту теми (нові проблеми чи нові методології). Нові методології політичної соціології = нові методології соціології. Детермінізм і конструктивізм, їхні основні принципи. Чи можна пізнати «остаточні» причини явищ?

Детерміністські течії методології політичної соціології. Соціальний біхевіоризм (принципи, критика Е. Фромма, необіхевіоризм). Марксизм як сучасна соціологічна методологія (відхід від жорсткого «економізму», практика як матеріальна діяльність людей, «соціальний характер»). Функціоналізм. Ідеї Т. Парсонса (системний функціоналізм, суспільство як система соціальної дії, «функції», основні функції соціальної системи) і Р. Мертона (теорії «середнього рівня», функції та дисфункції, аномія як криза моральних цінностей на індустріальній стадії розвитку суспільства).

Конструктивістські й синтезуючі течії методології політичної соціології. Структуралізм (роль неусвідомленого в житті суспільства, внутрішні структури мови). Символічний інтеракціонізм. Феноменологія. Специфічні риси сучасного стану методології соціології з погляду Карла ван Метера. Зникнення протиставлення між «жорсткими» (кількісними) та «м’якими» (якісними) методами дослідження. Ключові положення методології П. Бурдьє (відмова від протиставлення об’єктивних і суб’єктивних факторів людської діяльності, «габітус»).

 

Питання семінарського заняття:

1. Сучасні методологічні течії політичної соціології.

2. Еволюція основних теорій політичної соціології.

Дискусійні питання:

1. Сучасні течії політичної соціології: нова проблематика чи нові методи й методології?

2. Що таке «парадигма»? Чи є трактування цього терміна однозначним, чи він багатозначний? Наскільки обґрунтоване використання цього терміна в політології та соціальних науках загалом?

3. Чи має політологія (й політична соціологія) власні методи дослідження, чи вона їх тільки запозичує в соціології?

4. Чи має політична соціологія власні методологічні течії, чи вона їх тільки копіює в соціології?

Можливі теми рефератів і завдань для самостійної роботи:

Детальне висвітлення однієї з теорій сучасної політичної соціології (концепції окремих авторів або широкого наукового напрямку).

 

Навчальна література:

1. Артёмов Г.П. Методология политической социологии. Современные ориентации / Г.П. Артёмов // Политическая социология: учеб. пособие / Г.П. Артёмов. – М.: Логос, 2002. – Гл. 1. - С. 18 - 31. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/artem/index.php или ч/з в библиотеке им. Н.К. Крупской.

2. Артёмов Г.П. Основные понятия и теории политической социологии. Эволюция основных теорий политической социологии / Г.П. Артёмов // Политическая социология: учеб. пособие / Г.П. Артёмов. – М.: Логос, 2002. – Гл. 3. - С. 68 - 78. https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/artem/index.php или ч/з в библиотеке им. Н.К. Крупской.

3. Тощенко Ж.Т. Современный этап развития политической социологии / Ж.Т. Тощенко // Политическая социология: учеб. пособие / под ред. Ж.Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – Гл. 2. – С. 29 – 34. https://www.twirpx.com/file/119731/ (с бесплатной регистрацией) или в библиотеке ДонНУ 2-й ч/з.

4. Виноградов В.Д. Современная политическая социология / В.Д. Виноградов // Политическая социология: учеб. пособие / В.Д. Виноградов, Н.А. Головин. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997. – Гл. 2. – § 3. – С. 47 - 51. (в библиотеке ДонНУ научный абонемент, ч/з в библиотеке им. Н.К. Крупской).

5. Яковлев А.И. Методологические основы политической социологии / А.И. Яковлев // Политическая социология: учеб. пособие / А.И. Яковлев. - М.: Дашков и К°, 2009. – Гл. 2. – С. 28 – 37. (ч/з в библиотеках ДонНУ и им. Н.К. Крупской).

 

Рекомендована додаткова література:

1. Бурлачук В.Жан Бодрийяр, массы и " конец социологии" // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - № 2. – С. 46-59.

2. Гидденс Э. К социологическому сообществу! // СоцИс. - 2007. - № 9. - С. 4-5. https://www.ecsocman.edu.ru/text/23448064/

3. Григорьев С.И. Постмодернизм и социология в условиях кризиса // СоцИс. – 2010. - №07. - С. 136-142.

4. Зборовский Г.Е. Метапарадигмальная модель теоретической социологии // СоцИс. - 2008. - № 4. - С. 3-15. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/19143998.html

  1. Калекин-Фишман Д. Иная социология возможна: в зависимости от содержания понятия " иная" // СоцИс. - 2009. - № 7. - С. 16-25. https://www.ecsocman.edu.ru/text/23711860/

6. Кармадонов О.А. Откровения и парадоксы символического интеракционизма // СоцИс. - 2006. - № 2. - С. 3-12. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/19034541.html

  1. Кирдина С.Г. Современные социологические теории: актуальное противостояние? // СоцИс. - 2008. - №8. - С. 18-28. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/19143820.html

8. Кононов И. Диалог и рефлексия в украинском социологическом сообществе // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - № 4. – С. 217-227.

9. Кутуев П. Методологические основы мир-системного анализа: парадигма Иммануила Валлерстайна и его школы // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - № 1. – С. 45-59.

10. Латов Ю.В. Библиография по неоинституционализму (литература на русском языке). – Режим доступа: https://www.ecsocman.edu.ru/text/19059789/

11. Оберемко О.А. Чикагская традиция и политическая наука Гарольда Лассуэлла // Социологический журнал (РАН). - 1994. - №1. - С. 113-123.

12. Отрешко Н. Между Сциллой объективизма и Харибдой субъективизма (заметки на полях работы П.Бурдье “Практический смысл”) // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2004. - № 3. – С. 190-201. https://www.i-soc.com.ua/journal/14_Otreshko.pdf

  1. Романовский Н.В.Современная социология: детерминанты перемен // СоцИс. - 2009. - № 12. - С. 26-35. https://www.ecsocman.edu.ru/socis/msg/27805709.html

14. Танчер Т. Современные социологические теории: проблемы определения и демаркации // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2006. - № 2. – С. 205-209. https://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_15/Tancer.pdf

  1. Титаренко Л.Г. Современная теоретическая социология. Размышления после конгресса // СоцИс. - 2009. - № 1. - С. 16-24. https://www.ecsocman.edu.ru/text/23457850/

16. Чернецкий Ю. Современный институционализм как направление социологического теоретизирования // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2003. - № 2. – С. 33-45.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.