Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Таза мыс үшін қолдануға болатын температуралық өңдеу түрлері? рекристаллизациялық күйдіру.
238.Темірде орын алатын полиморфизм мен рекристаллизацияның айырмашылығы?аталмыш процестердің орын алу температураларында;

239.Темірді 500оС температурада деформациялау амалының атауы? деформациялау мен рекристаллизациялаудың салыстырмалы жылдамдығына байланысты ыстықтай немесе суықтай өңдеу;

240. Теміркөміртекті қорытпалардың П ® А бағыты бойынша түрлену температурасының іс жүзінде тәуелділігі? болаттағы көміртегі құрамына;

241.Температуралық өңдеу режимін сипаттаушы параметрлер? қыздыру жылдамдығы, қыздыру температурасы, қыздыру температурасында ұстау ұзақтығы, суыту жылдамдығы;

242.Термиялық өңдеуге жататын негізгі амалдар?күйдіру, нормализация, шынықтыру, босату;

243.Термомеханикалық өңдеу кезінде материалдың механикалық қасиеттерін жетілдіруші құрылымдық құбылыс?Полигонизациялық құрылымның орын алуы және орнықтылығы;

244. Термо-механикалық өңдеу кезінде пластикалық деформацияның әсері дислокациялық құрылымның өзгерісінен қалай байқалады?Дислокациялардың тығыздығы өзгермей, олар түйіндік дәндердің көлденең қимасына біркелкі орналасады;

245. Термомеханикалық өңдеу үшін қолдануға жарамды пластикалық деформацияның шамасы (%)?1¸3.

246. Техникалық таза металдар үшін рекристаллизациялану температурасының шамасы? Tр » aTпл.

247. Толық күйдірілген 45 маркалы болаттың ішкі құрылымы?феррит+перлит.

248.Толық күйдіруге қарағанда, изотермиялық күйдірудің температуралық айырмашылығы?Екі күйдірудің температуралық айырмашылығы жоқ

249.Толық күйдіруден өткен эвтектоидаға жақын болаттың құрылымы?Артық мөлшерде перлит+феррит

250. Толық шынықтыруды орындау шарты?Бір фазалық күйден бастап өткізу

251.Төмен босату күйіндегі легирленген болаттардың артықшылығы?. қаттылығы жоғары;

252. Төменгі көміртекті болат құймаларының механикалық қасиеттерін төмендетуші ликвациялардың әсерін едәуір азайту әдісі?диффузиялық күйдіру;253. Төменгі критикалық нүкте А3 темір-көміртек жүйесінің күй диаграммасының қай сызығында орналасқан? GS;

254. Төменгі критикалық нүкте А4 темір-көміртек жүйесінің күй диаграммасының қай сызығында орналасқан? NJ;

255. Төменгі критикалық нүкте А1 темір-көміртек жүйесінің күй диаграммасының қай сызығында орналасқан? PSK;

256. Төменгі критикалық нүкте А2 темір-көміртек жүйесінің күй диаграммасының қай сызығында орналасқан? MO;

257. Төменгі температурадағы термомеханикалық өңдеуді орындау әдісі?Металды минустық температурада суытып, осы температурада пластикалық деформациядан өткізіп, қайтадан қыздырып, полигонизациялық құрылымды алу үшін жылытып, артынан күйдіру;

258.Төменгі температуралық термомеханикалық өңдеумен (ЖТТМӨ) салыстырғанда, жоғары температуралық термомеханикалық (ЖТТМӨ) өңдеу кезінде болаттың беріктілігінің төмен болу себебі?ЖТТМӨ кезінде жартылай рекристаллизацияның орын алуына байланысты;

259.Төменгі тмпературадағы механикалық өңдеудің қолдану аясы?Дислокацияның қозғалысына бөгет жасайтын артық фаза түйірлері пластикалық деформация нәтижесінде бөлме температурасы кезінде бөлініп шығатын болса;260. Үздіксіз шынықтыру дегеніміз:Судан немесе майдан тұратын бір суытқышта шынықтыру

261. Үзілісті шынықтыру дегеніміз: Графигі идеалды жағдайға жақын келетін, мысалы, су арқылы майға, екі салқындатқыштағы суыту

262. Ұсталық өңдеуге қолайлы шойынды өндіруге арналған термиялық өңдеу кезінде орын алатын негізгі фазалық түрлену?Графиттелу

263.Химиялық-термиялық өңдеу кезінде бірінші басталатын амал?Химиялық активті ортаның құрамындағы қанықтырушы затты атомдық дәрежеге көшіру;

264. Химиялық-термиялық өңдеу процесінің орындалу меанизмі? диффузиялық;

265.Химиялық-термиялық өңдеуден өткен металдар мен қорытпалардың ішкі қабатының құрылымын қалыптастырудағы суыту жылдамдығының ролі?Суыту жылдамдығын арттыру қабаттың құрылымдық құраушылырын ұсақтаумен қатар, оны қаттылығы мен қалдық кернеуін өсіреді;

266. Химия-температуралық өңдеу кезінде орын алатын процестің механизмі?диффузиялық;

267. Хирургиялық инструменттерді жасау үшін қолданылатын материалдар?болат 1Х13, 3Х13, 9Х18;


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал