Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи контролю. Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення поточних та підсумкового контролів успішності.


Оцінювання навчальних успіхів студентів реалізується шляхом проведення поточних та підсумкового контролів успішності.

Поточний контроль здійснюється у кожному з двох модулів у таких формах:

- аудиторні контрольні роботи (по 2 роботи у кожному модулі - до 30 хвилин), які дозволяють оцінити рівень практичної підготовки студентів. Проводяться з метою опанування методикою використання комп’ютерної техніки та програмних засобів для розв’язування економіко-статистичних задач і передбачають проведення варіантних розрахунків на ПЕОМ;

- тестування за темами змістовних модулів (по 1 комплексному тесту у кожному модулі), яке дозволяє оцінити рівень теоретичної підготовки студентів. Тест вважається пройденим успішно і зараховується студентові, якщо він вірно відповідає не менше ніж на 50% тестових завдань. Кожний пройдений тест оцінюється в балах відповідно до результативності його проходження.

За всі види поточного контролю в межах кожного модулю студент отримує бальні оцінки, які підсумовуються і виступають надалі складовою загальної бальної оцінки за всі модулі дисципліни. Максимально можлива бальна оцінка, яку може набрати студент за всі модулі дисципліни, дорівнює 100 балам. Заліковий модуль зараховується студентові, якщо він у повному обсязі виконав передбачені даною робочою програмою види поточних контролів. Для отримання позитивної оцінки з дисципліни необхідно набрати мінімум 60 балів.

Бальні оцінки при підведенні підсумків за всіма формами обов‘язкових контрольних заходів наведено нижче у таблиці.

Підсумковий контроль проводиться за розкладом на 9-10 тижнях навчального напівсеместра, в якому викладається дана дисципліна. У разі, якщо студент незадоволений результатами здачі модулів (лише ті студенти, які вже мають позитивну оцінку, одержану «автоматом» за результатами модульно-рейтингового оцінювання на протязі попередніх 8-ти навчальних тижнів), він може одноразово підвищити загальну бальну оцінку безпосередньо на іспиті з усього курсу «Статистика». При цьому отримана на іспиті оцінка вважається остаточною, навіть у разі, коли вона менша за оцінку, що виставлена за рейтингом.

Підсумковий контроль передбачає:

1) складання комплексного тесту, в який входять теоретичні питання з усіх тем даної дисципліни; тест оцінюється в 0-70 балів;

2) розв‘язання задачі за однією з тем дисципліни, яка оцінюється в 0-30 балів.

В екзаменаційну відомість та індивідуальний навчальний план студента вносяться остаточна оцінка, отримана ним на іспиті, за національною шкалою та міжнародною шкалою ECTS, а також відповідний цій оцінці підсумковий, рейтинговий бал. 


12. Розподіл балів, які отримують студенти

 

  Модуль Максимальна оцінка за видами контролю успішності студентів, балів Разом (не більше)
тестування ауд. контр. робота
М1 (з/м 1-3)
М2 (з/м 4, 5)
Разом:
Підсумковий (іспит – складається окремо)

 

Перевід загальної бальної оцінки за 100-бальною шкалою у прийняту в системі вищої освіти України 4-х бальну шкалу та міжнародну шкалу ECTS здійснюється по такому співвідношенню балів:

Підсумковий рейтинговий бал з дисципліни Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за національною шкалою
90-100 A Відмінно
82-89 B Добре
74-81 C
64-73 D Задовільно
60-63 E
35-59 FX Незадовільно
0-34 X

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.016 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал