Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Державознавства, наука й навчальна дисципліна
Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

Імені Ярослава Мудрого

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО

І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В УКРАЇНІ

 

За редакцією кандидата юридичних наук,

Доцента С. Г. Серьогіної

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Як підручник для студентів

Юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

 

ББК 67.9 (4 УКР)

Д 36

Гриф “Затверджено Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів вищих навчальних закладів” надано 11.04.2005 р.

Підручник підготовлений викладачами кафедри державного будівництва

і місцевого самоврядування Національної юридичної академії України

імені Ярослава Мудрого

Рецензенти

Ю. М. Тодика, академік Академії правових наук України,

доктор юридичних наук, професор

О. Н. Ярмиш, член-кореспондент Академії правових наук

України, доктор юридичних наук, професор

Ю. П. Битяк, член-кореспондент Академії правових наук

України, кандидат юридичних наук, професор

Авторський колектив

І. І. Бодрова, канд. юрид. наук — гл. 9, 13 (§ 2), 14 (§ 7)

С. В. Болдирєв, канд. юрид. наук — гл. 13 (§ 1, 3–6)

В. О. Величко, канд. юрид. наук — гл. 10

А. І. Кулакова, канд. юрид. наук, доцент — гл. 2 (§ 7), 5 (§ 1,

6–7)

П. М. Любченко, канд. юрид. наук, доцент — гл. 8, 11, 12,

14 (§ 2, 4–6)

С. Г. Серьогіна, канд. юрид. наук, доцент — вступ, гл. 1, 2

(§1–6), 3, 7, 14 (§1,3), 15

К. Є. Соляннік, канд. юрид. наук — гл. 5 (§ 2–5), 16

Т. В. Стешенко, канд. юрид. наук — гл. 6 (§ 1), 17

Л. В. Челомбітько — гл. 4, 6 (§ 2–5)

Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні:Підручник для

студентів вищих навчальних закладів / За ред. С. Г. Серьогіної. — Х.: Право, 2005. — 256 с.

ISBN 966-8467-28-0

У підручнику системно викладені всі теми за вузівською програмою навчаль-

ного курсу «Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні». Розгляда-

ються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія

становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності

глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади Автономної Ре-

спубліки Крим та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі.

Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції,

компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними

органами та об’єднаннями громадян. 

Для студентів, слухачів, аспірантів і викладачів юридичних вищих навчальних

закладів і факультетів, науково-педагогічних працівників, державних і муніципаль-

них службовців.

ББК 67.9 (4 УКР)

© І. І. Бодрова, С. В. Болдирєв,

В. О. Величко та ін., 2005

© «Право», 2005 ISBN 966-8467-28-0

Д 36

ЗМІСТ

Вступ ........................................................................................................ 3

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Глава 1. Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія

державознавства, наука й навчальна дисципліна

§ 1. Поняття державного будівництва і місцевого

самоврядування ................................................................... 5

§ 2. Основні напрямки здійснення державного будівництва

і місцевого самоврядування в Україні ................................. 8

§ 3. Поняття, предмет і система науки державного

будівництва і місцевого самоврядування ......................... 10

§ 4. Історичний розвиток науки державного будівництва

і місцевого самоврядування .............................................. 18

§ 5. Методологічні основи та джерела науки державного

будівництва і місцевого самоврядування ......................... 25

§ 6. Поняття, система навчальної дисципліни

«Державне будівництво і місцеве самоврядування

в Україні» та її значення для підготовки юристів ............. 31


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал