Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Звіт про рух грошових коштів корпорації “Холл&Уорен Люкс” за 200Г рік
Стаття За звітний період
Надходження Видаток
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування    
Коригування на: амортизацію необоротних активів збільшення (зменшення) забезпечень збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць збиток (прибуток) від неопераційної діяльності    
  х
   
   
   
Витрати на сплату відсотків   х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах    
Збільшення (зменшення) чистих оборотних активів    
Збільшення (зменшення) витрат майбутніх періодів    
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань    
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів    
Грошові кошти від операційної діяльності    
Сплачені відсотки х  
Сплачені податки на прибуток х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від операційної діяльності    
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація фінансових інвестицій   х
Реалізація необоротних активів   х
Інші надходження   х
Придбання фінансових інвестицій х  
Придбання необоротних активів х  
Інші платежі х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу   х
Отримані позики   х
Інші надходження   х
Погашення позик х  
Сплачені дивіденди х  
Інші платежі х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій    
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності    
Чистий рух коштів за звітний період    
Залишок коштів на початок року   х
Вплив зміни валютних коштів на залишок коштів    
Залишок коштів на кінець року   х

Завдання 2.Облік грошових коштів

 

Касова книга

 

Надход-ження Дата Зміст операції         Разом
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  Всього витрат за місяць          
             
             

 Журнальні проводки

 

1.Надійшли кошти в касу дрібної готівки:

Дт ________________________________

Кт ___________________________________

 

2.Використано кошти із каси дрібної готівки за звітний місяць:

Дт ________________________________

Кт ___________________________________


Довідка про банківську звірку

За червень 2001 року станом на 30 червня

Головна книга компанії - власника банківського рахунку Сума, дол. Банківський звіт Сума, дол.
Кінцеве сальдо рахунка “Грошові кошти”   Залишок коштів на банківському рахунку за даними банківського звіту  
Додати:   Додати:  
А)      
Б)      
Разом   Разом  
Вирахувати:   Вирахувати:  
В)      
Г)      
Разом   Разом  
Скориговане кінцеве сальдо   Скориговане кінцеве сальдо  

Журнальні проводки за результатами банківської звірки

А) Дт__________________________________

Кт______________________________________

 

Б) Дт__________________________________

Кт______________________________________

 

В) Дт__________________________________

Кт______________________________________

 

Г) Дт__________________________________

Кт______________________________________

 

 

Довідка про банківську звірку


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал