Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Послуги. Мале підприємництво
Послуги — це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні особисті чи колективні потреби за­мовників. Вона є результатом різнорідної діяльності, шо здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій). Специфіка послуг як продукції поляга


Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА

в тому, шо послуги не накопичуються, не транспортуються, не існують окремо від виробників. Вони споживаються в момент їх надання.

До функції сфери послуг відноситься обслуговування людей з ме­тою задоволення конкретних їх потреб та забезпечення належного жит­тєвого рівня. Сфера послуг виконує також важливу соціальну функцію забезпечуючи раціональне використання поза робочого, вільного часу працівників для підвищення освітньо-культурного рівня людей, що має важливе значення для усіх верств населення, особливо для молоді.

Протягом останніх п'ятнадцяти років буди здійснені принципові організаційно-адміністративні заходи щодо роботи підприємств пос­луг. До початку процесу приватизації послуги населенню надавалися державними та комунальними підприємствами, існував галузевий прин­цип управління цими підприємствами, надмірна концентрація послуг. На території кожної області України послуги населенню надавали те­риторіально-виробничі підрозділи (побутові комбінати, будинки побу­ту тощо), в яких концентрувалася робота різних ательє, майстерень, приймальних пунктів тощо. Будинки побуту існували в містах та сіль­ській місцевості. Житлово-комунальні послуги надавалися комбіната­ми комунальних підприємств, комбінатами благоустрою, виробничи­ми управліннями комунального і житлово-комунального господарства. Вони об'єднували роботу дрібних підприємств.

Починаючи з 1992 р. були ліквідовані територіально-виробничі об'єднання, управління, комбінати та інші підприємства сфери послуг. По­чали організовуватися нові підприємства, які працюють на комерційних принципах, мають статус юридичної особи. Такі підприємства здійсню­ють ремонт і пошиття взуття; ремонт і пошиття швейних, хутряних, шкіря­них виробів, головних уборів та виробів текстильної галантереї; ремонт, пошиття і в'язання трикотажних виробів; ремонт і виготовлення меблів; Ремонт і технічне обслуговування радіоелектронної апаратури, побутових машин і приладів; ремонт і будівництва житла та інших будівель. Були створені хімчистки, пральні, лазні, перукарні, пункти запису аудіо- та віде-асет' контори для обміну житла тощо. Розширилися можливості для пра­цевлаштування, для заняття індивідуальною трудовою діяльністю людей, °ули звільнені із державних підприємств в результаті їх приватизації.

Є. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Для оцінки роботи підприємств, що надають послуги, використо­вують такі показники: обсяг вироблених послуг та обсяг реалізованих послуг.

Показник «обсяг вироблених послуг» являє собою вартісну оцін­ку фактично вироблених підприємством усіх послуг, тобто послуг вироблених та переданих споживачам, а також послуг вироблених та призначених для внутрішнього споживання підприємством. Показник обчислюється в цінах виробництва (без ПДВ).

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) — показник, що ві­дображає отриманий доход підприємства від реалізації послуг. Сума доходу відображається у відповідних документах, які оформляються при розрахунках із споживачами.

Діяльність підприємств в сфері послуг на території окремих ре­гіонів характеризується даними, наведеними в табл. 4.19.

Таблиця 4.19

Діяльність підприємств в сфері послуг за регіонами в 2004 р.

 

 

Регіони Обсяг реалізова­них послуг Обсяг послуг реалізованих населенню Обсяг реалізо­ваних послуг наодну особу
млн грн. % до значен­ня показника по країні млн грн. Частка послуг у загальному обсязі, % грн. % до значен­ня показника по країні
Поліський 9,2 42,8 _48,2___
Подільський 5,8 38,1 _45,1
Степовий І664 7 25,1 25,2 74,3
Карпатський 9,7 30,1 62,7
Донбаський 14,9 3203 32,4 320 71,4
Крим 6,1 38,6 152,5
м. Київ 29,2 29,8 _486,4
Усього по Україні 32,0


Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА
Наведені в табл. 4.19 дані свідчать про наявність значних розбіж­ностей в обсягах реалізації послуг на території окремих регіонів. Най­більші обсяги послуг реалізовано в м. Києві — 29,2% загального обся­гу реалізації по країні, також в Степовому регіоні — відповідно 25,1 %. В інших регіонах обсяг реалізованих послуг значно менший, становить на рівні 6-15% загального значення цього показника по країні.

Більш наглядне уявлення про стан реалізованих послуг можна от­римати використовуючи показник «обсяг реалізованих послуг на одну особу». За цим показником найбільший обсяг реалізації здійснюється в м. Києві — в 4,9 рази більше порівняно із середнім значенням показ­ника по країні, а також в Криму — відповідно в 1,5 рази більше. На те­риторії інших регіонів обсяг реалізації послуг на одну особу значно менший порівняно із середнім значенням показника по країні. Особ­ливо незначними є обсяги реалізації в Подільському регіоні — 45,1% до значення показника по країні, в Поліському регіоні — відповідно 48.2%. Серед областей, де обсяг реалізації послуг на одну особу не пе­ревищує 200 грн. за рік є такі: Житомирська, Чернігівська, Тернопіль­ська, Хмельницька, Вінницька, Кіровоградська, Івано-Франківська, Луганська.

Реалізація послуг для населення оцінюється відповідним показни­ком. Обсяг послуг, реалізованих населенню в середньому складає 32% загального обсягу послуг. Приблизно на такому рівні здійснюється ре­алізація послуг населенню на територіях усіх регіонів за виключенням Поліського, де питома вага послуг, що реалізується населенню складає 42,8% загального обсягу послуг.

Можливості в Україні для значного покращення діяльності у сфері надання різноманітних послуг підприємствам та фізичним особам в язують із розвитком малого підприємництва,враховуючи, що ця сфера діяльності має стати одним із важливих факторів внутрішньо ре­ктальної та макроекономічної стабілізації країни.

Відповідно до «Господарського Кодексу України» (2003 р.) до ма-

х належать підприємства, в яких середньо облікова чисельність пра-

ючих за звітний рік не перевищує 50 осіб, а обсяг валового дохо-

у В1Д реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг за цейЕ. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


період не перевищує суми, еквівалентної 500 тис. євро за середньоріч­ним курсом Національного банку України щодо гривні.

Мале підприємництво являє собою важливу складову частину ре­гіональної економічної діяльності, без якої неможливий розвиток ви­робничої сфери. Мале підприємництво з'явилося з моменту існування України як самостійної держави і стало інтенсивно розвиватися нез­важаючи на наявність складних соціально-політичних умов. За чоти­ри роки (з 2000 р. по 2004 р.) кількість малих підприємств в Україні збільшилося на 30%. З особливою інтенсивністю утворюються малі підприємства в м. Києві — за вказаний період їх кількість збільшилась на 55,9%, в Криму — на 49,1 % відповідно.

В регіональному розрізі розвиток малого підприємництва здійс­нюється нерівномірно, що визначається впливом економіко-географіч-них факторів. Найбільший приріст кількості малих підприємств від­мічено в Поліському регіоні — на 32,7%, в Подільському регіоні — на 30%. Меншими темпами збільшується кількість малих підприємств в Донбаському регіоні (табл. 4.20).

Таблиця 4.20

Кількість малих підприємств за регіонами

 

 

 

 

 

Регіони Кількість малих підприємств 2004 р. у % до 2000 р.
2000 р. 2004 р.
тис. од. % до загаль­ного значення показника тис. од. % до загаль­ного значен­ня показника
Поліський 26,6 12,2 35,3 12,5 _2327__
Подільський 31,1 _130___
Степовий 22,9 63,3 22,3 _1261,6_
Карпатський 28,5 13,1 34,9 12,3 __122,5_
Донбаський 21,6 54,4 19,2 __П5,7
Крим 11,2 5,1 16,7 5,9 __149,1__
м. Київ 30,6 14,1 47,7 16,8 155,9
Усього по Україні 217,9 283,4


Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА


Для більш ґрунтовної оцінки стану малого підприємництва в ре­гіональному розрізі використовуються показники: «кількість малих підприємств на 10 000 чоловік населення», та «частка продукції ма­лих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції». Аналіз зміни зазначених показників (табл. 4.21) підтверджує наявність такої тенденції. При збільшенні в цілому по Україні кількості малих підпри­ємств на 10 000 чол. населення на 36% частка продукції малих підпри­ємств у загальному обсязі реалізованої продукції зменшилась з 8,1 % до 5,3%. Аналогічні тенденції існують на території усіх регіонів. В Києві, наприклад, частка продукції малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції зменшилась з 6,1% до 4,8%; в Полісь­кому регіоні — з 11,7% до 7,9%; в Подільському — з 12,8% до 9,6%; в Степовому — з 11,6% до 7,6%; в Карпатському — з 17,7% до 9,7%; в Донбаському — з 8,2% до 4,3 %.

Таблиця 4.21


Малі підприємства за регіонамиЕ. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Закінчення табл. 4.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Кількість малих підприємств на 10 000 чол. населення, од. Частка продукції малих підприємств у загаль­них обсягах реалізова­ної продукції,%
Регіони та області 2000 р. 2004 р. 2004р.у% до 2000 р. 2000 р. 2004 р. 2004р.у% до 2000 р.
Області Тернопільська 15,6 12,8 82
Хмельницька 14,1 9,8
Вінницька 13,0 10,6
Черкаська 11,8 10,0
Полтавська 9,3 5,0
Степовий регіон 11,6 7,6
Області Кіровоградська 14,9 10,8
Дніпропетровська 5,0 3.5
Одеська 10,6 7,3
Миколаївська 14,3 8,7
Запорізька 8,1 5,3
Херсонська 13,7 9,8
Ка рпатський регіон 17,7 9,7
Області Закарпатська 46 22,9 9,2
Івано-Франківська 14,8 7,3
Львівська 12,7 7,8
Чернівецька 43 20,2 14,3
Донбаський регіон 8,2 4,3
Області Харківська 11,4 6,3 __55_
Донецька 50 55 110 5,4 2,8 __52___
Луганська 7,7 3,9 _51_
Крим 14,1 13,4 _95_
м. Київ 6,1 4,8 65__
Усього по Україні 8,1 5,3

Джерело: [130].


Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА

Особливість розвитку малого підприємництва полягає в тому, що в умовах несприятливого інвестиційного клімату малі підприємства зорієнтовані на такі швидко прибуткові види економічної діяльності, як торгівля та посередницькі послуги. Стан економіки такий, що довго­строкові виробничі вкладення не є вигідними. На регіональному рівні в умовах відсутності чіткої державної позиції стосовно малого підпри­ємництва негативно впливають такі фактори як нестабільність фінансо­во-кредитної підтримки, нормативно-правових документів, адміністра­тивні бар'єри, бюрократична позиція окремих посадових осіб тощо.

Законом України «Про державну підтримку малого підприєм­ництва» (2000 р.) визначена необхідність розробки та впровадження Національної, регіональних та місцевих програм підтримки розвитку малого підприємництва.

Національна програма сприяння розвитку малого підприємниц­тва є комплекс заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблем розвитку малого підприємництва. Національ­на програма затверджується Верховною Радою України, її виконання здійснюється в результаті реалізації конкретних заходів на основі ви­користання бюджетних коштів.

Місцеві органи виконавчої влади та виконавчі органи місцевого самоврядування розробляють та впроваджують місцеві програми під­тримки малого підприємництва виходячи із своїх потреб і можливос­тей. При цьому враховують пріоритети, визначені Національною про­грамою сприяння розвитку малого підприємництва.

Програми підтримки малого підприємництва включають: • фінансово-кредитну та інвестиційну підтримку суб'єктів малого

підприємництва;

забезпечення участі малих підприємств у виконанні поставок

Для державних та місцевих потреб;

вдосконалення нормативно-правової бази;

сприяння розширенню масштабів малого підприємництва;

встановлення системи пільг для малих підприємств, в тому числі

в податковій сфері;

Допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


Для малих підприємств може застосовуватися спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності. В місцевих про­грамах передбачається створення нових робочих місць, навчання мо­лодих підприємців, надання безкоштовної юридичної, консультативної підтримки, прискорена видача Свідоцтва суб'єкту підприємницької діяльності (протягом 5 робочих днів) тощо.

Фінансове забезпечення реалізації державної політики у сфері підтримки малого підприємництва здійснюється на державному рівні Українським фондом підтримки підприємництва, на регіональному та місцевому рівні — відповідними регіональними та місцевими фонда­ми. Кошти українського фонду, регіональних та місцевих фондів під­тримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, коштів, одержаних від приватизації майна, добровільних внесків фі­зичних і юридичних осіб та інших коштів.

Контрольні запитання та завдання для самоперевірки:

1. Які види економічної діяльності входять до складу виробничої сфери?

2. Розкрийте склад галузевої структури промисловості.

3. Що входить до складу сільськогосподарського виробництва?

4. Які види транспорту входять до складу транспортної галузі?

5. В чому полягає сутність організаційних (прямих) методів впливу на розвиток виробничої сфери?

6. В чому полягає сутність економічних (непрямих) методів впли­ву на розвиток виробничої сфери?

7. Які методи впливу входять до складу економічних (непрямих) методів?

8. Які позитивні і негативні наслідки приватизації державних підприємств?

9. Які показники використовують для оцінки стану і розвитку промисловості?

10. Перерахуйте складові частини паливно-енергетичного комплексу-Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА


11. Яке значення має вугільна промисловість для економіки України?

12. Розкрийте особливості розвитку вугільної промисловості.

13. Чому нафтогазова промисловість рахується провідною в складі паливно-енергетичного комплексу?

14. Які існують недоліки у забезпеченні регіонів України нафтою та газом?

15. Що входить до складу альтернативних видів палива та електроенергії?

16. Розкрийте труднощі, що перешкоджають інтенсивному ста­новленню вітроенергетики.

17. Які шляхи забезпечення збереження енергії?

18. Яке значення має гірничо-металургійний комплекс для економі­ки України?

19. Розкрийте особливості територіального розташування під­приємств гірничо-металургійного комплексу.

20. В чому полягають труднощі розвитку гірничо-металургійно­го комплексу?

21. Назвіть галузі промисловості, що входять до складу машинобудування.

22. Розкрийте особливості роботи підприємств хімічної промисловості.

23. Які характерні особливості роботи підприємств лісової промисловості?

24. Охарактеризуйте показники, що використовують для оцінки стану агропромислового комплексу.

Яким чином вплинула трансформація економічних відносин У державі, процеси приватизації на стан сільськогосподарсько­го виробництва?

• Дайте оцінку розвитку фермерського господарства на тери­торії окремих регіонів.

Охарактеризуйте фактори, що впливають на території ре­гіонів на загальний обсяг виробництва сільськогосподарської продукції.
Е. А. Зінь

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА


28. Назвіть показники, що використовують для оцінки стану рослинництва.

29. Які регіональні особливості розвитку рослинництва?

30. Охарактеризуйте вплив розвитку рослинництва на виробниц­тво продуктів харчування.

31. Назвіть показники, що використовують для оцінки стану тваринництва.

32. Дайте оцінку розвитку тваринництва на території регіонів.

33. Яким чином розвиток тваринництва впливає на забезпечення населення продуктами харчування?

34. Назвіть зміст основних організаційно-економічних заходів, що спрямовуються для покращення стану в агропромисловому комплексі.

35. Які види транспорту входять до складу транспортної систе­ми України?

36. Розкрийте особливості формування транспортної системи України та її вплив на економічний розвиток окремих регіонів.

37. Охарактеризуйте діяльність окремих видів транспорту.

38. Які показники використовують для оцінки стану роботи транспорту при здійсненні перевезень пасажирів?

39. Які показники використовують для оцінки роботи транспор­ту при перевезеннях вантажів?

40. Які переваги комбінованих (змішаних) транспортних перевезень?

41. В чому полягає сутність формування та використання між­народних транспортних коридорів, яка їх перевага?

42. Розкрийте особливості роботи залізничного транспорту по забезпеченню міжгалузевих та міжрегіональних транспор­тних зв'язків.

43. Розкрийте особливості роботи автомобільного транспорту по забезпеченню міжгалузевих та міжрегіональних транспор­тних зв'язків.

44. В чому полягає сутність інноваційної діяльності?

45. Які показники використовують в управлінні інноваційно діяльністю?Розділ 4 ВИРОБНИЧА СФЕРА


46. Дайте оцінку стану та основних пріоритетів інноваційної діяльності.

47. Яка роль науки у науково-технологічному оновленні виробниц­тва, забезпеченню ринку конкурентоздатною продукцією?

48. В чому полягає сутність інвестиційної діяльності?

49. Які показники використовують в управлінні інвестиційною діяльністю?

50. Розкрийте сутність процесів, пов'язаних із впровадженням ін­вестицій в основний капітал на території регіонів.

51. Яка особливість надання послуг підприємствам та населенню як виду економічної діяльності?

52. Які види послуг надаються підприємствам та населенню?

53. Назвіть показники, що використовуються для оцінки діяль­ності в сфері послуг.

54. Які особливості розвитку діяльності підприємств в сфері пос­луг на території окремих регіонів?

55. Чи може стати діяльність малих підприємств фактором еко­номічної стабільності країни?

56. Які показники використовують для оцінки діяльності в сфері малого підприємництва?

57. Розкрийте особливості розвитку малого підприємництва на території окремих регіонів?

58. в чому полягає сутність Національної програми сприяння роз­витку малого підприємництва?.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.029 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал