Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ішкі секреция бездері емтихан тесттері


378. Қ андай гормонның кө беюі Иценко-Кушинга ауруының дамуына ә келеді?

А) соматотропты

+Б) адренокортикотропты

В) гонадотропты

Г) тиретропты

Д) фолликулстимулдаушы гормон

 

379. Қ антсыз диабеттің себебі:

А) тиретропты гормонның кө беюі

Б) соматотропты гормонның кө беюі

В) инсулин жеткіліксіздігі

Г) инсулиннің кө п тү зілуі

+Д) гипофиздің артқ ы бө лігінің зақ ымдануы

 

380. Симондс ауруы, гипофизарлы кахекция кезінде гипофиздің кандай бө лігі зақ ымдалады?

+А) алдың ғ ы

Б) ортаң ғ ы

В) артқ ы

Г) гипоталамус

Д) барлық бө лігі

 

381. Адиссон ауруның клиникалық белгісі:

А) сол жақ қ арыншаның гипертрофиясы

Б) миокард атрофиясы

+В) терінің гиперпигментациясы

Г) терінің жә не шырышты қ абаттың сарғ аюы

Д) нү ктелі қ ан қ ұ йылулар

 

382. Адиссон ауруы қ андай ішкі секреция безінің зақ ымдануында пайда болады?

А) қ алқ анша безі

+Б) ұ йқ ы безі

В) бү йрек ү сті безі

Г) қ алқ анша маң ы безі

Д) тимус

 

383. Қ алқ анша безінің гармоны:

А) саматотропин

Б) саматостатин

В) кальцитонин

+Г) тиротоксин

Д) серотонин

 

384. Қ алқ анша безінің макроскопиялық кө рінісі бойынша жіктелуі:

+А)тү йінді, диффузды, аралас

Б) бір жақ ты

В) екі жақ ты

Г) мойынды бө лігінің ұ лғ аюы

Д) диффузды

 

385. Қ алқ анша безінің микроскопиялық кө рінісі бойынша жіктелуі

А) диффузды

+ Б) коллойдты жә не паренхиматозды

В) фолликулярлы

Г) аралас

Д) тү йінді

 

386. Эндемиялық жемсаудың себебін кө рсет:

А) жоғ арғ ы атмосфералық қ ысым

Б) анемия

+В) йод жеткіліксіздігі

Г) инсулиннің тө мендеуі

Д) бү йрек ү сті безінің туберкулезі

 

387. Аутоиммунды зоб:

А) коллоидты зоб

Б) паренхиматозды зоб

В) Ридель зобы

+Г) Хошимото зобы

Д) диффузды зоб

 

388. Қ андай зоб кезің де қ алқ анша безі темірдей қ атты болады?

А) коллоидты зоб

Б) паренхиматозды зоб

+В) Ридель зобы

Г) Хошимото зобы

Д) диффузды зоб

 

389. Жайылмалы улы зобтың дамуының негізгі себептері:

А) жоғ арғ ы атмосфералық қ ысым

+Б) аутоиммунды ә сер

В) йод жетіспеушілігі

Г) инсулин жетіспеуі

Д) бү йрек ү сті безінің туберкулезі

 

390. Эндемиялық кретинизм қ андай жағ дайда дамиды?

А) отлаық жү йке жү йесінің зақ ымдануында

Б) ересектердегі йодтың жетіспеушілігі

+В) баланың ерте даму кезіндегі йодтың жетіспеушілігі

Г) инсулин жетіспеуі

Д) бү йрек ү сті безінің туберкулезі

 

391. Иценко-Кушинго ауруының даму себебі:

А) гипофиздің артқ ы бө лігінің ісігінде

+Б) гипофиздің базофильді аденомасында

В) гипофиздің эозинофильді аденомасында

Г) қ абынудан кейін

Д) гипофиздің артқ ы бө лігінің атрофиясы

 

392. Қ алқ анша маң ы безінің гиперфункциясы кезінде қ андай патологиялық процестер дамиды?

А) тироциттердің кө беюі

Б) гипокальциемия

+ В) гиперкальциемия жә не сү йектердің патологиялық сынғ ыштығ ы

Г) паратгормондардың азаюы

Д) гипофиздің артқ ы бө лігінің атрофиясы

 

393. Қ аң қ а сү йегінің зақ ымдануына жә не қ андағ ы кальций мен фосфордың мө лшерінің кө беюіне ә сер ететін гармон?

А) тиротоксин

Б) саматостатин

В) калцитонин

Г) паратгормондардың азаюы

+Д) паратгормондардың кө беюі

 

394. Инсулинді қ андай жасушалар бө леді?

А) А - жасушалары, (ацидофильді)

+ Б) В - жасушалары, (базофильді)

В) Д- жасушалары, (дендритті)

Г) РР- жасушалары

Д) экзокринді

 

395. Қ ант диабеті кезіндегі қ ауіп- қ атер факторы:

А) артериальды гипертензия

Б) қ ан тамырлық

+ В) β – жасушаларының генетикалық бұ зылуы жә не олардың санының азаюы

Г) гиподинамия

Д) семіздік

 

396. Диабеттік макроангиопатияның морфологиялық белгісі:

А) склероз

Б) гиалиноз

В) кальциноз

+Г) атеросклероз

Д) аневризма

 

397. Диабеттік микроангиопатияның морфологиялық белгісі:

+ А) склероз жә не гиалиноз

Б) белоктардың шө гуі

В) кальциноз

Г) атеросклероз

Д) аневризма

 

398. Қ ант диабеттік гломерулосклерозғ а тә н патологиялық кө рініс:

А) қ андағ ы қ ант мө лшерінің кө беюі

+ Б) протеинурия, ісінулер, артериальды гипертензия

В) гиперкальциемия

Г) атеросклероз

Д) гематурия

 

399. Қ антты диабетпен ауыратын науқ астардың ө лім себебі:

А) диабеттік кома

Б) қ ан кетулер

В) орталық жү йке жү йесіне қ ан қ ұ йылулар

+ Г) аяқ -қ ол гангренасы, миокард инфаркты

Д) сепсис

 

400. Эндокринді реттеудің орталық жү йесіне жатады:

А) ұ йқ ы безі

Б) тимус

+ В) гипоталамус, гипофиз

Г) қ алқ анша безі

Д) бү йрек ү сті безі

 

401. Эндокринді реттеудің шеткі жү йесіне жатады:

+ А) ұ йқ ы безі, қ алқ анша безі

Б) тимус

В) гипоталамус

Г) гипофиз

Д) эпифиз

 

402. Акромегалия – қ андай гормонның мө лшері артқ анда дамиды?

А) тиротоксин

Б) саматостатин

В) гонадотропты

Г) паратгормонның

+Д) соматотропные

 

403. Ридель зобының синонимі:

А) коллоидты зоб

Б) паренхиматозды зоб

+ В) темірдей қ атты зоб

Г) тү йінді зоб

Д) диффузды зоб

 

404. Симмондс ауруының «церебральды-гипофизарлы кахексия» даму себебі:

А) менингит

Б) мишық қ ан тамырларының трамбозы

В) орталық жү йке жү йесіне қ ан қ ұ йылулар

+ Г) гипофиз қ ан тамырларының трамбозы

Д) трофобластты ауру

 

405. Адиссон ауруы кезіндегі ө лім себебі:

А) сепсис

Б) бү йректің жедел жеткіліксіздігі

В) орталық жү йке жү йесіне қ ан қ ұ йылулар

+ Г) бү йрек ү сті безінің жедел жеткіліксіздігі

Д) тромбоэмболия

 

406. Акромегалияның даму себебі?

А) бү йрек ү сті безінің аденомасында

Б) бү йрек ү сті безінің туберкулезінде

В) орталық жү йке жү йесіне қ ан қ ұ йылулар

Г) тиреотоксикозда

+ Д) гипофиздің алдың ғ ы бө лігінің эозинофильді аденомасында

 

407. Қ андай без эндокринді жү йені иммунды жү йемен байланыстырады?

А) бү йрек ү сті безі

+ Б) тимус

В) ұ йқ ы безі

Г) қ алқ анша безі

Д) эпифиз

 

408. Паротиройдты остеодистрофияның себебі?

А) қ абынулар

Б) бү йрек жеткіліксіздігі

В) аутоиммунды ә серлер

+ Г) қ алқ анша маң ы безінің аденомасы

Д) қ алқ анша безі аденомасы

 

409. Қ ант диабеті кезінде қ ан тамырлар кемеріне қ андай зат шө геді?

А) кү рделі гиалин

+ Б) липогиалин

В) жай гиалин

Г) фибрин

Д) кальций тұ здары

 

410. Глюкокортикостероидтердің кө п бө лінуі қ андай ауруғ а тә н?

А) акромегалия

Б) гипофизарлы нанизм

+В)Иценко-Кушинга ауруы

Г) қ антсыз диабет

Д) қ антты диабет

 

411. Коллоидты зобтың морфологиялық белгісі:

А) лимфациттік сің белер

Б) склероз

В) кальций тұ здарының шө гуі

+ Г) фолликулалар кө лемі ұ лғ айғ ан, іші коллоидқ а толы

Д) фолликул эпителиінің пролиферациясы

 

412. Хошимото зобының морфологиялық белгісі:

+ А) лимфоплазмоцитарлы инфильтрация жә не лимфоидты фолликулалардың тү зілуі

Б) фолликула кө лемінің ә р тү рлілігінен қ ұ рылғ ан

В) тіннің склероздануы

Г) коллоидтардың тү ссізденуі

Д) фолликулалардың атрофиясы

 

413. Зоб- дегеніміз не?

А) қ алқ анша безінің болмауы

Б) қ алқ анша безінің атрофиясы

В) қ алқ анша безінің аденомасы

Г) ісік

+ Д) қ алқ анша безінің патологиялық ұ лғ аюы

 

414. Зобтың қ андай тү рінде тиреотоксикоз дамиды?

А) коллоидты зоб

Б) паренхиматозды зоб

В) Ридель зобы

+ Г) Хошимото зобы

Д) эндемиялық зоб

 

415. Қ ант диабеті кезіндегі жиі асқ ынулар:

А) қ ан кету

Б) тромбоз

В) эмболия

+Г) аяқ - қ ол гангренасы

Д) остеопороз

 

416. Біріншілік қ ант диабетінің дамуының себебі:

А) артериалды гипертензия

Б) ұ йқ ы безінің қ абынуы

+ В) β – жасущаларының генетикалық бұ зылулары жә не олардың мө лшерінің азаюы

Г) гиподинамия

Д) семіздік

 

417. Адипозо-гениталды дистрофия қ андай мү шенің зақ ымдануында дамиды?

А) бауыр

Б) бү йрек

В) бү йрек ү сті безі

Г) ұ йқ ы безі

+ Д) гипофиз жә не гипоталамус

 

418. Адипозо-гениталды дистрофияның клиникалық кө рінісі:

А) остеопароз

Б) кахексия

В) анемия

+ Г) семіздік жә не жыныс ағ заларының қ ызметінің тө мендеуі

Д) тромбоз

 

419. струма дегеніміз не?

+А) Қ алқ анша бездің патологиялық ү лкеюі

В) Қ алқ анша бездің патологиялық кішіреюі

С) Глюкагеннің абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеуі

D) Қ алқ анша без атрофиясы

Е) Қ алқ анша бездің дисплазиясы

 

420. Жемсаудың сыртқ ы кө рінісіне қ арай тү рлері:

А) тегіс

+В) тү йінді

С) коллоидты

D) ошақ ты

Е) сегментарлы

 

421. Гистологиялық қ ұ рылысына байланысты жемсаудың тү рі.

А) диффузды

В) тү йінді

+С) паренхиматозды

D) жаң ғ ақ тә різді

Е) тегіс

 

422. Коллоидты жемсаудың тү рі:

А) диффузды

В) ошақ ты

С) тү йінді

D) тегіс

+Е) макрофолликулярлы

 

423. Себебіне жә не клиникалық ерекшелігіне байланысты жемсаудың жіктелуі.:

А) диффузды

В) тү йінді

+С) спорадиялық

D) макрофолликулярлы

Е) микрофолликулярлы

 

424. Диффузды токсикалық жемсаудың морфологиялық ерекшелігі:

+А) емзік тү зіп, эпителий пролиферациясы

В) эпителидің жалпақ тануы

С) эпителии атрофиясы

D) эпителии дисплазиясы

Е) эпителии аплазиясы

 

425. Диффузды токсикалық жемсау кезіндегі жү ректегі ө згеріс:

+А) қ абыну

В) ісік

С) метаплазия

D) дисплазия

Е) регенерация

 

426. Диффузды токсикалық жемсауда жү рек қ алай аталады?

А) бұ қ а жү рек

+В) тиреотоксикалық жү рек

С) жолбарыс жү регі

D) миокардтың қ оң ыр қ атаюы

Е) кардиопатиялық жү рек

 

427. Қ андай жемсау балалар кретинизміне алып келеді?

А) диффузды

В) тиреотоксикалық

С) спорадиялық

+D) эндемиялық

Е) микрофолликулярлы

 

428.Диффузды токсикалық жемсау кезіндегі ө лімнің себебі?

А) қ ан кету

+В) жү рек жетіспеушілігі

С) семіру

D) ө кпе жетіспеушілігі

Е) бү йрек жетіспеушілігі

 

429.Қ антты диабет дегеніміз не?

А) адреналиннің абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеушілігі

В) глюкагонның абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеушілігі

+С) инсулиннің абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеушілігі

D) вазопрессиннің абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеушілігі

Е) тироксиннің абсолютті жә не салыстырмалы жетіспеушілігі

 

430. Қ антты диабеттің тү рлері:

+А) инсулинге тә уелді

В) тиреотоксикалық

С) вирусты

D) глюкагонды

Е) адреналинді

 

431. Қ антты диабет кезіндегі қ ауіпті факторлар:

А) егде жас

В) вирусты инфекция

+С) тұ қ ым қ уалаушы факторлар

D) кә сіби зиянды заттар

Е) шылым шегу

 

432. Инсулярлы жетіспеушілік сипатталады:

А) гипогликемиямен

+В) глюкозуриямен

С) гематуриямен

D) азотемиямен

Е) липидемиямен

 

433. Қ антты диабетте ұ йқ ы безіндегі патологиялық ү рдіс:

А) ұ йқ ы безінің ұ лғ аюы

В) некроз

С) қ ан қ ұ йылу

+D) строма склерозы

Е) кальциноз

 

434. Диабеттік микроангиопатияның морфологиялық кө рінісі:


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.