Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Контрольна робота
Кафедра економіки та менеджменту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни
²Економіка і фінанси²

для студентів спеціальності ²Психологія²

Заочної форми навчання

Затверджено на

засіданні кафедри

економіки та менеджменту

протокол № 1

від 01.09.2014 р.

Вінниця-2014

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни „Економіка і фінанси” (для підготовки фахівців зі спеціальності „Психологія”). – Вінниця.: ВСЕІ, - 2014. - 22 с.

 

Укладач: ст. викл. Євась Т.В.

 


МЕТОДИЧНІ ВАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

Мета контрольної роботи - допомогти студентам засвоїти вузлові питання дисципліни "Економіка і фінанси" за допомогою самостійної роботи.

Вибір контрольних завдань здійснюється відповідно до порядкового номеру студента у списку групи. Вибір іншого варіанту не допускається! Якщо студентів у групі більше 30 чол., то для наступних за списком варіант контрольної обирається за другою цифрою у порядковому номері (наприклад, за списком студент 35-й, тоді він виконує 5-й варіант контрольної роботи).

Для обрання варіанту виконання індивідуальної контрольної роботи розроблена спеціальна таблиця:

Порядковий номер студента за списком Питання Ситуація Тести Задача
1, 31
2, 32
3, 33
4, 34
5, 35
6, 36
7, 37
8, 38
9, 39
10, 40
11,41
12, 42
13, 43
14, 44
15, 45
16, 46
17, 47
18, 48
19, 49
20, 50
21, 51
22, 52
23, 53
24, 54
25, 55
26, 56
27, 57
28, 58
29, 59
30, 60

наприклад, для студента 5-го за списком завдання буде складатись із питань №5, 35, 65, ситуації №8, тестів №5, 35 та задачі №5. 

Приблизний обсяг контрольної роботи – 12-15 аркушів формату А4. Робота виконується у друкованому вигляді державною мовою.

Титульна сторінка контрольної роботи виконується за встановленою формою (додаток А).

Структура роботи:

- титульна сторінка,

- зміст роботи із зазначенням сторінок початку відповідей на завдання,

- список використаної літератури.

Текст розміщують по ширині аркуша у відповідності до встановлених правил: від лівого краю аркуша - 25 мм, від правого - 10 мм, від верхнього та нижнього - по 20 мм.

Контрольна робота виконується шрифтом Times Roman 14, між рядками встановлюється полуторний інтервал. Відстань для абзацу 1,25 см від лівого краю аркуша. Текст розміщують по ширині аркуша з однаковою щільністю, без розривів між абзацами. Перенос слів по складах не допускається. У разі використання у роботі тексту, рисунків та таблиць із електронних джерел інформації, їх необхідно обробити у середовищі MS Office (сканованих елементів у роботі не допускається). Бідь-яке інше, крім зазначеного, оформлення не допускається!!!

Нумерація сторінок є наскрізною, починається з сторінки ²2², де розміщується зміст контрольної роботи (перелік питань, тести, задача, список використаної літератури із зазначенням сторінки контрольної роботи, з якої вони починаються).

Номера сторінок ставляться у верхньому правому кутку аркуша. Титульний лист вважається першою сторінкою, номер на ній не ставиться.Назви розділів контрольної роботи розміщують по середині сторінки та відокремлюють від попереднього тексту 2 ряками, а від наступного - 1 рядком.

Виконана контрольна робота подається для зарахування у терміни, визначені заочним відділенням. Студенти, які не виконали її своєчасно, до екзаменаційної сесії не допускаються.

 

Виклад змісту, питань повинен бути чітким і логічним. При вирішенні задач необхідно зазначати порядок виконуваних дій, одиниці виміру показників та наводити висновки. В кінці роботи подається перелік використаної літератури, на яку студент повинен зробити посилання (мінімум 1-3 на сторінку) по тексту роботи (5-8 джерел)!

Посилання на літературу, використану при написанні контрольної виконують таким чином: наприклад, [5, с.10]. Цифра "5" вказує на порядковий номер літературного джерела у списку використаної літератури, а "10" - сторінку, з якої взято текст. Зразки оформлення літературних джерел наведено у списку літератури в кінці методичних вказівок.

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (ЗАЛІКУ, ІСПИТУ)

1.Становлення економічної теорії як науки. Основні етапи її розвитку.

2.Функції економічної теорії.

3.Загальнонаукові та спеціальні методи, що застосовуються при вивченні економічної теорії.

4.Економічні закони, їх види та характер дії.

5. Матеріальне виробництво – основа життєдіяльності людей, його підрозділи.

6. Ринкова конкуренція: основні види та економічні наслідки.

7. Гроші: сутність та функції.

8. Взаємодія продуктивних сил та виробничих відносин. Спосіб виробництва.

9. Визначення кількості грошей, що потрібна в обігу. Закон грошового обігу, наслідки його порушення.

10. Основні принципи організації та функціонування ринкової економіки.

11. Економічні відносини: сутність, види, структура та розвиток.

12. Розвиток форм вартості та виникнення грошей.

13. Форми власності та їх еволюція.

14. Сутність та структура ринку.

15. Ринкова інфраструктура.

16. Конкуренція та монополія: поняття і сутність.

17. Методи і засоби конкурентної боротьби.

18. Види підприємств і форми їх об’єднань. Законодавство України про підприємства та підприємницьку діяльність.

19. Механізм функціонування ринку. Переваги та недоліки ринкової економіки.

20. Вартість та ціна. Найбільш поширені теорії вартості товару.

21. Ринок як економічна категорія, його основні риси.

22. Власність як економічна категорія. Історичний та юридичний аспект власності, їх взаємозв’язок.

23. Роздержавлення і приватизація власності: зміст та економічні наслідки.

24. Основні типи організації економіки, її характерні риси.

25. Підприємство (фірма) – основний елемент у системі ринкової економіки. Правовий статус підприємств в Україні.

26. Просте і капіталістичне товарне виробництво, умови його виникнення,

порівняльна характеристика.

27. Товар як економічна категорія. Сутність та основні властивості товару.

28. Монополія: суть та основні види. Антимонопольне законодавство та проблеми його впровадження в Україні в сучасних умовах.

29. Загальна характеристика товарного виробництва. Умови його виникнення.

30. Сутність маркетингу. Зростання його значення для підприємств в умовах розвитку ринкової економіки.

31. Сутність ціни та її функції, система цін. Теорії ціноутворення.

32. Ціноутворення в Україні в сучасних умовах: проблеми та шляхи

розв’язання.

33. Показники ефективності діяльності підприємств.

34. Фонди підприємства та їх структура.

35. Кругообіг та обіг фондів підприємства.

36. Фізичне та моральне зношення основних фондів.

37. Національний доход: зміст, джерела та фактори зростання.

38. Сутність доходів від власності та їх основні види.

39. Сутність та структура суспільних фондів споживання.

40. Сутність і функції менеджменту підприємства.

41. Валовий доход і прибуток підприємства.

42. Заробітна плата в системі розподілу доходів.

43. Зміст відтворювального процесу на макроекономічному рівні. Види відтворювального процесу.

44. Витрати підприємства. Собівартість продукції виробництва. Шляхи зниження собівартості.

45. Ринок та держава. Існуючі погляди на державне регулювання економіки.

46. Роль держави у процесі досягнення макроекономічної рівноваги в умовах ринку.

47.Основні форми та методи державного регулювання економічних процесів.

48.Валовий внутрішінй продукт: зміст, структура та методи розрахунку.

49. Доходи: сутність, структура, розподіл.

50. Суспільний продукт як результат виробництва і його форми.

51. Політика доходів населення, роль держави в її формуванні.

52. Економічне зростання.

53. Типи економічного зростання.

54. Зміст та форми НТП. Інноваційна модель розвитку економіки.

55. Закон попиту. Чинники, що впливають на попит та його еластичність.

56. Економічні функції держави в умовах сучасного ринкового господарства.

57. Механізм ціноутворення в умовах ринкової економіки. Рівноважні ціни.

58. Економічні цикли виробництва.

59. Закон пропозиції. Чинники, що впливають на пропозицію та її еластичність.

60. Банки і банківська система. Проблеми формування і функціонування банківської системи в Україні.

61. Інфляція: сутність, види та соціально - економічні наслідки.

62. Роль держави в умовах трансформаційної економіки (на прикладі України).

63. Основні форми світогосподарських зв’язків і суперечності розвитку світового господарства.

64. Податки як основне джерело формування державного бюджету. Види

податків. Проблеми формування держбюджету України.

65. Міжнародні валютні відносини, їх еволюція.

66. Головні показники, що характеризують стан розвитку економіки.

67. Кредит: сутність, форми, принципи та функції.

68. Фінансова політика і місце держбюджету в ній.

69. Бюджетні дефіцити і засоби їх регулювання.

70. Об’єктивні основи формування і сутність системи світового господарства.

71. Зовнішньоекономічні відносини та проблеми інтеграції України у

світове господарство.

72. Фінанси: сутність, функції та місце в системі економічних відносин суспільства.

73. Соціально-економічні наслідки безробіття.

74. Тіньова економіка: поняття та об’єктивні основи існування.

75. Інтеграція економічного життя у світі та участь України у цьому процесі.

76. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.

77. Антиінфляційна економічна політика в період переходу до ринку.

78. Зайнятість населення та її види. Сучасний стан зайнятості населення в Україні.

79. Безробіття та його основні види.

80. Визначення рівня безробіття. Рівень безробіття в Україні в сучасних умовах.

81. Ринок праці як складова частина ринкової економіки.

82. Характеристика ринку праці в Україні.

83. Економічна система суспільства: поняття, структура, характеристика окремих елементів.

84. Форми суспільного виробництва, їх загальна характеристика.

85. Двоїстий характер праці, що створює товар, його характеристика.

86. Грошові системи, закони їх обігу та інфляція.

87. Система національних рахунків (СНР): принципи побудови та основні показники.

88. Соціальна політика держави в умовах ринку (на прикладі України).

89. ЄС як приклад регіональної економічної інтеграції.

90. Україна в міжнародному поділі праці.

СИТУАЦІЇ:

 

1. У вересні 1996 р. була проведена грошова реформа, суть якої полягала у фактичній деномінації в 100 тис. разів карбованця і заміну його гривнею. Також було здійснено лібералізацію цін, валютного курсу, механізмів зовнішньої торгівлі, роздержавлення земель, почав розвиватися ринок цінних паперів.

Поясніть до яких позитивних зрушень в економіці України це призвело.

2. На кінець 1997р. в Україні близько 40% всієї промислової продукції реалізовувалось за бартером (на початок року – 32%). Станом на 1999 р. грошима оплачувалося трохи більше 1/3 всієї продукції.

Назвіть головну причину переходу підприємств на бартер у той час. Чи є бартер економічно вигідним?

3. У 50-60-х роках ХХ ст. в найбільш розвинутих країнах світу склалася економічна система, яка поєднала ринкові принципи організації господарства і систему соціальних гарантій і програм. Характерною ознакою її був високий рівень доходів та споживання переважної більшості населення.

Назвіть, які саме системи соціального забезпечення були створені у цих країнах? Чому у них виникла потреба?

4. Процес переходу до постіндустріального (інформаційного) суспільства супроводжується переростанням економіки, яка виробляє блага, в економіку, що обслуговує (сервісну).

Наведіть приклади із сучасного життя, що підтверджують цю тезу.

5. Під час нового етапу НТР, який розпочався на межі 80-х років ХХ ст. значного поширення набула теорія "інформаційного суспільства". Її прихильники вважають, що ін­форматика радикально змінить становище людини в суспільстві. В "інформаційному суспільстві" розвинуті інформаційні системи дава­тимуть змогу безконфліктно вирішувати всі проблеми.

Чи згодні Ви із даною тезою?

6.Монетаристи розробили основні напрями монетарної політики, які було названо політикою "дешевих" і "дорогих" грошей. Політика "дешевих" грошей має на меті зробити кредит дешевим і легкодоступним, щоб збільшити обсяг сукупних витрат і зайнятості за умов економічного спаду чи депресії. Політика "дорогих" грошей полягає в обмеженні пропозиції грошей, щоб зменшити сукупні витрати і стримати інфляцію.

Яка із цмх політик є антиінфляційною, а яка антициклічною?

7. Праця селян-кріпаків була малопродуктивна, хліборобство велося традиційними методами, екстенсивним шляхом. Разом з тим, промислова революція та початок індустріалізації в країнах Західної Європи та Росії вимагали збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, насамперед - зерна. Таким чином, кріпосництво гальмувало розвиток сільського господарства і промисловості.

Назвіть, які заходи здійснив царський уряд для ліквідації кріпацтва та перебудови земельно-аграрних відносин?

8. У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. індустріалізація відбувалася на ґрунті технічної революції, коли у виробництво активно впроваджувались наукові винаходи, відбувались зміни в техніці і технології. Змінилась енергетична база економіки: пара була витіснена електрикою, почалася електрифікація виробництва, транспорту, побуту.

Назвіть головні винаходи цього періоду у сфері електрики. Якими із них ми користуємось до сьогодні?

9. Монополія– це форма організації виробництва на базі об’єднання капіталів, що виникає на основі високого рівня концентрації виробництва і капіталу для зосередження виробництва й збуту значної частини продукції галузі, встановлення монопольних цін і забезпечення стабільних надприбутків.

Назвіть основні причини монополізації економіки в останній третині ХІХ ст. – на початку ХХ ст.

10. З розвитком міжнародної торгівлі, починаючи з 70-х років ХІХ ст., дедалі більшого значення набув експорт капіталу. Відбулися зміни у валютних відносинах між капіталістичними країнами. Система металевих грошей у формі біметалізму, коли роль грошей закріплювалася золотом і сріблом, була витіснена валютною системою золотого стандарту.

Поясніть сутність цієї системи. Якими були причини її виникнення? Чому і сьогодні країни зберігають золотий запас?

11. Австрійською школою граничної корисності цінність трактується як виключно суб'єктивна категорія, це — оцінка індивідуумом ступеня корисності для нього благ, які він споживає. Ступінь корисності буде визначатися не загальними корисними властивостями даного блага, а інтенсивністю бажаності для суб'єкта певної його кількості.

Поясніть з цих позиції, чому вода коштує набагато дешевше, ніж дорогоцінне каміння?

12. У новому кам’яному віці (VIII—IV тис. до н. е.) процес переходу від привласнюючих форм господарювання до відтворюючих став якісно новим етапом в історії людства, який сучасні вчені називають "неолітичною революцією". Охарактеризуйте основні риси відтворюючої господарської системи, визначне її переваги над привласнюючим господарством.

ТЕСТИ:

1.Закон попиту описує:
а) обернено-пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту
б) пряму залежність між ціною та обсягом попиту
в) обернену залежність між ціною та обсягом попиту
г) пряму пропорційну залежність між ціною та обсягом попиту

2.В чому суть закону зростання потреб?

а) продуктивні сили розвиваючись створюють умови для розвитку економічних потреб;

б) розвиваючись продуктивні сили створюють умови для розвитку соціальних потреб;

в) розвиваючись продуктивні сили створюють умови для задоволення потреб і стають ґрунтом для задоволення нових потреб.

3.Закон спадної граничної корисності полягає у тому, що:
а) відношення граничних корисностей благ до їхніх цін повинні бути рівні
б) сукупна корисність зростає зі зростанням споживання благ
в) величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується до нуля за стану повного насичення потреби
г) зі зростанням доходів споживачів величина задоволення від споживання кожної додаткової одиниці благ даного виду зменшується .

 

4.Власність – це ...

а) суспільні відносини між людьми з приводу виробництва, споживання та розподілу;

б) суспільні відносини між людьми з приводу володіння, користування та розпорядження майном;

в) суспільні відносини з приводу вирішення соціальних та економічних проблем.

5.Закон спадної віддачі полягає у тому, що:
а) з часом продуктивність землі спадає;
б) всі ресурси залучаються до виробництва в міру спадання їх продуктивності;
в) скорочується граничний продукт змінного фактора за незмінних обсягів використання інших факторів
г) граничний продукт змінного фактора зростає, а сукупний продукт спадає зі зростанням обсягу випуску.

6.Знайдіть правильне визначення ринкової економіки:

а) це сфера товарного обміну, що розвивається за законами товарного виробництва;

б) це форма господарювання, заснована на еквівалентному обміні товарів та послуг по законам товарного виробництва;

в) це відносини, які складаються між товаровиробниками та покупцями

7.Економічна система, в якій економічні проблеми частково вирішуються ринковим механізмом, частково - за допомогою державного регулювання, називається:
а) ринковою
б) традиційною
в) змішаною
г) командною

8.Функція економічної теорії, що характеризує її здатність передбачати наслідки економічних процесів – це:

а) пізнавальна

б) методологічна

в) практична

г) прогностична

9.Суб’єктами змішаної економіки є:
а) домогосподарства, фірми, держава, закордон
б) закордон, міністерства, фірми, домогосподарства
в) домогосподарства, ринок, держава, фінансові установи
г) ділові підприємства, фінансові установи, бюджетні установи, держава

 

10.Функція економічної теорії, що полягає в розкритті суті економічних законів і категорій та форм їх вияву, притаманних їм внутрішніх суперечностей, механізму дії - це:

а) пізнавальна

б) методологічна

в) практична

г) прогностична

11.Дайте визначення економічній теорії:

а) це наука про виробничі відносини, та їх взаємодію з продуктивними силами суспільства

б) це наука про сукупність суспільно-виробничих відносин, процесів, які характеризують стан і розвиток певних галузей;

в) це наука про виробничі відносини між людьми з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ і послуг, та про закономірності розвитку суспільства.

12. Функція економічної теорії, яка полягає в тому, що вона є фундаментальною наукою і виступає методологією конкретних економічних наук - це:

а) пізнавальна

б) методологічна

в) практична

г) прогностична

13.Що є предметом економічної науки?

а) Вивчення економічних відносин та економічних законів, що управляють виробництвом, розподілом, обміном та споживанням;

б) Вивчення економічних законів з приводу виробництва, реалізації, споживання та розподілу;

в) Вивчення явиш, процесів в їх русі, розвитку та взаємозв'язку.

14. Функція економічної теорії, яка відображає інтереси певних груп людей та покликана виробляти новий тип економічного мислення - це:

а) пізнавальна

б) методологічна

в) ідеологічна

г) прогностична

15.Назвіть основні функції, які виконує наука економічна теорія.

а) Наукова, технологічна, методологічна, теоретико-пізнавальна;

б) Практична, виховна, теоретико-пізнавальна, методологічна;

в) Наукова, виховна, практична.

16. Функція економічної теорії, яка полягає у визначенні основних методів підвищення ефективності виробництва і на цій основі — піднесення добробуту населення - це:

а) пізнавальна

б) методологічна

в) практична

г) прогностична

17. Що найбільше і безпосередньо впливає на величину вартості товару:

а) форми власності та їх еволюція;

б) суспільний поділ праці;

в) продуктивність праці;

г) форми організації праці?

18. Що не є загальною рисою для простого і розвинутого товарного виробництва:

а) ринкова форма зв'язків між виробниками;

б) приватна власність на засоби виробництва;

в) застосування найманої праці;

г) наявність конкуренції?

19. Просте товарне виробництво - це:

а) маєток феодала;

б) господарська діяльність первісної общини;

в) рабовласницький маєток;

г) виробництво продукції самостійними ремісниками і селянами для продажу.

20. Що найповніше характеризує товар:

а) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей і призначена для продажу;

б) продукт праці, що задовольняє потреби людей і призначений для продажу;

в) будь-яка річ, що задовольняє потреби людей;

г) продукт праці, що задовольняє потреби людей?

21. Які умови необхідні для виникнення і функціонування товарно­го виробництва:

а) створення нових методів виробництва сільськогосподарських продуктів;

б) зростання чисельності населення;

в) виникнення й поглиблення суспільного поділу праці та економіч­на відокремленість виробників;

г) поліпшення використання засобів виробництва?

22. Гранична корисність - це:
а) максимальна корисність, принесена будь-яким благом;
б) результат порівняння корисності різних благ;
в ) корисність, одержувана від споживання додаткової одиниці благ;
г) здатність товару задовольняти потребу людей.

23. Яке визначення найточніше відображає суть товарного вироб­ництва:

а) виробництво продуктів для споживання іншими;

б) виробництво продуктів для обміну шляхом купівлі-продажу;

в) створення найефективніших форм та способів поєднання факторів виробництва;

г) перероблення природних предметів праці для надання їм власти­востей, які задовольняють потреби людини?

24. Споживна вартість товару — це:

а) здатність товару обмінюватися на інші товари;

б) здатність товару задовольнити певну потребу людини;

в) суб'єктивна оцінка споживачем Вартості Товару;

г) правильної відповіді немає.

25. Що не є ознакою натурального виробництва:

а) у виробництві переважають ручна праця, найпростіші знаряддя праці, просте відтворення;

б) наявність замкнених, однорідних господарських одиниць;

в) існування між виробниками прямих безпосередніх зв'язків;

г) відкрито-мінова форма господарювання?

26. Для існування товарного виробництва необхідно:
а) суспільний поділ праці;
б) встановлення зв'язків між виробниками державою;
в) виробництво продуктів для власного споживання;
г) наявність приватної власності.

27. Виробляє продукт без попередньої підготовки працівника, тобто не потребує освіти та кваліфікації:

а) проста праця;

б) складна праця;

в) абстрактна праця;

г) конкретна праця.

28. Товарне виробництво — це;

а) сучасна форма діяльності господарських одиниць;

б) значною мірою застаріла форма ведення господарства;

в) форма господарства, що існує завжди;

г) форма господарства, що має відмерти.

29. Мінова вартість - це:

а) його здатність задовольняти потреби людини;

б) час, який окремий виробник витрачає на виробництво товару;

в) здатність товару обмінюватись, пропорція, в якій один товар обмі­нюєть ся на інший;

г) кількість продукції виробленої за одиницю часу.

30. Виділіть рису, характерну для товарного виробництва і не властиву натуральному господарству:

а) обмін діяльністю між людьми;

б) виробництво товарів для обміну;

в) використання засобів виробництва;

г) задоволення суспільних потреб приватною працею.

31. Самостійне розпорядження виробленою продукцією, володіння нею, її відчуження й використання відповідно до власних інтересів - це:

а) спеціалізація праці;

б) економічна відособленість товаровиробників;

в) кооперація;

г) інтеграція.

32. Натуральний обмін — це:

а) обмін результатами праці між господарствами;

б) прямий обмін продуктами праці;

в) обмін лише матеріальними благами;

г) правильної відповіді немає.

33. Формами грошей можна вважати:

а) товарні та металеві гроші,

б) паперові та кредитні гроші,

в) міжнародні гроші,

г) всі вище перераховані гроші.

34. На чому ґрунтується сучасна грошова система:

а) на золотому монометалізмі і паперових грошах,

б) на золото-доларовому стандарті,

в) на паперово-кредитних грошах,

г) на паперових грошах.

35. На сучасному етапі функцію світових грошей виконують:

а) золоті зливки,

б) електронні гроші,

в) резервні валюти,

г) національна валюта кожної країни,

д) валюти найбільш економічно розвинутих країн.

36. Виникнення грошей представники еволюційної теорії грошей пов’язують із:

а) домовленістю між людьми,

б) розвитком обміну продуктами праці,

в) законодавчими актами держави,

г) правильні відповіді а) і в).

37. Яке положення розкриває сутність грошей як економічної категорії:

а) це дорогі металеві монети,

б) це грошові білети і розмінні монети,

в) це особливий товар. Який виконує роль загального еквівалента,

г) це рідкісні речовини природи, які служать засобом обміну.

38. У чому полягає головна економічна доцільність грошей:

а) у здатності накопичувати багатство,

б) у високій питомій вартості,

в) у їх відносній рідкісності,

г) у здатності вимірювати вартість товарів і обмінюватись на будь-яке благо.

39. Що таке конвертованість грошей:

а) вільний продаж грошей,

б) вільна купівля грошей,

в) гарантована здатність національної грошової одиниці обмінюватись на гроші інших країн,

г) купівля-продаж грошей.

40. У якій функції грошей обслуговують процес ціноутворення:

а) у функції засобу платежу,

б) у функції засобу нагромадження,

в) у функції міри вартості,

г) у функції засобу обігу.

41. Сутність інфляції:

а) зростання цін,

б) знецінення грошей,

в) переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових грошей,

г) невідповідність попиту пропозиції.

42. Чому з часом роль грошей надовго закріпилась за дорогоцінними металами:

а) тому, що дорогоцінні метали були поширені у всьому цивілізованому світі,

б) тому, що дорогоцінні метали за своїми властивостями більшою мірою, ніж інші метали, відповідали вимогам грошового товару,

в) тому, що бракувало заліза, бронзи, міді для задоволення виробничих потреб,

г) немає правильної відповіді.

43. Яка основна сучасна форма грошей:

а) паперові гроші,

б) товарні гроші,

в) металеві гроші,

г) кредитні гроші,

д) векселі.

44. Яка функція грошей виникла в наслідок кредитних відносин:

а) функція міри вартості,

б) функція засобу обігу,

в) функція засобу платежу,

г) функція засобу нагромадження.

45. Коли гроші виступають в ролі засобу платежу:

а) купівля товару за наявні гроші,

б) купівля коштовностей,

в) купівля товарів у кредит, виплата заробітної плати,

г) оплата комунальних послуг.

46. У якій функції гроші найбільш потерпають від інфляції:

а) у функції засобу платежу,

б) у функції засобу нагромадження,

в) у функції міри вартості,

г) у функції засобу обігу.

д) всі відповіді правильні.

47. Сутність грошей:

а) засіб стихійного обліку суспільної праці товаровиробників,

б) предмет домовленості між людьми,

в) умовність, яка не має власної вартості,

г) символ, за яким держава закріплює функцію грошей,

д) особливий товар, який виконує функцію загального еквівалента.

48. Яке із визначень інфляції є найбільш правильним:

а) зростання цін,

б) знецінення грошей,

в) зростання незадоволеного попиту,

г) подорожчання товарів.

49. Сукупність відносин економічної власності з приводу вторинного привласнення й відповідного відчуження у сфері обміну через механізм цін на товари і послуги, інфляції, державного та наддержавного регулювання цін, попиту і пропозиції – це:

а) монополія,

б) монопсонія.

в) олігополія,

г) ринок.

50. Ринок, що характеризується випадковістю ринкових відносин, товарним (бартерним) характером обміну – це:

а) нерозвинений ринок,

б) вільний ринок,

в) регульований ринок,

г) монополізований ринок.

51. Ринок, що складається з безлічі господарюючих суб’єктів на ґрунті економічної конкуренції, свободи у виборі виду господарської діяльності, необмеженої свободи руху виробничих ресурсів, вільного ціноутворення, відсутності монополії і державного регулювання – це:

а) нерозвинений ринок,

б) вільний ринок,

в) регульований ринок,

г) монополізований ринок.

52. Ринок, що є результатом еволюції ринкової економіки та регулюється через співвідношення попиту і пропозиції, втручання в економічні процеси держави – це:

а) нерозвинений ринок,

б) вільний ринок,

в) регульований ринок,

г) монополізований ринок.

53. Ринок, на який вивозяться товари і послуги незначної кількості товаровиробників, кожен з яких виробляє таку частку продукції, що може впливати на рівень цін – це:

а) нерозвинений ринок,

б) вільний ринок,

в) регульований ринок,

г) монополізований ринок.

54. Сукупність економічних відносин з приводу організації купівлі-продажу вільних грошових коштів та їх перетворення на грошовий капітал і привласнення на цій основі частини необхідного і додаткового продукту – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

55. Сфера економічних відносин з приводу купівлі-продажу іноземних валют і платіжних документів (чеків, векселів, акредитивів тощо), виражених в іноземній валюті – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

56. Сукупність економічних відносин між найманими працівниками (зайнятими і незайнятими), з одного боку, підприємцями і біржами праці (державними і приватними) — з іншого, з приводу організації, купівлі-продажу і використання робочої сили – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

57. Сукупність економічних відносин і передусім відносин економічної власності між різними суб'єктами підприємницької діяльності з приводу організації, купівлі-продажу засобів та предметів праці і привласнення на цій основі частини національного доходу – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

58.Система економічних відносин між продавцями і покупцями та посередниками з приводу організації, купівлі-продажу товарів тривалого користування, їх використання та ринку товарів поточного споживання – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

59.Система економічних відносин між підприємствами, виробниками і споживачами з приводу надання, купівлі-продажу цих послуг та їх споживання, а також відносин привласнення, що виникають і розвиваються на цій основі – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

60. Сукупність організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності на первинному і вторинному ринках акцій і облігацій з приводу їх купівлі-продажу, організації й управління цим процесом – це:

а) фінансовий ринок,

б) валютний ринок,

в) ринок робочої сили,

г) ринок засобів виробництва,

д) ринок предметів споживання,

е) ринок послуг,

ж) ринок цінних паперів.

ЗАДАЧІ:

1. Облігації АТ “Вінницянафтопродукт” номіналом 125 грн. продається за ціною 104,5 грн. Визначити курс облігацій. Як зміниться ціна облігації, якщо курс облігації зменшиться на 5%.

2. Курс короткострокових облігацій ПАТ “Вінницький ремзавод” номіналом 100 грн. дорівнює 98,5. Визначити ціну облігацій. Як зміниться курс облігації, якщо ціна на облігації збільшиться на 10%.

3. Банк сплачує 25% річних по депозитному валютному вкладу. Яку сум отримає вкладник через 1 і 2 роки, якщо покладе на депозит $1000?

4. Припустимо інвестор хоче отримати $2000 через 3 роки. Яку суму він повинен покласти на депозит сьогодні, якщо ставка проценту становить 9%?

5. Яка валюта продається з премією, а яка з дисконтом, якщо спот-курс USD/UAH = 15,3050, а одномісячний форвард USD/UAH = 15,1050?

6. Яка валюта продається з премією, а яка з дисконтом, якщо спот-курс GВР/UAH = 19,1050, а одномісячний форвард GВР /UAH = 19,0050?

7. Визначити індекси цін за поточний і минулий рік та темп інфляції, якщо: вартість споживчого кошика у 1-му році була 1100 грн., у 2-му – 1540 грн., у 3-му – 1830 грн. Зробити висновки.

8. Вартість споживчого кошика країни А в 2014 р. склала 710 гр.од., а в 2013 р. — 655 гр.од. Визначити індекс цін (інфляції).

9. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 68 млрд. грн., ВВП на душу населення – 17000 грн.

10. Обчислити обсяг ВВП на душу населення, якщо у попередньому році ВВП становив 75 млрд. грн., ВВП на душу населення – 23000 грн.

11. Швець пошив 25 пар чобіт. На пошиття однієї пари він витратив в середньому 20 год. праці. На ринку кожну пару чобіт швець зміг обміняти в середньому на вартість у 16 год. праці.

Визначте: рівень ефективності праці шевця; вартість виробництва 25 пар чобіт; ринкову (реальну) вартість 25 пар чобіт.

12. Яка кількість грошей необхідна для обігу, якщо річний обсяг продаж становить 37 млн.грн., а гривня обслуговує 12 товарних продаж на рік ?

13. Індекс цін в минулому році був 110 , а в поточному 118.

Визначте темп інфляції в поточному році.

14. Середня заробітна плата робітників та службовців у базовому році становила 2168 грн., а в звітному – 1902 грн. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 10,3%.

Визначте як змінилась реальна заробітна плата.

15. Сума цін реалізованих за рік товарів – 900 млдр.дол. З них 200 млрд. продано в кредит з відстрочкою платежів до наступного року. Платежі, по яких настав час оплати за операції, здійснені раніше, становлять 150 млрд.дол., взаємопогашені платежі – 50 млрд.дол. гроші роблять в середньому 8 оборотів на рік.

Визначте кількість грошей, необхідних для обігу.

16. Ціна споживчого кошика поточного року становить 2560 грн., а минулого року – 2520 грн. індекс цін минулого року – 105%.

Визначте індекс цін, темпи інфляції.

17. Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 10 га, на якій споруджено будівля вартістю 10 тис. грн. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 1 тис.грн. Середня відсоткова ставка по банківських депозитах – 5%.

Визначте ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку; загальну суму грошової виручки за землю й будівлю.

18. У звітному році в країні було вироблено національного доходу (НД) на суму 79 млрд.грн. на його виробництво було витрачено 90 млрд.грн. засобів і предметів праці. Товаровиробники отримали прибуток в розмірі 20 млрд.грн.

Визначте валовий суспільний продукт; необхідний продукт.

19. У країні продовж року у сфері виробництва було зайнято 25 млн.чол. ними створено національний доход у 80 млрд.грн., а норма нагромадження – 9%.

Визначте фонд споживання і фонд нагромадження; рівень продуктивності праці.

20. Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн.грн. і сплачує на них 10% річних. Водночас він надав позики на суму 200 млн.грн. із ставкою 15%.

Визначте річний прибуток банку.

21. З 80 млн.чол., що мали роботу, було звільнено 0,3 млн.чол.; з 9 млн.чол. безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи.

Визначте кількість зайнятих; кількість безробітних та рівень безробіття.

22. У минулому році вартість певного набору продуктів становила у США – 5 тис.дол., а у Німеччині – 8 тис.євро.

Визначте паритет купівельної спроможності долара до євро.

23. Ціна молдовської леї у доларах знизилась з 50 до 45 центів за 1 лей.

Визначте як зміниться ціна магнітофона (у доларах), що продається в Молдові за 150 лей ?

24. Розрахувати кількість грошей, необхідних для обігу, за умови, що обсяг продажів складає 40 млрд.грн., а гривня обертається 3 рази на рік; як зміниться необхідна кількість грошей, якщо на 10 млрд.грн. товари будуть продані в кредит, на 5 млдр.грн. надійдуть платежі за товари, продані в попередні періоди, а гривня буде обертатись у 2 рази швидше ?

25. Робітник продовж місяця створив нову вартість на суму 2600 грн. Місячна заробітна плата (ціна робочої сили) визначена в 1250 грн.

Визначити додаткову вартість, створену робітником.

26. Маса життєвих засобів, необхідних для відтворення робочої сили щоденно, дорівнює 5 грн., щотижня – 20, щоквартально – 150, щорічно 1850 грн.

Розрахувати денну вартість робочої сили.

27. Номінальна ціна акції дорівнює 100 грн. Сума дивідендів по акції – 10 грн., позичковий процент – 5%.

Визначити курс акції.

28. Нова створена вартість = 20 грн., змінний капітал = 10 грн., додаткова вартість = 10 грн. тривалість робочого дня = 8 год.

Визначити норму додаткової вартості.

29. У країні зайняте населення складає 68,50 млн.чол., а економічно активне – 73,96 млн.чол.

Яка була чисельність безробітних та яка була їхня частка в економічно активному населенні ?

30.Як буде змінюватись ціна землі, якщо величина ренти з 15 тис.грн. зросте до 20 тис.грн. при банківському проценті, що дорівнює 5% ?

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

 

1. Ажнюк М. О. Основи економічної теорії : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368 с.

2. Акулов М. Г., Драбаніч А. В., Євась Т. В. та ін. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 328 с.

3. Білецька Л. В. Економічна теорія: Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – 2-ге вид. переробл. та допов. – К. : Центр учб. л-ри, 2009. – 688 с.

4. Близнюк Оксана Павлівна, Лачкова Людмила Іванівна, Оспіщев Віктор Іванович, Бубенко І. В., Кривошей В. В. Фінанси: Навч. посібник / Віктор Іванович Оспіщев (ред.). — К. : Знання, 2006. — 415с.

5. Бочан І. О. Основи економічної теорії: інституціональний підхід : навч. посіб. / І. О. Бочан. – К. : Знання, 2012. – 211 с.

6. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – К.: Знання, 2007. – 403 с.

7. Бураковський І. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / І. В. Бураковський, О. В. Плотніков. – Х. : Фоліо, 2009. – 299 с.

8. Ватаманюк З. Вступ до економічної теорії. – Львів: Новий ввіт – 2000, 2006. – 504 с.

9. Гальчинський А. С. Економічна теорія : підручник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. 1. Палкін. - Вища школа, 2007. - 503 с.

10. Гнатюк О. В. Тенденції розвитку глобальних світових процесів до 2015 року (на основі доповіді Національної ради з розвідки США) / О. В. Гнатюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 120–122.

11. Гош О. П. Теоретичні засади економічної політики : навч. посіб. / О. П. Гош. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. - 332 с.

12. Гриньова B.M., Шульга Г.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч. посіб. — К.: Знання, 2010. — 310 с. — (Вища освіта XXI століття).

13. Грищенко А. Європейський та євразійський вектори економічної інтеграції України / А. Грищенко // Економіка України. – 2012. – № 7. – С. 80–88.

14. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник / О.А.Грішнова. — К.: Знання, 2009. — 535 с. — (Вища освіта XXI століття).

15. Данілов Олександр Дмитрович, Серебрянський Дмитро Миколайович. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посібник / Національний ун-т держ. податкової служби України; Київський економічний ун-т менеджменту. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : КНТ, 2008. — 523c.

16. Дзюбик С.Д., Ривак О. С. Основи економічної теорії / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – К.: Знання, 2006. – 481 с.

17. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / Акіліна О.В., Ільїч Л.М. – К.: Алерта, 2010. – 734 с.

18. Економічна енциклопедія : у 3 т. / відп. ред. С. В. Мочерний. - К.: Вид. центр "Академія" 2002. - Т. 3. - 952 с.

19. Економічна теорія : підручник / за ред. В. М. Тарасевича. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 784 с.

20. Економічна теорія : Політекономія : підручник / за ред. В. Д. Базилеви-ча. - 7-ме вид. - К.: Знання-прес, 2008. - 719 с.

21. Економічна теорія: Політекономія: підручник / за ред. В.Д. Базилевича. –К.: Знання, 2006.

22. Ковальчук Анатолій Трохимович. Фінансовий словник. — 2-е вид., стер. — К. : Знання, 2006. — 288с.

23. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 6-те вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 406 с.

24. Могильний О. М. Державне регулювання економіки : навч. посіб. / О. М. Могильний. - К., 2006. - 490 с.

25. Національна економіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / за ред. В. М. Тарасевича. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 280 с.

26. Основи економічної теорії : підручник / за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х. : Право, 2010. – 448 с.

27. Оспіщев Віктор Іванович, Лачкова Людмила Іванівна, Близнюк Оксана Павлівна, Бубенко І. В., Кривошей В. В., Ставерська Т. О. Фінанси: навч. посіб. / Віктор Іванович Оспіщев (ред.). — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2008. — 366с.

28. Рудюк Людмила Василівна. Фінанси: Навч. посіб. для дистанц. навч. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". Інститут дистанційного навчання. — 2.вид., перероб. і доп. — К. : Університет "Україна", 2007. — 269с.

29. Руженський М. М. Система соціального захисту у транзитивному суспільстві : монографія / М. М. Руженський. - К. : ІПК ДСЗУ, 2005 - 384 с.

30. Солонінко К.С. Міжнародна економіка: навчальний посібник / К.С. Солонінко. – К.: Кондор, 2008. – 382 с.

31. Фінанси: Підручник/За ред.Юрій С.І.,Федосова В.М.– К.:Знання,2008.-611 с.

32. Фінансова енциклопедія / за заг. ред. О. П. Орлюк. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 472 с.

 

Інформаційні ресурси:

1. Основи економічної теорії: конспект лекцій. – [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/19991130/politekonomiya/ osnovi_ekonomichnoyi_teoriyi]

2. Довгялло А.В. Економічна теорія: навч.-метод. посіб., 2012. [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://epi.cc.ua/ekonomicheskaya-teoriya234.html]

3. Кириленко О.П. Фінанси: підручник. [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://chitalka.net.ua/zmist/101.html]

4. Теорія фінансів: Навч. посібник / За заг. ред. О. Д. Василика. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 480 с. [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://library.if.ua/books/35.html]

 


Додаток А

Вінницький соціально-економічний інститут Університету „Україна”

 

 

Кафедра бізнесу і права

Контрольна робота

з дисципліни: „Економіка і фінанси”


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.091 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал