Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема 6. Промисловий пил


Вплив пилу на організм людини. Професійні захворювання, спричинені пилом. Нормування і контроль змісту пилу в повітрі робочої зони. Заходи з бо­ротьби з пилом. Очистка повітря від пилу (способи та технічні засоби). Засоби індивідуального захисту.

Тема 7. Захист від шуму, вібрації, інфра- та ультразвуку

Фізичні характеристики шуму і його вплив на організм людини. Класифі­кація, нормування і контроль рівня шуму на робочих місцях. Методи захисту від шуму у виробничих приміщеннях.

Вібрація, її вплив на організм,.класифікація. Принципи нормування, кон­троль. Заходи захисту від локальної і загальної вібрації. Організаційно-технічкі та лікувально-профілактичні заходи із запобігання віброхвороби.

Джерела інфра- і ультразвуків. Дія інфра- і ультразвуків на організм лю­дини. Захист від інфра- і ультразвуків на виробництві.

Тема 8. Захист від іонізуючих і електромагнітних випромінювань

Поняття про іонізуючі випромінювання, види випромінювань та їх осно­вні характеристики. Експозиційна, поглинена та еквівалентна дози, одиниці вимірювання. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Захист від іонізуючих випромінювань. Нормування і дозиметричний контроль.

Дія електромагнітних випромінювань на організм людини. Електромагні­тні поля промислової частоти, ВЧ і НВЧ-випромінювання. Захист, нормування, контроль.

Тема 9. Виробниче освітлення

Вплив освітлення на безпеку і продуктивність праці. Природне та штучне освітлення. Джерела світла, світильники, їх характеристики. Нормування та контроль освітленості. Методи розрахунку штучного освітлення (коефіцієнт використання світлового потоку, точковий, питомої потужності).

Тема 10. Промислова вентиляція

Розрахунок витрат повітря для провітрювання промислових будов і спо­руд (за кількістю людей, надлишковим теплом, шкідливими парами та газами). Аерація, проектування, розрахунок. Механічна вентиляція (припливна, витяж­на, припливно-витяжна система), проектування, порядок розрахунку. Вентиля­тори, вибір вентилятора для роботи на мережу. Місцева вентиляція.

Тема 11. Вражаюча дія електричного струму на організм людини та подання першої допомоги при ураженні ним людини

Статистика травматизму від електричного струму. Термічна, електрична, біологічна і механічна дія струму на організм людини. Види електротравм: мі­сцеві електротравми (електричні опіки, електричні знаки, електрометалізація шкіри, механічні пошкодження, електроофтальмія) і загальні електротравми -електричні удари. Вплив різноманітних факторів на результат ураження люди­ни струмом. Подання першої допомоги при ураженні людини струмом (штучне дихання, непрямий масаж серця).

 

Розділ 4. ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

Тема 12. Горіння і пожежонебезпечні властивості речовин

Поняття про пожежу і горіння. Класифікація будівельних матеріалів і конструкцій залежно від загоряння. Вогнестійкість конструкцій будівель і спо­руд. Категорії приміщень та будівель залежно від пожежо- і вибухонебезпечності.

Тема 13. Боротьба з пожежами

Пожежна профілактика при проектуванні промислових будівель. Пожеж­на безпека в електроустановках. Спринклерні і дренчерні системи пожежега-сіння. Пожежна сигналізація. Ручні та автоматичні сповіщувачі. Первинні засо­би пожежегасіння. Гасіння пожеж водою, паром, інертними газами, хімічною і повітряно-механічною піною.

2.3. Приблизний перелік лабораторних робіт

1. Дослідження метеорологічних умов в учбових приміщеннях.

2. Контроль шкідливих і токсичних газів.

3. Дослідження шуму та вібрацій.

4. Дослідження освітленості в учбових приміщеннях.

5. Дозиметричний контроль іонізуючих випромінювань.

6. Подання першої медичної допомоги потерпілому.

7. Вивчення ручних вогнегасників.

3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ І КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Дайте визначення поняття охорони праці і характеристику стану охо­рони праці на Україні.

2. Дати визначення понять: небезпечний виробничий фактор, шкідливий виробничий фактор, нещасний випадок, професійне захворювання, робоча зо­на.

3. Перелічити основні законодавчі акти з охорони праці. Назвіть основні розділи Закону " Про охорону праці".

4. У чому полягають права працівників на пільги і компенсації за важкі і шкідливі умови праці.

5. Які види нагляду і контролю з охорони праці передбачені на Україні?

6. У чому полягають обов'язки роботодавця в сфері охорони праці?

7. Які обов'язки працівника передбачені законодавством про охорону праці?

8. Перелічити основні види міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці. Приведіть приклади відомих Вам нормативних актів.

9. Яка відповідальність передбачена за порушення законодавства з охо­рони праці?

10. Як здійснюється управління охороною праці на підприємстві?

11. Які обов'язки має роботодавець у сфері охорони праці?

12. Як і коли створюється на підприємстві служба охорони праці? Основ­ні завдання, функціональні обов'язки і права цієї служби.

13. Назвіть відомі вам види інструктажів з охорони праці, порядок їх проведення і реєстрації.

14. Як здійснюється відшкодування роботодавцем шкоди працівникам у разі ушкодження здоров'я під час виконання трудових обов'язків чи нанесення моральної шкоди?

15. Медико-соціальна експертна комісія установила потерпілому 25% втрати професійної працездатності. Середньомісячна заробітна плата потерпі­лого складає 346 грн. Визначити мінімальний розмір одноразової допомоги по­терпілому.

16. Які розміри і порядок надання одноразової допомоги родині потерпі­лого у випадку його смерті?

17. Середньомісячна заробітна плата смертельно травмованого працівни­ка складала 432 грн. Визначити мінімальний розмір одноразової допомоги ро­дині загиблого в складі: дружина - не працює, двоє дітей віком 8 і 17 років.

18. Як здійснюється нагляд і контроль за станом охорони праці на Украї­ні? Перелічити органи державного нагляду за охороною праці.

19. Як здійснюється суспільний контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

20. Перелічити нещасні випадки за результатами розслідування яких складається акт форми Н-1 і які беруться на облік.

21. При яких обставинах нещасні випадки, що трапились з працівниками, не беруться на облік і за результатами розслідування акт форми Н-1 не склада­ється.

22. Викладіть порядок сповіщення про нещасні випадки та їх розсліду­вання й обліку. Терміни розслідування.

23. Як проводиться спеціальне розслідування нещасних випадків?

24. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню? Тер­мін розслідування.

25. Класифікація аварій.

26. Які методи аналізу травматизму ви знаєте? Дайте коротку характерис­тику цим методам.

27. У чому полягають статистичний метод аналізу травматизму? Як ви­значаються показники частоти та тяжкості травматизму.

28 Число травм за рік на підприємстві складає 28, середня за списком кі­лькість працюючих - 1560, сумарне число днів непрацездатності обумовлене цими травмами - 432 дні. Визначити показники частоти та тяжкості травматиз­му.

29. Визначити поняття мікроклімату робочої зони, охарактеризувати його вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем. Що таке тепловий удар.

30. Назвіть основні види теплообміну людини з навколишнім середови­щем. Як вони залежать від параметрів мікроклімату?

31. Який природний склад має повітря робочої зони? Як його складові частини впливають на життєдіяльність людини?

32. Опишіть основні джерела забруднення шкідливими речовинами пові­тряного середовища навчальних приміщень.

33. До яких наслідків для працюючих можуть привести шкідливі доміш­ки повітря робочої зони?

34. Як здійснюється санітарно-гігієнічне нормування забруднень повіт­ряного середовища на виробництві?

35. Як здійснюється визначення гранично припустимих концентрацій шкідливих домішок повітря робочої зони при наявності декількох домішок?

36. У повітря робочої зони одночасно надходять шкідливі гази 802 і Н28 у співвідношенні 3: 2. Визначити сумарну ГДК шкідливих речовин.

37. Як здійснюється нормування параметрів мікроклімату?

38. Перелічить відомі вам заходи і способи нормалізації параметрів мік­роклімату.

39. Які параметри мікроклімату нормуються для робочої зони ГОСТом 12.1. 005-88 і з урахуванням яких факторів?

40. Для чого і коли проводяться періодичні медичні обстеження працюю­чих у шкідливих умовах праці.

41. Які засоби індивідуального захисту (313) працюючих у шкідливих умовах праці ви знаєте?

42. У Чому полягає призначення вентиляції? Види вентиляції. Назвіть основні вимоги вентиляції виробничих приміщень.

43. Яка мета і порядок розрахунку аерації?

44. Як здійснюється загальнообмінна штучна (механічна) вентиляція? 1і переваги над аерацією, недоліки системи штучної вентиляції.

45. Призначення місцевих (локальних) систем механічної вентиляції, їхні види. Коли доцільне використання місцевих систем механічної вентиляції?

46. У приміщенні обсягом 308 м3 одночасно працює 7 працівників. Ви­значити кількість повітря необхідного для провітрювання приміщення при на­явності і відсутності умов для природного провітрювання.

47. Розкрийте основні світлотехнічні поняття: сила світла, світловий по­тік, освітленість, яскравість, контраст, видимість, фон. Одиниці виміру.

48. Розкрийте поняття: коефіцієнт природного освітлення, розряди робіт із зорової напруги.

49. Як здійснюється нормування природного освітлення?

50. Дайте перелік систем і видів штучного освітлення. Яке їхнє призна­чення?

51. Яке призначення світильників? їхні основні характеристики і вико­нання.

52. Як здійснюється нормування штучного освітлення?

53. Які методи використовуються при проектуванні систем штучного освітлення. Розкрийте сутність цих методів.

54. Що таке шум? Причини і джерела виникнення шуму на підприємст­вах.

55. Як класифікуються шуми?

56. Дайте характеристику впливу шуму на організм людини.

57. Опишіть міри і засоби колективного й індивідуального захисту від шуму, що використовуються на підприємствах.

58. Що таке вібрація? Причини і джерела вібрації на підприємствах.

59. Як класифікується вібрація?

60. Дайте характеристику впливу вібрації на організм людини.

61.Опишіть заходи і способи колективного захисту від. вібрації, що вико­ристовуються на підприємствах.

62. Охарактеризуйте дію електричного струму на людину.

63. Які місцеві електричні травми виникають унаслідок дії електричного струму на людину? Охарактеризуйте ці травми.

64. Унаслідок чого виникають електричні удари? Наслідки ударів. Що таке клінічна смерть?

65. Перелічить фактори, що впливають на тяжкість поразки електричним струмом. У чому полягає цей вплив?

66. Які граничні значення струму і як величина струму впливає на нас­лідки поразки?

67. Охарактеризуйте електричний опір тіла людини, від яких факторів воно залежить.

68. Як вимкнути людину від ланцюга струму в мережах до 1000В та ви­ще?

69. Як виконується штучне дихання методом з рота в рот?

70. Як виконується непрямий масаж серця?

71. Опишіть основні причини пожеж на підприємствах.

72. Як характеризується ступінь вогнестійкості будівель і споруджень?

73. Приведіть класифікацію приміщень і виробництв з вибухопожеже-небезпечності.

74. Дайте характеристику речовинам, що застосовуються при гасінні пожеж.

75. Які організаційно-технічні міри спрямовані на попередження пожеж використовуються на підприємствах?

76. Поняття про іонізуючі випромінювання, види випромінювань і їх
основні характеристики. Біологічна дія іонізуючих випромінювань.

77. Експозиційна, поглинена й еквівалентна дози іонізуючих випромінювань, оди­ниці вимірювання.

78. Нормування і захист від іонізуючих випромінювань і дозиметричний контроль.

79. Заходи безпеки при застосуванні рентгенівського випромінювання.

80. Дія електромагнітних випромінювань на організм людини, контроль.

 

4. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

4 .1. Загальні вимоги

Після вивчення дисципліни " Соціальна та екологічна безпека" студенти виконують контрольну роботу, де дванадцять запитань, завдання та розв'язання задачі.

Варіант контрольної роботи студент вибирає з таблиці 4.1 за останньою цифрою номера залікової книжки.

Контрольну роботу виконують чорнилом, чітким і розбірливим почерком в учнівському зошиті або на аркушах формату А4. Па кожній сторінці залиша­ють поля для зауважень рецензента. Відповіді на запитання і розв'язання задач супроводжують ескізами, схемами і графіками, виконаними олівцем відповідно до вимог технічного креслення. У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури, а також поставити дату виконання та підпис. Контрольну роботу студент здає на кафедру аерології та охорони праці.

Зарахована контрольна робота подається викладачу під час складання ек­замену.

 

Таблиця 4.1

Варіант                    
Питання                    
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

Запитання для контрольної роботи вибираються з підрозділу 3, а дані для розв'язання задач — з таблиць 4.2, 4.3.

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.