Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Проект організації обліку запасів




 

Складова частина проекту Зміст складової частини
Загальна частина Перелік нормативних документів з обліку запасів. Методи кількісно-сортового обліку запасів. Методи­ка оцінки запасів. Склад постійної інформації з об­ліку запасів.
Номенклатура запасів Розробка номенклатури запасів. Розробка обліко­вих цін запасів. Оформлення номенклатури-цінника запасів
Організація складського обліку запасів Організація книг або карток складського обліку за­пасів. Складання сальдових відомостей та матері­альних звітів про рух запасів
Документування операцій з руху запасів Складання робочих інструкцій по заповненню до­кументів і графіків документообігу запасів
Бухгалтерський облік запасів Організація аналітичного й синтетичного обліку запасів відповідно до прийнятої на підприємстві форми обліку
Організація праці матеріального відділу бухгалтерії Розробка посадових інструкцій, індивідуальних гра­фіків облікових робіт, а також структурних графіків облікових робіт матеріального відділу бухгалтерії

 

Організація обліку запасів ґрунтується на централізованих нор­мативних документах, зокрема, П (С) БО 9 «Запаси»; інструкці­ях, що регламентують порядок документального оформлення опе­рацій з руху запасів, а також внутрішніх регламентах (наказі про облікову політику, інструкцій по інвентаризації, інструкцій з обліку запасів на складах та за місцями використання, інструкцій з контролю за ввезенням та вивезенням матеріальних цінностей на територію підприємства, номенклатурі запасів, тощо).

На підприємстві необхідно забезпечити сувору матеріальну відповідальність зазбереження цінностей та їх раціональне ви­користання. Для цього кожний об'єкт обліку закріплюється за ма­теріально-відповідальною особою. Матеріально-відповідальною особою може бути працівник, якому виповнилось вісімнадцять років. Особи, які не досягай цього віку, не можуть призначатись матеріально-відповідальними особами. Другою вимогою є вклю­чення посади чи роботи до переліку, затвердженому Кабінетом Мі­ністрів України. З кожною матеріально-відповідальною особою укладається договір про повну матеріальну відповідаль­ність у письмовій формі. Він зберігається у відділі кадрів в особовій справі працівника. Його під підпис ознайомлюють із наказом (посадовою інструкцією), де визначені його функціональні (посадові) обов'язки та сфера матеріальної відповідальності.

Наказом по підприємству призначаються особи, які мають право підписувати документи і надавати дозвіл на видачу зі скла­ду матеріальних цінностей та їх вивезення за межі підприємства. Картки із зразками підписів таких осіб передають на склади коле­ній матеріально - відповідальній особі.



У наказі про облікову політикурозкривають основні елемен­ти облікової політики по запасах (табл. 8.2).

Підприємству доцільно встановити межу суттєвості для опри­буткування запасів на баланс, наприклад, 20 грн. Матеріальні цін­ності за ціною, нижчою 20грн. передають у виробництво підрозділу для використання без оприбуткування на склад. Це зменшує обсяги облікової роботи.

Для обліку запасів необхідно вибрати одиницю обліку. Нею може бути найменування запасів або їх однорідна група (вид). Найчастіше обирають кожне найменування запасів, що викорис­товується у певних технологічних цілях і відрізняється певними технічними характеристиками (маркою, типом, сортом, профілем та розміром). їх вибір залежить від технологічних особливостей процесу виробництва, асортименту запасів, їх ролі у виробничому циклі. Перелік одиниць запасів вказують у номенклатурі запасів.

Таблиця 8.2


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал