Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація та оцінка поточних зобов’язань
Відповідно до П(с)БО 11 „Зобов’язання” з метою бухгалтерського обліку зобов’язання поділяються на:

§ довгострокові;

§ поточні;

§ непередбачені зобов’язання;

§ доходи майбутніх періодів

Зобов’язання класифікуються як поточні, якщо вони будують погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу. Із двох термінів обирають довший. Поточні зобов’язання відображаються в Балансі за сумою погашення.

Поточні зобов'язання включають:

§ короткострокові кредити банків;

§ поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями, за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками із внутрішніх розрахунків;

§ короткострокові векселі видані;

§ поточні забезпечення;

§ інші поточні зобов'язання.

Зoбoв’язання, пoв’язані з витратами, які виникають у хoді нoрмальнoгo oпераційнoгo циклу (внаслідoк придбання тoварнo-матеріальних ціннoстей, нарахування кoмунальних пoслуг, зарoбітнoї плати персoналу тoщo), є пoтoчними навіть тoді, кoли термін їх пoгашення настає після 12 місяців від дати балансу.

Зoбoв’язання, які прямo не пoв’язані з oпераційнoю діяльністю підприємства (пoдатoк на прибутoк, щo підлягає сплаті), вважають пoтoчними лише за умoви, щo їх пoтрібнo пoгасити прoтягoм 12 місяців з дати балансу.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути
достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних
вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу
раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума
включається до складу доходу звітного періоду.

В балансі поточні зобов'язання оцінюються за сумою погашення.

2. МЕТОДИКА ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПРИКЛАДІ ДП “ЗАРІЧНЕНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО”

2.1. Організаційно-економічна характеристика ДП “Зарічненський лісгосп”

ДП „Зарічненський лісгосп” відноситься до підприємств лісопромислового комплексу. Згідно рішення Головного Управління лісоохорони і лісонасаджень при УРСР лісгосп був заснований у 1939 році на базі державних лісів, націоналізованих приватних і поміщицьких дач.В 1960 році у відповідності із Постановою Ради Міністрів УРСР від 30 листопада 1939 року № 1834 Зарічненський лісгосп був реорганізований в Зарічненський лісгоспзаг з правом ведення лісового господарства та лісозаготовок з переробкою деревини. В 1991 році на основі Постанови Ради Міністрів України від 24 січня 1991 року № 79 лісгоспзаг був переіменований в держлісгосп з відокремленням основного виробництва від переробних виробництв і в перспективі від лісозаготовок.По лісовирощувальному районуванню територія розташування лісів лісгоспу відноситься до зони Українського Полісся, а по лісогосподарському районуванню до Західнополіського району.

 

Таблиця 2.1.1

 

Адміністративно-господарська структура та загальна площа лісгоспу

 

Назва лісництв, місцезнаходження контор Загальна площа, га Кількість Відстань в км
майстерських дільниць лісових обходів до контори лісгоспу до найблищої ж.д. станції
Олександрівське, с. Олександрове 4286,0
Вичівське, с. Вичівка 5107,0
Дубрівське, с. Дібрівськ 3460,0
Локницьке, с. Локниця 7725,0
Мутвицьке, с. Мутвиця 4854,0
Острівське,          
с. Острівськ 4755,0
Річицьке, с. Привітівка 4314,0
Сварицевицьке, с. Сварицевичі 4281,0  
Всього: 38782,0    

 

Основні напрямки діяльності ДП „Зарічненський лісгосп” полягають у:

1.Проведення заходів з відновлення лісів, підвищення їх продуктивності, створення насаджень із швидкоростучих і технічно цінних порід.

2.Здійснення заходів із заміни малоцінних низькопродуктивних насаджень на високопродуктивні, залісення малопродуктивних земель.3.Організація лісонасінневої справи і лісових розсадників.

4. Збереження та посилення захисних властивостей лісів, лісонасаджень, що виконують захисні, водоохоронні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції.

5. Поліпшення стану і підвищення продуктивності лісів.

6. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від незаконних порубів, пошкоджень, самовільного сінокосіння, випасання худоби в заборонених місцях та інших лісопорушень, притягнення до адміністративної відповідальності лісопорушників та стягнення з них збитків відповідно до чинного законодавства.

7. Охорона лісів і захисних лісонасаджень від пожеж, здійснення протипожежних заходів, захист лісів від хвороб та шкідників.

8. Облік лісових користувань.

9. Виробництво продукції та товарів народного споживання, проведення лісозаготівельних та лісопильно-деревообробних робіт.

10.Ведення мисливського господарства та контроль за дотриманням правил полювання.

11.Здійснення біотехнічних заходів, що спрямовані на підвищення продуктивності і поліпшення якості мисливських угідь та зростання чисельності мисливських тварин.

12. Організація та проведення полювання, в тому числі й полювання іноземними громадянами, реалізація мисливських тварин та продукції полювання, в тому числі і за кордон.

13. Облік лісового фонду і реєстрація всіх змін у його складі; розробка і подання по підлеглості матеріалів про розподіл лісів на групи та застосування лісових такс і зміну границь лісництв.

14.Проведення матеріальної та грошової оцінки лісу на лісосіках, призначених до рубки; проведення рубок з додержанням діючих настанов і правил.

15. Забезпечення підвищення продуктивності праці на основі механізації трудомістких лісокультурних і лісогосподарських робіт.

16. Популяризація серед населення значення збереження і правильного використання лісів і захисних лісонасаджень; залучення громадськості до справи відтворення та охорони лісів.

17. Здійснення капітального будівництва, ефективне використання виробничих фондів і капітальних вкладень, технічного переозброєння Підприємства.

18. Складання виробничих, фінансових та інших планів в межах установлених контрольних цифр та лімітів, балансів прибутків та витрат, кошторисів; подання їх по підлеглості та здійснення заходів по їх виконанню.

19. Організація первинного обліку, складання зведених фінансових та статистичних звітів.

20. Здійснення соціального захисту працівників, поліпшення їх житлових та культурно-побутових умов, організація торгового обслуговування та громадського харчування працівників, контроль за дотриманням законодавства з охорони праці.

21. Здійснення зовнішньо-економічної діяльності; співробітництво з міжнародними та іноземними організаціями і громадянами, відкриття валютних рахунків в установах банків.

22. Проведення робіт щодо сертифікації продукції та ії штрихкодового маркування.

23. Внутрішні та міжнародні перевезення вантажів автомобільним та залізничним транспортом.

24. Інші види діяльності, що випливають з мети та предмету діяльності і не заборонені чинним законодавством України.

Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

ДП «Зарічненський лісгосп» засноване на державній власності, входить до складу Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства і підпорядковане Державному комітету лісового господарства України (рис. 1.1).

 

Рис. 2.1 Структура Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства

Управління лісгоспом здійснює директор, який є одночасно за посадою державним інспектором по контролю за станом використання, охороною і захистом лісів. Директор самостійно вирішує питання діяльності держлісгоспу, за винятком тих, які віднесені статутом до компетенції Державного комітету лісового господарства України. Директор несе повну відповідальність за стан і діяльність лісгоспу, розпоряджається коштами і майном відповідно до чинного законодавства. Директору безпосередньо підпорядковуються: головний інженер, головний лісничий, головний бухгалтер, головний економіст.

Контроль за виробничо-господарською діяльністю лісництв здійснює головний лісничий лісгоспу. Він очолює лісовий відділ, інженери якого займаються веденням лісового господарства.

Виробничим відділом та відділом реалізації керує головний інженер. Він здійснює контроль за виконанням заготівель і вивозкою деревини, використанням основних засобів виробничого призначення і матеріальних ресурсів у виробничому процесі, ефективною збутовою діяльністю підприємства. У підпорядкуванні головного інженера знаходяться автотранспортний цех та нижні склади. Головний інженер безпосередньо підпорядкований директору підприємства.

Планово-економічний відділ очолює головний економіст. Відділ займається розробкою поточних і перспективних планів фінансування лісогосподарських об’єктів, веде аналіз трудових і матеріальних витрат, визначає шляхи підвищення ефективності виробництва і продуктивності праці. Головному економісту підпорядковується інженер по організації і нормуванню праці.

Головний бухгалтер очолює бухгалтерію, яка з планово-економічним відділом становить фінансово-економічну службу. Відділ складається з головного бухгалтера, заступника головного бухгалтера, бухгалтера по матеріалам, бухгалтера по реалізації, бухгалтера по заробітній платі, бухгалтерів лісництв і касира. Всі ці працівники ведуть відповідні журнали-ордери та інші реєстри.

Під виробничою структурою підприємства слід розуміти склад його виробничих підрозділів – виробництв, цехів, дільниць та інше, а також їх взаємозв’язок та розміщення. Виробнича структура підприємства будується на основі сукупного виробничого процесу. Підприємство, відповідно до структури виробничого процесу поділяється на основне, забезпечуюче, обслуговуюче, побічне виробництва.

Транспортний цех, нижній склад та відвантажувальна площадка становлять обслуговуюче виробництво. Транспортний цех займається вивозкою деревини з верхнього складу, доставкою її на нижній склад, який знаходиться на території лісгоспу, а також доставкою на відвантажувальну площадку, яка знаходиться на залізничній станції Дубровиця.

Підприємство має також дві лісопильні рами, які займаються випуском пиломатеріалів на зовнішній та внутрішній ринки.

 

На рисунку 2.2. наведено структуру управління ДП „Зарічненський лісгосп”.

Рис. 2.2 Структура управління підприємством

Основні техніко-економічні показники діяльності Зарічненського лісгоспу за 2013-2014 роки представлено в таблиці 2.1.2.

 

 

Таблиця 2.1.2

Основні техніко-економічні показники діяльності ДП «Зарічненське ЛГ»


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал