Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СТРОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАННЯ МАЙНА
2.1. Передання майна Лізингодавцем Лізингоодержувачеві проводиться не пізніше "___" _____________ 200_ року, про що складається Акт приймання-передачі об'єкта лізингу в строк _______________________.

2.2. Повернення Лізингоодержувачем майна Лізингодавцю проводиться в порядку і строки, визначені в Додатку N __ до цього Договору.

3. УМОВИ ЛІЗИНГУ

3.1. Після закінчення строку цього Договору майно переходить у власність Лізингоодержувача (або викуповується ним за залишковою вартістю).

3.2. Майно протягом усього строку цього Договору є власністю Лізингодавця.

3.3. Право користування майном належить Лізингоодержувачу тільки на умовах, зазначених в цьому Договорі.

3.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе Лізингодавець (або Лізингоодержувач), який повинен застрахувати об'єкт лізингу відповідно до чинного законодав­ства України від всіх звичайних ризиків.

3.5. Всі витрати на утримання майна, пов'язані з його страхуванням, експлуатацією, технічним обслуговуванням та ремонтом, несе Лізингоодержувач (або Лізин­годавець).

4. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ

4.1. Лізингоодержувач за користування майном протягом всього строку цього Договору кожні ____ місяці вносить Лізингодавцю платежі в розмірі ___________________________ грн. Структура платежу докладно визначена в Додатку N ____ до цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГОДАВЦЯ

5.1. Лізингодавець має право:

а) за власний рахунок здійснювати контроль за умовами експлуатації та цільовим викорис­танням майна Лізингоодержувачем згідно з умовами цього Договору шляхом ____________ в строк _________________;

б) вимагати повернення переданого майна, якщо Лізингоодержувач не сплатив лізингові платежі протягом двох чергових строків;

в) вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяль­ності відповідно до умов цього Договору;

г) ______________________________________________________________.

5.2. Лізингодавець зобов'язаний:

а) передати належне йому на праві власності майно в користування Лізингоодержувачу;

б) своєчасно та в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов'язання перед Лізингоодержувачем щодо утримання об'єкта лізингу (ремонт, технічне обслуговування тощо) (якщо це обумовлено в договорі);

в) прийняти об'єкт лізингу від Лізингоодержувача після закінчення строку Договору (якщо об'єкт не буде викуплено Лізингоодержувачем).

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА

6.1. Лізингоодержувач має право:

а) відмовитися від майна, яке не відповідає умовам цього Договору, затримувати належні Лізингодавцеві платежі до усунення ним виявленого порушення умов Договору за умови попе­реднього повідомлення Лізингодавця про намір здійснити вказані вище дії шляхом ___________ в строк ____________;б) вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих внаслідок його дій або бездіяльності при виконанні цього Договору (відповідно до умов цього Договору);

6.2. Лізингоодержувач зобов'язаний:

а) прийняти та належним чином користуватися майном, утримувати його відповідно до погоджених Сторонами умов цього Договору, згідно з якими воно було передано, з урахуванням природного зносу та змін стану майна;

б) своєчасно та в повному обсязі виплачувати лізингові платежі відповідно до умов цього Договору;

в) у разі несплати лізингових платежів протягом двох чергових строків на вимогу Лізингодавця повернути йому майно;

г) у строки _________________ надавати Лізингодавцю відомості про технічний стан майна та свій фінансовий стан, доступ до перевірки майна та умов його експлуатації;

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

8.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ ______________________________ ______________________________ ______________________________ Підписи   За лізингодавцЯ Керівник _______________/_________/   м. п.   ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ ______________________________ ______________________________ ______________________________ сторін За лізингоодержувача Керівник _______________/_________/   м. п.

 

ДОДАТОК 18

Документ 2.14

ДОГОВІР ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННОСТЕЙ У БАНКУ (договір між покупцем нерухомості і банком)
м.______________ ______________р.
    ___________________________________________________, іменований надалі "Банк", в особі ________________________________, що діє на підставі ____________, з одного боку, і фізичні особи: 1. ___________________________________________________________________________________ 2. ___________________________________________________________________________________ 3. ___________________________________________________________________________________ (ПІБ, паспортні дані, адреса реєстрації) іменовані надалі спільно «Клієнт», з іншого боку, уклали цей договір про наступне:   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 1.1 Клієнт здає строком до ___________ року, на відповідальне зберігання в банк цінності на оголошену суму __________ (____________________) гривень в опломбованому вигляді. 1.2. Цінності повинні бути передані на зберігання Банку у вигляді, попередньо узгодженому між сторонами і достатньому для того, щоб Банк міг належним чином виконувати і виконати свої зобов'язання за цим договором. 1.3. Банк після прийняття цінностей на відповідальне зберігання видає Клієнту копії касового меморіального ордера, по одній для кожної фізичної особи, пойменованого в цьому договорі як «Клієнт», і забезпечує своїми силами і засобами охорону цінностей. 1.4. Клієнт зобов'язується не передавати на зберігання вибухові, легкозаймисті та наркотичні речовини, вогнепальну зброю, незареєстровану в установленому порядку, а також будь-яке майно, сам факт знаходження якого в Банку суперечив би положенням чинного законодавства. 1.5. Банк повертає Клієнту цінності тільки у випадку спільного звернення до Банку фізичних осіб, зазначених у цьому договорі як «Клієнт» і за умови пред'явлення ними документів, що засвідчують особу (паспортів), а також оригіналів цього договору.   2. РОЗРАХУНКИ ЗА ПОСЛУГИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ БАНКОМ 2.1. За забезпечення охорони цінностей Клієнт сплачує Банку тверду грошову суму в розмірі _________ (___________________) гривень протягом _______ днів з моменту підписання цього Договору, при цьому будь-яка фізична особа, пойменоване в цьому договорі як «Клієнт», має право сплатити Банку дану грошову суму готівкою або в безготівковому порядку, якась буде прийнята Банком в якості оплати Клієнтом послуг Банку. 2.2. У разі вилучення Клієнтом цінностей до закінчення терміну, обумовленого в цьому договорі, сплачена ним сума не повертається. 2.3. За прострочення вилучення цінностей строком до _____ днів Клієнт сплачує Банку суму в розмірі ____% від грошової суми, обумовленої в п. 1.1 цього договору, за прострочення понад зазначеного терміну Клієнт сплачує суму в розмірі ___% вишеоговоренній грошової суми.   3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 3.1. У разі втрати цінностей з вини Банку, останній несе перед Клієнтом матеріальну відповідальність у розмірі 100% від оголошеної суми цінностей. 3.2. При справності і цілісності тієї форми, в якій цінності були передані на зберігання Банку, Банк не несе матеріальної відповідальності перед Клієнтом за повноту і збереження цінностей.   4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, РОЗГЛЯД СПОРІВ 4.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до повернення цінностей Клієнту або іншій особі, яка має на те законне право. 4.2. Всі виникають між сторонами суперечки і розбіжності за даним договором вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні угоди підлягають розгляду відповідно до законодавства України. 4.3. Цей договір складено у двох ідентичних примірниках, кожен з яких має однакову силу, по одному для Банку та для фізичних осіб, зазначених у цьому договорі як «Клієнт».   РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:  

 

ДОДАТОК 19

Таблиця 3.1

Зведений баланс ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2011-2013 рр.

Найменування статті Сума (грн) Відхилення
на 01.01.12 на 01.01.13 Відносне Абсолютне
Активи :        
Готiвковi кошти в касi 880 704 295 1 337 371 049 456 666 754 151,86
Кошти в НБУ 1 108 495 340 1 381 723 297 273 227 957 124,65
Кошти на коррахунках "Ностро" 369 892 897 374 626 123 4 732 226 101,28
Міжбанкiвськi кредити 2 292 660 192 2 363 832 108 71 171 946 103,11
Вкладення в ОВДП 76 693 752 51 760 143 -24 933 609 67,49
Кредити юридичним особам 6 644 475 963 9 922 406 903 3 277 930 940 149,34
Кредити фiзичним особам 3 031 775 128 6 821 350 683 3 789 575 555 225,00
Нарахованi доходи 289 666 683 337 277 713 47 611 030 116,44
Цiннi папери 709 672 036 138 404 608 -571 222 428 19,51
Основнi засоби банка 745 779 628 1 103 813 087 358 033 459 148,01
Розрахунки по госп. дiяльн. 896 254 631 1 123 362 102 227 107 471 125,34
Дебiторська заборгованiсть 333 515 806 1 453 492 375 1 119 976 569 435,81
Валютнi операцiї 1 022 256 872 3 962 990 879 2 960 733 503 395,41
Резерви пiд кредити 1 326 018 572 1 895 954 082 569 935 510 142,98
Усього Активи: 16 179 570 021 27 353 094 884 11 173 524 863 169,06
Пасиви :        
Кошти на коррахунках"Лоро" 7 261 149 132 469 -7 128 680 1,83
Мiжбанкiвськi депозити 1 177 496 869 2 112 908 998 935 412 129 179,45
Кредити Нацiонального Банку 533 940 143 899 699 236 365 759 093 168,51
Кредити мiжнарод. фiнанс.орг. 118 520 209 529 099 693 410 579 484 446,43
Поточнi рахунки юр. осiб 3 102 809 674 3 296 245 646 192 435 999 106,24
Кошти бюджету 15 802 700 67 057 122 51 254 422 424,34
Депозити юридичних осiб 2 540 419 613 2 943 261 114 402 844 531 115,86
Поточнi рахунки фiзичних осiб 1 255 661 325 2 328 389 299 1 102 727 975 189,97
Депозити фiзичних осiб 5 111 161 318 8 374 254 635 3 263 093 317 163,85
Розрахунки за цiнними паперами 50 346 342 21 020 360 -29 325 982 41,76
Нарахованi витрати 145 259 521 266 017 019 120 757 498 183,14
Кредиторська заборгованiсть 509 104 021 983 793 461 474 689 440 193,24
Валютнi операцiї 1 022 256 872 3 962 990 879 2 960 734 007 395,41
Усього Пасиви: 15 475 517 459 25 017 507 900 10 541 990 441 161,66
Капітал        
Статутний капiтал банка 1 020 526 000 1 130 000 000 109 474 000 110,73
Резерви банку 371 088 446 638 269 072 267 207 626 172,00
Результат минулих рокiв 176 637 863 513 778 318 337 140 872 290,87
Результат поточного року 135 800 253 53 539 595 -82 260 658 39,43
Субординований борг 69 893 102 96 458 369 26 565 294 138,01
Усього Капiтал: 1 773 945 664 2 432 045 353 658 096 689 137,10
           

 

 

ДОДАТОК 20

Таблиця 3.2

Аналіз доходів і витрат ПАТ КБ «Приватбанк»

 
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
Процентні доходи 77,92 76,00 79,27
Комісійні доходи 17,06 19,27 16,51
Результат від операцій з цінними паперами -284 0,00 0,18 0,01
Результат від операцій з іноземною валютою 2,39 1,93 2,68
Інші операційні доходи 2,63 2,62 1,54
Усього доходів 100,00 100,00 100,00
Процентні витрати 49,49 42,56 47,87
Комісійні витрати 3,24 3,24 2,40
Відрахування до резервів 24,35 24,45 23,26
Адміністративні витрати та інші операційні витрати 22,93   26,47
Усього витрат 100,00 100,00 100,00
Чистий прибуток до оподаткування - - -
Чистий прибуток - - -

 

ДОДАТОК 21

Таблиця 4.1

Динаміка, склад та структура активів ПАТ КБ «ПриватБанк» за 2013 рік

 

Показники На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн Питома вага (%) тис. грн Питома вага (%) Абсолютний приріст активів Темп зрост. активів Темп приросту активів
1. Грошові кошти 3119,5 2,5 3296,4 2,5 176,9 1,057 0,05
2. Кошти в НБУ 1254,3 1,0 1745,8 1,3 491,5 1,392 0,3
3. Кошти в інших банках 12792,2 10,4 14982,8 11,5 2190,6 1,171 1,1
3.1.Залишки на коррахунках 11465,8 9,3 12935,0 9,9 1469,2 1,128 0,6
3.2.Депозити та кредити 1326,4 1,1 2047,8 1,6 721,4 1,544 0,5
4.Портфель цінних паперів 27209,3 22,1 23868,0 18,3 –3341,3 0,877 –3,8
4.1. Цінні папери для продажу 18539,3 15,1 17674,0 13,5 –865,3 0,953 –1,6
4.2. Цінні папери для інвестицій 8670,0 7,0 6194,0 4,8 –2476,0 0,714 –2,2
5.Кредитний портфель 21535,1 17,5 24355,4 18,7 2820,3 1,131 1,2
6. Основні засоби 36993,0 30,1 40700,9 31,2 3707,9 1,100 1,1
7.Нематеріальні активи 189,3 0,2 136,0 0,1 –53,8 0,716 –0,1
8. Інші активи 19905,1 16,2 21437,7 16,4 1532,6 1,077 0,2
Усього активів 122998,3 100,0 100,0 7524,7 1,061 0,06

 

 

ДОДАТОК 22

Таблиця 4.2

Динаміка, склад та структура активів ПАТ КБ «ПриватБанк» з погляду їх дохідності

 

Показники На початок року На кінець року Відхилення
тис. грн Питома вага (%) тис. грн Питома вага (%) Абсолютний приріст активів Темп зрост. активів Темп приросту активів
1. Дохідні активи 50070,8 40,7 50 271,2 38,5 200,4 1,004 –2,2
2. Недохідні активи 72927,5 59,3 80 251,8 61,5 7324,3 1,100 2,2
Всього активів 122998,3 100,0 130523,0 100,0 7533,7 1,061

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал