Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Чинники та фактори, що формують відповідний рівень фінансово-економічної безпеки
Таблиця 1.1

Чинники, що формують відповідний рівень фінансово-економічної безпеки підприємства

Чинники, що формують відповідний рівень фінансово-економічноїбезпеки підприємства Характеристика
Чинники виробництва Основні чинники, які без­посередньо забезпечують діяльність виробництва. До них належать: безпосереднє розміщення підприємства (територія); наявні природні ресурси та умови їх розміщення на цій території, доступність викори­стання та якісні показники; наявність трудових ресурсів, їх освітньо-кваліфікаційний рівень; наявна виробнича інфраструктура, можливий обсяг її використання; соціально-економічна інфраструктура і рівень матеріального достатку населення.
Стабільності попиту Чинник, який відіграє важливу роль у рівномірному пропозиційному розвитку виробництва. Він охоплює: укладені довготермінові контракти на реалізацію продукції з її споживачами; рівень конкурентоспроможності продукції, що виробляється; якісно-гарантійні показники виробів; обґрунтовані прогнози щодо стабільності ринку певного виду продукції; державне та регіональне за­ мовлення на виготовлену продукцію.
Надійності постачальників Забезпечують постачання основної сировини і матеріалів. Для цього потрібно: мати довготермінові договори на поставку необхідної сировини і матеріалів, враховуючи терміни постачання, та їх якісні показники; знати можливості постачальників і не допускати монопольності в їх постав­ках, для цього, як правило, потрібно мати 3-4 і більше постачальників сировини та матеріалів, щоб була гарантія стабільної цінової політики щодо сировини, матеріалів та інших комплектуючих.
Конкурентності Ця продукція має: відповідати міжнародним стандартам; за якісними по­казниками і сервісним обслуговуванням бути конкурентоспроможною; мати обґрунтовану та прогнозовану перспективу; бути конкуренто­спроможною щодо продукції, яка імпортується в нашу країну, з метою скорочення ввезення в Україну продукції, яку можуть виготовляти вітчизняні підприємства.
Регулятивності Полягає: у захисті власного товаровиробника незалежно від форм власності на засоби виробництва; регулюванні державної податкової політики; сприянні виробництву, враховуючи економічні, територіальні та інші аспекти; сприянні виробництву продукції, яка ввозиться як критичний імпорт; державному замовленні на товари, які фінансуються за рахунок бюджету і скорочення імпорту на ці товари.
Захищеності Держава має гаранту­вати таємницю на науково-технічні досягнення, розроблення нових технологій, інтелектуальну власність, ноу-хау, в тому числі й комерційнітаємниці
Компетентності Найважливіші чинники, які можуть найбільш активно впливати на рівень фінансово-економічної безпеки підприємства, - це високий професіоналізм керівництва і команди його менеджерів (висококваліфіковані кадри; система їх підготовки і форми навчання; створення для них відповідних вироб­ничих і соціально-економічних умов)

 ü технологія – технологічні нововведення, тех­нологічний рівень і продуктивність техноло­гічного устаткування, методи та форми організації трудових процесів; ü устаткування – технічний рівень, організація ремонтно-технічного обслуговування, строки експлуатації, змінність роботи та завантаже­ність у часі; ü матеріали та енергія – ресурсозбереженість виробництва, якість матеріалів, матеріало­місткість та енергоємність устаткування, раціоналізація управління запасами та джерелами постачання; ü продукція – ціна, якість і зовнішній вигляд (дизайн) продукції, ефективність взаємодії маркетингу та виробництва; ü персонал – ділові якості працівників, про­дуктивність праці, мотиваційний механізм на підприємстві, соціальний мікроклімат у тру­довому колективі; ü організація – єдність трудового колективу, ра­ціональне делегування відповідальності, нор­ми управління, спеціалізація та координація управлінських процесів, динамічність і гнуч­кість підприємства; ü методи роботи – систематичний аналіз стану робочих місць та їхня атестація, підвищення кваліфікації персоналу, узагальнення та використання накопиченого на інших підприєм­ствах позитивного досвіду; ü стиль управління – професійна компетент­ність, діловитість і висока етика взаємовідно­син між людьми.  
Фактори фінансово-економічної безпеки підприємства
ВНУТРІШНІ:
ü державна економічна і соціальна політика – практична діяльність владних структур; види законодавства (законотворча діяльність); фі­нансові інструменти (закони та стимули); еко­номічні Правила і нормативи (регулювання доходів та оплати праці, контроль за рівнем цін, ліцензування окремих видів діяльності); ринкова, виробнича та соціальна інфраструк­тура; макроекономічні структурні зміни; про­ грами приватизації державних підприємств; комерціалізація організаційних структур невиробничої сфери; ü інституціональні механізми – інститут, асо­ціації, дослідні та навчальні центри, що функ­ціонують на національному, регіональному і галузевому рівнях; ü інфраструктура – комунікації, спеціалізовані інформаційні системи, транспорт, торгівля, інноваційні фонди, комерційні банки, фондо­ві біржі; ü структурні зміни в економіці та суспільстві-технології, наукові дослідження та розробки; склад і технічний рівень засобів праці; масш­таби виробництва (інтенсивність створення малих підприємств); моделі зайнятості насе­лення в різних галузях І сферах; склад персо­налу за ознаками статі, освіченості, кваліфіка­ції тощо.  
ЗОВНІШНІ: 


Рис. 1.1.. Фактори фінансово-економічної безпеки підприємства


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал