Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Роботи бакалавра
Тема кваліфікаційної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Студент може скористатися тематикою ВКРБ, яку розробляє і щорічно переглядає кафедра. Студенту надається право запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням її дослід­ження.

Тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, так і з підприємством, на матеріалах якого вона буде виконуватися.

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для підприємства, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання.

Обов’язковою вимогою до кваліфікаційної роботи є її актуальність і практична цінність.

Студенти денної форми навчання проходять практику за направленнями випускної кафедри; матеріали для аналітичної частини роботи вони одержують за місцем практики.

Виконання кваліфікаційної роботи на абстрактну тему без використання й аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретного об’єкта, не допускається.

Пропозиції щодо вибору теми ВКРБ студент спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри. За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх схвалення готує проект відповідного наказу.

Закріплення за студентом теми кваліфікаційної роботи оформлюється наказом ректора ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка у межах передбачених навчальною програмою термінів. Цим самим наказом призначаються наукові керівники кваліфікаційних робіт.

 

Обов’язками наукових керівників є:

– консультування студентів з питань вибору теми роботи, розроблення її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

– видача студентові індивідуального завдання на виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

– контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки ВКРБ;

– контроль якості кваліфікаційної роботи;

– підготовка відгуку про ВКРБ з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.

План кваліфікаційної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та практичної частин. При розробленні та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання кваліфікаційної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Не виконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту кваліфікаційної роботи. 

 

Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу є написання тексту кваліфікаційної роботи відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитися з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, в свою чергу, є основою для розроблення та обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного шляху їх розв’язання. У ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспекти кваліфікаційної роботи можуть уточнюватися або корегуватися.

Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати кваліфікаційну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання ВКРБ завідувач випускаючої кафедри за поданням наукового керівника кваліфікаційної роботи має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента як такого, що не виконує навчального плану.

Після завершення написання роботи студент подає кваліфікаційну роботу науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою кваліфікаційного дослідження.Кваліфікаційна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається завідувачу випускаючої кафедри. Він вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші кваліфікаційної роботи.

У разі невідповідності кваліфікаційної роботи вимогам даних методичних вказівок керівник ВКРБ може не допустити студента до захисту кваліфікаційної роботи.

Рішення завідувача випускаючої кафедри щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Якщо студент допущений до захисту кваліфікаційної роботи, кафедра видає йому направлення до рецензента. Зовнішню рецензію на ВКРБ може надати висококваліфікований фахівець, який спеціалізується на розв’язанні проблем, споріднених з темою роботи.

Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості кваліфікаційної роботи. Зразок структури рецензії представлено в додатку Д.

Рекомендації до оформлення відгуку наукового керівника випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

 

При написанні відгуку на ВКРБ необхідно звернути увагу на її теоретичний рівень, глибину проведених досліджень, доцільність рекомендацій, їх обґрунтованість, вказати наявність самостійних розробок автора, наукову новизну його досліджень та практичну цінність висновків і рекомендацій, що містяться в роботі; оцінити рівень підготовленості студента до самостійної роботи за фахом, зазначити недоліки ВКРБ.

При виставленні загальної оцінки науковий керівник вказує на відповідність кваліфікаційної роботи вимогам до її написання, чи може робота бути допущена до захисту перед ДЕК і яка конкретно оцінка виставляється автору ВКРБ.

Порядок захисту випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

Захист кваліфікаційної роботи здійснюється студентом перед Державною екзаменаційною комісією (ДЕК) на відкритому засіданні. Тези доповіді студент готує заздалегідь. У доповіді студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику об’єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати, основні висновки і пропозиції, які він сформував під час дослідження обраної теми. Під час доповіді необхідно звертати увагу членів комісії на демонстраційний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції, які подані у 3-му розділі кваліфікаційної роботи.

Студент готує до захисту ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів) та плакатів або слайдів, виконаних в MS Power Point. Головне призначення таких додатків – детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

актуальність теми;

– структуру роботи;

– об’єкт дослідження;

– висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, коротко пояснюючи його зміст.

Захист може здійснюватися іноземною мовою з використанням перекладача.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього зачитується відгук наукового керівника.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК.

Загальний час захисту ВКРБ не повинен перевищувати 25 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До повторного захисту кваліфікаційна робота може бути подана протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після захисту ВКРБ передається на зберігання в архів університету.

До ВКРБ додається ілюстративний матеріал та дискета з електронним варіантом кваліфікаційної роботи й ілюстративного матеріалу. Науковий керівник має забезпечити перевірку відповідності електронного та машинописного варіантів ВКРБ і засвідчити відповідність підписом. За невідповідність чи помилки у технічному оформленні робота з дискетою повертається студенту для усунення виявлених недоліків.

На обкладинці дискети має бути така інформація:

– прізвище та ініціали студента;

– напрям підготовки, форма навчання;

– назва теми;

– прізвище та ініціали наукового керівника.

 

5. Критерії оцінювання ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ роботи БАКАЛАВРА

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку кваліфікаційної роботи бакалавра визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості ВКРБ:

змістові аспекти роботи:

– актуальність обраної теми дослідження;

– спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

– відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

– широта й адекватність методичного та діагностичного апарату;

– наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

– рівень обґрунтування запропонованих рішень;

– ступінь самостійності проведення дослідження;

– розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

– загальний рівень підготовки студента;

– володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Кваліфікаційна робота є написана і захищена на високому рівні: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але є окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблено аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали підприємства, організації, установи, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема ВКРБ в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульовано мету роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення кваліфікаційної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета ВКРБ. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне або відсутнє. Оформлення роботи не правильне. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неповні або неправильні.

Випускна кваліфікаційна робота бакалавра до захисту
не допускається, якщо:

ý робота представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом;

ý ВКРБ написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету;

ý кваліфікаційна робота виконана не самостійно;

ý структура ВКРБ не відповідає вимогам;

ý в роботі відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів;

ý ВКРБ не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.


Додаток А

Зразок оформлення заяви на виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

 

„Затверджую” Завідувачеві кафедри

Зав. кафедри міжнародної економіки

міжнародної економіки _______________________

______________(П.І.Б.) (П.І.Б.)

”____” ___________2012 р. Студента ( ки ) 4-го курсу

фінансово-економічного факультету

спеціальності ___ групи____

______________________

(П.І.Б.)

Заява

 

Прошу дозволити виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра на тему ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

_______________________ _______________________

(підпис студента) ( прізвище, ініціали)

 

Погоджено:

Керівник кваліфікаційної роботи

_______________________

(підпис)

_______________________

(дата)

Додаток Б

Зразок форми титульного аркуша випускної кваліфікаційної роботи бакалавра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ЮРІЯ КОНДРАТЮКА

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ

Напрям 6.030503 — „Міжнародна економіка”

Очна форма навчання, 4 курс

 

 

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА

 

«Конкурентоспроможність українських товаровиробників на міжнародних ринках

(на прикладі ПАТ «Полтавський завод медичного скла»)»

401-ФМ 98103 ВКРБ

 

 

Розробив студент гр. 401-ФМ

04.06.2012 р. ___________Л.А.Іванов

Керівник випускної кваліфікаційної роботи

05.06.2012 р.______________І.В. Шульженко

Консультанти:

із міжнародної економіки

__.__.2012 р._____________ І.Б. Чичкало-Кондрацька

із зовнішньоекономічної діяльності

__.__.2012 р.______________Т.А. Непокупна

із міжнародної торгівлі

__.__.2012 р.______________ Л.І. Оппельд

 

 

Робота допущена до захисту:

Завідувач кафедри міжнародної економіки

_____________________(П.І.Б.)

__.__.2012 р. _________ (підпис)

 

Полтава 2012


Додаток В

Зразок оформлення реферату*


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал