Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичне забезпечення. 40. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи охорони праці» (НМКДКД)


40. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи охорони праці» (НМКДКД). (Ел. вид.). Луганськ. ВНУ ім. В. Даля, кафедра «ОП та БЖД», 2006 р.

41. Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці» та «Охорона праці в галузі» на тему: «Законодавство про охорону праці» (частина перша) (для студентів усіх напрямів та форм навчання) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 42 с.

42. Методичні вказівки до самостійної роботи по дисциплінах «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі» за темою: «Законодавство про охорону праці» (частина друга) (для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, В.І. Сало, О.М. Гунченко, В.А. Малов – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 50 с.

43. Касьянов М.А., Гунченко О.М., Медяник В.О., Михайлова Ю.Ю., Андріанова О.О. Охорона праці користувачів персональних комп’ютерів. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2008. – 124с.

44. Касьянов М.А., Васильчук М.В., Гунченко О.М., Медяник В.О. Удосконалення системи управління охороною праці на машинобудівних підприємствах. Навч. посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. – 222 с.

45. Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» (для студентів усіх напрямів підготовки) / Укл. В.М. Кожин, В.Є. Александров, І.В. Савченко. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 164 с.

46. Методичні вказівки до самостійного заняття з дисциплін «Основи охорони праці», «БЖД та охорона праці», «Охорона праці в галузі», «Система управління охороною праці» за темою «Травматизм та професійні захворювання на виробництві»(для студентів усіх спеціальностей) / Укл. М.А. Касьянов, В.О. Медяник, О.М. Гунченко, В.І. Сало, В.Я. Міцик, О.О. Андріанова – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 40 с.


 

Методичні вказівки

до виконання індивідуального завдання
з дисципліни «Охорона праці в галузі»

(для студентів денної форми навчання гуманітарних
і економічних спеціальностей)

 

Укладачі:

 

КАСЬЯНОВ Микола Анатолійович
ГУНЧЕНКО Оксана Миколаївна
МЕДЯНИК Віктор Олександрович
КОЛІБАБЧУК Олексій Олександрович

 

 

Техн. редактор Т.М. Дроговоз

Редактор З.І. Андронова

Оригінал-макет Ю.Г. Проніна

 

 

Підписано до друку.

Формат 60х84. Папір типогр. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. 1, 25. Обл. вид. арк. ____.

Тираж прим. Вид. №. Замов. №______ Ціна договірна.

 

Видавництво

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Свідоцтво про реєстрацію: серія ДК № 1620 від 18.12.2003 р.

 

Адреса видавництва: 91034, м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: (0642) 41-34-12, факс. (0642) 41-31-60

E-mail: uni@snu.edu.ua http: www.snu.edu.ua

       
   
 
 


 
 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.