Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Түрік, қырғыз, қазақ һәм хандар шежіресі» кітабының авторын көрсетіңіз


A) А.Байтұ рсынов

B) Ш.Қ ұ дайбердиев

C) Ы.Алтынсарин

D) М.Дулатов

E) Ш.Уалиханов

Тү рмеден қ ашып шық қ анда».... туындысы

A) С.Сейфуллин

B) М.Жұ мабаев

C) І.Жансү гіров

D) М.Дулатов

E) М.Кө шімов

Тұ рмысқ а» ө лең інің авторы

A) М.Ә уезов

B) С.Кө беев

C) М.Сералин

D) С.Торайғ ыров

E) С.Дө нентаев

Лпан» романындағ ы ұ лпанғ а мұ ң дас ә йелді кө рсетің із

A) Рә зия

B) Шынар

C) Қ анікей

D) Несібелі

E) Мақ пал

Лпан» романындағ ы ұ лпанның қ ызының атын белгілең із

A) Бішікен-Бібіжиһ ан

B) Шынар

C) Айгү л

D) Ақ лима

E) Сұ лушаш

ХХ ғ.басындағ ы қ азақ ә дебиеті» атты тақ ырып тө мендегі тақ ырыпты оқ ытуғ а жатады

A) жазушы ө мірбаянын оқ ыту

B) мысал жанрын оқ ыту

C) поэманы оқ ытуғ а

D) ә деби-теориялық ұ ғ ымды

E) шолу тақ ырыбын

Ш.Уалиханов» пьесасы (С.Мұ қ анов).... сахнағ а қ ойылғ ан

A) 1958ж

B) 1956ж

C) 1957ж

D) 1955ж

E) 1954ж

Шамандық тың қ азақ тағ ы қ алдық тары», «Жоң ғ ария очерктері», «Тә ң ірі» зерттеу ең бектері, шығ армаларының авторы

A) Ә.Диваев

B) В.Радлов

C) Б.Кенжебаев

D) Г.Потанин

E) Ш.Уә лиханов

Шә ді дастандарының сюжеті, ой-ө рнегі кө не тү ркі ә дебиетіне, шығ ыс классикалық ә дебиетіне барып сабақ тасады. Қ азақ ә дебиетіндегі бұ л да бір арна, бұ л ө зінше бір бағ ыт дерлік ү лкен сала», -деп пікір айтқ ан ғ алым

A) Қ.Жұ малиев

B) З.Қ абдолов

C) Б.Кенжебаев

D) Қ.Ергө бек

E) С.Дә уітов

Шығ арманың кө ркем компоненттерін оқ ыту» кө мекші қ ұ ралының авторы

A) Ә. Қ оң ыратбаев

B) С Мақ пырұ лы

C) А. Қ ыраубайқ ызы

D) Қ. Бітібаева

E) Т. Ақ шолақ ов

Шығ ыстың шайыры» атанғ ан қ азақ қ аламгері

A) Ғ.Мү сірепов

B) М.Ә уезов

C) Т.Ізтілеуов

D) Қ орқ ыт

E) Ғ.Мұ стафин

Шығ ыстың Аристотелі» атанғ ан ғ алым

A) Ә л-Фараби

B) Ж.Баласағ ұ н

C) М.Қ ашғ ари

D) А.Яссауи

E) С.Сараи

Мә нерлі сө йлеуге ү йретеді

A) ойын

B) портрет

C) жаттығ у

D) кесте

E) шешендік сө здер

Жылы М.Жұ мабаевтың Қ азан қ аласында «Шолпан»атты тұ ң ғ ыш жинағ ының басылып шығ уына жә рдем еткен

A) А.Байтү рсынов

B) С.Кө беев.

C) М.Дулатов

D) С.Сейфуллин

E) Ғ алымжан Ибрагимов

Жылы М.Жұ мабаев не ү шін сотталғ анын табың ыз

A) Сотталғ ан жоқ

B) Кісі ө лтіргені ү шін

C) «Алқ а» ұ йымын қ ұ ру айыбымен

D) ұ лтшылдығ ы ү шін

E) ұ рлық ү шін

Жылы жарық кө рген оқ улық -хрестоматия авторлары

A) Ә.Тә жібаев, Қ.Жұ малиев

B) С.Сейфуллин,, М.Ә уезов

C) М.Ә уезов, І.Жансү гіров

D) С.Сейфуллин, І.Жансү гіров

E) М.Ә уезов, Ә.Тә жібаев

Жылы Ә.Тә жібаев, М.Ә уезов бірлесіп жазғ ан пьесасы

A) «Қ ыз бен солдат»

B) «Кө нілдестер»

C) «Ақ қ айың»

D) «Жалғ ыз ағ аш орман емес»

E) «Майра»

Ж. «Атамұ ра» баспасынан шық қ ан қ азақ тілі оқ улығ ы бойынша морфологияны оқ ытудың негізгі мазмұ ны

A) сө з тұ лғ асы, негізгі жә не туынды тү бірлер

B) дара сө здер мен кү рделі сө здер, біріккен сө здер

C) қ айталама қ ос сө здер, тіркесті сө здер

D) сө здің тү рлері, сө з таптары, сө з таптарының жіктелуі мен лексика-грамматикалық белгілері

E) тү бір жә не қ осымша, қ ос сө здер, қ ысқ арғ ан сө здер

Жылдардағ ы ә дебиеттің кө рнекті ө кілі, шағ ын драманы дамытқ ан қ аламгерді белгілең із

A) Ж: Шанин

B) С.Кө беев

C) Е.Бекенов

D) С.Сейфуллин

E) Б.Майлин

Жылдар ә дебиетінде ерекше із қ алдырғ ан ақ ын қ ызды анық таң ыз

A) М.Дулатов

B) М.Хакімжанова

C) Ш.Иманбаева

D) Т.Нұ рғ ожина

E) М.Жагорқ ызы


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.