Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗЕМЛЯНЕ ПОЛОТНО
6.1 Загальні положення

6.1.1Конструкцію земляного полотна необхідно проектувати відповідно до галузевих НД з урахуванням:

- категорії дороги;

- висоти насипу, глибини виїмки;

- типу дорожнього одягу;

- властивостей ґрунтів, які передбачається використовувати в земляному полотні;

- умов виконання робіт із спорудження земляного полотна;

- природних умов району будівництва і особливостей інженерно-геологічних умов ділянки будівництва;

- досвіду експлуатації доріг у даному районі, виходячи з необхідності забезпечення потрібних показників міцності;

- стійкості і стабільності як самого земляного полотна, так і дорожнього одягу при мінімальних витратах на будівництво та експлуатацію;

- максимального збереження цінних земель;

- заподіяння найменшої шкоди навколишньому середовищу.

6.1.2Конструкція земляного полотна складається з таких елементів:

- робочого шару – верхньої частини земляного полотна, що розташована під дорожнім одягом у межах глибини активної зони, але не менше ніж 1,5 м від поверхні покриття проїзної частини;

- тіла насипу (з укісними частинами);

- основи насипу – природного ґрунтового масиву, що розташований нижче насипного ґрунту або нижче робочого шару;

- основи виїмки – ґрунтового масиву, розташованого нижче робочого шару;

- укісних частин виїмки;

- споруд для відводу поверхневої води;

- споруд для пониження або відводу підземних (ґрунтових) вод;

- геотехнічних споруд і конструкцій, призначених для захисту земляного полотна від небезпечних геологічних процесів.

6.1.3Погодно-кліматичні фактори та природні умови району будівництва формують принципи проектування земляного полотна і критерії його міцності та стійкості.

За погодно-кліматичними факторами, ґрунтово-гідрологічними умовами зволоження, а також досвідом експлуатації доріг територія України поділяється на чотири дорожньо-кліматичні зони відповідно до таблиці Г та рисунку Г (Додаток Г).

6.1.4За рельєфом місцевості, інженерно-геологічними умовами, характером зволоження та ступенем стікання води місцевість поділяється на три типи:

1-й – сухі ділянки, на яких поверхневі і ґрунтові води не впливають на зволоження верхніх шарів ґрунту (поверхневий водовідвід забезпечений);

2-й – вологі ділянки, на яких можливе короткочасне (до 30 діб) затоплення поверхневими водами (поверхневий водовідвід утруднений), але ґрунтові води не впливають на зволоження верхніх шарів ґрунту;

3-й – мокрі ділянки з постійним надмірним зволоженням і тривалим (понад 30 діб) затопленням як поверхневими (поверхневий водовідвід надзвичайно утруднений), так і підтопленням ґрунтовими водами.6.1.5Конструкцію земляного полотна в поперечному профілі необхідно призначати за типовими рішеннями з прив'язкою до конкретних умов проектування.

6.1.6Індивідуальні рішення щодо конструкцій поперечного профілю з відповідними обґрунтуваннями призначаються:

- для насипів заввишки понад 12 м;

- для насипів з тимчасовим або постійним затопленням укосів;

- для насипів, що споруджуються на болотах завглибшки понад 4 м з виторфовуванням, або за наявності поперечних похилів дна болота понад 1:10;

- для насипів, що споруджуються на слабких ґрунтах (IL ≥ 0,5);

- при використанні в насипах ґрунтів підвищеної вологості;

- при підвищенні поверхні покриття над розрахунковим рівнем води менше зазначеного в табл. 6.1 (за розрахунковий рівень необхідно приймати найбільший можливий сезонний рівень ґрунтових вод з імовірністю перевищення: 3 % – для цементобетонного покриття, 5 % – для асфальтобетонного покриття і 10 % – для перехідного типу покриття);

Таблиця 6.1 – Найменші підвищення поверхні покриття над розрахунковим рівнем води

Ґрунт верхньої частини земляного полотна (робочого шару) Дорожньо-кліматична зона, м
І ІІ ІІІ
Пісок – крупний, середньої крупності та мілкий 1,1 0,9 0,9 0,7 0,75 0,55
Пісок пилуватий, супісок піщанистий 1,5 1,2 1,2 1,0 1,1 0,8
Суглинок піщанистий, глина 2,2 1,6 1,8 1,4 1,5 1,1
Супісок пилуватий, суглинок пилуватий 2,4 1,8 2,1 1,5 1,8 1,3
Примітка. Над рискою подані значення підвищення поверхні покриття над рівнем ґрунтових вод або тривалого затоплення (понад 30 діб) поверхневими водами, під рискою – те саме над поверхнею землі на ділянках із забезпеченим поверхневим водовідводом або над рівнем короткотривалого (менше 30 діб) затоплення поверхневими водами.

- при застосуванні спеціальних прошарків для регулювання водно-теплового режиму верхньої частини земляного полотна (теплоізолюючих, гідроізолюючих, дренуючих, капіляроперериваючих);- для виїмок завглибшки понад 12 м, влаштованих у нескельних ґрунтах, та завглибшки понад 16 м – у скельних ґрунтах;

- для виїмок у шаруватих ґрунтових масивах за несприятливих гідрогеологічних умов;

- для виїмок, що перетинають водоносні горизонти, або мають в основі водоносний горизонт, а також в глинистих ґрунтах з показником текучості понад 0,5;

- для виїмок завглибшки понад 6 м в пилуватих ґрунтах, а також у глинистих і скельних ґрунтах, що розм'якшуються і втрачають стійкість укосів під дією погодно-кліматичних факторів;

- для виїмок у набухаючих ґрунтах за несприятливих умов їх зволоження;

- для насипів і виїмок, що споруджуються у складних інженерно-геологічних умовах згідно з вимогами ДБН А.2.1.1: на крутосхилах з крутизною понад 1:3, на ділянках з наявністю або можливістю виникнення зсувів, карсту, обвалів, осипів, сельових потоків, снігових лавин тощо;

- при спорудженні земляного полотна із застосуванням вибухових методів або гідромеханізації;

- на ділянках, на яких застосовуються дренажні та інші споруди, що забезпечують стійкість земляного полотна;

- на ділянках сполучення земляного полотна з мостами.

6.1.7Підвищення поверхні покриття дорожнього одягу над рівнем ґрунтових або поверхневих вод при слабо – і середньозасолених ґрунтах необхідно збільшувати на 20 % (для суглинків і глин на 30 %), а при сильнозасолених ґрунтах – від 40 % до 60 %.

6.1.8В умовах зони ІV найменші підвищення поверхні покриття над розрахунковим рівнем води призначають для Карпат за нормами зони І, для гірського Криму – за нормами зони ІІ з урахуванням досвіду експлуатації доріг у цих районах.

6.1.9За наявності у верхній частині земляного полотна різних ґрунтів підвищення необхідно призначати по ґрунту, для якого воно має найбільше значення.

Ґрунти

6.2.1Ґрунти, що використовуються для дорожнього будівництва, необхідно класифікувати за такими показниками: походження, гранулометричний склад, показник пластичності (Ip), показник текучості (IL), морозне здимання при замерзанні (εfh), схильність до просідання при зволоженні під дією власної ваги чи зовнішнього навантаження (εsl), засоленість (Dsal), набрякання (εsw), вміст органічної речовини (Ir), розкладання (Ddp) чи зольність (Dаб) торфу згідно з національними стандартами.

6.2.2Різновид ґрунтів за засоленістю, набуханням, здимальністю та просідністю необхідно приймати згідно з національними стандартами.

6.2.3Різновид ґрунтів за ступенем зволоження приймається згідно з табл. 6.2.

Таблиця 6.2 – Різновид ґрунтів за ступенем зволоження

Різновид ґрунтів Вологість
Недозволожені менше 0,9 Wо
Нормальної вологості від 0,9 Wо до 1,1 Wо
Підвищеної вологості від 1,1 Wодо Wadm
Надмірно зволожені більше Wadm
Примітка.Wо – оптимальна вологість ґрунту; Wadm – допустима вологість ґрунту.

6.2.5 Допустима вологість ґрунтів при ущільненні визначається згідно з табл. 6.3.

6.2.6Ступінь ущільнення ґрунту насипу земляного полотна, який визначається коефіцієнтом ущільнення, повинен бути не менше показників, наведених в табл. 6.4.

6.2.7До особливих ґрунтів відносять ґрунти, що змінюють з часом міцність і стійкість під дією погодно-кліматичних факторів і навантажень. До особливих ґрунтів належать: торф та заторфований ґрунт, засолений ґрунт, сапропель, мул, лес, аргіліт та алевроліт, мергель, глинистий мергель, трепел, тальковий та пірофілітовий ґрунт, дочетвертичні глинисті ґрунти, глинистий сланець і сланцева глина, чорнозем, техногенний ґрунт.

6.2.8До слабких ґрунтів належать ґрунти, опір зсуву яких в умовах природного залягання становить менше 0,075 МПа (при випробуванні приладом обертального зрізу), модуль осідання понад 50 мм/м (при навантаженні 0,25 МПа) або модуль деформації менше 5,0 МПа. За відсутності даних випробувань до слабких ґрунтів необхідно відносити торф і заторфований ґрунт, мул, сапропель, зв'язний ґрунт з показником текучості IL≥ 0,5.

Таблиця 6.3 – Допустима вологість ґрунту при ущільненні

Ґрунти Допустима вологість Wadm у долях від оптимальної при коефіцієнті ущільнення
1,0 0,98 0,95 0,93 0,92 0,90
Пісок пилуватий від 0,95 до 1,05 від 0,90 до 1,10 від 0,85 до 1,25 від 0,80 до 1,35 від 0,75 до 1,40 від 0,75 до 1,50
Супісок піщанистий від 0,98 до 1,02 від 0,93 до 1,07 від 0,85 до1,15 від 0,80 до1,25 від 0,80 до 1,30 від 0,08 до 1,40
Супісок пилуватий, суглинок легкий піщанистий і пилуватий від 0,98 до 1,02 від 0,94 до 1,06 від 0,92 до 1,12 від 0,90 до 1,22 від 0,85 до 1,25 від 0,80 до 1,35
Суглинок важкий піщанистий і пилуватий, глини від 0,98 до 1,02 від 0,95 до 1,05 від 0,90 до 1,10 від 0,90 до 1,20 від 0,90 до 1,23 від 0,85 до 1,30
Примітка 1. При спорудженні насипу з непилуватих пісків у літніх умовах допустима вологість не обмежується. Примітка 2. Ці обмеження не поширюються на насипи, які споруджуються методом гідронамиву.

Таблиця 6.4 – Коефіцієнти ущільнення земляного полотна

Елемент земляного полотна Глибина розташування шару ґрунту від поверхні покриття, м Найменший коефіцієнт ущільнення ґрунту за типом дорожнього одягу та кліматичними зонами
Капітальний полегшений і перехідний
дорожньо-кліматичні зони
ІV, І ІІ ІІІ IV, I ІІ ІІІ
Робочий шар насипу та виїмки до 1,5 від 1,0 до 0,98 від 1,0 до 0,98 від 1,0 до 0,98 від 0,98 до 0,95 0,95 0,95
Насип, що не підтоплюється - 0,98 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95
Насип, що підтоплюється - 0,98 0,98 0,98 0,98 0,95 0,95
Примітка. Більші значення коефіцієнта ущільнення ґрунту призначаються при дорожньому одязі капітального типу, при влаштуванні шарів основ з ґрунтів та кам'яних матеріалів, оброблених цементом, менші - в усіх інших випадках. Більше значення коефіцієнта ущільнення ґрунту основ призначається для насипів заввишки до 1,5 м.

6.2.9До дренуючих ґрунтів необхідно відносити ґрунти, що мають при досягненні максимальної щільності при стандартному ущільненні коефіцієнт фільтрації не менше ніж 0,5 м/добу.

6.2.10Пісок, ступінь неоднорідності якого менше ніж 3, а також мілкий пісок з вмістом за масою не менше ніж 90 % часток розміром від 0,10 мм до 0,25 мм, необхідно відносити до однорозмірних.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал