Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Відношення Fнесфер/Fш того ж об’єму („коефіцієнт форми”). Відношення dнесфер/dш того ж об’єму („фактор форми”).

 

Завдання №15

При стехіометричній витраті повітря ( у якому »21% О2) увесь оксиген зв’язується з S2: S2+2O2®2SO2, отже SO2 займає об’єм оксигену і концентрація (об’ємна) SO2 буде складати »21%

 

Завдання №16

Способами видалення недогарку Fe2O3 від печей КШ можуть бути : шнековий, транспортно-трубний, гідравлічний, пневмотранспорт, „редлеровими”. Кожен спосіб має свої переваги і недоліки . Отже студент може вибирати один з них і аргументувати свій вибір.

Завдання №17

По перше недогарок дуже дрібний і незадовільняє вимог доменного процесу. По друге , він містить небажану сірку. Отже треба збагатити недогарок з 50% до 60% Fe2O3 , агломерувати його з випалом сірки на агломераційних установках з циркуляцією випалювальних газів (щоб збільшити вміст, %, SO2 в них).

Завдання №18

Завдання №19

В 1 м3 викидного газу 1000л*0,0001=0,1л SO2.

мг SO2

Отже, концентрація SO2 складає приблизно 290 мг/м3,

що в 290/0,15»2000 разів перевищує ГДК.

Завдання №20

Контактне окислення сірки є зворотною реакцією

SO2+0,5О2« SO3

Отже зсув рівноваги зворотної реакції праворуч за рахунок виведення продукту(SO3) з зони реакції буде сприяти повноті і швидкості процесу. З цього міркування застосування ПтК-ПтА буде перспективним, тому що ще в більшій мірі стимулюється вказаний процес.

Завдання №21

Реакція SO2+0,5О2« SO3 протікає зі збільшенням об’єму і за принципом Ле-Шательє застосування тиску буде сприяти зсуву рівноваги цієї газової реакції праворуч (у бік цільового компонента SO3), себто використання тиску є раціональним.

Завдання №22

При тому, що тиск газової суміші ( себто об’єм збільшується), густина її при підвищенні температури буде зменшуватись. Отже : 1,43*293/593=0,706 кг/м3

Завдання №23

Густина газової суміші відомого складу розраховується за правилом адитивності . Отже:

кг/м3.

Завдання №24

Завдання №25

Вірним, (тому що в над шаровому просторі частинки сірчистого колчедану продовжують догорати, а охолоджуючих елементів в печі КШ там вже немає).

Завдання №26

При незмінній температурі газу в циклоні і ступені його знепилення 90,1% запиленість газу на виході з циклону дорівнювати :

290-290*0,901»28,7г/м3.

 

Завдання №27

При підключенні електрофільтру до джерела змінного струму часта зміна полярності коронуючого і осаджувального електродів не дасть змоги зарядженим частинкам пилу досягти осаджувального електроду. Отже знесиленість газу набагато зменшиться.

Завдання №28

Одержання чистого селену відбувається за реакцією :SeO2 + 2SO2 + 2H2O ® Se¯ + 2H2SO4

При вихідній кількості оксиду селену(IV) в 1 кг :

.

Завдання №29

При випалі сірчаного колчедану разом з ним термогіроліз флюориту сприяє пререходу фтору(флюору) у вигляді HF у газову фазу за реакцією :

CaF2 + H2O CaO + 2HF­

При початковому вмісті 1 т CaF2 утвориться HF:

.

Завдання №30

Об’єм каталізатора залежить від об’ємної швидкості газу та часу контакту, отже:

.

Завдання №31

Швидкість газових реакцій залежить від її порядку за кінетичним рівнянням. Отже якщо перебіг реакції підкоряється рівнянню V=k*PSO2*P0.5SO2 і тиск збільшили в 2 рази, то : (Р- загальний тиск) . Себто швидкість реакції зросте в »2,8 разів.

Завдання №32

В 1 м3 викидних газів міститься 1000л*0,0001=0,1л SO2.

0,1*64/21,89»290 мг.

Отже вміст оксиду сірки в викидних газах набагато перевищує показник ГДК в атмосфері населених пунктів (в 290/0,15=1933 рази).

Завдання №33

Рівняння Ареніуса : k=k0e-E|RT

K1=0.225e-59871/673*8.31=6*10-6(1/Па*с)

K2=0.225e-59871/773*8.31=2*10-5(1/Па*с)

К21=2/0.6=3.33

Себто, швидкість збільшиться ≈ на 333% .

Завдання №34

SO2+0,5О2« SO3

Стехіометричні витрати кисню на 100м3 SO2

При вмісті О2 в повітрі : 51,2/0,21=243,8 нм3

Отже надлишок складе 339/243,8»1,4.

Завдання №35

За реакцією 4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2­ на 1 т піриту необхідно кисню ( за стехіометрією) або повітря (стехіом.): ,

Отже надлишок повітря складає : 3081/2464»1,25.

Завдання №36

Сірчанокислий туман не утворюється , якщо не досягається критичне пересичення газу парою H2SO4. Отже , оскільки з підвищенням температури газу величина тиску насичення газу парою збільшується, то досягти критичного пересичення (Sкритінас) стає неможливим і туман(мряка) не утворюється.Завдання №37

„Зрошення на себе” є раціональним рішенням накопичення цільового інгредієнту газу в рідкій фазі (за рахунок багатократного повернення абсорбуючої фази в реактор - абсорбер). Це реалізується на практиці шляхом корекції за складом і температурою рідини, що витікає з реактору(башти), та направлення її знов на зрошення тих же башт.

Завдання №38

При постійній температурі у циклоні об’єм газу не змінюється ( себто вміст пилу в ньому можна віднести до того ж об’єму ). Таким чином, ступінь очищення сірчистого газу від пилу за умовами задачі буде дорівнювати:

.

Завдання №39

В 1000кг сірчаного колчедану міститься

1000*0,03/100=0,3 кг CaSe.

При випалі колчедану в печах КШ CaSe переходить в пару SeO2 :

CaSe+1,5О2®CaO +SeO2

з 0,3 кг CaSe при 50%-вому переході в SeO2 останнього утворюється :

.

Завдання №40

4FeS2+11O2→2Fe2O3+8SO2+3415,7 кДж

Цей тепловий ефект розрахований на 4 кг-моль піриту(FeS2). Отже на 1 кг-піриту при 100% його спалюваності тепловий ефект складатиме :

.

Завдання № 41

H2S+1,5 O2→H2O+SO2

В 1000 нм3 сірководневого газу 560нм3 H2S. Себто при стехіометрії процесу, коли на 1 об’єм H2S необхідно 1,5 об’ємів О2, на 560нм3 H2S треба 560х1,5=840нм3 О2. При дозуванні 80 % О2 від стехіометрії: 840х0,8=672 нм3 О2. При вмісті О2 в повітрі 21 % кількість повітря складе 672/0,21=3200 нм3.

 

Завдання № 42

При N в питому вагу слід перевести від кілограмів сили в кілограми маси, себто , а Q розрахувати в м3: 65/3600=0,018 м3. Тоді:

кВт

 

Завдання № 43

В 1 м3 =1000 дм3х0,001=1 дм3 NO2

Перерахувати в мг/нм3: . Себто йде перевищення ГДК в 2050/0,15=13666 разів.

 

Завдання № 44

При підплавленні зерен сірчаного колчедану в пічах КШ вони при частому контакті одне з одним можуть за рахунок адгезій злипнутисьі утворити агломерати, що зупинить роботу пічей КШ.

 

Завдання № 45

Під дією електричного полю частинки пилу, що заряджаються повинні мати час, щоб подолати відстань від коронуючого електроду до осаджуючого. Отже лінійна швидкість газового потоку повинна бути такою, щоб частинки у своєму русі на всьому шляху руху до осаджуючого електроду знаходилися в полі дії електростатичних сил.

 

Завдання № 46

За стехіометрією реакції S+O2=SO2 (або S2+2O2=2SO2) для повного спалювання 1т сірки необхідно: кг О2 і така ж кількість як і SO2 (по об’єму), утвориться і SO3 (700 нм3). При витраті 700 нм3 О2 необхідно було би мати повітря (в т.ч. нм3 N2)

Отже концентрація SO2 в цільовому газі дорівнює:

% об.

 

Завдання № 47

Це пояснюється тим, що контактний апарат з КШ каталізатора є апаратом, де реалізується принцип реактора, близького до аеродинамічної моделі «ідеального змішування», отже в ньому вихідний газ майже миттєво набуває температури реакційного середовища в апараті.

 

Завдання № 48

В 100 нм3 вихідного газу вміст SO2 складає . Конвертувало SO2. Утворилося 9,114 нм3 SO3 (SО2+0,5O2=SO3). Об’єм конвертованого газу зменшився на O2. Отже загальний об’єм конвертованого газу складає:100-4,557=95,44 нм3

 

Завдання № 49

В 1000 нм3 вихідного газу 95 нм3 SO3. При Х=0,999 абсорбовано SO3. Об’єм викидного газу зменшився на 94,905 нм3 SO3, себто становить нм3 SO3. Концентрація в ньому SO3 складає об. Переведемо в мг/нм3.

;

Перевищення: разів.

 

 

Завдання № 50

Сульфатна кислота у суміші з водою характеризується азеотропною точкою (98,3 % H2SO4), в якій склад рідкої та парової фази є однаковим. Отже більше ніж 98,3 % H2SO4 простим випарюванням одержати неможливо.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ключевая цель Стратегии "Казахстан-2030" остается прежней - наше государство к 2030 году должно войти в число наиболее развитых стран мира. | Песня для Летова - 1

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал