Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Геолиталық мектеп.


Бү кіл мә дениеттің шығ уын Ежелгі Мысырмен байланыстырады. Негізін қ алаушы дә рігер-невропотолог Уильям Риверс ағ ылшын диффузионизмінің ө кілі болып табылады. Ең бегі: «Меланезия қ оғ амының тарихы». Эволюциялизммен диффузионизмнің ортасын қ арастырды. Эллиот-Смит мә йітті мумиялау, кү нге, отқ а, жыланғ а табыну, пұ тарды жасау, тоқ ыма кә сібі, сү ндетке отырғ ызу, қ ұ лақ ты тесу жә не созу салты.

3. Функционализм.

Функциянализм ілімі: Англиядағ ы ә леуметтану мектебінің идеялық жалғ асы жә не оның принциптерінің дамуы. Бронислав Малиновский ХІХғ аяғ ы ХХғ бірінші жартысы. Ең бегі:

· «Тынық мұ хитының батыс бө ліктерінің аргонафтары»

· «Тағ ылық қ оғ амдағ ы қ ылмыспен ә дет- ғ ұ рып»

· «Мә дениет теориясы»

4.Қ азіргі этнология.

Француз ә леуметтану мектебі. Бұ л ағ ымның ірі ө кілі жә не негізін қ алаушы-философ, педагок, ә леуметтанушы Эмиль Дюркгейм 1858-1917 жж ө мір сү рді. Қ оғ амның аһ уалын, жалпы адамзаттық қ оғ амды емес, нақ ты адамзат бірлестігін зерттейді. Олардың ә рқ айсын дербес, басқ а тә уелсіз бірлік ретінде қ арастырды. Дюркгейм «жеке қ оғ амдар» ү лгілерін жасауда оның негізін алғ ашқ ы орда, ру тә різді ең қ арапайым қ оғ амды алды.

Американдық мектеп. ХІХғ. аяғ ы АҚ Ш-та эволюционистік бағ ыттан басқ а тарихи этнологияның «Американдық мектебі» деп аталғ ан Франс Боас негізін қ ұ рғ ан мектеп пайда болды. Ғ ылыми жұ мыспен қ атар қ оғ амдық істермен де айналысты, отаршылдық, нацизм, алалаушылық қ а қ арсы шық ты. Ғ ылымның жалпы міндеті ә леуметтік ө мір қ ұ былыстарының барлық жиынтығ ын (тіл, ә дет-ғ ұ рыптар, кө ші-қ он, физикалық белгілер) зерттеу болып табылады жә не бұ л зерттеу жалпы алғ анда тек ө ркениетті ұ лттардың ғ ана емес, барлық адамзат баласы тарихының мұ з дә уірінен бастап, қ азіргі уақ ытқ а дейінгі бү кіл кезең дерін, яғ ни «адамзаттың тарихын» жасап шығ у. Бұ л ү шін ә рбір жеке халық тың тарихын оның ұ лттық ерекшеліктерімен қ оса алып зерттеу қ ажет.

Релиятивизм- барлық моральдық белгілердің салыстырмалы екенің жә не барлық халық тың мә дениетін салыстыруғ а келмейді.

5. Ресей этнологиясының дамуы.

ХІХ ғ асырдың 40 жылдары К.М. Бэр, Н.И. Надеждин, К.Д. Кавелин деген орыс ғ алымдары этнография ғ ылымынң негізін қ алады. Бұ лар Орыс география қ оғ амыны этнография бө лімінің мү шелері еді.

Орыс география қ оғ амыны қ ұ рылтайшысы Н.И. Надеждин (1804-1856), ол 1848 жылдан этнография бө лімінің басқ арды. Ол орыс халқ ының этнографиясын зерттуді мә селе етіп кө тереді. Этнографияның алдына міндеттер қ ойып, негізгі ү ш бағ ытын тілін, физикалық этнографиясын жә не психикалық этнографиясын қ ояды.

Этнография жә не этнология ғ ылымының қ алыптасуы мен дамуына академик Д.Н. Анучин 1843-1923 жж. Ө з ү лесін қ осты. Ол Мә скеу университетінде антропология кафедрасын қ ұ рып, басқ арады. Сонымен қ атар Этнология курсынан лекция оқ ыды.

Н.Н. Миклухо-Маклай 1846-1888 жж. Ол Оң тү стік-Шығ ыс Азия, Австралия жә не мұ хит аралдарының жергілікті халық тарын зерттеді.

Орыс этнография ғ ылымына ағ алы-қ арындасты Н.Н. Харузин жә не В.Н. Харузин ө з ү лестерін қ осты. Н.Н. Харузин Мә скеу жә не Лазерев институттарында этнография курсынан сабақ берді. Фин, тү рік, монғ ол халық тарына арналды. Қ айтыс болғ аннан кейін Этнография деген жалпы атаумен жарық қ а шық ты. В.Н. Харузин діни сенім жә не фольклор мен айналысты. Мә скеу археология институтында этнографи курсынан сабақ берді.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.