Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.


Свети́ лен ОЛЬГИ (зри в минее):

И ны́ не и при́ сно и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Богоро́ дичен воскре́ сного ексапостила́ рия:

П ою́ безчи́ сленную Твою́ ми́ лость, Тво́ рче мой, / я́ ко Себе́ истощи́ л еси́, / понести́ и спасти́ челове́ ческое естество́ озло́ бленное: / и Бог сый, изво́ лил еси́, от чи́ стыя Богоотрокови́ цы, / по мне бы́ ти, и сни́ ти да́ же до а́ да, хотя́ ми спасти́ ся, // моли́ твами Ро́ ждшия Тя, Влады́ ко Всеще́ дрый.

 


По 9 песне канона: ектения́ ма́ лая:

 

Диа́ кон: С вят Госпо́ дь Бог наш.

Хор: С вят Госпо́ дь Бог наш… (болгарский распев в сексту)

 

 

Хвали́ тны псалмы́, глас 4:

Хор: В ся́ кое дыха́ ние да хва́ лит Го́ спода./ Хвали́ те Го́ спода с небе́ с, / хвали́ те Его́ в вы́ шних.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.

Х вали́ те Его́ вси а́ нгели Его́, / хвали́ те Его́ вся си́ лы Его́.// Тебе́ подоба́ ет песнь Бо́ гу.

 

Стихиры воскресные, глас 4:

На 8. Стих: Сотвори́ ти в них суд напи́ сан: / сла́ ва сия́ бу́ дет всем преподо́ бным Его́.

Стихира: К рест претерпе́ вый и смерть, / и воскресы́ й из ме́ ртвых, Всеси́ льне Го́ споди, // сла́ вим Твое́ Воскресе́ ние.

 

Стих: Хвали́ те Бо́ га во святы́ х Его́, / хвали́ те Его́ в утверже́ нии си́ лы Его́.

Стихира: К ресто́ м Твои́ м, Христе́, / от дре́ вния кля́ твы свободи́ л еси́ нас, / и сме́ ртию Твое́ ю/ естество́ на́ ше му́ чащаго диа́ вола упраздни́ л еси́: / воста́ нием же Твои́ м ра́ дости вся испо́ лнил еси́./ Те́ мже вопие́ м Ти: // воскресы́ й из ме́ ртвых, Го́ споди, сла́ ва Тебе́.

 

 

На 6. Стих: Хвали́ те Его́ на си́ лах Его́, / хвали́ те Его́ по мно́ жеству вели́ чествия Его́.

Стихира: Т вои́ м Кресто́ м, Христе́ Спа́ се, / наста́ ви нас на и́ стину Твою́, / и изба́ ви нас от се́ тей вра́ жиих, / воскресы́ й из ме́ ртвых, / возста́ ви ны па́ дшыяся грехо́ м, / просте́ р ру́ ку Твою́, Человеколю́ бче Го́ споди, // моли́ твами святы́ х Твои́ х.

 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.