Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Пояснювальна записка
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

„ХАРКІВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ТЕКСТИЛЮ ТА ДИЗАЙНУ”

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Заступник директора коледжу з НВР

________ Л.П.Нєнахова

«__»_________ 20____ р.

 

Інструктивно-методичні рекомендації

До лабораторних занять

з дисципліни «Основи конструювання виробів»

Для студентів спеціальності 5. 05160203

«Моделювання та конструювання промислових виробів»

 

Розробила та склала

викладач ДВНЗ «ХКТД»

Міхєєва Л.С.

 

Розглянуто та схвалено на засіданні

циклової комісії «Моделювання та кон-

струювання промислових виробів,

швейного виробництва»

Протокол № 2 від 25.09.2015

Голова циклової комісії______ Міхєєва Л.С.

 

 

Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занятьз дисципліни «Основи конструювання виробів» для студентів спеціальності 5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» -

 

Укладач – Міхєєва Л.С.– Харків: ДВНЗ «ХКТД». – 2015

 

Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Основи конструювання виробів» призначені для студентів ДВНЗ «ХКТД» спеціальності 5. 05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів».

Зміст інструктивно-методичних рекомендації до лабораторних занять відповідає навчальній програмі дисципліни «Основи конструювання виробів».

Запропоновані завдання до розроблені у відповідності з основними вимогами до знань та умінь з дисципліни «Основи конструювання виробів», складаються із завдань, які дають змогу студентам проявити здатність використовувати набуті знання та практичні навички з предмету. Лабораторні роботи розраховані на засвоєння студентами теоретичних знань певних змістових модулів та отримання практичних навиків з предмету.

 

 

Пояснювальна записка

 

Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Основи конструювання виробів» призначені для студентів спеціальності 5. 05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів» і розроблені стосовно навчального плану спеціальності і програми дисципліни, регламентують порядок вивчення теоретичного курсу та виконання практичних завдань.

Дисципліна «Основи конструювання виробів» відноситься до циклу професійних дисциплін, метою якої є розвиток художнього мислення, фантазії, здатності до асоціації, художнього смаку, без яких неможлива творча діяльність майбутнього фахівця з моделювання та конструювання одягу.

Інструктивно-методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Основи конструювання виробів» базуються на виконанні практичних завдань, які формують практичні навички роботи з предмету.Метою викладання навчальної дисципліни Основи конструювання виробів є:

- виходячи з технічного завдання, маркетингових досліджень, асортименту підприємства, антропометричних стандартів, напрямків моди, технічних умов підприємства, наявності матеріалів, визначити промислові і споживацькі вимоги до виробу, що проектується;

- спираючись на технічне завдання, вимоги підприємства та споживача, еталонного ряду моделей - аналогів, законів композиції, засобами художньо - графічного зображення розробити ескіз виробу

- виходячи з технічного завдання, антропометричних стандартів, методик конструювання виробів за допомогою нормативно-технічної документації, прийомів формоутворення, з урахуванням властивостей матеріалів, побудувати креслення конструкції виробу

- використовуючи креслення конструкції, за допомогою нормативно-технічної документації, враховуючи технологію обробки виробу під, керівництвом спеціаліста, виконати креслення всіх видів шаблонів конструкції

- використовуючи креслення комплекту шаблонів базового розміру і зросту , застосовуючи антропометричні стандарти, розробити новий комплект шаблонів в запропонованому діапазоні розмірів і зростів із застосуванням комп’ютерної технології, або в ручному режимі, методом градації деталей виробу

- виходячи з креслення шаблонів-еталонів, скласти конструкторську документацію до виробу, що проектується: опис зовнішнього вигляду виробу, специфікацію, табель вимірювань.

Основними завданнями вивчення дисципліни Основи конструювання виробів є:- освоєння знань і вмінь з основ конструювання виробів;

- набуття практичного і теоретичного досвіду з питань конструювання виробів різної статево вікової групи;

- оволодіння різними способами технічного моделювання;

- набуття базових знань для успішного вивчення таких дисциплін як технологія виробів, основи композиції, художнє проектування виробів та ін.

- надання теоретичних та практичних навичок, які б сприяли розвитку конструктивного мислення, вмінню конструювати втілювати нові ідеїв.

- прищеплення основ естетичного смаку та виховання у студентів образного мислення.

- формування, просторового, пластичного мислення.

- розвиток навичок сприйняття форми, здатності аналізувати їх конструктивне рішення

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- тотальні морфологічні ознаки

- загальні відомості про одяг;

- проектування базових та похідних модельних конструкцій

- володіти базовими знаннями основ конструювання виробів і методів виконання

креслярсько-конструкторських робіт;

- технічне моделювання виробів;

- системи конструкторської підготовки виробництва;

- стандарти, технічні умови та інші нормативні і керівні матеріали для розробки конструкції і технічної документації до неї;

вміти :

- розробляти базові конструкції;

- розробляти модельні конструкції;

- розробляти похідні модельні конструкції;

- розробляти шаблони деталей виробів і конструкторську документацію до них;

- вміти застосувати стандарти, технічні умови та інші нормативні і керівні матеріали для розробки конструкції і технічної документації до неї;

- володіти базовими уявленнями про організацію проектних робіт по створенню виробів легкої та текстильної промисловості;

Вимоги до знань та умінь з дисципліни «Основи конструювання виробів» відповідають стандарту освіти та вимогам професійної підготовки молодших спеціалістів спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів».

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал