Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


інші способи відновлення платоспроможності боржника.4. Структурно-логічна схема плану фінансового оздоровлення підприємства передбачає наступні розділи:

Розділ 1. Загальні положення

- назва боржника;

- сфера діяльності;

- наявність.

Розділ 2. Правовий статус та структура власності

- структура власності;

- правова форма організації бізнесу.

Розділ 3. Аналіз фінансово-господарського стану боржника

- аналіз причин фінансової кризи;

- SWOT-аналіз;

- обґрунтування доцільності санації.

Розділ 4. Перелік основних заходів фінансового оздоровлення.

Розділ 5. Фінансування виконання плану санації.

Розділ 6. Умови участі інвестора у санації підприємства (за його наявності)

Розділ 7. Відповідальність сторін.

Розділ 8. Прогнозні результати виконання плану санації:

- термін відновлення платоспроможності боржника;

- розрахунок ефективності реалізації санаційних заходів.

 

5) 3 моменту порушення справи про банкрутство протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати комітету кредиторів для схвалення план санації боржника.

Термін санації боржника згідно з вказаним законом становить дванадцять місяців і в окремих випадках може бути продовжений ще на шість місяців.

Після розробки керуючим санацією плану фінансового оздоровлення процес його розгляду, прийняття та реалізації відбувається у такій послідовності. Керуючий санацією письмово повідомляє членів комітету кредиторів про дату і місце проведення засідання комітету і за два тижні до проведення засідання комітету кредиторів надає можливість попередньо ознайомитись з планом санації. План санації вважається схваленим, якщо на засіданні комітету кредиторів таке рішення було підтримане більше як половиною голосів кредиторів - членів комітету кредиторів.

Можуть бути прийняті наступні рішення:

- схвалити план санації і подати на затвердження в господарський суд;

- відхилити план санації і розпочати процес ліквідації підприємства;

- відхилити план санації з вимогою замінити керуючого санацією.

 

6. Розрахунок ефективності реалізації плану фінансової санації підприємства дозволяє визначити доцільність процесу санації за­галом, а також оцінити альтернативні форми фінансового оздо­ровлення. Традиційно економічна ефективність визначається як співвідношення результатів та затрат. Для фінансової санації гос­подарюючого суб'єкта результатом є очікуваний додатковий при­буток, що отримується після реалізації плану санації. Затратами будемо вважати розмір вкладень на розробку та реалізацію плану фінансової санації. Таким чином, ефективність санації (Е) можна розрахувати такі:Е=ДП/СВ, (3.2)

де: ДП - очікуваний додатковий прибуток за результатами реалізації плану санації;

СВ-розмір вкладень на проведення санації.

Очікуваний додатковий прибуток, що отримується після ре­алізації плану санації розраховується як різниця між дисконтова­ною (тобто приведеною до теперішньої вартості) величиною при­бутку після реалізації плану санації та існуючою в даний момент часу величиною прибутку (збитків) підприємства. Отже формула розрахунку даного показника має вигляд:

 

ДП=ПКд-ПП, (3.3)

де: ПКд - прибуток підприємства після проведення санації (дискон­тований);

ПП - прибуток (збитки) підприємства до проведення санації.

Дисконтована величина прибутку після реалізації плану са­нації розраховується за формулою:

 

ПКд=ПКо/(1+R)N (3.4)

 

 

де, ПКо - очікуваний прибуток підприємства після проведення сана­ції;

R-ставка дисконту

N-термін санації (років).

Необхідно зазначити, що ставка дисконту R вибирається на рівні очікуваної на ринку дохідності капіталовкладень.

Також при розрахунку ефективності реалізації плану фінансової санації підприємства можна використовувати додатко­ву вартість підприємства, яка створена в результаті застосування санаційних заходів. Вона розраховується за формулою:

ДВ=ПВ-ЛВ, (3.5)

де, ДВ - додаткова вартість підприємства, створена в результаті виконання плану санації;

ПВ— прогнозована ринкова вартість підприємства після про­ведення санації;

ЛВ- ліквідаційна вартість підприємства до санації

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал