Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.


Предмет економічної теорії та еволюція його визначення.

Вчення про закони домашнього господарства, домоводства (Давньогрецькі та давньоримські мислителі)

Наука про створення, примноження та розподіл багатства нації (Меркантилісти, фізіократи, класична політична економія)

Наука про виробничі відносини та закони, що управляють виробництвом, розподілом, обміном і споживанням благ на різних етапах розвитку людського суспільства (Марксисти)

— сферу індивідуальних і суспільних дій людей, що найтіснішим чином пов'язана зі створенням і використанням матеріальних основ добробуту (А. Маршалл)

— дії людей у процесі вибору обмежених ресурсів для виробництва різних товарів (П. Самуельсон)

— діяльність людей за умов рідкісності ресурсів (Е. Долан)

— вивчення поведінки людей як зв'язку між метою та обмеженістю засобів, що можуть мати альтернативні шляхи застосування (Дж. Робінсон)

— ефективне використання обмежених виробничих ресурсів або управління ними з метою досягнення максимального задоволення потреб людини (К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю)


Зародження та основні етапи розвитку економічної теорії.

· Аристотель (ек-ка – природня сфера, спрям.на задов.потреб; хрематистика – неприродна, торгівля, заперечення Т-Г відносин)

· Середньовіччя (ек.думка як складова релігійного світогляду)

· Меркантилізм (XVI—XVII): - проблеми держави

-

Представники: Монкретьєн, Манн, Юм (пізні), Скаруфі, Серра (ранні)
джерело багатства – сфера обігу, торгівля

-

ранні мерк-ти
втілення багатства – гроші

-заборона імпорту

-стимулювання нац.вир-ва, обмеження іноз.купців

-активне сальдо ТБ (теорія Томаса Манна) – пізні мерк-ти

· Фізіократи (XVII—XVIII): -дослідження сфери вир-ва

Представники: Кене, Тюрго, Мірабо, Норе
-джерело багатства – праця в с/г

-праця в інших галузях – безплідна

 

·

Представники: Петті, Сміт, Рікардо, Мальтус, Сей, Міль
Класична політична економія (XVIII—XIX): -ек.людина (макс.приб., раціон., егоїст., поінформ.)

-невидима рука ринку, держава – нічний сторож

- започатк.ек.науки, формув.категор.апарату

-джерело сусп.. багатства – вир-во

- теорії вартості

· Марксизм (XIX—XX): -з позиції робітничого класу

Представники: Маркс, Енгельс
-трудова теорія вартості

хибні
- вчення про додаткову вартість, експлуатацію праці

-заперечення приватної власності та ринку

- переваги сусп..власності, неминучість краху капіталізму

· Історична школа (40-60 р. ХІХ – 30 р. ХХ): -ідея ек.націоналізму

Представники: Ліст
-істор.метод дослідження

- орієнт.на людський досвід-врахування позаекономічних чинників господарського розвитку

· Маржиналізм (XIХ): -суб’єкт.-псих. підхід до аналізу

Представники: Менгер, Візер, Джевонс, Вальрас
-методологічний індивідуалізм

- визначення цінності на основі корисності

-використання граничних величин та граничного аналізу

- застосування математичних методів дослідження

·

Представники: Маршалл, Пігу, Хайєк, Фрідмен, Лаффер, Мізес
Неокласицизм: -ідеї класичної школи з урахуванням сучасних умов

-заперечення втручання держави

- ринок саморегулюється

· Монетаризм: - відмова від втручання держави

(Фрідмен,Найт,

Голдмен) -грошова маса – визнач.фактор у формуванні економічної рівноваги

 

·

Представники: Кейнс (засновник макроек-ки, держизму), Робінсон, Хансен, Лукас
Кейнсіанство: -активне втручання держави

-розробка психологічних основ поведінки ек.суб’єкта

- вивчення проблем попиту

-теорії економічного циклу, зростання…

- запровадження антикризового та анти циклічного регулювання

-перерозподіл доходів, збільшення соціальних виплат

·

спільне з неокласиками
Представники:
Неолібералізм: -економічний лібералізм

-раціональна економічна поведінка індивіда

- ефективність ринкового механізму

-обмеження державного регулювання

відмінне
- можливість корегування державою ек.ладу

-дослідження і мікро-, і макроек. проблем

·

Представники: Веблен, Мітчел, Гелбрейт
Інституціоналізм: -керована еволюція господарського розвитку

-вплив правових,політ.,соціологічних,соц.-псих.факторів

- об’єкт вивчення – «інститути»-інституції – правила гри для економістів

 

·

Представники: Хікс, Самуельсон, Б’юкенен
Неокласичний синтез: -ринкове + державне регулювання

-рух до змішаної ек-ки

- класичний + кейнсіанський напрями ЕТ

 

 
mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал