Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ситуациялық есептер - 100


 

1. Жү рек соғ уының бұ зылысы мен екі жармалы қ ақ пақ шаның тарылуымен ауыратын 42 жастағ ы науқ аста 6 сағ ат бұ рын ішінде қ атты ауру сезімі болғ ан, екі рет қ ұ сқ ан, іші ө ткен. Қ арағ ан кезде науқ астың жағ дайы орташа. Тілі қ ұ рғ ақ. Ішінің барлық жері жұ мсақ, мезогастрии аймағ ында қ арқ ынды ауру сезімі бар. Іш пердесінің қ абыну белгілері жоқ. Ішектің жиырылуы ә лсіреген. Қ андағ ы лейкоцит қ ұ рамы 19х109/л. Осы ауру белгілері қ андай сырқ атқ а сә йкес келеді?

 

2. Жү рек бұ лшық етінің жедел ө лі еттенуімен ауырып жатқ ан 81 жастағ ы науқ аста 2 сағ аттың кө лемінде бү кіл ішінде аяқ астынан ауру сезімі пайда болғ ан. Қ уыс ағ заның тесілуі мен шажырқ ай қ ан тамырының тромбозы арасындағ ы ауру тү рін анық тау ү шін хирург қ андай іс қ имыл жасауы керек?

 

3. Науқ ас Г. 70 жаста, жедел жә рдеммен жеткізілген. Ішіндегі ауру сезіміне, жү рек айнуына жә не жалпы ә лсіздікке шағ ымданады. Ауру таң ертең кенеттен толғ ақ сияқ ты, кейіннен бір қ алыпты ауру сезімімен басталғ ан, жү регі айнығ ан. Бұ ғ ан дейін ө кпесінің қ абынуы болғ ан. Дене қ ызуы субфебрильді. Жү рек соғ ысы минутына 100, қ ан қ ысымы тө мен. Іші біркелкі керілген, ішінің барлық бө лігі ауырады, ішектің жиырылуы ә лсіреген. Перкуссия кезінді іш қ уысының дыбысы тө менгі бө лігінде тұ йық талғ ан. Лейкоциттері 17, 1х109/л. Іш қ уысының шолу рентгенінде ішінде бірлі жарым дең гейлі сұ йық тық жә не аздап желденген. Қ андай ауру? Қ осымша қ андай зерттеулер жасау керек? Емдеу шарасы.

 

4. Науқ ас З., 50 жаста, хирургия бө лімшесіне бү кіл ішінің ауру сезіміне шағ ымданып тү скен, ауру сезімі бір қ алыпты қ атты, ешқ айда берілмейді. Ауру жалпы ә лсіздікпен басталғ ан. Нә жісі сұ йық. Бұ рын аяқ веналарының қ абынуы болғ ан. Жағ дайы орташа. Терісінің тү сі бозғ ылт. Іші біркелкі керілген, барлық бө лігі ауырады жә не іштің беткі қ абаты қ атың қ ы. Лейкоциты 16, 3х109/л. Рентгенде іш қ уысында сұ йық тық дең гей бар. Сұ рақ: Науқ аста қ андай ауру? Қ осымша қ андай зерттеулер жасау керек? Емдеу шарасы.

 

5. Науқ ас Ж., 74 жаста, хирургия бө лімшесіне бү кіл ішінің қ атты ауру сезіміне, жү рек айнуына, қ ұ суғ а, ішінің ө туіне, ә лсіздікке, дене қ ызуына шағ ымданып тү скен. Жалпы жағ дайы орташа ауыр. Қ арағ анда терісінің тү сі боп-боз. Жү рек соғ уы минутына 80, қ ан қ ысымы 180/100 мм сынап бағ. Тілі дымқ ыл. Іші жұ мсақ, ауырмайды. Бұ рыннан тамырлар атеросклерозымен, ө кпенің созылмалы қ абынуымен ауырады. Сұ рақ: Науқ аста қ андай ауру? Қ андай сатысы? Қ осымша қ андай зерттеулер жасау керек? Емдеу шарасы.

 

6. Науқ ас Н., 76 жаста, шажырқ ай қ ан тамырларының жедел тромбоэмболиясы диагнозымен операцияғ а алынғ ан. Операция кезінде ішек иірімдерінің тү сі сұ рғ ылт, сірлі қ абаты кү ң гірт екені анық талғ ан. Иірімдерінің кейбір бө ліктерінде солғ ын, беткейлік жиырылу қ озғ алыстары байқ алады. Кіші жамбас қ уысында жә не іштің жанама арналарында аздағ ан сарғ ыш кү лгін тү сті сұ йық тық бары анық талғ ан. Сұ рақ: Шажырқ ай қ ан тамырлары тромбоэмболиясының қ андай сатысы? Емдеу шарасы.

 

7. Науқ ас А., 78 жаста, шажырқ ай қ ан тамырларының жедел тромбоэмболиясы диагнозымен операцияғ а алынғ ан. Операция кезінде іш қ уысында біраз қ анды сұ йық тық бары анық талғ ан. Ішектің сыртқ ы қ абатының тү сі қ оң ыр-қ ызыл тү сті, оның қ абаты мен шажырқ айы біршама ісінген, жиырылуы жоқ. Ішектің шажырқ ай жиегінде қ арайып кең ейген вена тамырлары байқ алғ ан. Сұ рақ: Шажырқ ай қ ан тамырлары тромбоэмболиясының қ андай сатысы? Емдеу шарасы.

 

8. Науқ ас И., 74 жаста, хирургия бө лімшесіне бү кіл ішінің қ атты ауру сезіміне, бірнеше рет қ ан аралас ішінің ө туіне, дене қ ызуына шағ ымданып тү скен. Жалпы жағ дайы орташа ауыр. Қ ан қ ысымы 160/90 мм сынап бағ., жү рек соғ уы жиіленген. Лейкоциттері 20х109/л. Жү рек қ ысылуымен біраздан ауырады. Іші біркелкі кебің кі, барлық бө лігі ауырады, кө бінесе іштің сол жақ бө лігі. Ішті басып тексеру кезінде кең ейген ішектері буынтық талғ ан, жұ мсақ, былқ ылдақ, шегі анық емес ісіну тә різді анық талады. Іш пердесінің қ абыну белгілері жоқ. Сұ рақ: Қ андай ауру? Қ андай зерттеулер жасау керек? Емдеу шарасы.

 

9. Науқ ас Д., 69 жаста, хирургия бө лімшесіне бү кіл ішінің қ атты ауру сезіміне, жү рек айнуына, қ ұ суғ а, ішінің ө туіне, ә лсіздікке, дене қ ызуына шағ ымданып тү скен. Ауру сезімі спазмолитик салғ аннан кейін едә уір бә сең деген. Жалпы жағ дайы орташа ауырлық та. Қ арағ ан кезде терісінің тү сі боп-боз. Іші біркелкі керілген, ішінің барлық бө лігі ауырады жә не іштің беткі қ абаты қ атың қ ы. Кө птен бері тамырлар атеросклерозымен, ө кпенің созылмалы қ абынуымен ауырады. Лейкоциттері 18х109/л. Рентгенде іш қ уысында сұ йық тық дең гей бар. Операция алдындағ ы дайындық тан кейін науқ ас ішектің жедел тү йілуі диагнозымен лапаротомияғ а алынды. Іш қ уысында ішектерді бітейтін бұ зылыстар жоқ, кө п мө лшерде қ ан аралас бұ лың ғ ыр сұ йық тық анық талғ ан. Іш пердесінің тү сі сұ рғ ұ лт, кү ң гірт, фибринмен жабылғ ан. Ішек иірімдерінің жиырылуы ә лсіреген, аздап кең ейген, қ оң ыр, қ ара, кейбір жерлері жасыл тү сті, іштерінде сұ йық тық байқ алады. Сұ рақ: Аурудың тү рі қ андай? Бұ зылыстардың сатысы? Хирургиялық емі.

 

10. Оң жақ қ абырғ асының астында кесілген жарасы бар науқ ас ауруханағ а тү сті. Операция кезінде бауырдың алдың ғ ы бетінде орақ тә різді будадан солдау орналасқ ан жара табылғ ан. Жараның шығ у тесігі бауырдың тө менгі бетіндегі бауыр қ ақ пасының алдында орналасқ ан. Бауырдың қ андай сегменті жараланғ ан?

 

11. 25 жасар науқ ас ауыр кү йде жедел кө мекпен жеткізілген. Бірнеше сағ ат бұ рын эпигастрий аймағ ына кү шті соқ қ ы алғ ан. Науқ асқ а перитонеалдық белгілер анық талғ андық тан жедел орталық лапаротомия жасалғ ан. Ұ йқ ы безі зақ ымдануының белгілері анық талғ ан. Ұ йқ ы безін қ алай қ арауғ а болады? Бұ ндай зақ ымдануда тағ ы қ андай анатомиялық ағ залар зақ ымдануы мү мкін?

 

12. Хирургиялық бө лімшеге 18 жасар науқ ас ауыр кү йде жеткізілген. Сана сезімі сақ талғ ан. Сұ растырғ анда қ удалаушылардан қ ашып жү ргенде қ ұ лап, байқ амай, сорайып тұ рғ ан ағ аш тү біріне ішімен ұ рылғ аны анық талғ ан. Қ арағ анда: терісі мен кө зге тү сер шырышты қ абық тары бозарың қ ы, тері салқ ын. Тамыр соғ ысы минутына 120, толуы ә лсіз, ырғ ақ ты, қ ан қ ысымы 70/40 мм сын. бағ., жү рек тондары басың қ ы, ырғ ақ ты. Ішінің алдың ғ ы терісінде, ақ сызық бойымен кіндіктен 2-3 см жоғ ары соқ қ ы тиген жерде қ ызару бар. Ішінің алдың ғ ы беті, ә сіресе жоғ арғ ы бө лімдері, тыныс алуғ а шала қ атысады. Беткей пальпацияда ішінде қ арқ ынды ауыру сезімі, етінің қ атаюы анық талғ ан. Ішастарының тітіркену белгілері оң тай ә лсіз. Қ андай анатомиялық ағ залар зақ ымдануы мү мкін? Кесу жолы мен операция тү рі қ андай?

 

13. Хирургиялық бө лімшеге 20 жасар науқ ас сол жақ парастерналдық сызық бойымен 8 қ абырғ а аралығ ында орналасқ ан сұ ң ғ ы жараланумен жеткізілген. Сұ растырғ анда ашылып тұ рғ ан қ айшығ а байқ амай қ ұ лағ ан. Терісі мен кө зге тү сер шырыш қ абық тары бозарың қ ы. Пульсі минутіне 90 соқ қ ы, ырғ ақ ты. Қ ан қ ысымы 120/70 мм сын. бағ. Жү рек тондары таза, ырғ ақ ты. Дем алуы жең іл. Жарасын тексергенде оның іш қ уысына енетіні анық талғ ан. Қ андай анатомиялық ағ залар зақ ымдануы мү мкін? Кесу жолы мен операция тү рі қ андай?

 

14. Хирургиялық бө лімшеге дзюдолық кү рес залынан жас жігіт жеткізілген. Ол қ арсыласымен ұ стасу кезінде бел аймағ ына ө кшемен соқ қ ы алғ ан. Ө кпек ауырсынуды сезініп, есін жоғ алтқ ан. Науқ астың кү й-жағ дайы ауыр. Контактіге шақ қ а кіреді. Терісі мен кө рінетін шырышты қ абық тары бозарың қ ы. Тыныс алуы ү стіртін. Тамыр соғ ысы минутына 120, ә лсіз, ырғ ақ ты. Қ ан қ ысымы 90/50 мм сын.бағ., жү рек тондары ә лсіз, ырғ ақ ты. Ішіне пальпация жасағ анда эпигастрий аймағ ындағ ы еті кернелген, ө кпек ауырсыну байқ алады. Сол жерде ішастарының тітіркенуі бар. Қ андай анатомиялық ағ залар зақ ымдануы мү мкін? Кесу жолы мен операция тү рі қ андай?

 

15. Хирургиялық бө лімшеге 18 жасар науқ ас биіктігі 10 метрлік трамплиннен қ ұ лағ аннан 1 сағ ат ө ткеннен кейін тү скен. Тү скен кезде науқ ас есінде. Ішінің жалпылай ауыруына шағ ымданады. Тері беттері бозарың қ ы, пульсі минутына 96, қ ан қ ысымы 110/70 мм. сын. бағ. Іші кеппеген, тыныс алуғ а қ атысады, бұ лшық еттері қ атаймағ ан. Щеткин-Блюмберг симптомы шү бә лі. Іштің бос қ уыстарында топастық жоқ. Бауыр топастығ ы сақ талғ ан. Рентгендік зерттеуде іш қ уысында ө згерістер табылмағ ан. Нб -128 г/л, Нт - 37%, лейкоциті -12 мың. Зә рінде еш ө згеріс жоқ. Науқ ас бақ ылауғ а алынғ ан. 1, 5 сағ аттан кейін науқ астың кү й-жағ дайы тез тө мендеген: қ анды қ ұ сық, тынышсыздану пайда болғ ан. Пульсі жиі, минутына 120 соқ қ ы, қ ан қ ысымы 90/60 мм. сын. бағ., терісі бозарың қ ы, салқ ын тер. Науқ астың кү й-жағ дайының нашарлауы немен байланысты? Ә рі қ арай емі қ андай?

 

16. 23 жасар науқ ас хирургиялық бө лімшеге кү й-жағ дайы ауыр, ес-тү ссіз жеткізілген. Жедел кө мек дә рігерінің сө зінен оны машина қ ағ ып кеткені белгілі болғ ан. Қ арағ ан кезде басында, беттерінде сыдыру, оң жақ сирақ сү йектерінің тө менгі бө лігінің жабық сынығ ы анық талғ ан. Ауруханағ а жол-жө некей шокка қ арсы шаралар жасалып, анальгетиктер енгізілген. Хирургияның қ абылдау бө лімінде науқ ас есіне келген, ауызынан алкоголь иісі шығ ады, зақ ымдану жағ дайы есінде жоқ. Қ осымша байқ ауда ішінің алдың ғ ы бетінде сыдыру табылғ ан. Терісі бозарың қ ы, тамыр соғ уы жиі, минутына 100 соқ қ ы, қ ан қ ысымы 90/60 мм. сын. бағ. Іш бетінің қ озғ алысы шектелген, бұ лшық еттері қ атайғ ан, палпацияда жайылмалы қ атты ауырсыну бар, Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Перкуссияда іш қ уысының бос жерлерінде тұ йық дыбыс. Қ ан талдауы - эритроциттері 2 млн., Нб - 68 г/л., гематокриті -30%., лейкоциті -10 мың. Диагнозын қ исындаң ыз. Ә рі қ арай қ андай ә рекет жасау керек?

 

17. 38 жасар науқ ас автокө лік соқ қ анан 50 минут ө ткеннен кейін ауруханағ а тү скен. Оқ иғ а орнында науқ асқ а шапшаң кө мек дә рігері 2, 0 мл промедол жасағ ан, санының жоғ арғ ы бө ліндегі сынық орнына новокаинмен блокада жасағ ан, венасына 500 мл желатинол қ ұ йғ ан, азот тотық ты оттегімен ингаляция жасағ ан. Науқ астың кү й-жағ дайы ауыр, есі шырмалғ ан, тынышсыз, пульсі минутына 84, қ ан қ ысымы 80/40 мм. сын. бағ. Кеудесіне пальпация жасағ анда ауырсынады, оң жақ алдың ғ ы қ олтық асты сызық бойымен сынғ ан 5-6 қ абырғ а тұ сында крепитация бар. Аускультацияда тө менгі бө лімдерде демі ә лсіреген. Ауызынан кү шті алкоголь иісі шығ ады. Іші жұ мсақ, тыныс алуғ а қ атысады. Терең пальпация жасағ анда қ имылдап алаң дайды. Ішек перистальтикасы ә лсіз. Щеткин-Блюмберг симптомы теріс. Қ ан талдауы: эритроциттері - 3 млн., Нб -108 г/л. Нт - 28, лейкоциті -8 мың., зә рінде ө згеріс жоқ. Алдын ала диагнозы қ андай? Науқ асқ а қ андай қ осымша диагностикалық зерттеулер жасау керек? Шұ ғ ыл операция жасау керек пе?

 

18. 65 жастағ ы науқ ас шұ ғ ыл хирургия бө ліміне эпигастри мен оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне жә не лоқ сып, бір рет қ ұ сқ андығ ына шағ ымданып тү скен. Екі кү н бұ рын майлы тамақ тан кейін ауырғ ан. Анамнез жинау барысында Ө ТА, ЖИА жә не семіздіктің ү шінші дә режесімен ауратындығ ы белгілі болды. Жалпы жағ дайы орташа. Тері мен шырышты қ абатында ө згеріс жоқ. Тыныс алуы қ алыпты, ентігу байқ алмайды. Қ Қ - 140/80 мм.с.б. РS -94 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындысы бар. Тері асты май қ абаттарына байланысты іші ү лкен, кеппеген, жұ мсақ. Пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі байқ алуда. Ө т қ алтасы анық талмайды. Ортнер, Кер симптомдары бар. Дене қ ызуы - 37, 6 С. Лейкоцит -10 000. УДЗ қ ортындысы: Ө т қ алтасының кө лемі 9-6-5см. Қ абырғ а қ алың дығ ы 0, 5см. Қ уысында 1-2см тастар. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

19. Науқ ас Д. 72 жаста шұ ғ ыл хирургия бө ліміне ауырғ аннан кейін бес тә уліктен кейін келіп тү скен. Шағ ымы: оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі. Науқ ас ү йінде но- шпа қ абылдағ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38, 6 С. Қ алтырау, жалпы ә лсіздік, мазасыздануы пайда болғ ан. Кө зі сарғ айғ ан. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші жұ мсақ, кебу белгілері жоқ. Пальпация кезінде ауру сезімі оң қ абырғ а астында анық талуда, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы бар. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин Блюмберг симптомы теріс. Қ осалқ ы аурулары ЖИА, қ ант диабеті. Лейкоцит – 12 мың, билирубин-76 ммоль (46/30). УДЗ – ө т қ алтасы 12-7см., қ уысында конкременттер бар, қ абырғ асы 0, 6 см., холедох – 0, 9 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

20. Науқ ас А. 45 жаста, қ абылдау бө ліміне емхана жолдамасымен келген. Ауырғ анына 7 тә лік болғ ан. Ауыр жұ мыс істегеннен кейін оң қ абырғ а астында ауру сезімі пайда болғ ан. Ауру сезімі ұ стама тә різді, но -шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте ауруы басылғ ан, бірақ дене қ ызуы 38, 6 С, қ алтырау, ә лсіздік, мазасыздану пайда болғ ан. Тексеру кезінде жалпы жағ дайы орташа. Терісі жә не шырышты қ абаттарында ө згеріс жоқ. Ішінің кебуі байқ алмайды, тыныс алу кезінде қ озғ алыста, жұ мсақ, тек оң қ абырғ а астында бұ лшық ет қ атайуы анық талуда. Щеткин- Блюмберг симптомы осы аймақ та оң. УДЗ: ө т қ алтасында тас анық талды, қ абырғ асы 0, 6 см. Бауыр астында сұ йық тық бар. Лейкоциттер – 14 мың. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

21. 62 жастағ ы науқ ас ауырғ анан кейін жеті тә уліктен кейін ауыр жағ дайда қ абылдау бө ліміне келіп тү скен. Ауру сезімі оң қ абырғ а астында басталғ ан, но шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38, 6 с, қ алтырау, ә лсіздік, мазасыздану белгілеріне байланысты жағ дайы нашарлағ ан. Кө зінің сарғ аюы анық талуда. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші жұ мсақ, кебу белгілері жоқ. Пальпация кезінде ауру сезімі оң қ абырғ а астында, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы бар. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин Блюмберг симптомы теріс. Қ осалқ ы аурулары: ревматоид артриты, қ ант диабеті. Лейкоцит – 17 мың, билирубин – 86 ммоль (46/30). УДЗ – ө т қ алтасы 16-8 см., қ уысында конкременттер бар, қ абырғ асы 0, 6 см. холедох 1, 0 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

22. 73 жастағ ы науқ ас оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне, лоқ су, бір рет ө т аралас қ ұ сумен шағ ымданып келген. Осы аталғ ан шағ ымдар кешкі астан кейін кенеттен пайда болғ ан. Анамнезінде Ө ТА, қ ан қ ысымы ауруымен, қ ант диабетімен ауратындығ ы анық талды. Жағ дайы қ анағ аттандырарлық. Қ /Қ 140/90 мм.с.б. PS 84 минутына. Тілі ылғ ал, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші кеппеген, жұ мсақ, терең пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Ортнер, Кер симптомы оң. Щеткин - Блюмберг симптомы теріс. Дене қ ызуы 37, 2 гр., лейкоциттері -7 мың, УДЗ: Ө т қ алтасында конкременттер, қ абырғ асы 0, 3 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

23. Науқ ас Р. 64 жаста хирургия қ абылдау бө ліміне ішінің ауруына, қ ұ суына, лоқ суына шағ ымданып келген. Ауру сезімі тө рт тә улік бұ рын кенеттен оң қ абырғ а астында басталғ ан. Науқ ас ө з бетімен емделген, жағ дайы жақ сармағ ан. Дене қ ызуы 38.С, ә лсіздік, мазасыздану белгілері пайда болғ ан. Тү скен кезде жағ дайы ауыр. Тілі қ ұ рғ ақ, іші кебің кі, ауру сезімі барлық аймақ та анық талуда. Щеткин- Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит -9 мың. УДЗ: ө т қ алтасы ү лкейген, қ абырғ асы -0, 7 см., қ уысында кө птеген конкременттер бар, іштің ойпаттарында сұ йық тық анық талуда. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

24. Науқ ас Н., 76 жаста қ абылдау бө ліміне оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне, лоқ су, қ ұ суғ а шағ ымданып тү скен. Ауырғ анына 4 кү н болғ ан. 12 жылдан бері Ө ТА ауырады. Сонымен қ атар қ ан қ ысымы ауруымен тізімде тұ рады. Бұ рын бірнеше рет емделген. Тү скен кезде жағ дайы орташа. Терісі сарғ айғ ан. Қ |Қ 150/90 мм.с.б. пульс – 96 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен жабылғ ан. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Бұ лшық еті қ атайғ ан. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин-Блюмберг симптомы іштің оң жақ жартысында анық талуда. Лейкоцит – 14 мың. Жалпы билирубин – 186 мкмоль (тіке -164 мкмоль, тіке емес -24 мкмоль). УДЗ: ө т қ алтасы ү лкейген, қ абырғ асы 0, 5 см., қ уысында конкременттер кө лемі 0, 5 см ден 2, 0 см., холедох – 1, 5 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

25. Науқ ас В., 74 жаста ауыр жағ дайда қ абылдау бө ліміне жеткізілген. Шағ ымы: оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі, лоқ су, қ ұ су. Ауырғ анына 5 тә улік болғ ан. Науқ ас ө з бетімен емделген, но-шпа қ абылдағ ан, ауру сезімі басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38.С., лоқ сып, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ астың ЖИА мен қ ант диабетімен ауыратындығ ы белгілі болды. Тү скен кезде жағ дайы ө те ауыр. Кө зі сарғ айғ ан. Жиі тыныс алуда, Қ Қ – 100/60 мм.с.б., пульс- 110 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р жабындымен қ апталғ ан. Іші біркелкі кепкен, оң жақ жартысында ауруы басым, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы байқ алуда. Ортнер жә не Кер симптомдары оң. Лейкоцит -10 мың. Жалпы билирубин -38 мкмоль/л. УДЗ ө т қ алтасы ү лкейген, тас кө лемі 2, 5 см. қ абырғ асы 0, 6 см., холедох 0, 7 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

26. Науқ ас Р., 45 жаста шұ ғ ыл тү рде оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне лоқ су, қ ұ суғ а шағ ымданып тү скен. Майлы тамақ тан кейін кенеттен ауру сезімі басталғ ан, лоқ сып, қ ұ сқ ан. Тү скен кезде жағ дайы орташа. Тілі ылғ ал, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші кебің кі, жұ мсақ, Пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Ортнер жә не Кер симптомдары оң. Дене қ ызуы -37, 4.с., лейкоцит -8, 0 мың. УДЗ ө т қ алтасының кө лемі 8-4 см. қ абырғ асы екі кө лең келі. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

27. Науқ ас С. 52 жаста оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне шағ ымданып, хирургия қ абылдау бө ліміне келіп тү сті. Екі кү н бұ рын майлы тамақ тан кейін кенеттен қ атты ауру сезімі пайда болғ ан, кейін лоқ сып, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ астың айтуынша бұ рында осындай ауру сезімі болғ ан, спазмолитик қ абылдағ ан соң басылатын. Тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабынды бар. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация барысында оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Бұ лшық еттің қ атайуы анық талуда жә не Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит – 17 мың, дене қ ызуы 38, 4.с. УДЗ ө т қ алтасы 14, 0-6, 0 см., қ уысында конкремент бар кө лемі 0, 4-2, 4 см. қ абырғ асы 0, 5 см. Холедох-0, 7 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

28. Науқ ас Г. 78 жаста шұ ғ ыл тү рде ө те ауыр жағ дайда келіп тү сті. Шағ ымы: ішінің ауруы, ә лсіздік, мазасызданумен келген. Бір апта бұ рын оң қ абырғ а астында ауру сезімі басталғ ан, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ ас ауыр жағ дайда жеткізілген. Ауырғ анғ а дейін науқ ас жедел бронхитпен амбулаторлы емделген. Соң ғ ы екі тә улікте жағ дайы нашарлағ ан, ентігу, дене қ ызуы 38.с., ә лсіздік, мазасыздану пайда болғ ан. Тілі ылғ ал. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация барысында оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Кер жә не Ортнер симптомы оң. Щеткин-Блюмберг симптомы теріс. Лейкоцит 19, 6 мың, УДЗ: ө т қ алтасы 9-4 см., қ уысында конкременттер. Қ андай аурулармен дифференциалды диагностика жасалуы керек жә не қ осымша зерттеу.

 

29. Науқ ас К. 52 жаста, шұ ғ ыл тү рде оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімімен келіп тү скен. Екі сағ ат бұ рын кенеттен ұ стама тә різді ауру сезімі басталғ ан. Ауру сезімі но шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Тілі ылғ ал, таза. Іші кеппеген, жұ мсақ, ауру сезімі пальпация барысында жоқ. Кер жә не Ортнер симптомдары теріс. Лейкоцит -7 мың. УДЗ ө т қ алтасы - 4 см. қ уысында конкременттер 1, 3 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

30. Аурудың 3 тә улігінде науқ астың жағ дайы: ә лсіреген, адинамикалық, тілі қ ұ рғ ақ, іркілген тағ аммен кө п ретті қ ұ су, іші кепкен. Ішінің оң жағ ында жә не қ асағ а ү сті аймақ та ауырсыну жә не аздағ ан қ атаю, тахикардия бар. Лейкоцитоз 20 000. Жалпы шолу рентгенограммасында – бірең -сараң сұ йық тық дең гейі анақ талады, ә сіресе ішінің оң жақ бө лігінде. Анамнезінде: жас кезінде оң жақ шап жарығ ы бойынша операция жасалғ ан. Диагнозы қ андай? Хирург тактикасы?

31. Науқ ас К. 52 жаста, шұ ғ ыл тү рде оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімімен келіп тү скен. Екі сағ ат бұ рын кенеттен ұ стама тә різді ауру сезімі басталғ ан. Ауру сезімі но-шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Тілі ылғ ал, таза. Іші кеппеген, жұ мсақ, ауру сезімі пальпация барысында жоқ. Кер жә не Ортнер симптомдары теріс. Лейкоцит -7 мың. УДЗ ө т қ алтасы - 4 см, қ уысында конкременттер 1, 3см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

32. Науқ ас Е. 65 жаста, ішінің барлық аймағ ындағ ы ауру сезіміне шағ ымданып келіп тү скен. Науқ аста жалпы ә лсіздік мазасыздану болғ ан. 4 тә улік бұ рын ауырғ ан, оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі пайда болғ ан, кейін лоқ су, бірнеше рет қ ұ су болғ ан. Осындай ауру бұ рында болғ ан, бірақ спазмолитик қ абылдағ ан соң басылғ ан. Жалпы жағ дайы ө те ауыр. Қ Қ -150/90 мм.с.б., пульс -110 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р тү сті жабынды. Іші кепкен, ауру сезімі барлық аймақ та анық талуда, оң жақ қ абырғ а астында пайда болады. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит -21 мың. УДЗ: іш қ уысында сұ йық тық. Ішек ілмегіне жел жиналғ ан. Ө т қ абы кө лемі 9-6 см., қ уысында 2, 0 см дейінгі конкременттер, қ абырғ асы 0, 6 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

33. Науқ ас К. 46 жаста, оң қ абырғ а астындағ ы қ атты ауру сезіміне шағ ымданып, хирургиялық қ абылдау бө ліміне келген. 5 сағ ат бұ рын ұ стама тә різді ауру сезімі оң қ абырғ а астында пайда болғ ан. Осы ауру сезімі оң жақ бел аймағ ына берген. Лоқ су жә не қ ұ су болғ ан. Бұ рын ауырмағ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Терісі жә не шырышты қ абаты ө згермеген. Қ Қ -150/90 мм.с.б., пульс- 98 мин. Тілі ылғ ал, ақ жабындысы бар, іші жұ мсақ, ауру сезімі оң қ абырғ а астында жә не мезогастрий аймағ ында. Кер, Мерфи симптомы оң. Оң жақ та Пастернацкий симптомы анық талуда. Қ андай аурулармен дифференциалды диагностика жасалуы керек жә не қ осымша зерттеу.

 

34. Науқ ас П. 50 жаста, қ абылдау бө ліміне денесінің сарғ аюы мен оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне шағ ымданып келген. 3 тә улік бұ рын кенеттен оң қ абырғ а астында ауру сезімі пайда болғ ан, кейін лоқ су, қ ұ суғ а ұ ласқ ан. Денесі сарғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ – 120/80 мм.с.б., пульс-96 минутына. Тілі ылғ ал, жабынды бар. Іші жұ мсақ, кеппеген, оң қ абырғ а астында бұ лшық еті қ атайғ ан, ауру сезімі бар. Кер, Ортнер симптомдары оң. УДЗ ө т қ алтасы ү лкейген, қ уысында конкременттер бар. Қ абырғ асы 0, 5 см. Лейкоциті – 16 мың. Жалпы билирубин – 86 мкмоль/л.(50/36). Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

35. Науқ ас К. 36 жаста, шұ ғ ыл хирургияғ а эпигастри аймағ ындағ ы ауру сезіміне, бірнеше рет қ ұ сқ андығ ына шағ ымданып келген. 6 сағ ат бұ рын майлы кө п тамақ ішкеннен кейін пайда болғ ан. Ауру сезімі ү демелі болғ ан. Тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -130/80 мм.с.б., пульс – 100 мин. Тілі ылғ ал, ақ жабынды анық талуда. Іші жұ мсақ, кебің кі, пальпация кезінде эпигастри аймағ ында ауру сезімі анық талуда. Бұ лшық еттің қ атайуы бар, Щеткин-Блюмберг симптомы теріс. Керте, Мейо-Робсон симптомы оң. Диагнозы жә не қ осымша зерттеу тә сілдері, емі.

 

36. Науқ ас К. 26 жаста, шұ ғ ыл хирургияғ а ауыр жағ дайда жеткізілген. Шағ ымы: эпигастри аймағ ындағ ы ауру сезімнің беліне берілуі, бірнеше рет қ ұ суы. Науқ астың айтуынша 36 сағ ат бұ рын кө п мө лшерде арақ ішіп, майлы тамақ жеген, кейін жоғ арыдағ ы шағ ымдар пайда болғ ан. Науқ аста қ озу, елеру кө рінісі бар, сұ рақ тарғ а дұ рыс жауап бермеуде. Терісі бозарғ ан, сарғ ыш тү с анық талуда. Қ Қ -80/50 мм.с.б., пульс – 115 мин. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р жабындысы бар. Іші жұ мсақ, кебің кі, пальпация кезінде ауру сезімі, бұ лшық еттің қ атайуы бар, Щеткин-Блюмберг симптомы теріс. Керте, Мейо-Робсон, Воскресенский симптомдары оң. Лейкоциті - 14 мың, зә р диастазасы -1024 бірлік. УДЗ ұ йқ ы без кө лемі ү лкейген, қ ұ рылымы ө згеріске ұ шырағ ан. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

37. Науқ ас К. 56 жаста, шұ ғ ыл хирургия бө ліміне келіп тү скен. Науқ ас эпигастри аймағ ындағ ы ауру сезіміне, лоқ суғ а, бірнеше рет қ ұ сқ андығ ына шағ ымданып тү скен. 12 сағ ат бұ рын арақ ішкен, кейін ішінде кенеттен ауру сезімі басталғ ан. Ауруханағ а тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -120/80 мм.с.б., пульс – 94 мин. Тілі ылғ ал, жабынды бар. Іші жұ мсақ, кеппеген, тексергенде эпигастри жә не оң қ абырғ а астында ауру сезімі бар, бұ лшық еттің қ атайуы анық талуда. Щеткин-Блюмберг симптомы теріс, Керте, Мейо-Робсон симптомдары оң. Лейкоцит-14 мың, зә рдегі диастаза - 256 бірлік. УДЗ іш қ уысында патология жоқ. Қ осымша зерттеу тә сілдері? Қ андай аурумен дифференциалдық диагностика жасалуы керек.

 

38. Науқ ас П. 62 жаста, хирургия бө ліміне іші ауырып, бірнеше рет қ ұ сқ андығ ына шағ ымданып тү скен. Науқ астың айтуынша 6 тә улік бұ рын майлы тамақ тан кейін ішінде ұ стамалы ауру сезімі пайда болғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -140/80 мм.с.б., пульс – 96 мин. Тілі ылғ ал, жабынды бар. Іші кепкен, пальпация кезінде ауру сезімі жоғ арғ ы бө лігінде. Щеткин-Блюмберг симптомы жоқ. Керте, Мейо-Робсон симптомдары оң. Іш ойпаттарындағ ы тұ йық тық анық талмайды. Нә жіс пен желдің шық пағ анына 3-тә улік болғ ан. Зә рі қ алыпты. Дифференциалдық диагнозы жә не қ осымша зерттеу тә сілдері.

 

39. Науқ ас Д. 36 жаста, эпигастри аймағ ында ауру сезіміне, бірнеше рет қ ұ суына шағ ымданып тү скен. Науқ астың айтуынша 36 сағ ат бұ рын ішімдік ішкен, кейін эпигастри аймағ ында белдемелі ауру сезімі пайда болғ ан. Бірнеше рет лоқ сып, жең ілдік ә келмейтін қ ұ сқ болғ ан. Тү скенде жағ дайы орташа. Қ Қ -140/80 мм.с.б., пульс – 106 мин. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ шыл жабынды бар. Іші кепкен, пальпация барысында іштің барлық аймағ ында бұ лшық еті қ атайғ ан, ауру сезімі бар. Іш ойпаттарында тұ йық тық сақ талғ ан. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит -17 мың, зә рдің диастазасы -1024 бірлік. УДЗ – ұ йқ ы безі кө лемі ү лкейген, қ ұ рылымы ө згерген, іш қ уысында сұ йық тық анық талуда. Дене қ ызуы 37, 6.с. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

40. Науқ ас Т. 40 жаста, ауруханағ а ішінің ауруымен дене қ ызуының кө терілуімен келген. Ү ш апта бұ рын жедел панкреатитпен жатып емделіп кеткен. Ү ш кү н бұ рын эпигастри аймағ ында ауру сезімі пайда болғ н, дене қ ызуы 38, 5.с. кө терілген, кешке қ алтырағ ан. Тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -120/80 мм.с.б., пульс – 86 мин. Тілі ылғ ал. Іші кеппеген, ауру сезімі анық талуда, бұ лшық еттің қ атайуы бар. Щеткин-Блюмберг симптомы жоқ, Керте, Воскресенский симптомы оң. Іштің ойпаттарында тұ йық тық анық талмайды. Лейкоцит – 14 мың, диастаза -256 ед. УДЗ ұ йқ ы без қ ұ рылымы ө згерген, ү лкеймеген, сұ йық тық дең гейімен қ уыс анық талуда. Жедел панкреатиттің қ андай сатысы жә не емі.

 

41. Науқ ас К. 34 жаста жедел хирургиялық бө лімшеге белдемелі эпигастрии аймағ ындағ ы ауру сезімі жә не кө п реттік қ ұ су шағ ымдарымен, ауыр жағ дайда келіп тү сті. Екі кү н бұ рын науқ астанғ ан, тағ ам жә не алкоголь қ абылдауымен байланыстырады, ауру сезімі кү шее бастағ ан. Тү скен кездегі жалпы жағ дайы ауыр. Науқ ас қ озу, адекваты емес, сұ рақ тарғ а дұ рыс жауап бермейді. Тері жамылғ ылары бозғ ылт тү стес. АҚ Қ -130/90 мм.с.б.б., пульс – 110 рет мин. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р тү спен қ апталғ ан. Іші шамалы ү лкейген, жұ мсақ, пальпацияда ауру сезімі жә не эпигастрии бұ лшық еттерінің қ атаюы байқ алады. Щеткина-Блюмберг симптомы іштің бү кіл аймағ ында оң жә не Керте, Мейо-Робсона, Воскресенский симптомдары оң. Лейкоциттер - 18 мың, зә р диастазасы -1024 бірлік. УДЗ ұ йқ ы безі ө лшемінің ұ лғ аюы, ұ йқ ы безі қ ұ рылымы ө згеріске ұ шырағ ан. ФГДС: 12 елі ішектің артқ ы қ абырғ асының шырышының домбығ уы, ішек шырышының эрозиясы. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

42. Науқ ас Р., 46 жаста, бұ л науқ асқ а жедел панкреатитке консервативті емнен кейін, операция жасалғ ан. Консервативті ем жү зеге аспағ аннан кейін жә не механикалық сарғ аюдың ө ршуі есебінен лапаротомия жасалды. Операция барысында қ ұ рсақ қ уысында 1, 5 л. геморрагиялық сұ йық тық анық талды. Кіші май қ алтасын ашу барысында геморрагиялық сұ йық тық, ұ йқ ы безінің денесі мен басында қ ан ошақ тары бар. Ө т қ алтасы шамадан тыс ұ лғ айғ ан, керілген, қ уысында конкремент жоқ. Диагнозы жә не емдеу тактикасы

 

43. Науқ ас А. 29 жаста, ауруханада жедел панкреатитпен емделгеніне 3, 5 апта болғ ан. Соң ғ ы ү ш тә улікте эпигастри аймағ ында тү зіліс пайда болғ ан, ауру сезімі ү деген. Дене қ ызуы 38, 8.с., қ алтырау болғ ан. Лейкоцит – 18 мың, ЭТЖ - 46. УДЗ ұ йқ ы безі маң ында сұ йық тық, қ ұ рылымында ө згеріс анық талуда. Жедел панкреатиттің қ андай фазасы жә не емдеу тактикасы.

 

44. Науқ ас Е. 60 жаста, эпигастри аймағ ындағ ы ауру сезіміне жә не бірнеше рет қ ұ суына шағ ымданып тү скен. Ауырғ анына 3 тә улік болғ ан, майлы, ащы тамақ тардан кейін пайда болғ ан. Науқ ас ЖИА, гипертониялық аурумен, созылмалы колитпен ауыратыны белгілі болғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -150/90 мм.с.б., пульс – 98 мин. Тілі ылғ ал, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші кепкен, пальпация кезінде барлық аймағ ында ауру сезімі бар. Щеткин-Блюмберг симптомы теріс, Керте, Мейо-Робсон симптомы оң. Іштің ойпаттарында тұ йық тық анық талмайды. 3-тә уліктен бері нә жісі болмағ ан. Жел шық пағ ан. Зә рі ө згеріссіз, қ алыпты шығ уда. Лейкоцит - 10 мың, Дене қ ызуы бір қ алыпты. Дифференциалдық диагнозы жә не қ осымша зерттеу ә дістері.

 

45. Науқ ас Г. 42 жаста, майлы тамақ тан кейін эпигастри аймағ ында ауру сезімі басталып, беліне берген, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Ауырғ анына 2-тә улік болғ ан. Науқ астың жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ – 130/80 мм.с.б., пульсі - 86 мин. Тілі ылғ ал. Іші қ алыпты, жұ мсақ, пальпация кезінде ауру сезімі эпигастри мен оң қ абырғ а астында анық талуда. Перитонит белгілері жоқ. Сол жағ ында Пастернацкий симптомы оң. Зә р шығ аруы жиілеген. Ү лкен дә реті дұ рыс. Қ ызуы 37, 6.с., лейкоцит – 10 мың. Зә р анализы: белок - 0, 33, лейкоциттер жә не цилиндрлер кө п мө лшерде, зә рдегі диастаза -512 бірлік. Керекті қ осымша зерттеулер. Дифференциалдық диагностикасы.

 

46. Науқ ас У. 42 жаста, ү ш кү н бұ рын кө п мө лшерде майлы тамақ ішкеннен кейін эпигастри аймағ ы қ атты аурғ ан. Ауру белгісі беліне берілген. Бірнеше рет қ ұ сқ ан. Жағ дайының нашарлауына байланысты ауруханағ а келген. Тү скендегі жағ дайы орташа. Қ Қ -140/90 мм.с.б., пульс – 106 мин. Тілі қ ұ рғ ақ, жабынды бар. Іші кепкен, пальпация кезінде іштің жоғ арғ ы бө лігінде ауру сезімі бар, бұ лшық етінің қ атайуы анық талуда. Щеткин-Блюмберг симптомы жоқ, Керте, Мейо-Робсон, Воскресенский симптомдары оң. Іштің ойпаттарындағ ы тұ йық тық анық талмайды. 3 тә уліктен бері нә жісі болмағ ан. Жел шық пағ ан. Зә рі қ алыпты. Лейкоциты – 14 мың, диастазасы -512 бірлік. Диагнозы жә не қ осымша зерттеу ә дістері.

 

47. Науқ ас Д. 36 жаста, шұ ғ ыл тү рде хирургия бө ліміне келіп тү скен. Тү скендегі шағ ымы: ішінің ауруы, бірнеше рет қ ұ суы. 36 сағ ат бұ рын кенеттен басталғ ан. Науқ астың айтуынша ішімдік ішкен. Ауру сезімі беліне берген. Жағ дай орташа. Қ Қ -140/80 мм.с.б., пульс – 106 мин. Тілі қ ұ рғ ақ. Іші кепкен, пальпация кезінде ауру сезімі эпигастри аймағ ында, бұ лшық еті қ атайғ ан. Іштің ойпаттарында тұ йық тық анық талуда. Щеткин-Блюмберг симптомы барлық аймақ та анық талуда. Лейкоциттері -17 мың, диастазасы - 1024 бірлік. УДЗ – ұ йқ ы безі кө лемі ұ лғ айғ ан, қ ұ рылымында ө згеріс анық талуда. Іш қ уысында сұ йық тық. Дене қ ызуы 37, 6.с. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

48. Науқ ас К. 70 жаста, ауруханада жедел панкреатиттің орташа дә режесімен емделіп шық қ ан. Ү ш аптадан кейін эпигастри аймағ ында ауру сезімі жә не дене қ ызуы 38, 6. С. пайда болғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -150/90 мм.с.б., пульсі - 96 мин. Тілі ылғ ал. Іші жұ мсақ, ауру эпигастрида, осы аймақ та кө лемі 5-6-4 см тү зіліс анық талуда. Тітіркену белгілері жоқ. Қ осымша зерттеу тә сілдері. Диагнозы жә не емі.

 

49. Науқ ас Т. 40 жаста, ауруханағ а ішінің ауруымен дене қ ызуының кө терілуімен келген. Ү ш апта бұ рын жедел панкреатитпен жатып емделіп кеткен. Ү ш кү н бұ рын эпигастри аймағ ында ауру сезімі пайда болғ н, дене қ ызуы 38, 5.с. кө терілген, кешке қ алтырағ ан. Тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Қ Қ -120/80 мм.с.б., пульс – 86 мин. Тілі ылғ ал. Іші кеппеген, ауру сезімі анық талуда, бұ лшық еттің қ атайуы бар. Щеткин-Блюмберг симптомы жоқ, Керте, Воскресенский симптомы оң. Іштің ойпаттарында тұ йық тық анық талмайды. Лейкоцит – 14 мың, диастаза - 256 ед. УДЗ ұ йқ ы без қ ұ рылымы ө згерген, ү лкеймеген, сұ йық тық дең гейімен қ уыс анық талуда. Жедел панкреатиттің қ андай сатысы жә не емі.

 

50. 65 жастағ ы науқ ас шұ ғ ыл хирургия бө ліміне эпигастри мен оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне жә не лоқ сып, бір рет қ ұ сқ андығ ына шағ ымданып тү скен. Екі кү н бұ рын майлы тамақ тан кейін ауырғ ан. Анамнез жинау барысында Ө ТА, ЖИА жә не семіздіктің ү шінші дә режесімен ауратындығ ы белгілі болды. Жалпы жағ дайы орташа. Тері мен шырышты қ абатында ө згеріс жоқ. Тыныс алуы қ алыпты, ентігу байқ алмайды. Қ Қ - 140/80 мм.с.б. РS - 94 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындысы бар. Тері асты май қ абаттарына байланысты іші ү лкен, кеппеген, жұ мсақ. Пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі байқ алуда. Ө т қ алтасы анық талмайды. Ортнер, Кер симптомдары бар. Дене қ ызуы - 37, 6 С. Лейкоциті - 10 000. УДЗ қ ортындысы: Ө т қ алтасының кө лемі 9-6-5 см. Қ абырғ а қ алың дығ ы 0, 5 см. Қ уысында 1-2 см тастар. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

51. Науқ ас Д. 72 жаста шұ ғ ыл хирургия бө ліміне ауырғ аннан кейін бес тә уліктен кейін келіп тү скен. Шағ ымы: оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі. Науқ ас ү йінде но-шпа қ абылдағ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38, 6 С. Қ алтырау, жалпы ә лсіздік, мазасыздануы пайда болғ ан. Кө зі сарғ айғ ан. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші жұ мсақ, кебу белгілері жоқ. Пальпация кезінде ауру сезімі оң қ абырғ а астында анық талуда, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы бар. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин Блюмберг симптомы теріс. Қ осалқ ы аурулары: ЖИА, қ ант диабеті. Лейкоциті – 12 мың, билирубин-76 ммоль (46/30). УДЗ – ө т қ алтасы 12-7 см., қ уысында конкременттер бар, қ абырғ асы 0, 6 см, холедох – 0, 9 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

52. Науқ ас А. 45 жаста, қ абылдау бө ліміне емхана жолдамасымен келген. Ауырғ анына 7 тә лік болғ ан.Ауыр жұ мыс істегеннен кейін оң қ абырғ а астында ауру сезімі пайда болғ ан. Ауру сезімі ұ стама тә різді, но-шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте ауруы басылғ ан, бірақ дене қ ызуы 38, 6 С, қ алтырау, ә лсіздік, мазасыздану пайда болғ ан. Тексеру кезінде жалпы жағ дайы орташа. Терісі жә не шырышты қ абаттарында ө згеріс жоқ. Ішінің кебуі байқ алмайды, тыныс алу кезінде қ озғ алыста, жұ мсақ, тек оң қ абырғ а астында бұ лшық ет қ атайуы анық талуда. Щеткин- Блюмберг симптомы осы аймақ та оң. УДЗ: ө т қ алтасында тас анық талды, қ абырғ асы 0, 6 см. Бауыр астында сұ йық тық бар. Лейкоциттері – 14 мың. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

53. 62 жастағ ы науқ ас ауырғ анан кейін жеті тә уліктен кейін ауыр жағ дайда қ абылдау бө ліміне келіп тү скен. Ауру сезімі оң қ абырғ а астында басталғ ан, но-шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38, 6 с, қ алтырау, ә лсіздік, мазасыздану белгілеріне байланысты жағ дайы нашарлағ ан. Кө зінің сарғ аюы анық талуда. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші жұ мсақ, кебу белгілері жоқ. Пальпация кезінде ауру сезімі оң қ абырғ а астында, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы бар. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин Блюмберг симптомы теріс. Қ осалқ ы аурулары: ревматоид артриты, қ ант диабеті. Лейкоциті – 17 мың, билирубин – 86 ммоль (46/30). УДЗ – ө т қ алтасы 16-8 см., қ уысында конкременттер бар, қ абырғ асы 0, 6 см, холедох 1, 0 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

54. 73 жастағ ы науқ ас оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне, лоқ су, бір рет ө т аралас қ ұ сумен шағ ымданып келген. Осы аталғ ан шағ ымдар кешкі астан кейін кенеттен пайда болғ ан. Анамнезінде Ө ТА, қ ан қ ысымы ауруымен, қ ант диабетімен ауратындығ ы анық талды. Жағ дайы қ анағ аттандырарлық. Қ /Қ 140/90 мм.с.б. PS 84 минутына. Тілі ылғ ал, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші кеппеген, жұ мсақ, терең пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Ортнер, Кер симптомы оң. Щеткин - Блюмберг симптомы теріс. Дене қ ызуы 37, с, лейкоциті -7 мың, УДЗ: Ө т қ алтасында конкременттер, қ абырғ асы 0, 3 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

55. Науқ ас Р. 64 жаста хирургия қ абылдау бө ліміне ішінің ауруына, қ ұ суына, лоқ суына шағ ымданып келген. Ауру сезімі тө рт тә улік бұ рын кенеттен оң қ абырғ а астында басталғ ан. Науқ ас ө з бетімен емделген, жағ дайы жақ сармағ ан. Дене қ ызуы 38.С, ә лсіздік, мазасыздану белгілері пайда болғ ан. Тү скен кезде жағ дайы ауыр. Тілі қ ұ рғ ақ, іші кебің кі, ауру сезімі барлық аймақ та анық талуда. Щеткин- Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит -9 мың. УДЗ: ө т қ алтасы ү лкейген, қ абырғ асы -0, 7 см., қ уысында кө птеген конкременттер бар, іштің ойпаттарында сұ йық тық анық талуда. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

56. Науқ ас Н., 76 жаста қ абылдау бө ліміне оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне, лоқ су, қ ұ суғ а шағ ымданып тү скен. Ауырғ анына 4 кү н болғ ан. 12 жылдан бері Ө ТА ауырады. Сонымен қ атар қ ан қ ысымы ауруымен тізімде тұ рады. Бұ рын бірнеше рет емделген. Тү скен кезде жағ дайы орташа. Терісі сарғ айғ ан. Қ /Қ 150/90 мм.с.б. пульс – 96 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабындымен жабылғ ан. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Бұ лшық еті қ атайғ ан. Ортнер, Кер симптомдары оң. Щеткин-Блюмберг симптомы іштің оң жақ жартысында анық талуда. Лейкоцит – 14 мың. Жалпы билирубин – 186 мкмоль (тіке -164 мкмоль, тіке емес – 24 мкмоль). УДЗ: ө т қ алтасы ү лкейген, қ абырғ асы 0, 5см., қ уысында конкременттер кө лемі 0, 5 см ден 2, 0 см., холедох – 1, 5 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

57. Науқ ас В., 74 жаста ауыр жағ дайда қ абылдау бө ліміне жеткізілген. Шағ ымы: оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі, лоқ су, қ ұ су. Ауырғ анына 5 тә улік болғ ан. Науқ ас ө з бетімен емделген, но-шпа қ абылдағ ан, ауру сезімі басылғ ан. Соң ғ ы екі тә улікте дене қ ызуы 38.С, лоқ сып, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ астың ЖИА мен қ ант диабетімен ауыратындығ ы белгілі болды. Тү скен кезде жағ дайы ө те ауыр. Кө зі сарғ айғ ан. Жиі тыныс алуда, Қ Қ – 100/60 мм.с.б., пульс- 110 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р жабындымен қ апталғ ан. Іші біркелкі кепкен, оң жақ жартысында ауруы басым, осы аймақ та бұ лшық еттің қ атайуы байқ алуда. Ортнер жә не Кер симптомдары оң. Лейкоцит -10 мың. Жалпы билирубин – 38 мкмоль/л. УДЗ ө т қ алтасы ү лкейген, тас кө лемі 2, 5 см, қ абырғ асы 0, 6 см, холоедох 0, 7 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

58. Науқ ас Р.45 жаста шұ ғ ыл тү рде оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне лоқ су, қ ұ суғ а шағ ымданып тү скен. Майлы тамақ тан кейін кенеттен ауру сезімі басталғ ан, лоқ сып, қ ұ сқ ан. Тү скен кезде жағ дайы орташа. Тілі ылғ ал, ақ жабындымен қ апталғ ан. Іші кебің кі, жұ мсақ. Пальпация кезінде оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Ортнер жә не Кер симптомдары оң. Дене қ ызуы - 37, 4.с., лейкоциті - 8, 0 мың. УДЗ ө т қ алтасының кө лемі 8-4 см, қ абырғ асы екі кө лең келі. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

59. Науқ ас С. 52 жаста оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезіміне шағ ымданып, хирургия қ абылдау бө ліміне келіп тү сті. Екі кү н бұ рын майлы тамақ тан кейін кенеттен қ атты ауру сезімі пайда болғ ан, кейін лоқ сып, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ астың айтуынша бұ рында осындай ауру сезімі болғ ан, спазмолитик қ абылдағ ан соң басылатын. Тү скен кезде жалпы жағ дайы орташа. Тілі қ ұ рғ ақ, ақ жабынды бар. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация барысында оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Бұ лшық еттің қ атайуы анық талуда жә не Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит – 17 мың, дене қ ызуы 38, 4.с. УДЗ ө т қ алтасы 14, 0-6, 0 см., қ уысында конкремент бар кө лемі 0, 4-2, 4 см. қ абырғ асы 0, 5 см. Холедох - 0, 7 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

60. Науқ ас Г. 78 жаста шұ ғ ыл тү рде ө те ауыр жағ дайда келіп тү сті. Шағ ымы: ішінің ауруы, ә лсіздік, мазасызданумен келген. Бір апта бұ рын оң қ абырғ а астында ауру сезімі басталғ ан, бірнеше рет қ ұ сқ ан. Науқ ас ауыр жағ дайда жеткізілген. Ауырғ анғ а дейін науқ ас жедел бронхитпен амбулаторлы емделген. Соң ғ ы екі тә улікте жағ дайы нашарлағ ан, ентігу, дене қ ызуы 38.с., ә лсіздік, мазасыздану пайда болғ ан. Тілі ылғ ал. Іші кеппеген, жұ мсақ, пальпация барысында оң қ абырғ а астында ауру сезімі анық талуда. Кер жә не Ортнер симптомы оң. Щеткин-Блюмберг симптомы теріс. Лейкоцит 19, 6 мың, УДЗ: ө т қ алтасы 9-4 см., қ уысында конкременттер. Қ андай аурулармен дифференциалды диагностика жасалуы керек жә не қ осымша зерттеу.

 

61. Науқ ас К. 52 жаста, шұ ғ ыл тү рде оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімімен келіп тү скен. Екі сағ ат бұ рын кенеттен ұ стама тә різді ауру сезімі басталғ ан. Ауру сезімі но-шпа қ абылдағ ан соң басылғ ан. Жалпы жағ дайы орташа. Тілі ылғ ал, таза. Іші кеппеген, жұ мсақ, ауру сезімі пальпация барысында жоқ. Кер жә не Ортнер симптомдары теріс. Лейкоцит -7 мың. УДЗ ө т қ алтасы - 4 см. қ уысында конкременттер 1, 3 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

62. Науқ ас Е. 65 жаста, ішінің барлық аймағ ындағ ы ауру сезіміне шағ ымданып келіп тү скен. Науқ аста жалпы ә лсіздік мазасыздану болғ ан. 4 тә улік бұ рын ауырғ ан, оң қ абырғ а астындағ ы ауру сезімі пайда болғ ан, кейін лоқ су, бірнеше рет қ ұ су болғ ан. Осындай ауру бұ рында болғ ан, бірақ спазмолитик қ абылдағ ан соң басылғ ан. Жалпы жағ дайы ө те ауыр. Қ Қ -150/90 мм.с.б., пульс -110 минутына. Тілі қ ұ рғ ақ, сұ р тү сті жабынды. Іші кепкен, ауру сезімі барлық аймақ та анық талуда, оң жақ қ абырғ а астында пайда болады. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоцит -21 мың. УДЗ: іш қ уысында сұ йық тық. Ішек ілмегіне жел жиналғ ан. Ө т қ абы кө лемі 9-6 см., қ уысында 2, 0 см дейінгі конкременттер, қ абырғ асы 0, 6 см. Диагнозы жә не емдеу тактикасы.

 

63. Науқ ас К. 40 жаста клиникағ а мынандай шағ ымдармен келді: оң жақ мық ын аймағ ының ауру сезімі, қ ұ су, лоқ су. 10 сағ ат бұ рын ауру сезімі эпигастрий аймағ ында басталғ ан, лоқ су болды. Но-шпа таблеткасын ішкенен кейін ауру сезімі басылды. Содан кейін ауру сезімі оң жақ мық ын аймағ ына тү сті. Науқ астың айтуы бойынша алдында ауру сезімі асқ азанда болатын бірақ ношпа таблеткасынан кейін басылатын. Анамнезінде 10 жыл бойы асқ азан жә не он екі елі ішек ойық жарасымен ауырады. Бірнеше рет амбулаториялық жә не стационарлық ем қ абылдағ ан. Объективті: жалпы жағ дайы орташа ауырлық та. АҚ Қ 120\80 мм. рт. ст. пульс - 88. Тері жабындылары бозғ ылт тү сті, таза. Іші ү рленбеген, жұ мсақ эпигастрий аймағ ында, оң жақ мық ын аймағ ында ауру сезімді. Оң жақ мық ын жә не шап аймағ ында іш бұ лшық еттерінің қ атаюы жә не Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Лейкоциттері - 10 мың. ЖҚ А қ алыпты. Гинеколог тексерген: гинекологиялық аурулар жоқ. Сіздің диагнозың ыз жә не емдеу тактикаң ыз.

 

64. Науқ ас С. 32 жаста клиникағ а ауыр жағ дайда мынандай шағ ымдармен тү сті: іштің бү кіл аймағ ындағ ы ауру сезіміне, кө п рет қ ұ сумен. Ауру жедел басталды. 3 кү н бұ рын ауру сезімі оң жақ мық ын аймағ ында пайда болды. Медициналық кө мекке бармай ү йінде анальгин қ абылдағ ан. Жалпы жағ дай ауыр. АҚ Қ 100\60 мм рт ст пульс - 140 рет 1 мин. Тілі қ ұ рғ ақ, қ оң ыр жабындымен жабылғ ан. Іші ү рленген, тыныс алу актісіне қ атыспайды. Пальпаторлы іштің бү кіл аймағ ында ауру сезімді. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Ү лкен дә рет 3 кү н бойы жоқ. Дене температурасы - 38, 4о. Лейкоциттері -15 мың. Сіздің диагнозың ыз жә не емдеу тактикаң ыз?

 

65. Науқ ас С. 32 жаста клиникағ а ауыр жағ дайда мынандай шағ ымдармен тү сті: іштің бү кіл аймағ ындағ ы ауру сезіміне, кө п рет қ ұ сумен. Ауру жедел басталды 3 кү н бұ рын ауру сезімі оң жақ мық ын аймағ ында пайда болды. Медициналық кө мекке бармай ү йінде анальгин қ абылдағ ан. Жалпы жағ дай ауыр. АҚ Қ 100\60 мм рт ст пульс - 140 рет 1 мин. Тілі қ ұ рғ ақ, қ оң ыр жабындымен жабылғ ан. Іші ү рленген, тыныс алу актісіне қ атыспайды. Пальпаторлы іштің бү кіл аймағ ында ауру сезімді. Щеткин-Блюмберг симптомы оң. Ү лкен дә рет 3 кү н бойы жоқ. Дене температурасы - 38, 4о. Лейкоциттері -15 мың. Сіздің диагнозың ыз жә не емдеу тактикаң ыз?

 

66. Науқ ас В. 22 жаста мынандай шағ ымдармен тү сті: іштің букіл аймағ ындағ ы ауру сезіміне. Ауру сезімі 22 сағ ат б


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.