Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Стислий міст. 1. Наукова проблема, гіпотеза, парадигма
Питання для вивчення

1. Наукова проблема, гіпотеза, парадигма

2. Теорії та пояснювальні моделі. Передбачення та прогнозування

3.Економетричне обґрунтування зв’язків макроекономічних явищ

Стислий міст

Схема 1.4 Наукова проблема у структурі наукового пошуку, за К.Поппером

Схема 2.4 Зв'язок наукової проблеми, гіпотези, парадигми

Прикладом нового бачення ролі держави у житті сучасного суспільства стала парадигма Governance. Governance визначається (Програма розвитку ООН) як спосіб здійснення економічної, політичної, адміністративної влади для управління життям країни на усіх рівнях, що охоплює механізми, процеси та інститути, за допомогою яких окремі громадяни та їхні групи

- виявляють власні інтереси,

- реалізують свої права,

- виконують обов’язки,

- залагоджують конфлікти.

2.

Таблиця 1.4 Класифікація наукових теорій

Критерії класифікації Елементи класифікації
За глибиною відображення дійсності Феноменологічні (пов’язані з поясненням окремих явищ) та нефеноменологічні (пов’язані з поясненням глибинних процесів)
За об’єктом дослідження Теорії окремих сфер досліджуваної дійсності
За точністю передбачення Детерміністські (пояснюють причинно – наслідкові зв’язки) та імовірнісні (пояснюють зв’язки врахуванням ймовірності їх реалізації)
За станом, у якому досліджується об’єкт Динамічні (акцентують увагу на змінах) та статичні (акцентують увагу на структурі)

 

- Приклад моделі

Балансуюче рівняння

Таблиця 2.4 Порівняння умовиводів щодо наслідків фінансової та грошової політики.

Теоретичні підходи Наслідки стимулюючої фінансової політики Наслідки стимулюючої грошової політики
Нові класики Зміст передбачення: - забезпечується приріст реального ВВП , але витратний мультиплікатор <1 - діє ефект часткового витіснення Логіка передбачення: - скорочення споживання і інвестицій при одноразовому фінансовому імпульс через: G↑→ i↑→S↑, ID↓→C↓,Ipr Зміст передбачення: - забезпечується приріст реального ВВП при несподіваних змінах у короткому періоді, якщо фактичні ціни більші, ніж очікувані (Р >Рe) Логіка передбачення: - при Р >Рe відбувається збільшення обсягів пропозиції через, так звану «помилку найманих працівників» - у монетаризмі та помилку підприємців – у теорії раціональних сподівань
Неокласичний синтез Зміст передбачення - приросту реального ВВП немає, оскільки діє ефект витіснення. Логіка передбачення: - при борговому фінансуванні додаткових державних витрат: B↑→ i↑→Ipr↓. - при податковому фінансуванні додаткових державних витрат: (Y- T) ↓ →S↓→i↑→I↓ Зміст передбачення - приросту реального ВВП немає, оскільки грошова ілюзія відсутня і діє ефект витіснення Логіка передбачення: - витіснення інвестицій внаслідок скорочення реальної грошової пропозиції: M↑→AD↑→P ↑→ ↓→i ↑→I↓  

 Таблиця 3.4 Результати прогнозу змін потенціалу сектору малого та середнього бізнесу

Період (квартал) Нижня межа інтервалу: IS – гранична похибка Точковий прогноз IS Верхня межа інтервалу: IS + гранична похибка
2009- І 0,7124 0,6685 0, 6247
2010 - ІV 0,7248 0,6809 0,6371

 

3.

Моделі багатофакторної регресії.

Побудова багатофакторної регресійної моделі охоплює декілька етапів, а саме:

1) визначення ендогенної (пояснюваної) змінної, що стосується змісту сформульованої проблеми, та відбір екзогенних (пояснюючих) чинників,

2) знаходження та упорядкування статистичної інформації,

3) одержання рівняння багатофакторної моделі та оцінка його надійності за статистичними критеріями,

4) покращання моделі,5) формулювання висновків

Таблиця 4.4 Фундаментальні положення теорій оподаткування для відбору впливових чинників при поясненні дискреційних змін податкових надходжень.

Фундаментальні положення теорій, що стосуються практики оподаткування
«Економіки добробуту» «Левіафан - держави» «Демократичного оподаткування» Еволюційного оподаткування»
- стягнення податків підпорядковано меті максимізації добробуту громадян, - податки викривлюють вибір платників, а найбільше викривлення пов’язано з прямими податками, - при стягненні податків уряд користується правилом еластичності – найбільші податкові ставки для благ з низькою еластичністю попиту - не існує чинників, здатних обмежити намагання уряду максимізувати податки, - уряд є монополістом, орієнтованим на власні вигоди, які реалізуються через бюджетні витрати - легальне протистояння намаганням максимізувати податки у формі згортання продуктивної діяльності і збільшення вільного часу - обмежуючий вплив на діяльності уряду у сфері оподаткування платники здійснюють під час виборів, - зростання вигод (влади) уряду пов’язане з збільшенням частки доходів, що перерозподіляються через бюджет, - уряд зацікавлений у збалансованому бюджеті - виборці обмежують прагнення уряду максимізувати податки шляхом ухиляння від сплати приховуванням доходів та міграцією закордон, - економічні суб’єкти мають вигоди від приховування доходів і формування тіньової економіки
Екзогенні змінні, що представляють окремі положення теорії
Частка прямих податків у загальному обсязі податкових надходжень: Видатки бюджету попереднього періоду: Балансування бюджету (співвідношення видатків і податкових надходжень) у попередньому періоді: Оцінка масштабів тіньового сектору економіки через показник співвідношення готівки та ВВП:

Після необхідної обробки даних одержано співставні динамічні ряди показників , , , , щодо яких було зроблено припущення про їх впливовість.

Одержано рівняння:

( , , , для усіх змінних не перевищує 0,1)

Моделі векторної регресії.

(де - відповідно, відсоткова зміна (темп зростання) ВВП та відсоткова зміна грошової маси за показником М2).

Кластерний аналіз

Ø

Економічні показники
ВВП 2003 у % до ВВП року найглибшого спаду економіки,

Ø ВВП на душу населення 2003р. (у дол. США за ПКС)

Ø продуктивність праці у промисловості,

Ø прямі іноземні інвестиції за 1990 – 2003

Ø

Соціальні показники
Індекс Джині,

Ø ІРЛР (індекс рівня людського розвитку).

Ø

Показники інституційних перетворень
частка сфери послуг та торгівлі у ВВП 2003 р. (%)

Ø частка приватного сектора у ВВП 2003 р. (%).

Ø якість трансформації (за бальною шкалою ЄБРР від 1 до 4+)

 

Кластер А - країни - високого рівня життя, - сприятливого ринкового середовища, - значних обсягів іноземних інвестицій, - достатньо високої економічної ефективності   Кластер Б - країни - середнього рівня життя, - середньої успішності реформ, - середньої економічної ефективності Кластер В- країни - найглибшого спаду. - найгірших результатів реформ. - помірного і поганого ринкового середовища, - низького рівня життя, - домінування приватного сектору та сфери послуг Кластер Г - країни - суперечливих результатів трансформації: мінімальних ринкових перетворень і низького рівня демократичності при середньому економічному розвитку
Угорщина, Польща, Словенія, Чехія, Словаччина Естонія, Литва, Латвія, Болгарія, Румуня, Казахстан, Росія Азербайджан. Вірменія, Киргиз стан, Грузія, Таджикистан, Молдова, Україна Білорусь, Туркменістан. Узбекистан

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал