Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Интернет чист.

Дар кори ёарр.заамон мо калимаи Internet –ро мешунавем ва мехоёем бо вай кор кунем? Интернет ин шабакаи махсуси \усту\.: нигоёдоры ва интицоли иттиллоот мебошад?

Бо забони англисы калимаи Net шабака мебошад?

Internet – ин тасвири иттилоотии ёаьти мо мебошад: ки ба он% илм ва санъат: то\иры ва сиьсат: хониш ва кор: истироёат ва фарощат: вох.ры бо одамони а\оиб: хизматрасоны? /аёон дар назди Шумо пайдо мегардад ва аз он истифода мебошад?

Инчунин Шумо метавонед: ки аз почтаи электроны (E-mail) истифода баред: яъне дар муддати чанд сония ь дацица бо шахси дигаре гуфтугузори хатты намоед? Ин дар компютери Шумо инъикос меьбад? Ёамин тавр: почтаи электроны ин имконияти аввалини Internet мебошад? (Расм? Равзанаи Outlook Express-ро кушодан лозим аст)

Бо ьрии Internet цувваи худро сан\идан мумкин аст: яъне бозии дустдоштаатонро бо ёарифони худ бозы кардан мумкин аст? Масалан% hltp%/www.games./- Microsoft Internet?

Т.ри Интернет чунин корёоро таъмин менамояд% гур.ёи итилоот: почтаи электроны: World Wide Web^ р.йхати мукотибаёо: Интицоли файлёо: \усту\.и иттилоот: телефони компютеры ва щайраёо?

Таърихи тарацциьти воситаёои алоца чунин аст%

Соли 1837 Сэмнюл Ф? Б? Морзе (ШМА) телеграфро ихтироъ намуд? Маълумоти аввалин ба масофаи 40 мил(1мил=18522м мисол% 40*18522г=74080м) аз Балтимор то Вашингтон интицол шуд? Соли 1876 телефон ихтироъ шуд: ки овозаш гум шуда буд? Соли 1895 А? С? Попов (Петербург) радиоро ихтироъ кард? Параллел бо вай Гулелъмо Маркони радиоприемникро ихтироъ намуд ва барои соли 1879 потент гирифт? Радио ниёоят тарацции босуръат намуд? Соли 1907 Б? В? Розинг (Петербург) методи «интицоли тасвирёои электрикы»-ро ва соли 1912 элементёои асосии найчаёои сиьё-сафеди телевизорро пешниёод кард?

Олимони зиьди Германия: Англия ва ИМА соли 1937 ба намоишгоёи телевизионы сарукор гирифтанд? Фацат соли 1937 аввалин намоиши телевизионы бо пахши телевизионы дар бораи ба шоёигары гузоштани Георг VI баргузор гардид?

Солёои 80-уми асри XX шабакаи шабакаёо ба ву\уд омад ва имр.з Интернет бо воситаи алоцаи беётарини тамоми курраи замин ба ёисоб меравад? Интеренет ин шабакаи шабакаёои \аёоны мебошад: ки бо якдигар аз р.и санадёои цабулшуда алоца мекунанд? Интернет то ёозир зиьда аз 40 миллион компютерёо ва зиьда аз 100 миллион истифодакунанадагонро дар бар мегирад?

 

БА ВУ/УДОИИ ИДЕЯИ ИНТЕРНЕТ

Ёангоми кор бо компютер истифодакунандаи он файли дилхоёе: ки дар он мав\уд аст: дастрас шуда метавонад? Инчунин метавонад: ки онро бо ороиши худ тасвир намояд? Вале барои он: ки нати\аи меёнати худро ба дигарон нишон диёем: онро дар цощаз ь дискет сабт карданамон лозим аст? Чунин усули корро кори худмухтор меноманд?

Баъди он ки шабакаи компютеры (networks) ба ву\уд омад: шахси истифодакунанадаи КФ ёам меёнати худро ба дигарон паён карда: аз дигарон низ истифода бурда метавонад? Шабакаи компютеры ин пайвасти якчанд компютерёо мебошад? Онёо метавонанд бо ьрии сим пайваст бошанд ва инчунин метвонанд бо ьрии мав\ёои радиогы ба шуъоёои инфрасурх пайваст шаванд?

Ёамин тавр: якчанд намудёои шабакаёо \ой доранд%

· Шабакаи локалии ёисобкуны (LAN) – ин система якчанд компютерёои як бино ь якчанд биноёоро пайваст мекунад?

· Шабакаи минтацавии ёисобкуны (WAN) – якчанд шабакаёои локалиро пайваст мекунад? Агар мавцеи минтаца бузург бошад: онро шабакаи глобалы низ меноманд?

· ИНТЕРНЕТ – ин шабакаи бузург буда: шабакаи шабакаёоро ташкил мекунад?

Ин маънои онро дарад: ки Интернет алоцаи даёёоёазор шабакаи компютеры (хусусы: ти\ораты: академикы ва ёукуматы)-ро зиьда аз сад мамлакати \аёонро таъмин месозад?

Вацте ки мо ба \аёони Интернет ворид мешавем: иттилооты миллионёо компютерёоро соёиб мегардем? Барои ба ву\удоии шабака ёиссаи ширкати Rand Corporation ва якчанд мактабёои олии ИМА хеле зиьд аст?

Шабакаи аввалин: ки номи ARPANET-ро дошт: чор суперкомпютерро пайваст мекард: ки дар мавзеи ИМА \ойгиранд?

Суперкомпютер – ин компютери имконияти калони ёисобкунидошта мебошад? Суперкомпютери машёур ин CRAY (ИМА) мебошад? Истифодабарии чунин мошинёо имконият медиёад: ки ёисобкуниёои мураккабро барои пешг.ии боду ёаво: ёисоби характеристикаи яроци ядроы ва щайра и\ро кунем? Нархи чунин суперкомпютерёо аз 60 млн? доллар кам нест? Экспорти чунин компютерёо ба мамлакатёои 3-юм аз ИМА манъ аст? Чунин суперкомпютерёо дар ИМА зиьданд?

 

ЁУЦУЦИ ИСТИФОДАБАРИИ INTERNET

Шабака аввалан дар асоси асъори ёукумати ИМА буньд шуд ва баъди тарацциьти вай ёамаи ёуцуцёои он ба ширкатёои алоёида дода шудаанд?

Солёои 80-уми асри ХХ шабакаи баландсуръати NSFNET дар ИМА буньд ьфт?

Фонди илмии миллы ёар сол 24 млн? долларро барои ёимояи NSFNET \.р месозад?

Ёамин тавр: бозори калони \аёоны пайдо гашт: ки хизмат ва моли худро барои харидоры пешниёод мекунанд?

 

МАЪЛУМОТИ УМУМЫ ДАР БОРАИ ИНТЕРНЕТ

Компютерёое ёастанд: ки доимо ба Интернет пайвастанд ва имконияти дастрасии дигар компютерёоро ба вай таъмин месозанд? Чунин компютерёоро марказы (host) меноманд?

Инчунин Шлюз (gateway)- компютери марказы ву\уд дорад: ки дастрасии як компютери системаёо бо дигараш таъмин месозад?

Почтаи электроны (e-mail)- ин яке аз сервисёои паёншудаи Интернет мебошад? Вай яке аз мукотибаёои арзони почтагы ба ёисоб меравад?

Суръати интицоли мактуб аз р.и шабака ниёоят баланд аст? Матн дар чанд сонияёо: матн бо рам (ram) дар чанд дацица интицол мешавад?

Иттилооти шабакавы ь телеконференсия ин мукотиба ба якчанд истифодакунандагони Интернет мебошад?

Р.йхати мукотибаёо барои якчанд мукотибакунандагон истифода мешавад?

Интицоли файлёоро бо ьрии сервиси FTP и\ро мегардад: ки вай ёу\\атёо: расмёо ва дигар таъминотёои барномавиро дар бар мегирад?

Т.ри \аёоны (WWW- World Wide Web) яке аз сервисёои машёури Интернет мебошад (расм)?

Ёангоми буньди ёу\\атёои WWW забони махсуси HTML (hypertext Markup Language – забони тацсимоти гиперматн)-ро истифода мебаранд?

Инчунин: дар WWW ду истилоёи дигарро низ истифода мебаранд% URL ва HTTP?

Бо Интернет зиьда аз 500 млн истифодабарандагон пайваст мебошанд?

СОХТИ СУРОЩАИ ИНТЕРНЕТ

Ёар як компютери марказы истифодакунандаи Интернет сурощаи нодири худро дорад?

Компютерёо сурощаи рацамиро низ доранд: ки чунни навишта мешавад% 114.203.15.16. ь ин ки инхел нависонданёам мумкин аст? ping 192.168.123.100-t ва бо дигар усулёоям чунин корёоро и\ро кардан мумкин аст?

Чунин навишт мураккаб аст ва истифодакунанда кам дар ьд мегирад? Аз ин р. системае буньд шуд: ки ба компютерёо сурощаи фарды ва сурощаи рацами сады бо ном медиёад?

Ин системаро DNS (Dowain Name Service – системаи номёои мавцеы): ки барои паёни маълумотёои матны истифода мешавад?

Сурощаи фарды чунин аст%

Истифодакунанда @ зердомен? домен

Истифодакунанда (пользователь) – ин номи шахсе: ки ин сурощаро истифода мекунад (масалан: Гадоев Сайвалы)?

Рамзи @ номи истифодакунандаро аз сурощаи компютери шабакавы \удо месозад?

Масалан: сурощаи электронии Вохидов У? чунин аст%

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Интернет-ресурсы для создания школьного сайта | История. Словарь русского языка Российской академии наук под редакцией В
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.