Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


За передані йому підзвітні цінності
Структура управління підприємством

 

Структура управління рестораном - сукупність взаємозв’язаних організаційних одиниць або ланок, що виконують певні функції.

Процес управління рестораном є сукупність взаємозв’язків i дій, спрямованих на забезпечення оптимального співвідношення робочої сили, матеріальних та фінансових ресурсів.

Елементом управління рестораном служить орган управління, який являє собою групу робітників, що об'єднані рішенням однієї задачі - задовольнити попит споживачів.

На чолі колективу ресторану знаходиться адміністрація. Адміністрація - група службових oci6 на чолі з директором.

Вона здійснює керівництво діяльністю колективу в відповідності з усіма правами i обов’язками.

Трудовий колектив поряд з адміністрацією приймає участь в управлінні рестораном. Це сукупність людей, зв’язаних між собою єдиною метою, спільною працею по виробництву продукції, реалізації i організації її споживання.

Серед прав, якими наділений трудовий колектив - участь в обговорені i вирішенні господарських питань, в плануванні i регулюванні відношень у процесі роботи.

 

УГОДА

Про матеріальну відповідальність працівника

за передані йому підзвітні цінності

 

„__„ __________ 2013 р. м._______________

__________________________________________________________________

( назва організації або підприємства)

В особі____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я по батькові керівника організації або підприємства)

що діє на основі_______________________________________з однієї сторони

(назва відповідного документу)

та__________________________________________________________паспорт

(прізвище, ім'я по батькові працівника)

Серії____номер_________виданий_____________________________________

(дата видачі)

__________________________________________________________________

(назва органу, що видав паспорт)

що працює_________________________________________________________

(назва організації або підприємства, підрозділ)

і займає посаду_____________________________________________________

згідно з наказом____________________________________________________

(назва організації або підприємства)

№__від______2013 р. з другої сторони, скласти цю угоду про нижченаведене

1. _____________________________________________приймає на себе повну (прізвище та ініціали матеріально відповідальної особи)

матеріальну відповідальність, як за всі передані йому/їй у встановленому порядку ___________________________________________________________

(назва організації або підприємства)під звіт товарно-матеріальні цінності та грошові засоби згідно з інвентаризаційними описами __________________________день підписання цієї угоди, так і за всі ті, що будуть надходити йому/їй під звіт протягом терміну дії угоди.

2.___________________________________________________зобов'язується у

(прізвище та ініціали матеріально - відповідальної особи)

встановленому порядку і у встановлений термін, згідно з затвердженими формами, подавати звітність про рух товарно - матеріальних цінностей і грошових засобів, переданих йому/їй під звіт.

3. У випадку виявлення недостачі переданих____________________________.

(прізвище матеріально - відповідальної особи)

під звіт товарно - матеріальних цінностей або грошових засобів більше ніж встановлені норми, зниження якості або псування з його/ її вини товарів, він/ вона зобов'язується відшкодувати недостачу грошових засобів та вартості відсутніх або зіпсованих матеріалів. Вартість відсутніх або зіпсованих товарів стягується за цінами, що склалися на день виявлення недостачі або псування цінностей.

 

4. Надлишок грошових засобів або товарно-матеріальних цінностей, виявлених під час перевірок цінностей, що знаходяться під звітом _____________________, зараховується в доход_________________________.

(прізвище матеріально-відповідальної особи) (назва організації або підприємства)

5. Списання підзвіту_________________________________________________

(прізвище матеріально відповідальної особи) вартості псування, пошкодження та інших витрат товарів/матеріалів, що мали місце в________________________(назва організації або підприємства)

можливе лише за умови, що ці витрати сталися не з вини______________________________________________________________,

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

тільки якщо вони оформлені актом у встановленому порядку і в установлений термін.

6.____________________________________________зобов'язується створити

(назва організації або підприємства)

нормальні умови праці та виробничу обстановку, що забезпечує збереження прийнятих під звіт_________________________________________цінностей.

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

7. Ця угода має силу на весь час роботи________________________________

(прізвище матеріально-відповідальної особи)

на посаді__________________________________________________________

(назва посади та організації, де працює матеріально-відповідальна особа)

8. Ця угода складена в двох примірниках, перших із яких знаходиться

_________________________________________________________________;

(назва організації або підприємства)

а другий у_________________________________________________________.

(прізвище та ініціали)

9. Адреси сторін:

__________________________________________________________________

(назва організації або підприємства)

__________________________________________________________________

(прізвище ім'я по батькові матеріально-відповідальні особи, адреса, телефон)

 

 

Директор__________________________

 

Матеріально-відповідальна особа_________________

 

____________________

(підприємство, організація)

 

Ідентифікаційний

Код ЄДРПОУ ________________ Код за ЗКУД ____________

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.009 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал