Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації до самостійного вивчення
Найсуттєвішою формою пошуку необхідного і додаткового матеріалу за дисципліною «Політологія» з метою доопрацювання знань, отриманих під час лекцій, є самостійна робота студентів. Саме опанування та з`ясування студентом рекомендованої літератури створює широкі можливості детального засвоєння даної дисципліни.

Враховуючи той факт, що вивчення дисципліни передбачає кропітку роботу та змістовне обговорення питань на семінарських заняттях, саме під час самостійної роботи студент поглиблює розуміння проблем, активізує самостійний пошук, систематизує накопичений досвід аналітико-синтетичної роботи, закладає підстави якісної підготовки доповідей, повідомлень, рефератів як за власними інтересами, так і за завданням викладача.

Стосовно проблематики навчальної дисципліни студентам рекомендуються наступні види самостійної роботи:

- самостійне вивчення й поглиблене опрацювання залікових (змістових) модулів дисципліни, окремих питань змістових модулів;

- робота зі словниками, енциклопедіями, де розкриваються основні поняття і категорії політології та загальної теорії політики;

- аналіз різних висловлювань, різних точок зору (в тому числі і протилежних) на одну й ту ж проблему, формулювання своєї власної (об`єктивної) оцінки даної проблеми;

- поглиблене вивчення найголовніших питань політичної науки із використанням спеціалізованої літератури політологічної проблематики;

- підготовка до відповіді за питаннями семінарських занять, написання рефератів, доповідей, тематичних повідомлень;

- аналіз і оцінка політичних процесів, подій, явищ, фактів і ситуацій, виділення головного і найбільш характерного;

- виконання індивідуальних завдань, які визначаються даною робочою навчальною програмою;

- підготовка до відповідних заходів поточного, модульного, підсумкового модульного і семестрового (академічного) контролю.

 

Зокрема, для якісної підготовки до семінарських занять за кожний змістовий модуль студентові потрібно:

- засвоїти лекційний матеріал;

- ознайомитися з планом семінарського заняття та рекомендованою літературою до нього;

- зробити загальний порівняльний аналіз найбільш поширених підходів щодо розкриття питання, яке потрібно розглянути, і спробувати визначити найбільш вдалий і прийнятний для свого розуміння;

- уточнити власну точку зору з питань, визначень, категорій, які широко використовуються, але неоднозначно розуміються. Зробити вибір та продумати обгрунтування обраної точки зору;

- розробити і скласти наочно-ілюстративні матеріали у вигляді схем, таблиць, малюнків, які допоможуть розкрити сутність основних питань і проблем конкретного семінарського заняття;- при необхідності отримати консультації викладача з питань, що стосуються доповідей та рефератів;

- використовувати навчально-науковий потенціал бібліотек ДонДУУ та інших наукових установ.

2. Зміст самостійної роботи студентів та форми контролю

 

№ з/п Найменування змістових модулів Види та зміст самостійної роботи Форми контролю
Заліковий модуль 1. Теоретико-методологічні основи політології
1. Предмет і методи політології. Політика як соціальне явище Ознайомлення з навчально – методичною літературою з дисципліни «Політологія» бібліотеки ДонДУУ. Підготувати у письмовому вигляді 10 питань до до змісту ЗМ1. Перевірка наявності переліка літератури, обговорення питань до змісту ЗМ1.
2. Становлення та розвиток політичної думки. Основні політичні доктрини Вивчення літератури. Підготовка доповідей. Скласти словник історичних постатей, які є авторами теоретичних джерел соціології особистості. Словник повинен бути систематизован не тільки по принципу абетки та його зміст повинен мати не менш 25 постатей. Підготувати доповідь «_________ як представник політичної думки». Можна вибрати будь – яке призвища, однак доповідь повинна мати наступні складові: стислі біографічні свідотства, характеристика основних праць мислителя, аналіз основних ідей та положень, висновок про внесок вченого в розвиток політичної думки. Усне опитування, подання на перевірку словника, заслуховування доповідей  
3. Суб’єкти та об’єкти політики. Людина і політика. Політичне лідерство та політичні еліти Вивчення літератури. Скласти конспект теми з переліком літератури друкованої у 2005 – 2012 рр. використовуючи фонд бібліотеки ім. Н.К.Крупської Подання на перевірку письмової роботи  
4. Політична влада. Політичні партії та партійні системи Вивчення літератури. Реферування* наукової літератури до ЗМ 4. Теми рефератів див. в розділі 7. Підготовка до контрольної роботи Реферативний виступ. Контрольна робота
Заліковий модуль 2. Інституціональний та соціальний виміри політики
5. Політична система суспільства. Правова держава та громадянське суспільство Вивчення літератури. Підготовка конспекту до теми в схемах та таблицях Подання на перевірку письмової роботи  
6. Соціальні спільноти як суб’єкти і об’єкти політики. Етнонаціональні проблеми суспільства Вивчення літератури. Реферування* наукової літератури до ЗМ 6. Теми рефератів див. в розділі 7. Оцінювання виконання рефератів
7. Політичний процес. Політична свідомість та політична культура Вивчення літератури. Скласти словник понять до теми (не менш 10). Опитування, оцінювання оформлення та змісту словника
8. Світова політика та міжнародні відносини. Політичні конфлікти та кризи Вивчення літератури. Розробити п’ять прикладів з використанням різних методів вивчення особистості в письмовому або друкованому оформленні   Подання на перевірку письмової роботи. Контрольна робота
9. Політичне прогнозування. ЗМІ і політика Вивчення літератури. Підготовка 15 тестових завдань різних видів складності до теми Подання на перевірку тестові завдання Контрольна робота
* Реферат (від лат. – доповідь) – це невелика письмова студентська робота оглядово-аналітичного характеру, що передбачає самостійне студіювання якоїсь праці, книги, проблеми з використанням чималої кількості доступних джерел. Реферат потрібно належно оформляти: структура, посилання в тексті на джерела, правильно складений список використаної літератури. Не кожна письмова робота є рефератом. Реферативний виступ розрахований на 10-15 хвилин. Готуючи окремий виступ або реферат, звертайте увагу, щоб не було дублювання тих аспектів, які є в плані семінару або в конспектах лекцій.

 

.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал