Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Кільцеві мережі




Задача 6 Розрахуйте 2-х кільцеву водопровідну мережу. Підберіть діаметри труб для кожної ділянки, розрахуйте потрібний напір у точці А. Побудуйте п’єзометричну лінію від диктуючої точки до точки А.

Дано: схема кільцевої мережі (рис. 3.4), довжини ділянок мережі, зосереджені витрати, величина питомої витрати та напір у диктуючій точці (табл. 3,7). Протяжність водоводу (ділянки А-1) складає 2000 м.

Матеріал труб прийняти: для варіантів 1–25 – сталеві ненові; 26–50 – поліетиленові.

 

 
 

 


Рисунок 3.4

 

Таблиця 3.7

№ варіанта Довжини ділянок, м Зосереджені витрати Питома витрата qпит л/(с×м) Вільний напір, Hв, м
L1-2; L1-5 L2-3; L5-6 L3-4; L6-7 L3-6; L4-7 № вузла Витрата л/с № вузла Витрата л/с
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024
0,026
0,010
0,015
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024
0,026
0,010
0,015

 

Продовження таблиці 3.7
№ варіанта Довжини ділянок, м Зосереджені витрати Питома витрата qпит л/(с×м) Вільний напір, Hв, м
L1-2; L1-5 L2-3; L5-6 L3-4; L6-7 L3-6; L4-7 № вузла Витрата л/с № вузла Витрата л/с
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024
0,026
0,010
0,015
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024
0,026
0,010
0,015
0,012
0,014
0,016
0,012
0,014
0,016
0,018
0,020
0,022
0,024

 



Задача 7 Розрахуйте 4-х кільцеву водопровідну мережу. Підберіть діаметри труб для кожної ділянки, розрахуйте потрібний напір у точці А. Побудуйте п’єзометричну лінію від диктуючої точки до точки А.



Дано: схема кільцевої мережі (рис. 3.5), довжини ділянок мережі, зосереджені витрати, величина питомої витрати та напір у диктуючій точці (табл. 3,8). Протяжність водоводу (ділянки А-1) складає 3000 м.

Матеріал труб прийняти: для варіантів 1–25 – сталеві нові; 26–50 – поліетиленові.

 
 

 


Рисунок 3.5

 

Таблиця 3.8

Варіант Довжини ділянок, м Зосереджені витрати л/с Зосереджена витрата q пит л/(с×м) Вільний напір, Hв, м
L1-2; L4-5; L7-8 L2-3; L5-6; L8-9 L1-4; L2-5; L7-8 L4-7; L5-8; L6-9 № вузла Витрата л/с № вузла Витрата, л/с № вузла Витрата л/с
12,0 10,5 5,0 0,012
14,5 12,0 10,5 0,014
10,0 8,5 8,5 0,016
8,5 7,0 8,5 0,018
7,0 6,5 7,0 0,020
15,5 5,0 6,5 0,022
10,0 6,5 8,0 0,024
12,5 7,0 4,5 0,026
14,0 8,5 5,0 0,010
10,0 9,0 10,5 0,015
18,0 10,5 18,5 0,012

 

Продовження таблиці 3.8
Варіант Довжини ділянок, м Зосереджені витрати л/с Зосереджена витрата q пит л/(с×м) Вільний напір, Hв, м
L1-2; L4-5; L7-8 L2-3; L5-6; L8-9 L1-4; L2-5; L7-8 L4-7; L5-8; L6-9 № вузла Витрата л/с № вузла Витрата, л/с № вузла Витрата л/с
11,5 11,0 14,5 0,014
15,5 8,5 7,0 0,016
10,0 9,0 6,5 0,018
12,5 10,5 8,0 0,020
14,5 11,0 4,5 0,022
8,5 15,0 12,0 0,018
10,0 10,0 15,0 0,024
8,5 8,0 10,5 0,026
7,0 7,5 8,5 0,010
15,5 15,5 8,5 0,015
10,5 10,0 7,0 0,012
12,0 12,5 6,5 0,014
14,5 14,5 8,0 0,016
10,0 10,0 14,5 0,018
8,5 8,0 5,0 0,020
7,0 7,5 10,5 0,022
15,0 15,5 8,5 0,024
10,5 10,0 8,5 0,026
12,5 12,5 7,0 0,010
15,0 14,5 6,5 0,015
8,5 8,0 5,0 0,016
7,0 7,5 10,5 0,020
15,0 15,5 8,5 0,018
10,5 10,0 8,5 0,024
12,5 12,5 7,0 0,026
15,0 14,5 6,5 0,010
12,5 7,0 4,5 0,015
14,0 8,5 5,0 0,020
10,0 9,0 10,5 0,026
8,0 10,5 8,5 0,010
7,5 11,0 8,5 0,015
15,5 8,5 7,0 0,012
16,0 19,0 6,5 0,014
17,0 16,5 7,0 0,016
15,5 15,0 6,5 0,018
10,0 16,5 8,0 0,024
12,5 20,0 14,5 0,026
11,0 26,5 14,0 0,010
10,0 9,0 16,5 0,015

4 Питання для самоперевірки

1 Дайте визначення тиску. Назвіть одиниці виміру тиску.

2 Назвіть числові значення атмосферного тиску в різних одиницях виміру.

3 Назвіть існуючі види тиску.

4 Дайте визначення понять: "манометричний тиск", "вакууметричий тиск", "гідродинамічний тиск".

5 Дайте визначення поняття "п’єзометрична висота", назвіть одиниці виміру.

6 Дайте визначення поняття "вільна поверхня".

7 Дайте визначення "напору", назвіть види напору та одиниці виміру.

8 Витрата, дайте визначення поняття, назвіть одиниці виміру.

9 Дайте визначення понять: "живий переріз", "середня швидкість потоку", "змочений периметр", "гідравлічний радіус".

10 Дайте визначення напірного та безнапірного руху, усталеного та неусталеного руху, рівномірного та нерівномірного руху.

11 Запишіть рівняння Бернуллі для потоку реальної рідини. назвіть одиниці виміру доданків.

12 Фізичний зміст коефіцієнту Коріоліса.

13 Поясніть у чому полягає відмінність рівняння Бернуллі для потоків ідеальної та реальної рідини?

14 Дайте визначення гідравлічного та п’єзометричного уклонів, назвіть одиниці виміру.

15 За яким критерієм поділяють рух на ламінарний та турбулентний.

16 Дайте визначення поняття "втрати напору", назвіть види втрат напору та одиниці виміру.

17 Дайте визначення поняття "місцеві опори".

18 За якими ознаками трубопроводи поділяють на "довгі" та "короткі".

19 Назвіть фактор, від яких залежить величина коефіцієнту гідравлічного тертя l.

20 Дайте визначення поняття "гідравлічно гладкі труби ".

21 Питомий опір трубопроводу – визначення. Від яких факторів залежить його величина?

22 Назвіть випадки, в яких під час розрахунків втрат напору у довгих трубопроводах використовується поправковий коефіцієнт, від чого залежить величина цього коефіцієнту?

23 Дайте визначення понять: "нев’язка по кільцю", "нев’язка по контуру". Які значення можуть мати ці ведичини?

 

 

Список літератури:

1 Альштуль А.Д., Животовский Л.С., Иванов Л.П. Гидравлика и аэродинамика. – М, 1987. – 414 с.

2 Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям, М.: Машиностроение, 1966. – 640 с.

3 Константінов Ю.М.,Гіжа О.О. Технічна механіка рідини і газу: Підручник. – К.: Вища школа, 2002. – 277 с.

4 Константінов Ю.М.,Гіжа О.О. Інженерна гідравліка: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Видавничий Дім "Слово", 2006. – 432 с.

5 Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс. – Львів: Світ, 1994. – 264 с.

6 Чугаев Р.Р. Гидравлика. Учебник для вузов. –4-е изд., доп. и перераб.–Л.; Энергоиздат, Ленинград. отд-ние, 1982. – 672 с.

7 Справочник по гидравлике / В.А. Большаков, Ю.М.Константинов, В.И.Попов и др. – 2-е изд.. К.:: Вища школа, 1984. – 280 с.

8 Справочник по гидравлическим расчетам / Под ред. П.Г. Киселева. – Изд. 5-е. М., "Энергия", 1974. – 312 с.

9 Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справочное пособие. – 6-е изд., доп. и перераб. – М.: Стройиздат, 1984. – 116 с.

 

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.026 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал