Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Обсяг реалізації продукції підприємства у 2008-2010 роках
Вид продукції 2008 р. 2009 р. 2010 р.
Товар 1, тис. грн.
Товар 2, тис. грн.

 

При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад “Продовження табл. 1.2”.

Назву таблиці розміщують над нею і друкують симетрично до тексту.

Формули у рефераті нумеруються у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставиться крапка. Номери пишуться біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою у послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта записують з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки. Наприклад:

 

Коефіцієнт загальної ліквідності( ) визначається за формулою:

(2.1)

де Апот – поточні активи;

Зпот – поточні зобов’язання.

 

В тексті реферату кожна цитата повинна мати посилання на джерело використання. Посилання на джерело роблять в тексті реферату, зазначаючи у відповідних місцях у квадратних дужках цифру, яка відповідає порядковому номеру цього джерела у списку літератури, і відповідну сторінку.

Наприклад: [7; 24], де 7 – порядковий номер цитованого джерела у загальному списку літератури, 24 – сторінка, на якій знаходиться використана інформація.

Посилання на ілюстрації та формули реферату вказують порядковим номером ілюстрації чи формули – останній беруть у дужки, наприклад, рис.1.2, у формулі (2.1).

На всі таблиці реферату повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” пишуть скорочено, наприклад: “...в табл.1.2”. у повторних посиланнях вживають скорочено слово “дивись”, наприклад: “див.табл.1.3”.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватись нормативних бібліографічних вимог. Порядок подання джерел: Конституція, кодекси, закони України, укази Президента України, постанови Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, інші джерела в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків та Інтернет адреси.

Список використаних джерел потрібно оформляти у відповідності з державним стандартом України, а саме: прізвище та ініціали автора, назва книги, місто видання, назва видавництва, рік видання, кількість сторінок. Наприклад:1. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф. Покропивний / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

2. Макаровська Т.П. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.П. Макаровська, Н.М. Бондар. – К.: МАУП, 2003. – 304 с.

Оформлення статей та інших праць з періодичних видань записують наступним чином: прізвище та ініціали автора, назва статті, назва видання, рік видання, номер видання, сторінки статті. Наприклад:

Савченко А. Податок на прибуток підприємств як інструмент інвестиційної політики держави / А. Савченко, Н. Москалюк // Економіка України. – 2010. – № 3. – С.22 – 29.

Закінчену роботу необхідно зброшурувати і здати на кафедру (викладачеві) в терміни, передбачені графіком.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал