Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до практичних занять по дисципліні “Безпека дорожнього руху” для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”

 

 

Затверджено

“___”______2015 протокол №______

 

 

Кривий Ріг

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни “Безпека руху” для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство” /Укл. ст. викладач, І.В. Гірін – Кривий Ріг: ДВЗ «КНУ», 2015 р

 

Укладач: ст. викладач, І.В. Гірін

 

 

Відповідальний за випуск:

д.т.н., проф. Монастирський Ю.А.

 

Рецензент: к.т.н., доцент Пахомов В.І.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

“Автомобільний транспорт”

(протокол № ______від _________ 2015)

 

Коротка анотація видання. У методичних вказівках до практичних занять розглядаються питання виконання розрахунків динамічного коридору при русі автомобіля, часу і шляху обгону автомобіля, визначення гальмового, зупинного і уповільнення при гальмуванні автомобіля, регулювання гальмових сил між осями автомобілів, впливу технічного стану автомобіля на його стійкість, керованість і плавність ходу, складання дорожньо-транспортної експертизи дорожньо-транспортного випадку.

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення........................................................................... 4

2. Практичне заняття №1 РОЗРАХУНОК ДИНАМІЧНОГО КОРИДОРУ ПРИ РУСІ АВТОМОБІЛЯ................................................................................... 5

3. Практичне заняття №2 РОЗРАХУВАТИ ЧАС, ШЛЯХ ОБГОНУ І МІНІМАЛЬНУ ВІДСТАНЬ, ЯКА ПОВИННА БУТИ ВІЛЬНОЮ ПЕРЕД АВТОМОБІЛЕМ, ЩО ОБГОНЯЄ........................................................................................... 13

4. Практичне заняття №3 ВИЗНАЧИТИ ГАЛЬМОВИЙ, ЗУПИННИЙ ШЛЯХ І УПОВІЛЬНЕННЯ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ АВТОМОБІЛЯ.............. 20

5. Практичне заняття №4 РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛЬМОВИХ СИЛ МІЖ ОСЯМИ АВТОМОБІЛІВ.................................................................................. 29

6. Практичне заняття №5 ВПЛИВ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АВТОМОБІЛЯ НА ЙОГО СТІЙКІСТЬ, КЕРОВАНІСТЬ І ПЛАВНІСТЬ ХОДУ....................... 37

7. Практичне заняття №6 СКЛАДАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНОГО ВИПАДКУ................................ 44

8. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ...................................................................... 52


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Методичні вказівки до практичних занять формують ціль, обсяг і виконання практичних занять з дисципліни “Безпека руху”. Для практичних занять приведений необхідний мінімум теоретичного матеріалу, який студентам рекомендується вивчити перед виконанням розрахунків по кожному практичному заняттю.Методичні вказівки присвячені практичним заняттям з дисципліни “Безпека руху” і мають на меті систематизацію, закріплення і поглиблення знань студентів, отриманих на лекціях по темам “Активна безпека автомобіля”.

Студент виконує практичні заняття самостійно для конкретного автомобіля, згідно варіанту, визначеного викладачем.

 

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

 

1.1 Розрахунок динамічного коридору при русі автомобіля

 

Для забезпечення безпеки дорожнього руху всі транспортні засоби, що допускаються до експлуатації на дорогах загального користування, повинні задовольняти вимогам, що обмежують їхні розміри і масу.

Безпека руху транспортних засобів на дорогах, побудованих у відповідності зі СНіП 2.05.02-85 «Автомобільні дороги – проектування» і СНіП 3.06.03-85 «Автомобільні дороги – будівництво і реконструкція», повинна забезпечуватися єдиними габаритними розмірами (габаритна довжина , ширина і база ). Враховуючи великий вплив геометричних параметрів транспортних засобів на безпеку руху, рекомендуються такі їх максимально допустимі значення:

 

Габаритна ширина , м 2,5 ,
Габаритна довжина одиночного автомобіля, м 12 ,
Габаритна довжина тягача з причепом або напівпричепом, м 20 ,
Габаритна довжина тягача з декількома причепами, м 24 ,

 

При русі автомобіль піддається впливу різних випадкових обурювань, що прагнуть змінити характер руху. До таких обурювань відносяться удари коліс по нерівність покриття, зміна поперечного ухилу дороги, боковий вітер, випадковий поворот передніх коліс і т.д. У результаті цих обурюваннь автомобіль відхиляється від прийнятого напрямку руху, і водій змушений повертати кермове колесо повертаючи автомобіль у вихідне положення. Унаслідок цього навіть на строго прямолінійних ділянках дороги автомобіль рухається не прямолінійно, а по кривих великих радіусів. При цьому значну частину часу він знаходиться під кутом до осі дороги, і розмір смуги, яка потрібна для його руху - динамічний коридор, перевищує його габаритну ширину.Ширина динамічного коридору залежить від розмірів автомобіля і його швидкості. На малюнку 1.1,а показаний автомобіль, передні колеса якого в результаті випадкового поштовху повернулися на деякий кут (положення 1.)

За час реакції водія автомобіль, рухаючись криволінійно, переміститься в положення ІІІ. Після цього водій, обертаючи кермове колесо, спочатку поверне передні колеса в центральне положення ІІІ, а потім, повернувши їх у зворотному напрямку (положення IV), установить автомобіль паралельно попередньому напрямку руху, (положення V).

На малюнку 1.1, б показані експериментальні залежності поперечного зміщення центра ваги деяких автомобілів від швидкості руху . Зміщення це тим більше, чим більше швидкість. Отже, ширина динамічного коридору збільшується в міру зростання швидкості автомобіля. Одночасно зростає імовірність його зіткнення з побіжними і зустрічними автомобілями.

На малюнку 1.1 а показана мінімальна ширина динамічного коридору визначена лише з геометричних міркувань. Для безпеки роз'їзду автомобілів розмір необхідно збільшити тому, що між автомобілями повинний бути створений бічний інтервал безпеки. Величина цього інтервалу залежить як від психофізіологічних особливостей водія і його досвіду, так і від швидкості транспортного засобу. У розрахунках величину бічного інтервалу приймають рівною 0,3 – 0,5 м.

На підставі спостережень за великою кількістю автомобілів установлена приблизна ширина смуги руху для різних видів транспортних засобів:

для легкових автомобілів, м 2,8 – 3,1;
для вантажних автомобілів, автобусів, м 3,5 – 4,3;
для великогабаритних автомобілів, м 3,7 – 4,5.

Ширина динамічного коридору, , м, у залежності від габаритної ширини автомобіля і швидкості його руху визначається по формулі

, (1.1)

де - габаритна ширина автомобіля, м;

- швидкість руху автомобіля, м/с.

Ширина динамічного коридору, яка необхідна для безпечного руху автомобілів з високими швидкостями, іноді значно перевищує ширину смуги руху, установленої нормативом.

Ще більш помітний вплив геометричних параметрів автомобіля на безпеку при криволінійному русі. Хоча при крутих поворотах швидкості автомобіля звичайно невеликі, ширина динамічного коридору може бути досить великою (малюнок 1.2, а). Ширина динамічного коридору , м, при криволінійному русі одиночного автомобіля визначається по формулі

, (1.2)

де - зовнішній габаритний радіус повороту автомобіля, м ;

- відстань від заднього моста до передньої частини автомобіля, м;

– база автомобіля, м;

С – передній звис автомобіля, м.

Відповідно до формули (1.2) при малих значеннях у порівнянні з радіусом ширина динамічного коридору незначно відрізняється від габаритної ширини автомобіля ( ). При величина може значно перевищувати , що змушує будівельників розширювати смуги руху на криволінійних ділянках дороги.

На криволінійних ділянках дороги з великим радіусом необхідне розширення смуги руху незначне, але на криволінійних ділянках з малим радіусом вона повинна бути розширена майже в 1,5 рази.

Ширина динамічного коридору обчислена для максимально крутого повороту приведена в таблиці 1.1. З таблиці 1.1 очевидно, що ширина динамічного коридору приблизно в 1,5 рази більше його габаритної ширини, а для автобусів ЛАЗ-695 і ЛіАЗ-677 - у 2 рази.

Габаритна висота має значення при проїзді автомобілів під шляхопроводами і проводами контактної мережі.

Максимально допустима габаритна висота транспортних засобів складає 3,8 м.

Смуга руху автопоїзда на повороті має складну конфігурацію (малюнок 1.2,б). З зовнішньої, стосовно центра повороту сторони, вона обмежена траєкторією краю переднього крила чи бампера тягача, а з внутрішньої сторони – заднім бампером причепа автомобіля.

Ширина динамічного коридору автопоїзда досягає максимального значення, , м, у середині повороту і визначається по формулі

(1.3)

де - радіус кривизни кругової траєкторії, по якій рухається середина заднього моста тягача, м;

- зрушення заднього моста причепа відносно моста тягача, м.

Величина зрушення залежить від типу причепів. При русі автопоїзда для першого причепа величина зрушення складає 0,7 ¸ 1,0 м. Для другого причепа1,4 ¸ 2 м.

 

1.2 Приклад розрахунку динамічного коридору

 

Для визначення ширини динамічного коридору, при прямолінійному і криволінійному русі одиночного автомобіля і автопоїзда розв’яжемо наступні задачі:.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал