Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сутність та види капіталу підприємства


Капітал (активи) підприємства – це ресурси, контрольовані підприємством, які мають визначену вартість у грошовому виразі, а їхнє використання у майбутньому, як очікується, призведе до надходження економічних вигід.

Весь капітал (активи) підприємства відображається у бухгалтерській звітності підприємства Форма №1 “Баланс”. Зокрема у розділі “Актив” погруповані всі наявні на підприємстві ресурси (нематеріальні активи, основні засоби, запаси, дебіторська заборгованість і інші), а у розділі “Пасив” відображені джерела коштів для формування активів (власний капітал, довгострокові і поточні зобов’язання підприємства). Іншими словами: кожна гривня, вкладена в активи підприємства, фінансується його власниками або кредиторами; і навпаки, кожна, надана кредиторами або власниками гривня, формує певний вид активів підприємства.

Виготовлення продукції здійснюється в процесі взаємодії основних елементів: праці людини, засобів праці та предметів праці. Засоби і предмети праці утворюють засоби виробництва, які у свою чергу поділяються на основні та оборотні засоби.

Основні засоби – це сукупність матеріальних засобів, які формує та утримує підприємство з метою використання їх у процесі виробництва протягом одного і більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік.

До складу основних засобів підприємства входять:

1. Основні фонди: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель; будівлі, споруди, передавальні пристрої; машини та обладнання; транспортні засоби; інструменти, прилади, інвентар; робоча продуктивна худоба; багаторічні насадження; інші основні фонди.

2. Інші необоротні матеріальні активи: бібліотечні фонди; малоцінні необоротні матеріальні активи; тимчасові споруди; природні ресурси; інвентарна тара; інші необоротні матеріальні активи.

3. Незавершені капітальні інвестиції: капітальні інвестиції у будівництво, виготовлення, реконструкцію, модернізацію і придбання об’єктів необоротних активів, введення яких в експлуатацію на дату балансу не відбулося; авансовані платежі для фінансування будівництва.

Оборотні засоби – це частина виробничих засобів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість виготовленої продукції та послуг.

Оборотні засоби (фонди) перебувають у постійному русі (обороті), починаючи від надходження предметів праці на склад підприємства до отримання готової продукції та переходу її у сферу обігу (реалізації). Оборотні фонди поділяють на а) виробничі запаси; б) незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва; в) витрати майбутніх періодів.Основні та оборотні засоби визначають характер матеріально-технічної бази та особливості протікання виробничих процесів кожного підприємства. Зокрема знаряддя праці, які є найбільш активною частиною основних засобів, становлять матеріальну основу виробничої потужності підприємства, а їх удосконалення забезпечує безперервне підвищення технічної оснащеності та продуктивності праці виробничого персоналу. У свою чергу елементи оборотних засобів формують речовинну субстанцію продукції, що виготовляється (сировина, конструкційні матеріали), створюють матеріальні умови для здійснення технологічних процесів і роботи виробничого устаткування (паливо, енергія), збереження і транспортування сировини та готових виробів (різні допоміжні матеріали – мастила, фарби; тара).

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал