Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДОДАТКИ


ПЕРЕДМОВА…………………………………………………………………………….4

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………………..6

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………...8

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………..9

СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………..11

ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ………………………………………………………………….21

6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ РОБОТИ НА РЕЦЕНЗІЮ ТА ЗАХИСТ......................................................................................…………………….......28

7. КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ........................................29

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ....................................................30

ДОДАТКИ


ПЕРЕДМОВА

Написання курсової роботи є складовою частиною навчального процесу та ефективною формою підготовки майбутніх молодших спеціалістів до професійної діяльності.

Курсова робота з дисципліни «Економіка, організація, планування та управління виробництвом» відображає рівень підготовки студента та виступає:

ü формою контролю засвоєних студентами знань;

ü способом закріплення і систематизації практичних навиків зорганізації, планування та управління виробництвом;

ü напрямом реалізації науково-дослідних здібностей студентів.

Предметом дослідження, що проводиться в курсовій роботі, може

виступати продукція, яка виробляється на підприємстві.

Студентам рекомендується узгоджувати предмет дослідження з керівниками та фахівцями з підприємства для підвищення ефективності процесу виконання курсової роботи й практичної значущості.

Об'єктом дослідження можуть бути різні організаційні види підприємств харчової промисловості, фірми та міні пекарні з виробництва хлібобулочних і кондитерських виробів.

Основу інформаційного забезпечення розрахунків повинні складати фактичні матеріали про діяльність запропонованого суб'єкта господарювання.

Студент зобов'язаний надати чистовий варіант роботи своєму керівникові не пізніше, ніж за 7 днів до дати, встановленої графіком захисту курсової роботи.

Викладач дисципліни «Економіка, організація, планування та управління виробництвом» проводить поточні консультації для студентів, допомагає складати план, видає завдання для виконання курсової роботи, допомагає та роз’яснює методику розрахунків, а також здійснює перевірку роботи. На кожну перевірену роботу складається рецензія, яка містить оцінку за п’ятибальною шкалою. Оцінка за курсову роботу виставляється в залікову книжку студента.

Якщо робота містить незначні недоліки, які можуть бути виправлені, і за умови здачі роботи за 15 днів до дати, встановленої графіком захисту, курсова робота може бути повернена студенту для доопрацювання. Виправлений варіант повинен бути зданим не пізніше, ніж за 7 днів після повернення роботи студенту.Календарні терміни затвердження теми та змісту курсової роботи повідомляються студентам під час консультацій відповідно до даної курсової роботи та згідно з графіком навчального процесу.

Курсова робота не допускається до захисту в наступних випадках:

ü порушені строки здачі роботи;

ü тема роботи неузгоджена з викладачем;

ü робота виконана студентом не самостійно;

ü структура роботи не відповідає вимогам;

ü робота неохайно оформлена.


 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Метою курсової роботи є закріплення теоретичного матеріалу і практичних навиків, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, а також узагальнення досвіду, отриманого в результаті проходження виробничої практики на підприємствах харчової промисловості.

Для виконання курсової роботи може бути запропонована наступна тема: «Техніко-економічне обґрунтування виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів» у розрізі різноманітних виробів та підприємств харчової промисловості.

У процесі написання курсової роботи студенти повинні орієнтуватися в спеціальній літературі з питань організації та планування виробництва, підприємництва, менеджменту; знаходити шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств та нові ринкові можливості, що посилюють його конкурентоспроможність.

Студенти повинні вміти:

ü розраховувати витрати сировиниü дотримуватися схеми контролю виробництва

ü встановлювати норми на витрати сировини та витрати готової продукції

ü розраховувати заробітну плату при різних формах і системах оплати праці

ü розраховувати собівартість, прибуток і рентабельність підприємства

ü встановлювати ціни на продукцію хлібопекарних, макаронних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств.

Для досягнення мети передбачаються практичні форми занять та самостійна робота.

Виконання курсової роботи з дисципліни "Організація, планування та управління виробництвом" є підсумковим етапом вивчення даного курсу і дозволить студентам:

ü закріпити знання теоретичних і методологічних основ курсу;

ü розвивати навички практичного використання набутих теоретичних знань;

 

ü виявляти резерви поліпшення техніко-економічних показників підприємств харчової промисловості.

Курсова робота виконується у формі економічного обґрунтування ефективності виробництва хлібобулочних та кондитерських виробів. Обов’язковою умовою виконання курсової роботи є практичне ознайомлення з технологічним регламентом виробництва продукту, що аналізується, зі штатним розписом, з організацією виробництва та управління, з основними фінансовими та техніко-економічними показниками.


2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота виконується по мірі вивчення відповідних тем із дисципліни. Мета роботи - закріплення теоретичних знань із предмету "Економіка, організація, планування та управління виробництвом", набуття практичних вмінь та навичок організації виробництва хліба, кондитерських та макаронних виробів.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал