Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


E) Өлшеу құралдардың химиялы қасиеттері

A) Өлшеу құралдардың физикалық қасиеттері

B) Өлшеу құралдардың электр қасиеттері

C) Өлшеу құралдардың инерциялық қасиеттері

D) Өлшеу құралдардың магнит қасиеттері

E) Өлшеу құралдардың химиялы қасиеттері

F) Статикалық қасиеттері

G) Физикалық қасиеттері

H) Толық және меншікті қасиеттері

{Правильный ответ} = C, E, H

 

$$$008

Толық динамикалық сипаттамалар:

A) Өтпелі, импульстік сипаттамалары

B) Монохроматикалық тербелуі

C) Беріліс функциясы

D) Жолақтының өткізу ені, беріліс функциясы

E) Көрсеткіштердің тұрақтану уақыты, динамика теңдігі

F) Амплитудалық-фазалық, Амплитудалық -жиілікті сипаттамалары

G) Туынды функциясы

H) Көрсеткіштердің тұрақтану уақыты

{Правильный ответ} = A, C, F

 

 

$$$009

Меншікті динамикалық сипаттамалар:

A) Реакция уақыты

B) Демпфилеу коэффициенті

C) Есептеуді даталау қателігі

D) Беріліс функциясы

E) Туынды функциясы

F) Амплитудалық-фазалық сипаттамалары

G) Амплитудалық -жиілікті сипаттамалары

H) Өтпелі, импульстік сипаттамалары

{Правильный ответ} = A, B, C

 

 

$$$010

Өлшеу арнаның элементтерінің анықталатын сипаттамалары:

A) Көрсеткіштердің тұрақтану уақыты

B) Монохроматикалық теңселуі

C) Туынды функциясы

D) Аспаптық қателіктің шектері

E) Номиналды функциясы

F) Түрлендіру теңдіктері

G) Жүйелі қателіктің шектері

H) Қателіктің кездейсоқ құраушының ықтималдығының дифференциалдық үлестіру функциясы мен орташа квадратталған ауытку

{Правильный ответ} = F, G, H

 

 

$$$011

Өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібінің ерекшіліктері:

A) Шығу үрдістің барлық параметрлері уақыт бойынша өзгермегенде өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібіне жатады

B) Кіру үрдістің бір параметрі ғана уақыт бойынша өзгергенде өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібіне жатадыC) Шығу үрдістің бір параметрі ғана уақыт бойынша өзгергенде өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібіне жатады

D) Сызықты өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібінің талдауы классикалық, операторлық немесе спектралды әдісімен өткізіледі

E) Сызықты өлшеу құралдың стационарлы емес жұмыс істеу тәртібінің талдауы жанама немесе тікелей әдісімен өткізіледі

F) Егерде кіру әсердің параметрі уақыт бойынша өзгеріп отырса, өлшеу құрал стационарлы емес жұмыс істеу тәртібінде тұрақты жұмыс істеу мүмкін

G) Егерде кіру әсердің параметрі уақыт бойынша өзгеріп отырса, өлшеу құрал стационарлы жұмыс істеу тәртібінде тұрақты жұмыс істеу мүмкін.

H) Егерде кіру әсердің параметрі уақыт бойынша өзгеріп отырса, өлшеу құрал стационарлы емес жұмыс тәртібінде тұрақты жұмыс істей алмайды

{Правильный ответ} = C, D, F

 

$$$012

Бірінші реттік сызықты жүйесінің ерекшіліктері:

A) Осындай жүйелерде кіру және шығу сигналдардың арасындағы қатынасы бірінші реттік сызықты дифференциалды теңдігімен көрсетіледіB) Осындай жүйелерде кіру және шығу сигналдардың арасындағы қатынасы екінші реттік сызықты дифференциалды теңдігімен көрсетіледі

C) Өтпелі сипаттамаға ие болады

D) Статикалық сипаттамаға ие болады

E) Инерциялы сипаттамаға ие болады

F) Жиілікті сипаттамаға ие болады

G) Фазалық сипаттамаға ие болады

H) Векторлық сипаттамаға ие болады

{Правильный ответ} = A, C, F

 

 

$$$013

Тізбекті тербелу контурдағы стационарлы емес жұмыс тәртіптің ұзақтылығының ерекшіліктері:

A) Стационарлы емес жұмыс тәртіптің ұзақтылығы конденсатордың зарядтау уақытымен анықталады

B) Стационарлы емес жұмыс тәртіптің ұзақтылығы контурдың өткізу жолақтығымен анықталады

C) Стационарлы емес жұмыс тәртіптің ұзақтылығы контурдың кіру сигналының ұзақтылығымен анықталады

D) Өшу коэффициентімен сипатталанады

E) Өсу коэффициентімен сипатталанады

F) Контурдың жолақтының ені неғұрлым кең болса, соғұрлым стационарлы емес жұмыс тәртібі қысқа болады

G) Контурдың жолақтының ені неғұрлым кең болса, соғұрлым стационарлы емес жұмыс тәртібі ұзақ болады

H) Контурдың жолақтының ені неғұрлым кең болса, соғұрлым стационарлы жұмыс тәртібі қысқа болады

{Правильный ответ} = B, D, F

 

 

$$$014

Динамика теңдігінің ерекшіліктері:

A) Динамика теңдігі Ом заңы бойынша құрастырылады

B) Динамика теңдігі Гук заңы бойынша құрастырылады

C) Динамика теңдігі Архимед заңы бойынша құрастырылады

D) Динамика теңдігі Кирхгоф заңы бойынша құрастырылады

E) Динамика теңдігін есептегенде операторлық әдісімен пайдаланады

F) Динамика теңдігін есептегенде тікелей әдісін пайдаланады

G) Динамика теңдігін есептегенде жанама әдісін пайдаланады

H) Динамика теңдігін есептегенде спектралды әдісін пайдаланады

{Правильный ответ} = D, E, H

 

 

$$$015

Динамикалық түйіннің ерекшіліктері:

A) Жұмысы нақты теңдігімен бейімделтіп кез келген физикалық түрінің құралы динамикалық ретінде қарастырылады

B) Динамикалық түйіндер тізбекті түрлі болуы мүмкін

C) Жұмысы нақты теңдігімен бейіптелген өлшеу объектінің қасиеті динамикалық түйін ретінде қарастырылады

D) Динамикалық түйіндер аралас түрлі болуы мүмкін

E) Динамикалық түйіндер керіс байланысты параллельді түрлі болуы мүмкін

F) Динамикалық түйіндер статикалық болуы мүмкін

G) Динамикалық түйіндер өлшеу объектінің статикалық параметрлерін өлшейді

H) Динамикалық түйіндер векторлық сипаттамаға ие болады

{Правильный ответ} = A, B, E

 

$$$016

Беріліс функцияның ерекшіліктері:

A) формула бойынша анықталады

B) формула бойынша анықталады

C) формула бойынша анықталады

D) Беріліс функциясы операторлық әдісімен динамика теңдігін шешу жолымен теориялық есептеліну мүмкін

E) Беріліс функциясы операторлық әдісімен статика теңдігін шешу жолымен теориялық есептеліну мүмкін

F) Беріліс функциясы өлшеу құралдың бірлік импульсіна жауабын көрсетеді

G) Беріліс функциясы өлшеу объектінің бірлік импульсіна жауабын көрсетеді

H) Беріліс функциясы әсер ету фактордың бірлік импульсіна жауабын көрсетеді

{Правильный ответ} = C, E, F

 

 

$$$017

Динамикалық өлшеулердің ерекшіліктері:

A) Динамикалық өлшеулерде өлшеу құралдардың инерциялы қасиеттері маңызды ролін атқарады

B) Динамикалық өлшеулерде өлшеу құралдардың статикалық қасиеттері маңызды ролін атқарады

C) Динамикалық өлшеулерде олшеу өбъектінің инерциялы қасиеттері маңызды ролін атқарады

D) Өлшеу құралдардың инерциялы қасиеттері оның динамикалық сипаттамаларымен есепке алынады

E) Өлшеу құралдардың инерциялы қасиеттері оның индукциялы сипаттамаларымен есепке алынады

F) Өлшеу құралдардың инерциялы қасиеттері оның статикалық сипаттамаларымен есепке алынады

G) Динамикалық сипаттамалар кешенді және қарапайым болады

H) Динамикалық сипаттамалар толық және меншікті болады

{Правильный ответ} = A, D, H

 

 

$$$018

Динамикалық өлшеулердегі тым көп таралған сынау сигналдары:

A) Уақыт

B) Бірлік сатысы

C) Күшейту коэффициенті

D) Кеміту коэффициенті

E) Бірлік импульсі

F) Кіру сигналдың құлашы

G) Монохроматикалық тербелісі

H) Қуат

{Правильный ответ} = B, E, G

 

 

$$$019

Жабық кірісімен пиктік детектордың жұмыс тәртібінің ерекшіліктері:

A) Пиктік детектордың жауабы тең UВЫХ = Uь sint – U0

B) Пиктік детектордың жауабы тең UВЫХ = Uь sint + U0

C) Пиктік детектордың жауабы тең UВЫХ = Uь sint * U0

D) Пиктік детектордың жауабы тең UВЫХ = Uь sint / U0

E) Пиктік детектордың шығу процесінің негізгі сипаттамалары тұрақты қала береді

F) Пиктік детектордың жұмыс тәртібі стационарлы болып табылады

G) Пиктік детектордың шығу процесінің негізгі сипаттамалары үздіксіз өзгеріп отырады

H) Пиктік детектордың жұмыс тәртібі стационарлы емес болып табылады

{Правильный ответ} = A, E, F

 

 

$$$020

Статикалық жұмыс тәртібінде:

A) Өлшеу құралдың шығу сигналы кіру сигналына дәл сәйкес келеді

B) Өлшеу құралдың шығу сигналы кіру сигналына сәйкес келмейді

C) Түрлендіру коэффициенті К кіру шаманы X(t) барлық диапазонда өлшегенде номиналды коэффициентіне К0 тең болады

D) Түрлендіру коэффициенті К кіру шаманы X(t) барлық диапазонда өлшегенде номиналды коэффициентіне К0 тең емес болады

E) Түрлендіру теңдігі сызықты инерциялы түрлеңдіруіне сәйкес келеді

F) Түрлендіру теңдігі идеалды инерциясыз сызықты түрлеңдіруіне сәйкес келеді

G) Түрлендіру теңдігі идеалды инерциясыз сызықсыз түрлеңдіруіне сәйкес келеді

H) ) Түрлендіру теңдігі инерциялы сызықсыз түрлеңдіруіне сәйкес келеді

{Правильный ответ} = A, C, F

 

$$$021

ӨҚ-ң өтпелі сипаттамасының ерекшіліктері:

A) Ол ӨҚ кіреберісіне белгілі амплитудасымен бірлік функция түрінде берілгенде пайда болатын сипаттама - ӨҚ-ң уақыттық сипаттамасы болады

B) Ол ӨҚ-ң инерциялығын көрсетеді

C) Ол ӨҚ кіреберісіне кездейсоқ амплитудасымен бірлік функция түрінде берілгенде пайда болатын сипаттама - ӨҚ-ң жиіліктік сипаттамасы болады

D) Ол ӨҚ-ң дәлдігін көрсетеді

E) Ол ӨҚ-ң қателігін көрсетеді

F) Өтпелі сипаттаманы тәжірибелік жолымен табады немесе дифференциалды теңдікті есепте табады

G) Өтпелі сипаттаманы анықтауға қажеттілігі жоқ, үйткені ол априорлық сипаттамаға жатады

H) Ол ӨҚ шығысына белгілі амплитудасымен бірлік функция түрінде берілгенде пайда болатын сипаттама - ӨҚ-ң уақыттық сипаттамасы болады

{Правильный ответ} = A, B, F

 

$$$022

Екінші реттік динамикалық элементтің жұмыс істеу тәртіптері:

A) Статикалық

B) Теңселу

C) Периодтық

D) Периодтық емес

E) Шекті

F) Бірқалыпты

G) Нормалы

H) Динамикалық

{Правильный ответ} = B, D, E

 

$$$023

Динамикалық элементтің екінші реттік тербелу, шекті, периодтық емес жұмыс істеу тәртіптері үшін демпфирлеу коэффициенті:

A)  = 0

B)  = ∞

C)  = 1

D)  < 1

E)  >1

F)  = U/I

G)  = I/R

H)  = X

{Правильный ответ} = C, D, E

 

 

$$$024

Динамикалық элементтің екінші реттік тербелу, шекті, периодтық емес жұмыс істеу тәртітері үшін өтпелі сипаттамасы:

A)

B)

C)

D)

E) .

F)

G)

H)

{Правильный ответ} = D, E, F

 

 

$$$025

Динамикалық элементтің екінші реттік тербелу, шекті, периодтық емес жұмыс істеу тәртітері үшін импульстік сипаттамасы:

A)

B)

C)

D)

E) .

F)

G)

H)

{Правильный ответ} = A, G, H

 

$$$026

Жиілікті сипаттамалар:

A) Сызықты

B) Интегралды

C) Дифференциалды

D) Амплитуда-фазалық

E) Амплитуда-жиіліктік

F) Фазалық

G) Импульсті

H) Жалпақ - импульсты

{Правильный ответ} = D, E, F

 

 

$$$027

Екінші ретті динамикалық элементтің жиілік сипаттамалары:

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

{Правильный ответ} = A, B, C

 

 

$$$028

Мінсіз инерциялық элементтің жиіліктік сипаттамалары

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G).

H)

{Правильный ответ} = F, G, H

 

 

$$$029

Бірінші ретті динамикалық элементтің жиіліктік сипаттамалары:

A)

B)

C)

D)

E)

F).

G).

H)

{Правильный ответ} = F, G, H

 

 

$$$030

Нөлдік реттің, бірінші реттің және екінші реттің динамикалық элементтердің теңдіктері:

A)

B) Y(t) = K0X(t)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

{Правильный ответ} = B, D, G

 

 

$$$031

Екінші реттік динамикалық элементтердің сипаттамалары:

A) Өз тербелістерінің жиілігі

B) Демпфирлеу коэффициенті

C) Түрлендіру коэффициенті

D) Өлшеу нәтижесінің қателігі

E) Аралық элементтер

F) Қосымша қателік

G) Кездейсоқ қателік

H) Нөлдік деңгейдің ығысуы

{Правильный ответ} = A, B, C

 

 

$$$032

Дифференциалды тендеулердің ерекшеліктері:

A) Дифференциалды теңдеулер ӨҚ-ның динамикалық қасиеттерін жарым-жартылай көрсетеді

B) Дифференциалды теңдеулер ӨҚ-ның статикалық қасиеттерін едәуір толық көрсетеді

C) Дифференциалды теңдеулер ӨҚ-ның сандық сипаттамаларын жарым-жартылай көрсетеді

D) Дифференциалды теңдеулер ӨҚ-ның динамикалық қасиеттерін едәуір толық көрсетеді

E) Динамикалық теңдеудің шешімі кірістік сигналды берген кезде ӨҚ-ның шығыстық сигналын көрсетеді

F) Жоғарғы ретті дифференциалды теңдеулер бірінші және екінші ретті дифференциалды теңдеулер жүйесімен көрсетілуі мүмкін

G) Динамикалық теңдеудің шешімі ӨҚ-ның негізгі қателігін анықтайды

H) Динамикалық теңдеудің шешімі ӨҚ-ның қосымша қателігін анықтайды

{Правильный ответ} = D, E, F

 

 

$$$033

Өлшеу арналдарындағы кездейсоқ стационарлы емес үрдістердегі параметрлерді өлшеу ерекшеліктері:

A) Уақытқа тәуелсіз парметрлерді өлшеуге және іздеуге алып келеді

B) Уақытқа тәуелді парметрлерді өлшеуге және іздеуге алып келеді

C) Осы мезеттегі тегістеу алгоритмдерін жүзеге асыруға алып келеді

D) Априорлы ақпарат болған кезде парметрді өлшеуді жүзеге асыруға болады

E) Апостериорлы ақпарат болған кезде параметрді өлшеуді жүзеге асыруға болады

F) Жоғарғы реттік дифференциалды теңдеулерін стационарлы емес кездейсоқ үрдістердің барлық сипаттамалары көрсетеді

G) Стационарлы емес кездейсоқ үрдістердің динамикалық теңдеулерінің шешімі ӨҚ-ның негізгі қателігін анықтайды

H) Стационарлы емес кездейсоқ үрдістердің динамикалық теңдеулерінің шешімі ӨҚ-ның қосымша қателігін анықтайды

{Правильный ответ} = A, C, D

 

 

$$$034

Кездейсоқ процесстің ерекшеліктері:

A) Процесс кездейсоқ деп аталады, егер көпдүркінді қайталаулар кезінде ол үнемі кездейсоқ өтсе

B) Процесс кездейсоқ деп аталады, егер бір дүркінді қайталау кезінде ол кездейсоқ өтсе

C) Кездейсоқ процесс туралы жеткілікті ақпарат оның бірөлшемді дифференциалды функциясында жатады

D) Кездейсоқ процесс туралы жеткілікті ақпарат оның көпөлшемді интегралды функциясында жатады

E) Кездейсоқ процесс туралы жеткілікті ақпарат оның сызықтық функциясында жатады

F) Белгілі уақыттың әр қимасындағы Хi кездейсоқ шамалары белгілі бір заңға бағынады

G) Белгілі уақыттың әр қимасындағы Хi кездейсоқ шамалары белгілі бір заңға бағынбайды

H) Уақыттың әр секундында Хi кездейсоқ шамалары теңөлшемді заңға бағынады

{Правильный ответ} = A, D, F

 

$$$001

Өлшеуіш құралдардың кірісі мен шығысында болатын физикалық сигналдардың формалары:

A) Үздіксіз

B) Сызықты

С) Сызықсыздық

D) Кванттық

E) Модульденген

F) Модульденген емес

G) Динамикалық

H) Дискреттік

{Правильный ответ} = A, D, H

 

 

$$$002

Масштаб түрлендіргіштердегі өлшемдер:

A) Интегралды реттелетін

B) Бірканалдық реттелмейтін

С) Дифференциалды реттелетін

D) Бірканалдық реттелетін

E) Бірканалды және көпканалды интегралдық

F) Көпканалды реттелетін және реттелмейтін

G) Сызықтық және сызықтық емес

H) Көпканалды интегралдық

{Правильный ответ} = B, D, F

 

$$$003

Уақыт бойынша өзгеру сипатына қарай сигнал формалары:

A) Детерминирленген

B) Номиналдық

C) Импульстік

D) Динамикалық

E) Нақты

F) Квазидетерминирленген

G) Негізгі

H) Кездейсоқ

{Правильный ответ} = A, F, H

 

 

$$$004

Детерминирленген сигналдардың ерекшеліктері:

A) Өзгеру заңы белгілі, ал модельде белгісіз параметрлер болмайды

B) Секіріс жасап тұрақты өсу заңымен өзгеретін сигнал

C) Өзгеру заңы белгілі , ал модельде белгісіз параметрлері болады

D) Өзгеруі болжауға келмейтін сигналдар

E) Уақыт арасында кездейсоқ өзгеру сипатты сигналдар

F) Өлшем шығысындағы сигналдар

G) Негізгі

H) Үлгілі категориясына жататын сигналдар

{Правильный ответ} = A, F, H

 

 

$$$005

Квазидетерминирленген сигналдардың келесі ерекшеліктері:

A) Өзгеру заңы белгілі, ал модельде белгісіз параметрлер болмайды

B) Секіріс жасап тұрақты өсу заңымен өзгеретін сигнал

C) Сызықтық сипатпен өзгеретін сигнал

D) Уақыт аралығында бір немесе бірнеше белгісіз параметрлердің өзгеретін, т.с.с жартылай белгілі сипатындағы сигнал

E) Уақыт аралығында кездейсоқ өзгеру сипатындағы сигнал

F) Гармоникалық сигнал

G) Оңаша сигнал

H) Үлгілі категорияға жататын сигналдар

{Правильный ответ} = D, F, G

 

 

$$$006

Кездейсоқ сигналдардың ерекшеліктері:

A) Өзгеру заңы белгілі, ал модельде белгісіз параметрлер болмайды

B) Мәні детерминирленген сигнал арқылы анықталатын сигнал

C) Өзгеруі болжауға келмейтін сигналдар

D) Уақыт аралығында бір немесе бірнеше белгісіз параметрлердің өзгеретін, т.с.с жартылай белгілі сипатындағы сигнал

E) Уақыт аралығында кездейсоқ өзгеру сипатындағы сигнал

F) Гармоникалық сигнал

G) Оңаща сигнал

H) Үлгілі категорияға жататын сигналдар

{Правильный ответ} = B, C, E

 

 

$$$007

Детерминирленген, квазидетерминирленген және квазистатикалық сигналдар:

A) Белгісіз параметрлі тұрақты сигналдар

B) Өлшемдердің шығысындағы үлгілі сигналдар

C) Өлшенген сигналдар

D) Импульстік сигналдар

E) Кодтық сигналдар

E) Уақыт аралығында өте баяу өзгеретін сигналдар

F) Гармоникалық сигнал

G) Оңаша тұрақты сигнал

H) Дұрыс шешімді белгіленген қателікпен анықтайтын шығыстағы ең кіші сигнал

{Правильный ответ} = A, B, E

 

 

$$$008

Математикалық модельдердің бірканалды және көпканалды реттелетін және реттелмейтін шама ерекшеліктері:

A) XN = Nxqk, болса Nx= const, qk= const

B) XN = Nxqk, болса Nx= var, qk =const

С) XN = Nxqk, болса Nx= var, qk= var

D) XN = Nxqk, болса Nx= max, qk= max

E) XN = Nxqk, болса Nx= min, qk= max

F) XN = Nxqk, болса Nx= max, qk= min

G) XN = Nxqk, болса Nx= min, qk= min

H) XN = Nxqk,болса Nx> qk

{Правильный ответ} = A, B, C

 

 

$$$009

Фурьенің жалпы қатары, соңғы интервалындағы Фурьенің үздіксіз түрлендіруінің және берілген ықтималдығымен Р өлшеу нәтиженің кездейсоқ қателігінің  сенімділік шегінің теңдігі:

A)

B)

С)

D)

E)

F)

G)

H)

имеет вид

{Правильный ответ} = A, С, H

 

 

$$$010

Үлестіру функциясының негізгі сипаттамалары:

A) Үлестірудің жоғарғы шегі

B) Үлестірудің төменгі шегі

С) Үлестірудің ортасы

D) Үлестірудің жоғарғы, төменгі, ортаңғы шектері

E) Энтропиялық коэффициенті

F) Бастапқы және орталық моменттері және олардың туынды коэффициенті

G) Стандартты ауытқу, дисперсия

H) Сезімталдық шегі

{Правильный ответ} = С, E, F

 

 

$$$011

Орталық сілтелуі бар үлестірулер:

A) Теңөлшемдік

B) Траперциалдық

С) Экспоненциалдық

D) Арксинусоидалық

E) Нормалдық

F) Үшбұрыштық

G) Релей

H) Модальдік

{Правильный ответ} = A, B, D,

 

 

$$$012

Энтропиялық интервалдың, хд шаманы өлшеп алған соң х өлшенетін нақты шаманың энтропиясының, барлық трапециалды үлестірулердің математикалық күтімнің теңдіктері:

A) Хц = (х1 + х2)/2

B) d = э/2 = /2

С)

D) d = 0,5э = 0,5

E) d = 2э =

F) .

G)

H) Хц = (х1 + х2)/ (х1 - х2)2

{Правильный ответ} = A, С, E

 

$$$013

Траперциадалдық үлестірудің өкілі:

A) Нормалдық

B) Өзіндік траперциалдық

С) Теңөлшемдік

D) Арксинусоидалық

E) Релей

F) Үшбұрыштық

G) Вейбулл

H) Экспоненциалдық

{Правильный ответ} = B, С, F

 

 

$$$014

Барлық траперциалдық үлестірудің, экспоненциалдық үлестірудің, нормалы үлестіру заңының математикалық күтім формуласы:

A) Хц = (х1 + х2)/2

B) Хц = (х1 - х2)/2

С)

D)

E)

F)

G)

H) Хц = (х1 + х2)/ (х1 - х2)2

{Правильный ответ} = A, С, E

 

 

$$$015

Нормалы үлестіру заңының сипаттамалары:

A) Математикалық күтім

B) Дисперсия

С) Орташа квадратталған ауытқу

D) Орташа өлшенген мән

E) Өлшеу нәтижесі

E) Ауытқу нәтижесі

F) Ауытқу нәтижесінің орташа мәні

G) Бастапқы және соңғы үлестіру

H) Нормаланған салмақ

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$016

Нормалы үлестірудің заңның, нормалау үлестірудің айнымалы жоғары шегімен нақты интегралдың, сенімді ықтималдықтың формулалары:

A)

B)

С)

D) P{хн < х < хв} = 1-q

E)

F)

G)

H) Хц = (х1 + х2)/ (х1 - х2)2

{Правильный ответ} = A, С, D

 

$$$017

Композицияланған сопақталған үлестірулердің негізгі параметрлерімен қателіктің квантильдік мәндері:

A) Үлістірудің жоғарғы шегі

B) Композицияда Ср тең өлшемдік құраушының қатысты көлемінің көрсеткіші

С) Үлестіру центрі

D) Экспоненциалды үлестіру заңының қателік мәні

E) Энтропиялық коэффициенті

F) Бастапқы және орталық моменттері және олардың туынды коэффициенті

G)  экспоненциальды құраушыының көрсеткіші

H) Берілген сенімділік ықтималдылығының қателік мәні

{Правильный ответ} = B, G, H

 

$$$018

Өлшеу арналарын талдаумен синтезде анықталатын сипаттамалар:

A) Турлендіру теңдігі

B) Систематикалық қателік жатқан шектер

С) Кездейсоқ қателіктің ықтималдық үлестіру дифференциалдық функция мен орташа квадратталған ауытқуы

D) Өлшеу нәтижелері

E) Үлестірудің интегралдық функциясы

F) Бастапқы және орталық моменттері және олардың туынды коэффициенті

G)  экспоненциалды құраушының көрсеткіші

H) Қосалқы қателік

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$019

ӨҚ түрлендіру теңдеуінің параметрлері:

A) ӨҚ дәлдік класы

B) Систематикалық орналасқан шектері

С) Дисперсия

D) Математикалық күтім

E) aj = (а1, а2, аL) –ӨҚ блоктарының параметірлері

F) zj = (z1, z2, zk) – әсер ететін факторлары (бөгет, шу)

G)  экспоненциалды құраушының көрсеткіші

H) Кірістік және шығыстық сигналдың Х, У – ақпараттық параметрлері

{Правильный ответ} = E, F, H

 

$$$020

Блоктар қателіктері, өлшеу нәтижесіне j блогымен енгізілетін қателіктің, j блогының қателігің әсер ету коэффицентінің формулалары:

A) j = (ajд - aj)/aj =  aj/ aj

B)

С)

D)

E) У =

F)

G)

H) Wi = F/zi

{Правильный ответ} = A, B, D

 

 

$$$021

Өлшеу құралдардың абсолютті қателігі, аддитивті қателіктердің әсер ету коэффициенті, диапазон соңғы нүктесіндегі ӨҚ қателігі формулалар:

A) j = (ajд - aj)/aj =  aj/ aj

B)

С)

D)

E) У =

F)

G)

H) Wi = F/zi

{Правильный ответ} = С, G, H

 

 

$$$022

Сигналдар параметрлерінің ерекшеліктері:

A) Мөлшері бойынша үздіксіз және квантталған

B) Бір мәнде және көп мәнді

С) Мөлшері бойынша үздіксіз болатын шама берілген диапозонда шексіз үлкен көлемге ие бола алады.

D) Мөлшері бойынша квантталған шама берілген диапазонда тек шектеулі көлем мәндеріне ие

E) Мөлшері бойынша үздіксіз болатын шама берілген диапазонда тұрақты.

F) Мөлшері бойынша квантталған шама берілген диапазонда сызықты емес

G) Мөлшері бойынша квантталған шама берілген диапазонда интегралды функцияға ие

H) Сигналдар параметрлері инерционды және инерционды емес

{Правильный ответ} = A, С, D

 

 

$$$023

Қарапайым квазидетерминилденген сигналдардың ерекшеліктері:

A) Идеал бірлік импульс берілістік функциямен сипатталады

B) Идеал бірлік импульс дельта функция арқылы сипатталады.

С) Интеграл дельта функциялар екі мүмкін шама 0 не ∞ ие бола алады.

D) Интеграл дельта функциялар екі мүмкін шама 0 не 1 ие бола алады.

E) Дельта функция стробтайтын әрекетке ие.

F) Дельта функция стробтайтын әрекетке ие болмайды.

G) Дельта функция интегралдайтын әрекетке ие.

H) Дельта функция дифференциалдайтын әрекетке ие.

{Правильный ответ} = B, D, E

 

 

$$$024

Күрделі квазидетерминделген сигналдар:

A) Дара сигнал

B) Гармоникалық сигнал

С) Полигармоникалық сигнал

D) Сызықты сигнал

E) Тізбектелген импульстар

F) Кванттау қадамы

G) Тікбұрышты, үшбұрышты, экспоненциалды түрлі сигнал

Н) Уақыт бойынша өзгеретін болжанбайтын сигнал

{Правильный ответ} = С, E, G

 

 

$$$025

Полигармоникалық сигналдардың ерекшеліктері:

A) Тұрақты құаушы мен шексіз санды Ск амплитудалы гармоникалар

B) Тек тұрақты құаушыдан тұрады

С) Айнымалы тоқ генераторының кернеуі

D) Күшейткіш шығысындағы кернеу

E) Полигармоникалық сигнал параметрінің әрқайсысы ақпараттық болуы мүмкін

F) Кванттау қадамы полигармоникалық сигнал

G) Полигармоникалық сигнал параметрінің әрқайсысы ақпараттық болуы мүмкін емес

H) Полигармоникалық сигнал параметрі бірге тең

{Правильный ответ} = A, С, E

 

 

$$$026

Периодты импульсты сигналдың ерекшеліктері:

A) Бүкіл диапазон бойынша интенсивтілікпен анықталады

B) Спектрлі анализ бойынша анықталады

С) Минималды және максималды мәндер ауқымымен анықталады

D) Хm амплитудасымен анықталады

E) Әсер етуші фактормен анықталады

F) Т0 қайталау периодымен анықталады

G)  импульсының ұзақтылығымен анықталады

H) Фазалық жылжумен анықталады

{Правильный ответ} = D, F, G

 

 

$$$027

Күрделі формадағы периодты сигналдардың ақпаратты параметрлері:

A) Сигналдардың тұрақты құраушыдан кіші шамалар жағына қарай минималды ауытқуы

B) Сигналдардың тұрақты құраушыдан үлкен шамалар жағына қарай максималды ауытқуы

С) Период

D) Периодты сигналдар ауқымы

E) Түрлендіру мен күшейту коэффициенті

F) Пішін мен амплитуда коэффициенті

G) Жиілік

H) Эквиваленттік коэффициенті

{Правильный ответ} = B, D, F

 

 

$$$028

Негізгі қайталанбас өтпелі сигналдарды сипаттайтын функция:

A) Бірлік функция

B) Дельта функция

С) Экспоненциалыі функция

D) Өшпелі сызықтық функция

E) Өшпелі тебеліс функция

F) Тікбұрышты функция

G) Үшбұрышты функция

H) Берілістік функция

{Правильный ответ} = С, E, F

 

 

$$$029

Кездейсоқ сигналдардыңнегізгі түрлері:

A) Стационарлық

B) Стационарлық емес

С) Эргодикалық және эргодикалық емес

D) Тұрақты

E) Сызықтық

F) Статикалық

G) Элементтік және кешендік

H) Инерциалдық

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$030

Стационарлық сигналдардың ерекшеліктері:

A) Стационарлық сигналдардың үлестіру заңы уақытқа байланысты

B) Стационарлық сигналдардың үлестіру заңы кернеуге байланысты

С) Стационарлық сигналдардың үлестіру заңы уақытқа байланысты емес

D) Стационарлық сигналдардың орташа мәні тұрақты

E) Стационарлық сигналдардың орташа мәні тұрақты емес

F) Стационарлық сигналдардың дисперсиясы тұрақты емес

G) Стационарлық сигналдардың дисперсиясы тұрақты

H) Стационарлық сигналдардың орташа мәні ылғи нөлге тең

{Правильный ответ} = С, D, G

 

 

$$$031

Кездейсоқ сигналдардың статистикалық параметрлері мен сипаттамалары:

A) Тығыздық және үлестіру функциясы

B) Орташа мән, квадраттық орташа мән, дисперсия

С) Автокорреляциялы функциясы және спектрлі тығыздығы

D) Жиілік

E) Амплитуда

F) Түрлендіру коэффиценті

G) Өлшеу аспаптарының қателіктері

H) Өлшеу аспаптарының дәлдік класы

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$032

Сигналдар спектралдық тығыздығының қасиеттері:

A) Сигналдың спектртығыздығы нақты функция болып табылады

B) Сигналдың спектр тығыздығы оң функция болып табылады

С) Сигналдың орташа мәнін дельта функцияның көмегімен спектр тығыздығының қуаттары бойынша табуға болады

D) Сигналдың спектр тығыздығы керіс функция болып табылады

E) Сигналдың орташа мәнін берілістік функция көмегімен спектр тығыздығының қуаттылығы бойынша табуға болады

F) Сигналдың спектр тығыздығының түрлендіру коэффиценті номиналдық мәнге тең

G) Сигналдың спектр тығыздығының қателігі нөлге тең

H) Сигналдың спектр тығыздығының қателігі, өлшеу аспаптың дәлдік классына тең

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$033

Құлашының ортасы келесі үлестіру түрлеріне пайдаланылады:

A) Теңөлшемді үлестіру

B) Трапециялы үлестіру

С) Экспоненциалды үлестіру

D) Арксинусоидалды үлестіру

E) Нормалы үлестіру

F) Үшбұрышты үлестіру

G) Теңөлшемді емес үлестіру

H) Модалді үлестіру

{Правильный ответ} = A, B, D,

 

 

$$$001

Тең нүктелі өлшеу:

A) Бірдей дәлдікті өлшеу құралдарымен жүргізіледі

B) Әртүрлі әдіспен жүргізіледі

С) Өзгермеген сыртқы шарттар кезінде жүргізіледі

D) Бір және сол әдіс бойынша жүргізіледі

E) Әртүрлі дәлдікті өлшеу құралдарымен жүргізіледі

F) Әртүрлі ішкі шарттар кезінде жүргізіледі

G) Тек аналогты өлшеу құралдарын қолдану қезінде жүргізіледі

H) Тек сандық өлшеу құралдарын қолдану қезінде жүргізіледі

{Правильный ответ} = A, С, D

 

 

$$$002

Көпреттік тең нүктелік өлшеулер кезінде ықтималдық үлестіру заңдардың сандық сипаттамаларының бағалары:

A) Нормаланған салмак

B) Орташа өлшенген мән

С) Орташа арифметикалық мән

D) Өлшеу нәтижесі

E) Орташа кадраттық ауытқу

F) Дисперсия

G) Аспаптың қателігі

H) Өлшеу нәтижесінің анықталмағандығы

{Правильный ответ} = С, E, F

 

 

$$$003

Ықтималдылықтың үлестіру заңдардың сандық сипаттамаларын бағалауға келесі талаптар:

A) Жылжымаған болу қажет

B) Жіберілген мән шектерінде ығысу болу

С) Жеткілікті болу

D) Тиімсіз болу

E) Тиімді болу

F) Жеткіліксіз болу

G) Аспаптың берілген қателігіне тең келу

H) Аспаптың дәлдік класына тең келу

{Правильный ответ} = A, С, E

 

 

$$$004

Көп ретті өлшеулерде ықтималдықытың үлестіру заңдарының сандық сипаттамасын бағалауда ықтималыдықытың мәнін 0,99-дан 0,95 ке дейін азайту кезінде:

A) Қателіктік мәндер саны өседі

B) Сенімді интервал диапазоны ұлғаяды

С) Қателіктік мәндердің сандары қысқарады

D) сенімді интервал диапазоны азаяды

E) Өлшеу сапасы жоғарлайды

F) Өлшеу сапасы азаяды

G) Орта арифметикалық мәндердің машасы өседі

H) Нүктелік бағасы жылжыған болмайды

{Правильный ответ} = B, С, F

 

 

$$$005

Көп ретті өлшеулерде ықтималыдылықтың таралу заңдарының сандық сипаттамасын бағалау кезінде ықтмалдылық мәнін 0,95-тен 0,99 ке дейін ықтималдылық мәнін ұлғайту кезінде:

A) Қателік мәнінің саны өседі

B) Сенімді интервалының диапазоны ұлғаяды

С) Қателіктік мәндер саны қысқарады

D) Сенімді интервалының диапазоны азаяды

E) Өлшеудің сапасы жоғарлайды

F) Өлшеудің сапасы азаяды

G) Орташа арифметикалық мәнінің шамасы ұлғаяады

H) Нүктелік бағасы ығысқан болмайды

{Правильный ответ} = A, D, E

 

 

$$$006

Жылжымаған, тиімді, жергілікті баға:

A) Математикалық күту тең бағаланатын сандық сипаттамаға

B) Математикалық күту бағаланатын сандық сипаттамаға тең емес

С) Математикалық күту көп сандарға тең

D) Орташа квадраттық ауытқуға тең математикалық күту

E) Математикалық күту дисперсияға тең

F) Ең аз шашырауы бар баға

G) Бағаланатын сандық сипаттамаға ықтималдық бойынша жуықтайтын

H) Жылжымаған нүктелік баға

{Правильный ответ} = A, F, G

 

$$$007

Тұрақты өлшемді шаманың көп реттік өлшеу нәтижесі, дисперсияның жылжымаған нүктелік бағасы, орташа квдарттық ауытқу формуаласы:

A)

B)

С)

D)

E)

F)

G)

H)

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$008

Тең нүктелік емес өлшеулер нышаны:

A) Бірдей дәлдікті өлшеу құралдарымен жүргізіледі

B) Әртүрлі әдіспен жүргізіледі

С) Өзгермейтін сыртқы шартта жүргізіледі

D) Бір немесе сол әдіс бойынша жүргізіледі

E) Әр түрлі дәлдікті өлшеу құралдарымен жүргізіледі

F) Әртүрлі сыртқы шарттарда жүргізіледі

G) Тек аналогты өлшеу құралдарын қолдану қезінде жүргізіледі

H) Тек сандық өлшеу құралдарын қолдану қезінде жүргізіледі

{Правильный ответ} = B, E, F

 

 

$$$009

Орта өлшенген көп ретті тең нүктелі емес мән, әрбір жеке өлшеу нәтижелерінің нормаланған салмағы, орта өлшенген шаманың дисперсиясы:

A)

B)

С)

D)

E)

F) .

G)

H)

{Правильный ответ} = B, С, G

 

 

$$$010

Тікелей көп реттік өлшеулер нәтижелерін топтау интервалдары, тәжірибелік мәліметтерді топтау интервалдары, тікелей өлшеу кезінде мәліметтерді өңдеген соң нәтижелерін жазу:

A)

B) 1 = (y1, y1+h), 2 = (y1+h, y1+2h), …, m = (yn-h, yn)

С) h = (y1 + y2)+m

D) h = (y1 + y2)-m

E) h = (y1 + y2)/m

F) 1 = (y1, y1+h)*m, 2 = (y1+h, y1+2h)*m, …, m = (yn-h, yn)*m

G)

H)

{Правильный ответ} = А, B, E,

 

 

$$$011

Жанама өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері:

A) Тізбектелген санау әдісіне негізделген

B) Аргументтері жеке өңдеу линеаризациясына негізделген

С) Аргументтері жеке өңдеуге негізделген

D) Орташа өлшенетін шаманы анықтауға негізделген, әрбір жекеленген өлшеу нәтижелерінің нормаланган салмағына, өлшенетін орташа мән дисперсиясына негізделген

E) Өлшеуге, көрсеткішті алуға, өлшеу нәтижелерін жазбаша тіркеуге негізделген

F) Аргументтер қателіктерін жеке өңдеуге негізделген

G) Линероизацияға, келтіруге, жіктелуге негізделген

H) Өлшеудің әрбір жеке нәтижелеріненің нормаланған салмағын анықтауға негізделген

{Правильный ответ} = С, F, G

 

 

$$$012

Өлшенетін шама және аргументтермен тікелей өлшеуді жүргізу арасындағы сызықты функционаллды тәуелділік:

A)

B)

С)

D)

E)

F) Аргументтер санынан тәуелді

G) Өндірілетін шамадан тәуелже

H) Әсер ететін факторлардан тәуелді

{Правильный ответ} = B, F, G

 

 

$$$013

Жанама өлшеудің нәтижелері:

A)

B)

С)

D)

E)

F) Көп ретті тікелей өлшеу нәтижелерінің сапасынан тәуелді

G) Жылжымаған және нәтижелердің жағдайлылығынан алынған бағалау жылжытылған және жаңдайсыз болады

H) Жылжымаған және нәтижелердің жағдайлылығынан алынған бағалау жылжытылмаған және жаңдайлы болады

{Правильный ответ} = E, F, H

 

 

$$$014

Өрескел қателіктердің көздері:

A) Шкаланың аз бөліктері бағасын дұрыс есепке алмау себебі бойынша өлшеу аспабының шкаласы бойынша дұрыс емес есепке алу

B) Өлшеу аспабының шкаласы бойынша дұрыс есептеу

С) Бақылау нәтижесін, жекелеген өлшем мәндерін дұрыс жазбау

D) Бақылау нәтижесін, жекелеген өлшем мәндерін дұрыс жазу

E) СЖ кернеу қорек параметрлерінің хаотты өзгерісі

F) Түзетудін бар болуы

G) СЖ өлшеу диапазонын дұрыс таңдамау

H) Кірістік импеданстардың бар болуы

{Правильный ответ} = A, С, Е

 

 

$$$015

Өрескел кателіктерді табу үшін қолданылатын критерилер:

A) «Үш сигмалы» критериі

B) Роммановский критериі

С) Шарлье критериі және Диксон Вариациондық критериі

D) Шектік нүктелер критериі

E) Ең кіші квадраттар критериі

F) Бір келкі үлестіру критериі

G) Келтіру әдісі

H) Жанама өлшеудің жеке мәндерін келтіру әдісі

{Правильный ответ} = A, B, С

 

 

$$$016

Романовский, Шарлье, «Үш сигма» критерилерінің ерекшеліктері:

A) Егер өлшеу саны 20 аз болса, Романовский критериі қол

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ж) победа показала, что только в результате объединения всех русских земель возможно освобождение от ордынцев | Хронология

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.414 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал