Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничих потужностей підприємств за сучасних умов
 

 

Ефективне використання основних фондів і виробничих потужностей дозволяє збільшити виробництво необхідної суспільству продукції, підвищити віддачу створеного виробничого потенціалу, знизити собівартість продукції, підвищити рентабельність виробництва. Поліпшення використання основних фондів призводить також до зменшення потреб у введенні нових виробничих потужностей під час зміни обсягу виробництва, сприяє вирішенню проблеми скорочення розриву в термінах фізичного та морального зносу, прискорення темпів оновлення основних фондів.

Успішне функціонування основних фондів і виробничих потужностей залежить від екстенсивних та інтенсивних факторів поліпшення їх використання. Екстенсивні означають, що, з одного боку, буде збільшений час роботи діючого обладнання за календарний період, а, з іншого - підвищена питома вага діючого обладнання в загальному складі обладнання, що є на підприємстві.

Для збільшення часу роботи обладнання необхідно: скоротити та ліквідувати внутрішньозмінні простої обладнання шляхом підвищення якості ремонтного обслуговування, своєчасного забезпечення виробництва робочою силою, сировиною, паливом; скорочувати цілодобові простої обладнання, підвищить змінність його роботи.

Інтенсивний напрямок підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей припускає підвищення ступеня завантаження обладнання в одиницю часу (шляхом модернізації обладнання, встановлення оптимальних режимів його завантаження).

Істотним напрямком підвищення ефективності використання виробничих потужностей є удосконалення структури основних фондів; удосконалення планування, управління й організації праці та виробництва; зниження фодомісткості, підвищення фондовіддачі та продуктивності праці на підприємстві; поліпшення та розвиток систем матеріального та морального стимулювання праці та ін.

 

 

Запитання для обговорення

 

 

1. Розкрийте роль виробничих фондів у здійсненні процесу виробництва та реалізації продукції.

2. Дайте визначення сутності основних фондів та їх призначення в підприємстві.

3. Чи існує зв’язок між економічними категоріями “основні фонди”, “основні виробничі фонди?

4. Назвіть ознаки за якими класифікують основні фонди підприємства.

5. Дайте класифікацію основних фондів за ознакою функціонального призначення, участі у виробничих процесах.

6. З якою метою класифікують основні фонди за станом їх фактичного використання? На які економічні процеси це впливає?

7. Що собою являють активні та пасивні основні фонди?

8. Дайте характеристику видової (виробничої) структури основних фондів підприємства. Розкрийте фактори та тенденції динаміки виробничої структури основних фондів.9. Які оцінки використовують для визначення наявності та руху основних фондів?

10. Що характеризують натуральні показники основних фондів і з якою метою вони використовуються?

11. Призначення вартісних показників оцінки основних фондів, їх види і сутність.

12. Розкрийте необхідність і значення періодичної переоцінки та індексації основних фондів підприємства.

13. Які види зносу основних фондів ви знаєте? Дайте визначення кожному.

14. Розкрийте сутність амортизації основних фондів підприємства.

15. Які методи амортизації основних фондів підприємства існують?

16. Які фактори враховуються під час вибору методу амортизації основних фондів? Розкрийте методичні підходи до обґрунтування доцільності застосування окремих методів амортизації. Який критерій вибору слід використовувати?

17. Зробіть порівняння методів прискореної амортизації.

18. Охарактеризуйте порядок групування основних фондів з метою нарахування амортизації відповідно до діючого законодавства.

19. Назвіть види відтворення основних фондів. Наведіть приклади простого та розширеного відтворення.

20. Які види ремонтів ви знаєте? Дайте характеристику кожного з них, а також – наслідків їх здійснення.

21. Як відбувається економічна оцінка доцільності витрат на капітальний ремонт основних фондів?

22. Охарактеризуйте тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.

23. Які завдання вирішують під час аналізу стану та ефективності використання основних фондів?24. Який критерій використовується під час вибору оптимальної стратегії ремонтів?

25. Дайте характеристику показникам, що характеризують ступінь зносу та інтенсивність відновлення основних фондів підприємства.

26. Завдяки яким показникам визначають ефективність використання основних фондів? Наведіть алгоритми їх розрахунку та дайте економічну характеристику кожному.

27. Дайте характеристику показника “фондоозброєність праці”. Чи можна цей показник віднести до показників ефективності використання основних фондів? Доведіть свій висновок.

28. Створіть модель взаємозв’язку між фондовіддачею, продуктивністю праці та фондоозброєністю.

29. Дайте характеристику виробничої потужності підприємства.

30. Назвіть види виробничої потужності підприємства.

31. Наведіть основні принципи розрахунку виробничої потужності підприємства.

32. Які фактори впливають на величину виробничої потужності підприємства?

33. Шляхи підвищення ефективності використання основних фондів та виробничої потужності підприємства.

34. Охарактеризуйте екстенсивний та інтенсивний напрямки підвищення ефективності використання основних фондів підприємства.

35. Як оцінюється ефективність використання виробничої потужності підприємства?

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал