Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


КРИТЕРІЇ ОЦІНОК


 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Від заняття або контрольного заходу Балів за одно заняття або контрольний захід За семестр До 1-й атестації
кількість занять або контроль-них заходів сума балів кількість занять або контроль-них заходів сума балів
Лекції, в тому числі: 0.5        
- присутність      
- конспект 0.5
Практичні, в тому числі: 0.5        
- присутність 0.5
-виконання      
-здача звіту      
Лабораторні, в тому числі:          
-виконання          
-здача звіту      
Семінарські          
Поточ. контр. (СР)
Контр. робота (КО)
Модул.контр.
Захист СРС
Здача реферату          
Ітого      

За участь у науковій роботі, призові місця в олімпіаді студенту можуть призначатися додаткові бали.

 

Шкала оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 


 

Рекомендована література

 Базова

1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика.– М.: Высшая школа, 1998, 2001.

2.Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая школа, 1998.

3.Вентцель Е.С. Теория вероятностей.– М.: Высшая школа, 1964.

4.Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория вероятностей (задачи и упражнения).– М.: Высшая школа, 1969.

5.Гнеденко Б.В.Курс теории вероятностей. 6-е изд.–М.: Наука, 1988

6.Чистяков В.П.Курс теории вероятностей. 3-е изд.–М.: Наука, 1987

7.Общий курс высшей математики для экономистов: Учебник / Под ред. В.И. Ермакова.– М: Инфра-М, 2003.

 

 

Допоміжна

 

8.Замков О.О., Толстопятенко А.В., Черемных Ю.Н. Математиче-ские методы в экономике. – М.: Дело и сервис, 1999.

9.Новорожкина Л.И., Морозов З.А. Основы статистики с элемен-тами теории вероятностей.– Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

10.Румшинский Л.З. Элементы теории вероятностей.– М.: Наука, 1970.

 

 

Інформаційні ресурси

11. http://www.exponenta.ru – освітній математичний сайт.

12. http://lineyka.inf.ua/higher_math/ – освітній математичний портал.

13. http://www.mathnet.ru/ – загальноросійський математичний портал.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.021 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал