Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета і завдання дисципліни.
UСТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

з дисципліни «Політологія»

І. Опис, мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі  
ІІ. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю  
ІІІ. Бальна шкала рейтингової оцінки навчального модуля  
IV. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля  
V. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля  
VI. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів  
VII. Плани проведення семінарських занять  
VIII. Самостійна робота студентів  
ІX. Список методичної літератури, нормативних матеріалів  
   

І. Опис, мета і завдання дисципліни «Політологія», її місце у навчальному процесі.

1. Опис дисціпліни «Політологія»

Дисципліна Політологія
Семестр
Курс
Тип дисципліни З циклу соціально-гуманітарної підготовки (згідно з переліком рекомендованих навчальних дисциплін варіативної частини ОПП за циклами підготовки бакалавра за напрямом 6.030401 «Право»)
Кількість кредитів 2,50
- змістових модулів
- залікових модулів
Форма та методи навчання Лекції, семінарські заняття, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів
Загальна кількість годин
Форми та засоби контролю знань Поточний контроль, модульний контроль, підсумковий модульний контроль, семестровий (академічний) контроль - екзамен.
Технологія їх проведення Бальна.
Рейтингова шкала 100 балів (максимум).

Мета і завдання дисципліни.

Політична освіта є одним із засобів залучення особистості до традиційних і сучасних демократичних цінностей, формування її політичної культури, що сприятиме соціалізації особистості як повноцінного члена суспільства. Майбутнім фахівцям будь-якої професії в процесі навчання необхідно не тільки отримати певний обсяг знань, але й придбати уміння і навички швидко орієнтуватися у соціально-політичній ситуації, яка стрімко змінюється, оперативно адаптуватися до неї, розвивати самостійно особистісні здібності, активно і творчо вирішувати поставлені життям проблеми.

Вища школа має всі можливості готувати політично грамотних людей, які будуть здатні раціонально і критично оцінювати політичні явища, події, процеси і феномени, робити усвідомлений політичний вибір і приймати виважені політичні рішення. В цьому плані політологія покликана дати студенту необхідний для будь-якого освіченого громадянина мінімум знань про політичні реальності, норми політичної поведінки і політичні цінності.Сучасна політологія - один з найважливіших здобутків людського розуму, теоретичне відображення політичної діяльності, без якого неможливе існування суспільства. Вивчення політології зорієнтовано на вдосконалення гуманітарної освіти студентів шляхом засвоєння політологічного знання, яке відображає політичні явища і процеси загальнолюдського і специфічно національного змісту.

Викладання і вивчення навчальної дисципліни «Політологія» має метою:

- ознайомити студентів з основами сучасної політичної науки та її методології;

- сформувати у студентів цілісне уявлення про політику, її компоненти і напрямки розвитку, загальні підходи до пізнання і аналізу політики як соціального явища;

- розкрити цінності і демократичну практику світового політичного досвіду, можливі варіанти їх використання щодо вдосконалення політичного життя України;

- озброїти студентів методологією і методикою аналізу та оцінки сучасних політичних явищ, характеру взаємодії об`єктивних умов і суб`єктивного фактору в розвитку політичних процесів;

- виробити у студентів навички і вміння вести дискусії, діалоги на політичні теми, розв`язувати складні політичні ситуації і конфлікти.

Основними завдання навчальної дисципліни «Політологія» є:

- засвоєння студентами знань з історії політичної думки та теорії політичної науки;

- отримання знань про категоріальний апарат, методологічні засади та методи політичної науки;

- вироблення у студентів навичок виокремлювати теоретичні і прикладні аспекти політологічного знання, раціонального та ірраціонального в політиці;- отримання знань та уявлень про природу і характер сучасних політичних процесів, сутність і різновиди політичних систем та режимів, особливості їх функціонування;

- набуття досвіду критичного оцінювання здобутків і напрацювань різноманітних теоретичних підходів та шкіл, що існують в політології;

- здобуття навичок для практичного застосування теоретичних знань з аналізу політичних процесів та явищ в Україні та інших державах.

Головне завдання дисципліни - розширення загального кругозору студентів, сприяння розвитку їх творчих здібностей, формування високої політичної культури, компетентності і професіоналізму випускників університету.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал